ORDONANŢĂ nr. 14 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia să acţioneze în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (3^1) lit. b).(1^2) În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma spaţii publice cu altă destinaţie se înţelege spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare."2. La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) proiectarea lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate; b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare."3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru: a) identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1); b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din clădirile prevăzute la art. 2 alin. (1^1), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri; c) renotificarea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari notificaţi/notificate potrivit alin. (3) lit. c)."4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1^1) privind expertizarea tehnică; b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate; c) neînceperea execuţiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare. (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor şi oraşelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti."5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:"Art. 22. - Contravenţiilor prevăzute în art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul II (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile art. 4 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru proprietarii şi asociaţiile de proprietari prevăzuţi la art. 4 alin. (3^1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenele de 2 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ încep să curgă din momentul primirii renotificării.  +  Articolul IIIPrefecţii judeţelor şi prefectul municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă, vor urmări realizarea măsurilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.  +  Articolul IVDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 14.----------