NORME METODOLOGICE din 23 noiembrie 2005privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 25 ianuarie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prezentele norme metodologice reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţă beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual.  +  Articolul 2 (1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, a sistemelor de irigaţii sau de desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu. (2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii şi a calculului tarifelor pentru irigaţii sunt următoarele: a) reflectarea cheltuielilor efective realizate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţia, sau de alţi furnizori de apă pentru irigaţii pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de irigaţii; b) calcularea tarifelor pentru serviciile de irigaţii pe baza datelor şi a parametrilor de funcţionare specifici fiecărei amenajări de irigaţii sau părţi de amenajare autonomă funcţional şi fiecărei trepte de pompare din cadrul acestora, precum şi fiecărui canal de distribuţie prin care se livrează apă pentru irigaţii la punctele de livrare a apei pentru irigaţii; c) luarea în considerare la calculul tarifelor pentru serviciile de irigaţii numai a cheltuielilor estimate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile elementelor de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele de prestări de servicii în vigoare şi numai în măsura în care aceste cheltuieli sunt efectuate pentru asigurarea unei funcţionări sigure a infrastructurii şi au fost însuşite de reprezentanţii beneficiarilor constituiţi în consilii de unitate de administrare; d) distribuirea cheltuielilor, indiferent de natura lor, necesar a fi efectuate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii comune care deserveşte mai multe puncte de livrare a apei pentru irigaţii, pe aceste puncte de livrare, proporţional cu suprafaţa contractată pentru cheltuielile de întreţinere şi reparaţii şi cu volumul de apă livrat pentru cheltuielile de exploatare; e) includerea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii şi a celor de exploatare necesar a fi efectuate exclusiv pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui punct de livrare a apei pentru irigaţii, numai în tarifele aferente acelui punct de livrare.  +  Articolul 3Termenii folosiţi au înţelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Tarifele pentru serviciile de irigaţii  +  Secţiunea 1 Structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 4Tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi tariful sezonier cuprind în structura lor toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de irigaţii, specifice fiecăruia dintre aceste tarife, după cum urmează: a) tariful anual include cheltuielile estimate de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei, începând de la sursă sau priză şi până la punctele de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful anual nu cuprinde cheltuielile Administraţiei cu salarizarea personalului şi cele administrative de funcţionare a sediului sucursalei care răspunde de gestionarea amenajării de irigaţii şi a sediului central. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful anual se adaugă şi costul serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; b) tariful de livrare a apei pentru irigaţii include costul serviciului de prelevare a apei din sursă şi costurile de transport al apei pentru irigaţii de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii principale de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport cuprind cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei ale unităţii de administrare şi cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii se adaugă şi costul serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; c) tariful sezonier include cheltuielile prevăzute la lit. b), cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la lit. a), precum şi cele administrative şi orice alte cheltuieli suplimentare necesare livrării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul sezonier.  +  Articolul 5Tarifele pentru serviciile de irigaţii au următoarea structură generală: a) cheltuielile directe ale Administraţiei; b) cheltuielile indirecte, compuse din cheltuieli de regie ale subunităţilor Administraţiei şi, după caz, din cheltuieli de regie ale sediului central al Administraţiei; c) profitul Administraţiei; d) cheltuielile de executare a lucrărilor de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, precum şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii contractate cu terţii furnizori.  +  Articolul 6 (1) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de irigaţii din domeniul public al statului, aflată în administrarea Administraţiei. (2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii se contractează cu terţii furnizori pe fiecare element de infrastructură aflat în administrarea Administraţiei. Stabilirea volumului de lucrări de întreţinere şi reparaţii se face pe bază de antemăsurători. (3) Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza cărora se întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element de infrastructură este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (4) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare, se întocmesc norme specifice activităţilor de îmbunătăţiri funciare de către subunităţile Administraţiei, care se avizează de sucursalele teritoriale şi se aprobă de consiliul de administraţie al Administraţiei. (5) Structura tarifului anual pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei de irigaţii, este cea prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Detalierea structurii cheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii de la rândul C din anexa nr. 3 este prevăzută în anexa nr. 3a). În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, la tariful anual se adaugă valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii ce se execută de terţii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 3b). Detalierea structurii cheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii de la rândul C din anexa nr. 3b) este prevăzută în anexa nr. 3c).  +  Articolul 7 (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public al statului, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative ale unităţii de administrare şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei şi cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii care se acoperă din tariful anual. (2) Structura tarifului de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, este cea prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii se adaugă valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, realizată cu terţii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 4a).  +  Articolul 8Tariful sezonier reprezintă valoarea serviciului de prelevare a apei din sursă, de pompare, de transport şi de distribuţie la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi, după caz, în situaţia în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, costul serviciilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, precum şi valoarea aferentă a cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură. Structura tarifului sezonier este prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.  +  Secţiunea a 2-a Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 9 (1) Tariful anual şi tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează cu respectarea regulilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004. (2) Tariful sezonier se calculează conform regulilor instituite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10 (1) Metodologia de calcul al tarifelor anuale pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale este cea prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. (2) Tariful anual se calculează prin parcurgerea următoarelor etape: a) se determină necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru fiecare dintre elementele de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale; b) se stabileşte, pe bază de antemăsurători, volumul de lucrări de întreţinere şi reparaţii în funcţie de suprafeţele contractate deservite de fiecare element de infrastructură menţionat la lit. a); c) se estimează costurile totale de întreţinere şi reparaţii pe fiecare element de infrastructură, corespunzătoare volumului de lucrări stabilit conform lit. b); d) se centralizează suprafaţa de teren cuprinsă în contractele multianuale, exprimată în hectare, care este deservită de fiecare dintre elementele de infrastructură menţionate la lit. a); e) se calculează costurile unitare de întreţinere şi reparaţii, exprimate în lei (RON) la hectar, care intră în compunerea tarifelor pentru diferitele puncte de livrare a apei pentru irigaţii, prin împărţirea valorilor obţinute potrivit lit. c) la suprafaţa de teren deservită de fiecare element de infrastructură, stabilită conform lit. d), care se repartizează pe suprafeţele contractate deservite de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în contractele multianuale, şi deservite de acel element de infrastructură; f) se calculează valoarea tarifului anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, exprimat în lei (RON) la hectar, prin însumarea costurilor unitare, determinate conform lit. e), aferente fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, conform relaţiei de calcul:T(Aijk) = t(Priza) + t(CA0) + t(SPA) + Σ i=n t(CAi) + Σ i=n t(SRPi-1) + t(Cdij),i=1 i=1în care:T(Aijk) = tariful anual pentru punctul de livrare a apei pentru irigaţii k, situat pe treapta de pompare i şi pe canalul de distribuţie j, exprimat în lei (RON)/ha, suprafaţa de teren de referinţă fiind cea prevăzută în contractele multianuale;t(Priza) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale prizei, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;t(CA0) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale canalului de transport, situat pe treapta 0, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;t(SPA) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de pompare de alimentare, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;t(CAi) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale tronsonului canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;t(SRPi-1) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de repompare care alimentează tronsonul canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;t(Cdij) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale canalului de distribuţie j, situat pe treapta de pompare i, pe care este situat punctul de livrare a apei pentru irigaţii, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;n = numărul treptelor de pompare din cadrul amenajării de irigaţii. (3) În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii se calculează conform relaţiei de calcul:V(Sijk) = T(Aijk) + VPL(ijk),în care:V(Sijk) = valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată;VPL(ijk) = valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, exprimată în lei (RON)/ha de suprafaţă contractată.  +  Articolul 11Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează conform metodologiei din anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, cu parcurgerea următoarelor etape: a) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de transport de la priza cu alimentare gravitaţională până la prima staţie de pompare de bază/alimentare, pe baza costului serviciului de prelevare a apei din sursă, a randamentului de transport al canalului, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor cu personalul necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de transport; b) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare dintre staţia de pompare de bază/alimentare şi prima staţie de repompare, pe baza costului de livrare a apei determinat la lit. a), a randamentului de transport al canalului de aducţiune, a costului energiei electrice şi puterii electrice necesare pompării apei, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de aducţiune; c) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii situate pe următoarele trepte de pompare, alimentate direct din canalele de aducţiune situate între două staţii de repompare sau după ultima staţie de repompare, pe baza aceloraşi elemente de cost şi randamente de transport ca cele prevăzute la lit. b), adaptate corespunzător. Pentru fiecare treaptă de pompare, costul de prelevare a apei este egal cu costul de livrare a apei, calculat pentru canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare anterioară; d) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport sau de aducţiune situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare în reţeaua de canale de transport şi aducţiune, obţinută pe fiecare treaptă de pompare conform metodologiei prevăzute la lit. a)-c), a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului aferente costului de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport şi de aducţiune situate pe fiecare treaptă de pompare; e) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de fiecare canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare, pe baza cuantumului tarifului de livrare a apei la priza canalului de distribuţie, a randamentului de transport al canalului de distribuţie şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de distribuţie; f) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de canalele de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare, prin adăugarea la valoarea costului de livrare a apei, calculat conform lit. e), pentru canalele de distribuţie, a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului, aferente cheltuielilor Administraţiei de exploatare a acelui canal de distribuţie.  +  Articolul 12Pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii, care nu sunt în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii ori în folosinţa gratuită a unei federaţii şi care aparţin domeniului privat al statului, la care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, serviciul de exploatare se prestează de către Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, şi de terţi prestatori, prin organizarea de licitaţii, iar la valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculat pentru respectivul punct de livrare, se adaugă şi valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii.  +  Articolul 13 (1) Valoarea tarifului sezonier se calculează astfel:T(S) = T(L) + T'(L) + [(T(A) + T'(A)) x S]/V + (T''(A) X S(CS))/V(CS),în care:T(S) = valoarea tarifului sezonier, exprimată în lei (RON)/1.000 mc;T(L) = valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculată în mod similar cu cea pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii, prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei (RON)/1.000 mc;T'(L) = valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, exprimată în lei (RON)/1.000 mc;T(A) = valoarea tarifului anual calculată similar cu cea pentru punctul de livrare a apei de irigaţii prevăzut în contractele multianuale, exprimată în lei (RON)/ha;T'(A) = valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau în administrarea furnizorului de apă, exprimată în lei (RON)/ha;V = volumul de apă solicitat potrivit contractului multianual, exprimat în mii mc, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, V = 1;S = suprafaţa contractată pentru irigaţii potrivit contractului multianual, exprimată în ha, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, S = 1;T''(A) = valoarea totală a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru reţeaua interioară şi hidranţii alimentaţi cu apă prin punctele de livrare a apei pentru irigaţii, care nu sunt prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei (RON)/ha, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea şi/sau administrarea furnizorului de apă;S(CS) = suprafaţa contractată pentru irigaţii, potrivit contractului sezonier, exprimată în ha;V(CS) = volumul de apă solicitat potrivit contractului sezonier, exprimat în mii mc. (2) În cazul contractelor sezoniere, rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este cuprinsă între 5% şi 10%. (3) Conform condiţiilor stabilite prin contractul sezonier, volumul de apă solicitat va fi de minimum o normă de udare pentru fiecare cultură, iar plata contravalorii serviciilor de irigaţii se va efectua anterior livrării apei.  +  Articolul 14În cazul în care, pe parcursul executării contractului multianual sau sezonier, încetează livrarea apei pentru irigaţii datorită unor catastrofe naturale, inundaţii, cutremure, revolte, tulburări de masă sau orice alte situaţii ori cauze care sunt independente de voinţa părţilor care invocă existenţa unei situaţii de forţă majoră sau din motive tehnice ori ca urmare a efectelor unor acte normative sau a înţelegerii părţilor, Administraţia va solicita beneficiarului plata serviciului în limita cantităţii de apă livrate până la survenirea cazului de încetare a prestării acestui serviciu.  +  Capitolul III Dispoziţii procedurale  +  Articolul 15 (1) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, unităţile de administrare ale Administraţiei, în baza prezentelor norme metodologice şi în funcţie de parametrii şi datele specifice ale amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajare pe care le administrează, calculează valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii pentru anul următor sau reajustează cuantumul tarifelor valabile pentru anul în curs. (2) Consiliile de unitate de administrare supraveghează aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de irigaţii cu parametrii specifici fiecărei amenajări de irigaţii şi avizează necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cuantumul calculat sau reajustat al tarifelor. După executarea lucrărilor, consiliile de unitate de administrare avizează recepţia acestora. (3) Tarifele astfel calculate se transmit unităţii centrale a Administraţiei până la data de 10 august a fiecărui an. (4) În situaţia în care consiliul de unitate de administrare constată neconcordanţe ce nu se pot soluţiona la nivelul unităţii de administrare, înaintează propuneri consiliului de sucursală. În baza acestor propuneri, consiliul de sucursală formulează recomandări şi observaţii asupra valorii tarifelor, pe care le înaintează conducerii sucursalei sau, în caz de nerezolvare, consiliului de administraţie al Administraţiei. (5) Până la data de 15 august a fiecărui an, directorul general al Administraţiei supune aprobării consiliului de administraţie valoarea tarifelor calculate şi structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii, care le aprobă în termen de 5 zile de la data primirii propunerii.  +  Articolul 16 (1) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculat de Administraţie pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, se publică, pe cheltuiala Administraţiei, în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor. (2) În cazul în care consiliul de administraţie al Administraţiei nu aprobă tarifele pentru sezonul de irigaţii al anului următor şi astfel nu se îndeplineşte obligaţia de publicare a cuantumului tarifelor în termenul prevăzut la alin. (1), rămân valabile tarifele practicate de Administraţie pentru sezonul de irigaţii al anului curent.  +  Articolul 17 (1) Pentru sezonul de irigaţii al anului următor, Administraţia încheie cu beneficiarii contracte multianuale sau acte adiţionale de actualizare a acestor contracte, în termen de 10 zile de la publicarea sau comunicarea tarifelor, dar nu mai târziu de data de 10 septembrie a fiecărui an. Ceilalţi beneficiari pot încheia contracte multianuale până la data de 30 septembrie a fiecărui an, cu plata integrală a avansului la data încheierii contractului. După aceste date nu se mai pot încheia contracte multianuale, iar suprafeţele pentru care se solicită apă pentru irigaţii, prevăzute în contractele multianuale existente, nu se mai pot modifica. (2) Pentru sezonul de irigaţii al anului curent, Administraţia poate încheia contracte sezoniere cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a livrării apei pentru irigaţii convenită cu beneficiarii.  +  Articolul 18 (1) Beneficiarii plătesc contribuţia proprie sau, după caz, avansul la tariful anual aferent fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, pentru anul următor. În caz de neplată, contractul multianual îşi încetează valabilitatea. (2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de punere în funcţiune a unei amenajări de irigaţii ca urmare a neplăţii integrale de către beneficiari a contribuţiei proprii sau a avansului la tariful anual, Administraţia restituie beneficiarilor partea de contribuţie proprie sau de avans încasată, în termen de 10 zile de la comunicarea de către Administraţie a acestei situaţii către minister. (3) După finalizarea şi recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, ale căror costuri estimate au stat la baza calculării tarifului anual, şi înainte de începerea livrării efective a apei pentru irigaţii, Administraţia determină gradul de realizare a lucrărilor programate, iar în cazul în care acestea nu au fost executate integral, sumele suplimentare achitate de organizaţii şi federaţii cu destinaţia de contribuţie proprie la plata tarifului anual şi cele achitate de ceilalţi beneficiari cu destinaţia de avans la tariful anual se restituie sau, în cazul organizaţiilor şi federaţiilor, se pot şi compensa cu plata contribuţiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigaţii.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Pentru sezonul de irigaţii 2005, în cazul în care lucrările de întreţinere şi reparaţii programate nu au fost executate integral, prevederile art. 18 alin. (3) se aplică corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 20 (1) Administraţia, prin sucursalele teritoriale, încheie cu SNIF contractele pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, pe baza volumelor de lucrări de întreţinere şi reparaţii necesare pentru fiecare element de infrastructură din cadrul amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajare din administrarea acesteia şi a costurilor de întreţinere şi reparaţii estimate de Administraţie. Contractele ce urmează să se încheie de sucursale se aprobă de consiliul de administraţie al Administraţiei. Lucrările necesare de întreţinere şi reparaţii şi volumele de lucrări determinate pentru fiecare element de infrastructură se stabilesc de subunităţile Administraţiei, cu avizul consiliilor de unitate de administrare sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor. (2) În cazurile în care SNIF nu are capacitate sau, pe parcursul negocierii contractului, nu se poate încadra în valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii estimată de Administraţie, contractele pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii vor fi adjudecate în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 21Până la transmiterea la cerere, fără plată, a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, exploatarea acestei infrastructuri se va realiza de SNIF prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu Administraţia, în condiţiile Legii nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Stabilirea anuală a cuantumului tarifelor pentru serviciile de irigaţii se realizează pe baza indicilor specifici de evoluţie a preţurilor şi tarifelor, a ratei inflaţiei la nivel naţional, precum şi a cheltuielilor cu salariile personalului Administraţiei, în situaţia în care se constată o variaţie de cost mai mare de 5% faţă de valoarea cheltuielilor cuprinse în tarifele stabilite pentru anul anterior. (2) În cazul în care între data stabilirii tarifelor şi cea de început a sezonului de irigaţii apar modificări semnificative ale cererii de servicii de irigaţii şi ale principalelor categorii de cheltuieli, respectiv cheltuielile salariale, materiale, cu combustibilul şi energia electrică, care conduc la o majorare sau o reducere cu mai mult de 5% a cuantumului total al tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii, acestea se pot ajusta o singură dată, până la data de 30 iunie. Tarifele ajustate se aprobă de consiliul de administraţie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23Prezentele norme metodologice se vor completa cu prevederi referitoare la modul de calcul şi de plată a tarifelor de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile, pe măsura înaintării de către beneficiari a cererilor de prestare a acestor servicii.  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2, 3, 3a), 3b), 3c), 4, 4a), 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceÎnţelesul unor termeni în sensul prezentelor norme metodologiceElement de infrastructura de irigatii - acea parte distincta din infrastructura principala de irigatii reprezentand priza, statia de pompare de alimentare, statiile de repompare, canalele de transport şi distribuţie sau tronsoane ale acestora şi constructiile hidrotehnice aferente, precum şi acea parte din infrastructura din amenajarea interioara de irigatii reprezentand statiile de pompare de punere sub presiune, reteaua de conducte subterane sau canalele/jgheaburile distribuitoare de sector.Infrastructura principala de irigatii - lucrarile, constructiile, utilajele şi echipamentele care asigura prelevarea apei din sursa, pomparea, transportul şi distributia apei pentru irigatii la punctele de livrare a apei pentru irigatii.Infrastructura din amenajarea interioara de irigatii - lucrarile, constructiile, utilajele şi echipamentele care asigura prelevarea apei din canalele de aductiune sau distribuţie a apei, pomparea şi distributia apei pentru irigatii de la punctele de livrare a apei pentru irigatii la hidrant sau vaneta.Norma de udare - volumul de apa pe unitatea de suprafaţa, care se administreaza unei culturi la o singura udare.Suprafaţa contractata - suprafaţa de teren pentru irigarea careia s-a incheiat un contract multianual sau sezonier cu Administratia sau un contract de prestări de servicii de irigatii cu un alt furnizor de apa pentru irigatii.Treapta de pompare - suprafaţa de teren clar delimitata din cadrul unei amenajari de irigatii, care poate fi alimentata cu apa pentru irigatii de o statie de pompare de alimentare sau o statie de repompare, şi pe care distribuirea apei către punctele de livrare a apei pentru irigatii se realizează gravitational din canalele de transport de aductiune şi de distribuţie a apei.Volumul brut de apa - volumul de apa prelevat din sursa sau volumul de apa preluat dintr-un canal de transport, aductiune şi distribuţie care cuprinde volumul net de apa ce urmeaza a fi livrat la diferitele puncte de livrare, volumul de apa care se pierde prin infiltratie şi evaporatie pe parcursul transportului şi distributiei apei către diferitele puncte de livrare şi volumul de umplere a retelei de canale.Volumul net de apa - volumul de apa care se livreaza la punctele de livrare a apei pentru irigatii, şi care se preia şi se pompeaza prin aceste puncte.  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTAlucrărilor de întreţinere şi reparatii pe baza cărora se intocmescdevizele de lucrari pentru fiecare element de infrastructura din cadrulamenajarilor de irigatii sau parte de amenajare de utilitatepublică aflata în administrarea AdministraţieiI. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparatii a elementelor de infrastructura principala de irigatii, cuprinse între priza şi punctul de livrare a apei pentru irigatii - statie de pompare de punere sub presiune, vaneta sau canal de distribuţie -, din cadrul amenajarilor de irigatii ce se pot executa în functie de necesităţi.
  *Font 9*
  Nr. crt. Categoria de lucrari de întreţinere şi reparatii Cod deviz
  1. Lucrarile de întreţinere şi reparatii a prizei de apa a amenajarii de irigatii
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - Distrugerea vegetatiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completari terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatarea prizei prin dragare - Reparatii la conducte ingropate, inclusiv sifoane - Reparatii la prize apa la canale - Reparatii la peree degradate pe canale - Reparatii constructii hidrotehnice - stavilare, regulatoare de nivel AVIO-AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, caderi, poduri şi podete - Reparat garduri piscicole - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR03 II06 IR01 IR05 IR08 IR15 IR17 IR21 IR40 II05
  2. Lucrarile de întreţinere şi reparatii ale canalului de transport a apei de la priza la statia de pompare de baza
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - Intreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetatiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completari terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatari canale de depuneri - Reparatii la conducte ingropate, inclusiv sifoane - Reparatii la instalatiile de protecţie pe reteaua de conducte - Reparatii la jgheaburi - Reparatii la peree degradate pe canale - Reparatii la noduri de distribuţie - armaturi pe retea de conducte ingropate - Reparatii constructii hidrotehnice - stavilare, regulatoare de nivel AVIO-AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, caderi, poduri şi podete - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR03 II01 II06 IR01 IR06 IR08 IR11 IR13 IR17 IR19 IR21 II05
  3. Lucrarile de întreţinere de întreţinere şi reparatii ale statiei de pompare de baza - fixa sau plutitoare - sau ale statiilor de repompare
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative - Intreţinere foraje alimentare cu apa pentru irigatii - Repararea agregatelor de pompare de baza (SPB + SRP) - Repararea conductelor de aspiratie şi refulare (SPB + SRP), inclusiv dispozitivele de protecţie - Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din statiile de pompare - armaturi, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etansari, site, gratare (SPB + SRP) - Reparatii la cladiri şi anexe la SPB + SRP - Repararea bazinelor de aspiratie, refulare (SPB + SRP) - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasa tensiune şi instalaţii electronice, automatizari - dispecerizari - comutatie primara şi secundara, echipamente auxiliare, etc. (SPB + SRP) - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune de (6 - 20 Kv): celule, transformatoare, linii electrice (SPB + SRP) - Masuratori şi verificările PRAM-ISCIR-AMC (SPB + SPA) - Dezafectarea pe timp de iarna a statiilor de pompare fixe (SPB + SPA) - Trecerea statiilor de pompare plutitoare în regim iernatic - Reparatii LEA şi PT din administrarea ANIF - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR03 II02 IR26 IR28 IR30 IR23 IR32 IR34 IR36 IR38 IR41 IR43 IR44 II05
