ORDIN nr. 1.470 din 28 decembrie 2005pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 26 ianuarie 2006  Având în vedere:- prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005;- Referatul Direcţiei generale de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. EN 1.159 din 18 noiembrie 2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexa la prezentul ordin se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 511/1999 privind criteriile specifice de ocupare a funcţiilor, gradelor sau treptelor profesionale din unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cap. II şi III privind unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară şi medie.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 decembrie 2005.Nr. 1.470.  +  Anexa CRITERIIprivind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepteprofesionale în unităţi sanitare publice din sectorul sanitarI. PERSONALUL DE SPECIALITATE MEPICO-SANITAR CU STUDII SUPERIOAREAnexa nr. 1 la Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005
             
    Nr. crt.FUNCŢIA (gradul sau treapta profesională)STUDII ŞI CRITERII LA ANGAJARE ŞI PROMOVAREVECHIMEA MINIMĂ ÎN MUNCĂ SAU ÎN SPECIALITATE
    0123
    A. FUNCŢII DE SPECIALITATE MEDICO-SANITARE
             
    1.Medic primar-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină- 5 ani ca medic specialist
        -examen de medic primar  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    2.Medic specialist-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină- stagiu de rezidenţiat terminat
        -examen de medic specialist  
        -concurs pentru ocuparea postului*)  
    3.Medic rezident anul II-VII-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină- 1 an medic rezident
        -promovarea examenelor de verificare a cunoştinţelor susţinute până la momentul respectiv  
    4.Medic rezident anul I-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină  
        -concurs de medic rezident  
    5.Medic-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină- 1 an medic stagiar sau
        -concurs pentru ocuparea postului- 1 an ca medic rezident
    6.Medic stagiar**)-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină  
    7.Farmacist primar-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie- 5 ani ca farmacist specialist
        -examen de farmacist primar  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    8.Farmacist specialist-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie- stagiu de rezidenţial terminat
        -examen de farmacist specialist  
        -concurs pentru ocuparea postului*)  
    9.Farmacist rezident anul II-III-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie- 1 an de farmacist rezident
        -promovarea examenelor de verificare a cunoştinţelor susţinute până în momentul respectiv  
    10.Farmacist rezident anul I-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  
        -concurs de farmacist rezident  
    11.Farmacist-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie- 1 an farmacist stagiar
            sau
        -concurs pentru ocuparea postului- 1 an ca farmacist rezident
    12.Farmacist stagiar**)-diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie  
    13.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal-diplomă de licenţă în specialitate- 5 ani ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical specialist
    -examen de grad principal
    -concurs pentru ocuparea postului
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist-diplomă de licenţă în specialitate- 4 ani ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    -examen de grad specialist
    -concurs pentru ocuparea postului
    15.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical-diploma de licenţă în specialitate- 6 luni fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
    -concurs pentru ocuparea postului
    16.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant-diploma de licenţă în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    17.Dentist principal-diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate- 5 ani ca dentist
    -examen de dentist principal  
      -concurs pentru ocuparea postului  
    18.Dentist-diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate- 6 luni dentist
    -concurs pentru ocuparea postului  
    19.Dentist debutant-diploma de învăţământ superior de 3 ani în specialitate  
    -concurs pentru ocuparea postului  
             
    B. FUNCŢII DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE PARACLINICE MEDICO-SANITARE
             
    20.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal-diplomă de licenţă în specialitate- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
    -examen de grad principal
    -concurs pentru ocuparea postului
    21.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist-diplomă de licenţă în specialitate- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    -examen de grad specialist
    -concurs pentru ocuparea postului
    22.Biolog, biochimist, chimist, fizician-diplomă de licenţă în specialitate- 6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant-diplomă de licenţă în specialitate  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    24.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut, asistent medical, moaşă; principal-diplomă de licenţă în specialitate- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
    -examen pentru obţinerea gradului de principal
    -concurs pentru ocuparea postului  
    25.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut, asistent medical, moaşă-diplomă de licenţă în specialitate- 6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    26.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut, asistent medical, moaşă; debutant-diplomă de licenţă în specialitate  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    27.Profesor CFM, biolog, chimist; principal-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
        -examen pentru obţinerea gradului de principal  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    28.Profesor CFM, biolog, chimist-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate- 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
        -concurs pentru ocuparea postului  
    29.Profesor CFM, biolog, chimist; debutant-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate  
        -concurs pentru ocuparea postului  
  II. ASISTENTI MEDICALI ŞI ALTE CATEGORII DE PERSONAL SANITAR CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂDE SCURTA DURATA, POSTLICEALA SANITARA SAU MEDIE
               