  4. Lucrari de întreţinere şi reparatii ale canalului de aductiune a apei de la statia de pompare de baza la prima statie de repompare şi de (a prima statie de repompare până ultima statie de repompare sau la ultimul tronson al canalului de aductiune
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - Intreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetatiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completari terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatari canale de depuneri - Reparatii la conducte ingropate, inclusiv sifoane - Reparatii la instalatiile de protecţie pe reteaua de conducte - Reparatii la jgheaburi - Reparatii la peree degradate pe canale - Reparatii la noduri de distribuţie - armaturi pe retea de conducte ingropate - Reparatii constructii hidrotehnice - stavilare, regulatoare de nivel AVIO-AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, caderi, poduri şi podete - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR03 II01 II06 IR01 IR06 IR08 IR11 IR13 IR17 IR19 IR21 II05
  5. Lucrarile de întreţinere şi reparatii ale canalelor de distribuţie a apei de la canalul de transport şi de aductiune
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - Intreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetatiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completari terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatari canale de depuneri - Reparatii la conducte ingropate, inclusiv sifoane - Reparatii la instalatiile de protecţie pe reteaua de conducte - Reparatii la jgheaburi - Reparatii la peree degradate pe canale - Reparatii la noduri de distribuţie - armaturi pe retea de conducte ingropate - Reparatii constructii hidrotehnice - stavilare, regulatoare de nivel AVIO-AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, caderi, poduri şi podete - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR03 II01 II06 IR01 IR06 IR08 IR11 IR13 IR17 IR19 IR21 II05
  6. Lucrari de reparatii ale sediilor administrative
  - Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori pentru contractarea cu tertii la canalele de transport, aductiune şi distribuţie, la statiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative - Repararea centrelor administrative ale sucursalelor teritoriale, unităţilor de administrare şi formatiilor - Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii - Reparatia statiilor radio şi a calculatoarelor IR03 IR25 II05 IR45
  NOTĂ:Identificarea lucrărilor de întreţinere şi reparatii necesare şi determinarea volumului acestor lucrari se realizează de unitatile de administrare ale Administraţiei cu avizul consiliilor de unitate de administrare sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor.II. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparatii a elementelor de infrastructura din amenajarea interioara de irigatii, cuprinse între punctul de livrare a apei pentru irigatii şi hidrant, canal sau jgheab de sector, ce se pot executa în functie de necesităţi
  *Font 9*
  Nr. crt. Categoria de lucrari de întreţinere şi reparatii Cod deviz
  1. Lucrarile de întreţinere şi reparatii ale statiilor de pompare de punere sub presiune
  Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori la reteaua interioara şi statiile de pompare (SPP) Întreţinerea forajelor pentru irigatii Repararea agregatelor de pompare de baza (SPP) Repararea conductelor de aspiratie şi de refulare (SPP) inclusiv dispozitive de protecţie Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din statiile de pompare - armaturi, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etansari, site, gratare (SPP) Reparatii la prize apa (SPP direct din sursa) Reparatii la cladiri şi anexe la SPP Repararea bazinelor de aspiratie, refulare (SPP) Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasa tensiune şi instalaţii electronice, automatizari-dispecerizari, - comutatie primara şi secundara, echipamente auxiliare, etc. (SPP) Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune (6-20 Kv), celule, transformatoare, linii electrice (SPP) Masuratori şi verificări PRAM-ISCIR-AMC (SPP) Dezafectarea pe timp de iarna a statiilor de pompare fixe (SPP) Repararea LEA şi PT din administrarea ANIF Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR04 II02 IR27 IR29 IR31 IR16 IR24 IR33 IR35 IR37 IR39 IR42 IR44 II05
  2. Lucrarile de întreţinere şi reparatii ale retelei de distribuţie formata din canale/jgheaburi sau conducte ingropate distribuitoare de sector (retea interioara)
  Determinarea volumelor de lucrari prin masuratori la reteaua interioara şi statiile de pompare (SPP) Intreţinere foraje alimentare cu apa pentru irigatii Distrugerea vegetatiei acvatice, ierboase şi lemnoase Completari terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu Decolmatari canale de depuneri Reparatii la conducte ingropate - PREMO, AZBO, P.V.C., metalice Reparatii la hidranti Reparatii la instalaţii de protecţie pe reteaua de conducte Reparatii la jgheaburi Reparatii la peree degradate pe canale Reparatii la noduri de distribuţie - armaturi pe reteaua de conducte ingropate Reparatii la constructii hidrotehnice - stavilare, deversoare, goliri de fund pe canale, caderi, poduri şi podete Supravegherea şi receptia lucrărilor executate cu tertii IR04 II02 II07 IR02 IR07 IR09 IR10 IR12 IR14 IR18 IR20 IR22 II05
   +  Anexa 3 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului anual pentru executarea lucrărilor de întreţinere şireparatii ale infrastructurii principale de irigatii, de la sursa/prizapână la punctul de livrare a apei pentru irigatii, din cadrulunei Amenajari de irigatii sau parte de amenajare de utilitatepublică aflata în administrarea Administraţiei
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON/ha]
  A. Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
  1. Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care lucreaza la întreţinerea şi repararea infrastructurii de irigatii de la priza/sursa până la punctul de livrare a apei de irigatii, total:
  1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Cheltuieli cu munca vie, total, din care: Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrica tehnologica, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
  B. Cheltuieli indirecte - total 1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formatiilor - % din Total rd. A
  C. Cheltuieli cu terti prestatori**) care executa lucrarile de întreţinere reparatii
  D. Profit***) = 3% x (rd. A + rd. B)
  E. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D
  NOTĂ:Cheltuielile se determina pentru fiecare element de infrastructura de irigatii şi se repartizeaza pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii conform metodologiei din anexa nr. 5 la prezentele Norme metodologice.────────── Notă *) Cheltuielile directe ale unităţii de administrare se referă la: (1) cheltuieli pentru determinarea prin masuratori a volumului de lucrari ce se contracteaza cu tertii prestatori; (2) cheltuieli pentru supravegherea şi receptia lucrărilor executate de terti. Notă **) Valoarea contractului care se incheie cu tertii prestatori, stabilita conform legislaţiei în vigoare. Notă ***) Profitul se calculeaza ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei, care nu se aplică cheltuielilor pentru executarea lucrărilor contractate cu terti.