    30.Asistent medical principal (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-5 ani vechime ca asistent medical
        -examen pentru obţinerea gradului de principal    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    31.Asistent medical (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-6 luni vechime ca asistent medical
        -concurs pentru ocuparea postului    
    32.Asistent medical debutant (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    33.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL)-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă-5 ani vechime ca asistent medical
      sau    
        -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
        -examen pentru obţinerea gradului de principal    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    34.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL)-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă-6 luni vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    35.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL)-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă    
      sau    
        -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    36.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M)-diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii-5 ani vechime ca asistent medical
        -examen pentru obţinerea gradului de principal    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    37.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M)-diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    38.Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M)-diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    39.Educator - puericultor principal (PL)-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-5 ani vechime ca educator- puericultor
        -examen pentru obţinerea gradului de principal    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    40.Educator - puericultor (PL)-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    41.Educator - puericultor; debutant (PL)-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    42.Educator - puericultor principal (M)-diplomă de absolvire a liceului de specialitate-5 ani vechime ca educator-
        -examen pentru obţinerea gradului de principal   puericultor
        -concurs pentru ocuparea postului    
    43.Educator - puericultor (M)-diplomă de absolvire a liceului de specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    44.Educator - puericultor; debutant (M)-diplomă de absolvire a liceului de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    45.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL)-diplomă de şcoala sanitară postliceală sau echivalentă-5 ani vechime în specialitate
      sau    
    -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
    -examen pentru obţinerea gradului de principal    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    46.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL)-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă-6 luni vechime în specialitate
      sau    
    -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    47.Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL)-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă    
      sau    
    -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    48.Tehnician dentar principal (M)-diplomă de liceu sanitar în profil-5 ani vechime ca tehnician dentar
        -examen pentru obţinerea gradului de principal  
        -concurs pentru ocuparea postului    
    49.Tehnician dentar (M)-diplomă de liceu sanitar în profil-6 luni vechime ca tehnician dentar
        -concurs pentru ocuparea postului  
    50.Tehnician dentar debutant (M)-diplomă de liceu sanitar în profil  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    51.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M)-diplomă de studii medii în specialitate-5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
    -examen pentru obţinerea gradului de principal  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    52.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M)-diplomă de studii medii în specialitate-6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
    -concurs pentru ocuparea postului  
    53.Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M)-diplomă de studii medii în specialitate    
    -concurs pentru ocuparea postului  
         
    54.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; principal (M)-diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil-5 ani vechime în specialitate
    -examen pentru obţinerea gradului de principal  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    55.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; (M)-diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului    
    56.Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; debutant (M)-diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil    
    -concurs pentru ocuparea postului  
    57.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M)-diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii-3 ani vechime în specialitate
    -examen pentru obţinerea gradului de principal  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    58.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M)-diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii-6 luni vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    59.Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M)-diplomă de studii medii de    
      specialitate au diplomă de studii medii  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    60.Asistent social, educator - puericultor; principal-diplomă de absolvire a şcolii de specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -examen pentru obţinerea gradului de principal  
        -concurs pentru ocuparea postului    
    61.Asistent social, educator - puericultor-diplomă de absolvire a şcolii de specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    62.Asistent social, educator - puericultor; debutant-diplomă de absolvire a şcolii de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    63.Gipsar, autopsier; principal-şcoală generală-3 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
        -examen pentru obţinerea gradului de principal  
        -curs de instruire de 3 luni  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    64.Gipsar, autopsier-şcoală generală-6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
        -concurs pentru ocuparea postului  
             
             
    65.Gipsar, autopsier; debutant-şcoală generală  
        -concurs pentru ocuparea postului  
  NOTĂ:1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poz. 30 - 32 se aplică şi următoarelorfuncţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie,radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medicalspecializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent defiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistentigienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii deacest nivel.2. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postlicealeşi medii în funcţiile de la poziţiile 33 - 65, echivalările şi confirmările în funcţiişi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare, îşi menţinvalabilitatea.
             
    66.Operator registrator de urgenţă; principal-diplomă de studii medii- 5 ani vechime în specialitate
    -curs organizat conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992
    -examen pentru obţinerea gradului de principal
    -concurs pentru ocuparea postului
    67.Operator registrator de urgenţă-diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist- 6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    68.Operator registrator de urgenţă; debutant-diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist  
    -concurs pentru ocuparea postului
  III. PERSONAL AUXILIAR SANITAR
             
    69.Infirmieră, agent DDD-şcoală generală- 6 luni vechime în activitate
        -curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
        -concurs pentru ocuparea postului  
    70.Infirmieră, agent DDD;-şcoală generală  
      debutant-concurs pentru ocuparea postului  
    71.Brancardier, baieş, nămolar,-şcoală generală  
      spălătoreasă, îngrijitoare-concurs pentru ocuparea postului  
    72.Ambulanţier-diplomă de absolvire a şcoli de şoferi profesionişti şi permis de conducere valabil ptr. autovehicule din categoria B şi C- 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I
        -diplomă de absolvire a cursului organizat conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992  
        -concurs pentru ocuparea postului  
    73.Şofer autosanitară l-diplomă de absolvire a şcoli de şoferi profesionişti şi permis de conducere valabil ptr. autovehicule din categoria B şi C- 4 ani vechime ca şofer
        -concurs pentru ocuparea postului  
    74.Şofer autosanitară II-diplomă de absolvire a şcoli de şoferi profesionişti şi permis de conducere valabil ptr. autovehicule din categoria B şi C- 3 ani vechime ca şofer
        -concurs pentru ocuparea postului  
    75.Şofer autosanitară III-diplomă de absolvire a şcoli de şoferi profesionişti şi permis de conducere valabil ptr. autovehicule din categoria B şi C- 1 an vechime ca şofer
        -concurs pentru ocuparea postului  
      NOTĂ:    Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile    de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi    III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.IV. PERSONALUL DIN UNITĂŢILE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ FUNDAMENTALĂ,CLINICĂ ŞI AVANSATĂ
               
    Nr. crt.FUNCŢIA (gradul sau treapta profesională)STUDII ŞI CRITERII LA ANGAJARE ŞI PROMOVAREVECHIMEA MINIMĂ ÎN MUNCĂ SAU ÎN SPECIALITATE
    0123
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul I-diplomă de licenţă în specialitate-9 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor
    -medic primar, farmacist primar*)  
        -biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc. - principal  
        -concurs pentru ocuparea postului   sau
            -9 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor
              sau
            -15 ani vechime în profilul postului
    2.Cercetător ştiinţific principal-diplomă de licenţă în specialitate-8 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor
      gradul II-medic primar, farmacist primar*)  
        -biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc. - principal  
        -concurs pentru ocuparea postului   sau
            -8 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor
              sau
            -12 ani vechime în profilul postului
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul III-diplomă de licenţă în specialitate-6 ani vechime în activitatea de cercetare
    -medic specialist sau farmacist specialist*)  
    -biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc.   sau
    -6 ani vechime în învăţământul superior
        -concurs pentru ocuparea postului  
              sau
            -4 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din învăţământul superior sau din domeniul cercetării
              sau
            -10 ani vechime în profilul postului
              sau
            -8 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din afara învăţământului superior sau al cercetării
    4.Cercetător ştiinţific-diplomă de licenţă în specialitate-2 ani vechime în activitatea de cercetare
        -medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de rezidenţiat  
      sau
    -2 ani vechime în învăţământul superior
    -biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc.  
      sau
    -4 ani vechime în profilul postului
    -concurs pentru ocuparea postului
    5.Asistent de cercetare ştiinţifică-diplomă de licenţă în specialitate-1 an vechime în activitate
    -medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii  
    -biolog, biochimist, chimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc.
    -concurs pentru ocuparea postului
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică-diplomă de licenţă în specialitate    
      stagiar-medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii    
        -biolog, biochimist, chimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, etc.    
        -concurs pentru ocuparea postului    
      b) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent treapta I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-3 ani vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    8.Asistent treapta II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-1 an vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Asistent treapta III-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-6 luni vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    10.Asistent stagiar-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal    
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
      NOTĂ:    1. Funcţiile din prezenta anexa se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea    nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare - dezvoltare, conform    prevederilor din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005, elaborat    în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.    2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicale şi    farmaceutice se face numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.------------    *) se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică    medicală clinică şi de medicină preventivă.V. PERSONALUL DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂA. FUNCŢII DIN ACTIVITATEA DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELEAPROVIZIONARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE CONTENCIOS ŞI INVESTIŢIIAnexa nr. IV la Ordonanţa de Urgentă aGuvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005
               