   +  Anexa 3a) la normele metodologiceSTRUCTURAcheltuielilor cu tertii prestatori care executa lucrarile de întreţinereşi reparatii prevăzute la randul C din anexa nr. 3
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON]
  A. Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
  1. Cheltuieli de personal - pentru personalul care executa lucrari de întreţinere şi reparatii a infrastructurii principale de irigatii, de la sursa/priza până la punctul de livrare a apei pentru irigatii
  1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Cheltuieli cu munca vie, total, din care: Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrica tehnologica, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
  3. Cheltuieli cu utilajele de constructii, de mica mecanizare şi mijloace de transport
  B. Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din Total rd. A)
  C. Profit = 3% x (rd. A + rd. B)
  D. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
   +  Anexa 3b) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de întreţinere şi reparatii ale infrastructurii dinamenajarea interioara de irigatii din cadrul unei amenajari de irigatiisau parte de amenajare de utilitate publică aflata în administrareaAdministraţiei, ce se executa de tertii prestatori
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON/ha]
  A. Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
  1. Cheltuieli de personal - pentru personalul prestatorului de servicii, care executa lucrari de întreţinere şi reparatii a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii aferenta unui punct de livrare a apei pentru irigatii (SPP + reteaua interioara).
  1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Cheltuieli cu munca vie, total, din care: Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrica tehnologica, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
  B. Cheltuieli indirecte, total, din care: 1. regia unităţii de administrare, inclusiv a formatiilor (% din Total rd. A)
  C. Cheltuieli cu terti prestatori**) care executa lucrarile de întreţinere şi reparatii
  D. Profit = 3% x (rd. A + rd. B)
  E. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D
  NOTĂ:Cheltuielile se determina pentru fiecare element al infrastructurii de irigatii şi se repartizeaza pe fiecare punct de livrare a apei de irigatii, conform metodologiei din anexa nr. 5 la prezentele Norme metodologice.---------- Notă *) Cheltuielile directe ale unităţii de administrare se referă la: (1) cheltuieli pentru determinarea prin masuratori a volumului de lucrari ce se contracteaza cu tertii prestatori; (2) cheltuieli pentru supravegherea şi receptia lucrărilor executate de terti. Notă **) Valoarea contractului care se incheie cu tertii prestatori, stabilita conform legislaţiei în vigoare. Notă ***) Profitul se calculeaza ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei, care nu se aplică cheltuielilor pentru executarea lucrărilor contractate cu terti.
   +  Anexa 3c) la normele metodologiceSTRUCTURAcheltuielilor cu tertii prestatori care executa lucrarile de întreţinereşi reparatii prevăzute la randul C din anexa nr. 3b)
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON]
  A. Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
  1. Cheltuieli de personal - pentru personalul prestatorului de servicii care executa lucrari de întreţinere şi reparatii a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, aferenta unui punct de livrare a apei pentru irigatii
  1.1. Cheltuieli cu munca vie, total, din care:
  1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrica tehnologica, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
  3. Cheltuieli cu utilajele de constructii, de mica mecanizare şi mijloace de transport
  B. Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din Total rd. A)
  C. Profit = 3% x (rd. A + rd. B)
  D. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
   +  Anexa 4 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului de livrare a apei pentru irigatii prin infrastructuraprincipala de irigatii, de la sursa/priza până la punctul de livrarea apei pentru irigatii, din cadrul unei amenajari de irigatiisau parte de amenajare de utilitate publică aflataîn administrarea Administraţiei
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON/ 1000 mc]
  A. Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
  1. Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea elementelor de infrastructura
  1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Cheltuieli cu munca vie total, din care: Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. 2.a 2.b Cheltuieli materiale Materii prime - apa pentru irigatii - energia electrica de pompare - energia termica de pompare Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrica tehnologica şi obiecte de inventar)
  B. Cheltuieli indirecte - total**) 1. Regia unităţilor de administrare, inclusiv a formatiilor - % din (rd. A - rd. 2.a) 2. Regia sediului central şi a sucursalelor - % din (rd. A - rd. 2.a)
  C. Profit***) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]
  D. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
  NOTĂ:Cheltuielile se determina pentru fiecare element de infrastructura de irigatii şi se repartizeaza pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii conform metodologiei din anexa nr. 6 la prezentele Norme metodologice.--------- Notă *) Cheltuielile directe ale unităţilor de administrare sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigatii. Notă **) Cheltuielile indirecte sunt de cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediului sucursalei, precum şi alte asemenea cheltuieli. Notă ***) Profitul se calculeaza ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei.
   +  Anexa 4a) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioara deirigatii, din cadrul unei amenajari sau parte de amenajare de irigatiide utilitate publică aflata în administrarea Administraţiei,ce se executa de tertii prestatori
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON/ 1000 mc]
  A. Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
  1. Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii
  1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.1.e 1.1.f Cheltuieli cu munca vie total, din care: Salarii CAS Şomaj CASS Fond de risc Altele, conform reglementarilor în vigoare
  1.2. Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurna, transport)
  2. 2.a 2.b Cheltuieli materiale Materii prime 1. energia electrica de pompare 2. energia termica de pompare Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrica tehnologica, consumabile, obiecte de inventar)
  B. Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii: % (rd. A - rd. 2.a)
  C. Profit**) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]
  D. TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
  NOTĂ:1. Cheltuielile se determina pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, conform metodologiei din anexa nr. 6 la prezentele Norme metodologice.2. Cheltuielile cu energia electrica şi termica de pompare şi cele cu energia electrica tehnologica nu se iau în calcul când alimentarea cu apa se face gravitational.------- Notă *) Cheltuielile directe ale prestatorului de servicii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii. Notă **) Profitul se calculeaza ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor prestatorului de servicii.