    Nr. crt.FUNCŢIA (gradul sau treapta profesională)STUDII ŞI CRITERII LA LA ANGAJARE ŞI PROMOVAREVECHIMEA MINIMĂ ÎN MUNCĂ SAU ÎN SPECIALITATE
    01   23
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I; inginer, economist; specialist IA-diplomă de licenţă-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II; economist; referent, inginer; gradul I-diplomă de licenţă-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist; referent, inginer; gradul II-diplomă de licenţă-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV; economist; referent, inginer; gradul III-diplomă de licenţă-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutant-diplomă de licenţă    
    -concurs pentru ocuparea postului
    6.Referent, subinginer, tehnician- economist; I-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-3 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    7.Referent, subinginer, tehnician- economist; II-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-1 an vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    8.Referent, subinginer, tehnician- economist; III-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Referent, subinginer, tehnician- economist; debutant-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din activitatea de contencios  
    10.Consilier juridic gradul IA-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    11.Consilier juridic gradul I-diplomă de licenţă în specialitate-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    12.Consilier juridic gradul II-diplomă de licenţă în specialitate-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    13.Consilier juridic gradul III-diplomă de licenţă în specialitate-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    14.Consilier juridic debutant-diplomă de licenţă în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-5 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-3 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-1 an vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; III-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    20.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA-diplomă de bacalaureat-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
      sau        
      Tehnician IA-muncitori categoria 5-6-6 ani vechime în meserie
    -diplomă de bacalaureat  
    -concurs pentru ocuparea postului    
    21.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I-diplomă de bacalaureat-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
      sau        
      Tehnician I-muncitori categoria 4-5-4 ani vechime în meserie
    -diplomă de bacalaureat  
        -concurs pentru ocuparea postului    
    22.Tehnician, merceolog, contabil, referent; II-diplomă de bacalaureat-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului
      sau        
      Tehnician II-muncitori categoria 3-4-3 ani vechime în meserie
    -diplomă de bacalaureat  
        -concurs pentru ocuparea postului    
    23.Tehnician, merceolog, contabil, referent; III-diplomă de bacalaureat-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
      sau        
      Tehnician III-muncitori categoria 2-3-1 an vechime în meserie
    -diplomă de bacalaureat
        -concurs pentru ocuparea postului    
    24.Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant-diplomă de bacalaureat    
    -concurs pentru ocuparea postului
  NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de lapoziţiile 1- 24 cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criteriisunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.B. COMPARTIMENTE DE INFORMATICĂ
               
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IA-diplomă de licenţă în specialitate-6 ani vechime în activitatea de informatică
    -concurs pentru ocuparea postului
    2.Analist, programator, inginer de sistem; I-diplomă de licenţă în specialitate-4 ani vechime în activitatea de informatică
    -concurs pentru ocuparea postului  
    3.Analist, programator, inginer de sistem; II-diplomă de licenţă în specialitate-2 ani vechime în activitatea de informatică
    -concurs pentru ocuparea postului  
    4.Analist, programator, inginer de sistem; III-diplomă de licenţă în specialitate-1 an vechime în activitatea de informatică
    -concurs pentru ocuparea postului
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IV-diplomă de licenţă în specialitate-6 luni vechime în activitatea de informatică
    -concurs pentru ocuparea postului  
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutant-diplomă de licenţă în specialitate    
    -concurs pentru ocuparea postului  
    7.Informatician I (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-3 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    8.Informatician II (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-1 an vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Informatician III (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    10.Informatician debutant (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    11.Analist (programator) ajutor IA-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-5 ani vechime în activitatea informatică
    sau
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    12.Analist (programator) ajutor I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-3 ani vechime în activitatea informatică
    sau
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    13.Analist (programator) ajutor II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-1 an vechime în activitatea informatică
          sau  
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    14.Analist (programator) ajutor III-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-6 luni vechime în activitatea informatică
          sau
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    15.Analist (programator)-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal    
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    16.Operator, controlor date; I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-5 ani vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    17.Operator, controlor date; II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-3 ani vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    18.Operator, controlor date; III-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-1 an vechime în activitate
          sau    
        -diploma de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    19.Operator, controlor date; IV-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-6 luni vechime în activitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    20.Operator, controlor date; debutant-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal    
          sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
  VI. PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT -ADMINISTRATIV ŞI GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII ŞI DESERVIRE
               
    Nr. crt.FUNCŢIA (treapta profesională)STUDII ŞI CRITERII LA ANGAJARE ŞI PROMOVAREVECHIMEA MINIMĂ ÎN MUNCĂ SAU ÎN SPECIALITATE
    01   2   3
      a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    1.Administrator I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic-5 ani vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    2.Administrator II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic-3 ani vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    3.Administrator III-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic-1 an vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    4.Şef depozit I-diplomă de bacalaureat-3 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    5.Şef depozit II-diplomă de bacalaureat-1 an vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    6.Casier, magaziner; I-diplomă de bacalaureat-2 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    7.Casier, magaziner; II-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale-6 luni vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    8.Casier, magaziner; debutant-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Stenodactilograf I-diplomă de bacalaureat-2 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    10.Stenodactilograf II-diplomă de bacalaureat-6 luni vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    11.Stenodactilograf debutant-diplomă de bacalaureat    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    12.Secretar, secretar-dactilograf, dactilograf; IA-diplomă de bacalaureat-3 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    13.Secretar, secretar-dactilograf, dactilograf; I-diplomă de bacalaureat-1 an vechime în activitate
      sau  
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    14.Secretar, secretar-dactilograf, dactilograf; II-diplomă de bacalaureat-6 luni vechime în activitate
      sau
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    15.Secretar, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant-diplomă de bacalaureat    
      sau    
    -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    16.Funcţionar, arhivar; I-diplomă de bacalaureat-3 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    17.Funcţionar, arhivar; II-diplomă de bacalaureat-1 an vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    18.Funcţionar, arhivar; III-diplomă de bacalaureat-6 luni vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului
    19.Funcţionar, arhivar; debutant-diplomă de bacalaureat    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    20.Şef formaţie pază, pompieri-diplomă de bacalaureat    
      sau    
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    21.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I-diplomă de absolvire a şcolii-2 ani vechime în activitate
      generale
    -concurs pentru ocuparea postului    
    22.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II-diplomă de absolvire a şcolii generale    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    23.Maistru I-diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştrii-2 ani vechime ca maistru
    -concurs pentru ocuparea postului  
    24.Maistru II-diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştrii    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    ___________        
    NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poz. 1-24, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
       
      b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccine, etc.
    25.Muncitor calificat I-categoria de calificare 6 sau 7-6 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    26.Muncitor calificat II-categoria de calificare 5 sau 6-5 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    27.Muncitor calificat III-categoria de calificare 4 sau 5-4 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    28.Muncitor calificat IV-categoria de calificare 3 sau 4-3 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    29.Muncitor calificat V-categoria de calificare 2 sau 3-2 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    30.Muncitor calificat VI-categoria de calificare 1    
    -concurs pentru ocuparea postului    
               
      c) Personal operativ şi muncitori operativi    
    31.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial, etc. II-III-nivel de calificare III-3 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului
    32.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial, etc. IV-V-nivel de calificare II-2 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    33.Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial, etc. VI-nivel de calificare I-1 an vechime în activitate în sectorul sanitar
    -concurs pentru ocuparea postului
               
      d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului
    34.Şofer I-autovehicul şi tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t şi de pe autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri-4 ani vechime în activitate ca şofer
        -concurs pentru ocuparea postului    
    35.Şofer II-autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi de pe autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv-2 ani vechime în activitate ca şofer
        -concurs pentru ocuparea postului    
    ___________        
    NOTĂ: - Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poz. 25-33 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.
    - Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în I.T.C.
    - Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu sau profesional de specialitate.
               
      e) Muncitori calificaţi-telefonist    
    36.Telefonist II-centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie-3 ani vechime în activitate
        -certificate de calificare pentru meseria de telefonist    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    37.Telefonist III-centrală telefonică între 50-400 de posturi telefonice în funcţie-1 an vechime în activitate
        -certificate de calificare pentru meseria de telefonist    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    38.Telefonist IV-centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcţie    
        -certificate de calificare pentru meseria de telefonist    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      f) Muncitori necalificaţi        
    39.Muncitor necalificat-concurs pentru ocuparea postului    
      NOTĂ:    Încadrarea telefoniştilor şi şoferilor se va face ţinându-se seama de echivalarea    cu treptele profesionale prevăzute pentru muncitori.    Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în    vigoare, se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.VII. FUNCŢII DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICEAnexa nr. III la Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005
               
    Nr. crt.FUNCŢIA (gradul sau treapta profesională)STUDII ŞI CRITERII LA LA ANGAJARE ŞI PROMOVAREVECHIMEA MINIMĂ ÎN MUNCĂ SAU ÎN SPECIALITATE
    01   2   3
      1. UNITĂŢI DE CULTURĂ    
               
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I-diplomă de licenţă în specialitate-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    2.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II-diplomă de licenţă în specialitate-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    3.Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III-diplomă de licenţă în specialitate-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    4.Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant-diplomă de licenţă în specialitate    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    5.Bibliotecar gradul IA-diplomă de licenţă în specialitate-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    6.Bibliotecar gradul I-diplomă de licenţă în specialitate-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    7.Bibliotecar gradul II-diplomă de licenţă în specialitate-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    8.Bibliotecar debutant-diplomă de licenţă în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Bibliotecar-arhivist, gradul I-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate-3 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    10.Bibliotecar-arhivist, gradul II-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate-1 an vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    11.Bibliotecar-arhivist, gradul III-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate-6 luni vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    12.Bibliotecar-arhivist, debutant-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    13.Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta IA-diplomă de şcoală postliceală în specialitate-3 ani vechime în activitate
      sau  
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    14.Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta I-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-1 an vechime în activitate
      sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    15.Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta II-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal-6 luni vechime în activitate
      sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    16.Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; debutant-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal    
      sau    
        -diplomă de bacalaureat    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    17.Fotograf, laborant foto; treapta I-diplomă de bacalaureat-3 ani vechime în activitate
      sau  
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    18.Fotograf, laborant foto; treapta II-diploma de bacalaureat-1 an vechime în activitate
      sau  
        -diploma de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    19.Fotograf, laborant foto; treapta III-diplomă de bacalaureat-6 luni vechime în activitate
      sau
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    20.Fotograf, laborant foto; debutant-diplomă de bacalaureat    
          sau    
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    21.Garderobier-diplomă de bacalaureat    
          sau    
        -diplomă de absolvire a şcolii generale    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      2. NAVIGAŢIE    
               
    1.Căpitan-diplomă de bacalaureat-2 ani vechime în activitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    2.Ofiţer punte-diploma de bacalaureat    
    -concurs pentru ocuparea postului  
    3.Ofiţer mecanic, ofiţer electrician-diplomă de bacalaureat    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    4.Conducător şalupă-certificat de capacitate şi certificat de calificare-1 an vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    5.Motorist, marinar-diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare-6 luni vechime în activitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    6.Motorist, marinar; debutant-diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    ___________        
    NOTĂ: Persoanele încadrate pe funcţia de motorist şi marinar anterior intrării în vigoare a prezentelor criterii, se menţin în activitate.
               
      3. AGRICULTURĂ    
               
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Medic primar veterinar-diplomă de medic veterinar-5 ani vechime în specialitate
    -examen de medic primar veterinar  
        -concurs pentru ocuparea postului    
    2.Medic veterinar gradul I-diplomă de medic veterinar-3 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    3.Medic veterinar gradul II-diplomă de medic veterinar-1 an vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    4.Medic veterinar gradul III-diplomă de medic veterinar-6 luni vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    5.Medic veterinar debutant-diplomă de medic veterinar    
    -concurs pentru ocuparea postului    
    6.Asistent veterinar I (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-3 ani vechime în în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    7.Asistent veterinar II (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-1 an vechime în în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    8.Asistent veterinar III (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-6 luni vechime în în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    9.Asistent veterinar debutant (SSD)-diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
               
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    10.Tehnician veterinar IA Asistent veterinar I-diplomă de şcoală postliceală de specialitate-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de studii medii de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    11.Tehnician veterinar I-diplomă de şcoală postliceală de-1 an vechime în specialitate
    Asistent veterinar IIspecialitate  
          sau    
        -diplomă de studii medii de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    12.Tehnician veterinar II-diplomă de şcoală postliceală de-6 luni vechime în specialitate
    Asistent veterinar IIIspecialitate
          sau    
        -diplomă de studii medii de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
    13.Tehnician veterinar, Asistent veterinar; debutant-diplomă de şcoală postliceală de specialitate    
          sau    
        -diplomă de studii medii de specialitate    
        -concurs pentru ocuparea postului    
  VIII. CRITERII DE STUDII ŞI VECHIME PENTRU FUNCŢII DE CONDUCEREA. Unităţile sanitare publice*)Anexa nr. V la Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005
               
    NR. CRT.FUNCŢIACRITERII DE STUDIIVECHIMEA MINIMĂ ÎN SPECIALITATE
    1.Director general-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    2.Director general adjunct-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    3.Medic director-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -medic primar sau specialist  
    -concurs pentru ocuparea postului    
    4.Director-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -concurs pentru ocuparea postului  
    5.Medic director adjunct-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -medic primar sau specialist  
    -concurs pentru ocuparea postului    
    6.Director adjunct-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului  
    7.Medic şef (ambulatoriu de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, unităţi fără personalitate juridică)-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -medic primar sau specialist  
    -concurs pentru ocuparea postului    
           
    8.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similareConform prevederilor OMS nr. 698/2001, cu modificările şi completările ulterioare    
    9.Asistent medical şefConform prevederilor OMS nr. 1.220/1995    
  *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul directoral spitalelor.B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
               
    NR. CRT.FUNCŢIACRITERII DE STUDIIVECHIMEA MINIMĂ ÎN SPECIALITATE
    10.Secretar ştiinţific-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III
    -concurs pentru ocuparea postului    
    11.Şef secţie-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III
        -concurs pentru ocuparea postului    
    12.Şef laborator-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III
    -concurs pentru ocuparea postului
  C. Centrul de Calcul şi Statistica Sanitara
               
    NR. CRT.FUNCŢIACRITERII DE STUDIIVECHIMEA MINIMĂ ÎN SPECIALITATE
    13.Director-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -medic, economist, analist  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    14.Director adjunct-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -analist  
    -concurs pentru ocuparea postului  
    15.Şef atelier (proiectare, implementare exploatare, pregătire şi control date, etc.)-diplomă de licenţă în specialitate-3 ani vechime în specialitate
    -analist  
    -concurs pentru ocuparea postului  
  D. Activitatea administrativă din unităţile sanitare
               
    NR. CRT.FUNCŢIACRITERII DE STUDIIVECHIMEA MINIMĂ ÎN SPECIALITATE
    16.Director adjunct financiar-contabil-diplomă de licenţă în profil economic-3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    -concurs pentru ocuparea postului  
    17.Director adjunct tehnic*)-diplomă de absolvire a învăţământului tehnic de lungă sau scurtă durată-3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    -concurs pentru ocuparea postului  
    18.Director adjunct economic-diplomă de licenţă în profil economic-3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    -concurs pentru ocuparea postului  
    19.Contabil şef-diplomă de licenţă în profil economic-2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
    -concurs pentru ocuparea postului  
    20.Şef serviciu-diplomă de licenţă în specialitatea serviciului-2 ani vechime în specialitate
      sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea serviciului-4 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat-4 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului  
    21.Şef serviciu asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar-diplomă de licenţă în specialitate-5 ani vechime în specialitate
    -medic primar sau specialist  
    -concurs pentru ocuparea postului    
    ____________        
    *) se utilizează numai la serviciile de ambulanţă.
               
    22.Şef birou-diplomă de licenţă în specialitatea biroului-2 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate biroului-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea biroului-4 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat-4 ani vechime în
        -concurs pentru ocuparea postului   specialitate
    23.Şef atelier-diplomă de licenţă a învăţământului tehnic-2 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştrii-3 ani vechime ca maistru
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat-4 ani vechime în specialitate
        -concurs pentru ocuparea postului    
    24.Şef formaţie muncitori-diplomă de licenţă a învăţământului tehnic-2 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate-3 ani vechime în specialitate
          sau    
        -diplomă de bacalaureat-4 ani vechime în specialitate
          sau    
        -muncitori calificaţi categoria 6 sau 7-5 ani vechime în meserie
    -concurs pentru ocuparea postului  
    25.Şef echipă muncitori-muncitori calificaţi categoria 5, 6 sau 7-5 ani vechime în meserie
        -concurs pentru ocuparea postului    
      NOTĂ:    Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de    studii şi vechime, cu respectarea reglementarilor legale, şi care nu îndeplinesc    criteriile prezente, vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.------------