   +  Anexa 5 la normele metodologiceMETODOLOGIAde calcul al tarifului anual şi modul de repartizare a cheltuielilor pepunctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractelemultianuale, din cadrul unei amenajari de irigatii sau parte deamenajare de utilitate publică aflata în administrarea Administraţiei*Font 8*┌────┬───────────────┬──────────-┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ │ │Volumul de │ Costuri │Suprafaţa de│ Costuri │ Repartizarea costurilor unitare de ││ │ │lucrari de │ totale de │ teren │unitare de │întreţinere şi reparatii pe puncte de livrare││Nr. │ Elementul de │întreţinere│întreţinere│cuprinsa în │întreţinere│ [lei/ha] ││crt.│infrastructura │ şi │ şi │contractele │ şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬───────┤│ │ │ reparatii │ reparatii │multianuale │ reparatii │treapta│treapta│treapta│treapta│ ... │treapta││ │ │ │ [lei] │ [ha] │ [lei/ha] │ 0 │ I │ II │ III │ │ n │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 = 3/4 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ 1. │Priza │ V(1) │ A │ X │ a │ a │ a │ a │ a │ ... │ a │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CA*1) lunca │ V(2) │ B │ X │ b │ b │ b │ b │ b │ ... │ b │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CD*2) treapta 0│ V(3) │ C │ Scd*3) │ c │ c │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ 2. │SPA*4) │ V(4) │ D │ Y │ d │ │ d │ d │ d │ ... │ d │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CA treapta I │ V(5) │ E │ Y │ e │ │ e │ e │ e │ ... │ e │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CD treapta I │ V(6) │ F │ Scd │ f │ │ f │ │ │ │ │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ 3. │SRP*5) 1 │ V(7) │ G │ Z │ g │ │ │ g │ g │ ... │ g │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CA treapta II │ V(8) │ H │ Z │ h │ │ │ h │ h │ ... │ h │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CD treapta II │ V(9) │ I │ Scd │ i │ │ │ i │ i │ │ i │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ 4. │SRP 2 │ V(10) │ J │ W │ j │ │ │ │ j │ ... │ j │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CA treapta III │ V(11) │ K │ W │ k │ │ │ │ k │ ... │ k │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CD treapta III │ V(12) │ L │ Scd │ l │ │ │ │ l │ ... │ l │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│N+1 │SRP n-1 │ V(x) │ P │ Scd │ p │ │ │ │ │ │ p │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CA treapta n │ V(y) │ Q │ Scd │ q │ │ │ │ │ │ q │├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┤│ │CD treapta n │ V(z) │ R*6) │ Scd │ r │ │ │ │ │ │ r │└────┴───────────────┴──────────-┴──────────-┴────────────┴──────────-┴──────-┴──────-┴──────-┴──────-┴────-┴───────┘----------*0) Canal de transport.*1) Canal de aductiune.*2) Canale de distribuţie.*3) Suprafaţa cuprinsa în contractele multianuale deservita fiecare canal de distribuţie situat pe o treapta de pompare.*4) Statie de pompare de alimentare.*5) Statie de repompare.*6) Costurile totale de întreţinere şi reparatii diferentiate pe fiecare element de infrastructura.
  *Font 9*
  Tariful anual la punctul de livrare T(A0) T(A1) T(A2) T(A3) ... T(An)*7)
  Valoarea serviciului de întreţinere şi reparatii în amenajarea interioara VPL(m)*8) T SPL(m) m m m m m m
  Valoarea totala a serviciului de întreţinere şi reparatii V(sij)*9) T(A0) + m T(A1) + m T(A2) + m T(A3) + m ... T(An) + m
  *7) Tarif anual pe trepte de pompare.*8) Valoarea serviciului de întreţinere şi reparatii în amenajarea interioara, care se aplică numai în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa.*9) Valoarea totala a serviciului de întreţinere şi reparatii.NOTĂ:Tariful anual pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractele multianuale cuprinde cheltuielile pentru întreţinere şi reparatii a infrastructurii principale de irigatii de la sursa/priza până la punctul de livrare, calculate conform anexei nr. 3 la prezentele Norme metodologice, la care, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, se adauga cheltuielile de întreţinere şi reparatii a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, calculate conform anexei nr. 3a la prezentele Norme metodologice.Tariful anual se calculeaza pentru fiecare amenajare de irigatii şi diferentiat pentru fiecare punct de livrare a apei de irigatii.Calculul tarifului anual se realizează prin utilizarea bazei de date existente la nivelul fiecarei amenajari de irigatii şi a modului de repartizare a cheltuielilor de întreţinere şi reparatii pe fiecare punct de livrare a apei de irigatii, după cum urmeaza:1. se structureaza baza de date existente astfel: a) lista amenajarilor de irigatii sau parte de amenajare declarate de utilitate publică; b) lista punctelor de livrare a apei de irigatii din cadrul amenajarii de irigatii sau parte de amenajare, pe fiecare treapta de pompare din cadrul amenajarii; c) inventarul fizic al statiilor de pompare cu parametri tehnici specifici pentru fiecare statie de pompare: puterea instalata, debitul instalat şi înălţimea de pompare; d) inventarul fizic al canalelor de transport, aductiune şi distribuţie din fiecare amenajare sau parte de amenajare, cu elementele constructive ale acestora; e) lista lucrărilor specifice de întreţinere şi reparatii a infrastructurii de irigatii conform anexei nr. 2 la prezentele Norme metodologice; f) anexele la contractul colectiv de muncă privind clasele de salarizare şi sporurile legale cuvenite personalului de exploatare.2. se prelucreaza datele necesare pentru obtinerea: a) stabilirea suprafeţelor cuprinse în contractele multianuale incheiate cu beneficiarii, la fiecare punct de livrare a apei de irigatii, pe fiecare canal de transport, aductiune şi distribuţie şi pe fiecare treapta de pompare; b) constatarea stării tehnice reale a amenajarii de irigatii care va functiona pentru asigurarea derularii contractelor, pe fiecare treapta de pompare; c) intocmirea devizelor de întreţinere şi reparatii a amenajarilor de irigatii sau parte de amenajare, pe fiecare treapta de pompare şi element de infrastructura.3. se repartizeaza cheltuielile de întreţinere şi reparatii pe punctele de livrare a apei de irigatii care au suprafete contractate, astfel: a) lucrarile de întreţinere şi reparatii se evalueaza pe bază de antemasuratori şi devize de lucrari intocmite în conformitate cu indicatoarele de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrarile de întreţinere şi reparatii care nu se regăsesc în indicatoarele de deviz la intocmirea devizelor se vor folosi normele locale specifice domeniului imbunatatirilor funciare; b) repartizarea cheltuielilor de întreţinere şi reparatii pe puncte de livrare a apei de irigatii va respecta urmatoarele principii:- cheltuielile de întreţinere şi reparatii ale unei statii de pompare de punere sub presiune şi ale retelei de distribuţie aferente se repartizeaza în totalitate pe suprafaţa contractata din cadrul suprafetei deservite de acel punct de livrare a apei de irigatii;- cheltuielile de întreţinere şi reparatii ale unui canal de distribuţie situat pe o treapta de pompare se repartizeaza numai pe punctele de livrare a apei pentru irigatii situate pe acel canal, proportional cu suprafetele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparatii ale unui canal de aductiune sau tronson al acestuia situat pe o treapta de pompare se repartizeaza pe punctele de livrare a apei de irigatii situate pe acea treapta, precum şi pe toate treptele urmatoare, alimentate de canalul de aductiune sau un tronson al acestuia, proportional cu suprafetele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparatii ale prizelor, canalului de transport, statiilor de baza de alimentare sau statiilor de repompare se repartizeaza pe punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate de acestea, indiferent de treapta pe care sunt situate, proportional cu suprafetele contractate;- cheltuielile de functionare a sediilor unităţilor de administrare şi ale formatiilor se repartizeaza pe punctele de livrare a apei de irigatii prevăzute în contractele multianuale proportional cu suprafetele contractate, indiferent de amenajarea şi treapta pe care este situat sediul, în interiorul sau în afara perimetrului amenajarii de irigatii sau părţii de amenajare.
   +  Anexa 6 la normele metodologiceMETODOLOGIAde calcul al tarifului de livrare a apei pe fiecare punct de livrarea apei pentru irigatii prevăzut în contractele multianuale, dincadrul unei amenajari de irigatii sau parte de amenajare deutilitate publică aflata în administrarea AdministraţieiTabelul de mai jos prezinta calculul costului total al livrarii unui volum net de 1.000 mc de apa la punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate de anumite tronsoane ale canalului de transport, aductiune sau diferitele canale de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare din cadrul unei amenajari de irigatii sau parte de amenajare.În calculul costului total intra urmatoarele categorii de cheltuieli: a) costul serviciului de prelevare a 1.000 mc de apa din sursa (A); b) costul volumului brut de apa prelevat din sursa (B); c) costul energiei electrice şi puterii electrice consumate pentru pomparea prin statia de pompare de baza/alimentare şi prin statiile de repompare (C); d) alte cheltuieli materiale (D); e) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare (E); f) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de transport şi de aductiune (F); g) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de distribuţie, în cazul punctelor de livrare a apei pentru irigatii alimentate din canalele de distribuţie (F).Calculul tarifului de livrare a apei din reteaua de aductiune şi transport*Font 9*
  Nr. crt. Specificatie Baza de calcul Cost [lei RON]
  treapta 0
  1 Costul serviciului de prelevare a apei din sursa - preţul de achizitie a apei la sursa (A0) [lei RON/1.000 mc] - randamentul canalului de transport determinat pentru condiţiile livrarii volumelor de apa contractate [eta(0)] - volumul de apa brut ce se va prelua (V0) [mii mc] = 1000 mc/eta(0)
  - costul apei prelevate din sursa B0 = A0 x V0 B0
  2 Costul energiei electrice - nu este cazul C0 = 0
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D0
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - nu este cazul E0 = 0
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza canalul de transport - impartirea canalului de transport pe tronsoane cu aceleasi elemente constructive - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea canalului conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na0) - durata de exploatare a canalului de transport, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T0) [ore] - numărul de ore om (agenti hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de transport Na0 x T0 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de agenti hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVa0 [lei/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVa0 x Na0 x T0 = Fsa0 [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se preleva din sursa calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la toate punctele de livrare din amenajare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de transport, aductiune şi distribuţie (V0 - sursa) [mii mc] - cheltuieli de personal Fa0 = Fsa0/V0 [lei RON/1000 mc] Fa0
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 0 (T0 = B0 + C0 + D0 + E0 + Fa0) T0
  treapta 1
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta 0 (A1 = T0) [lei RON/1.000 mc] - randamentul canalului de aductiune determinat pentru condiţiile livrarii volumelor de apa contractate (eta1) - volumul de apa brut ce se va pompa (V1) [mii mc] = 1000 mc/eta(1)
  - costul apei B1 = A1 x V1 B1
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce1) [kwh] şi (Cp1) [kw] pentru pomparea volumului V1 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice statiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe1) [lei RON/kwh] şi al puterii electrice (Pp1) [lei RON/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C1 = Ce1 x Pe1 + Cp1 x Pp1 C1
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D1
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - puterea instalata a statiei de pompare (P1) [kw] - numărul de electromecanici/schimb functie de puterea instalata conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Ne1) - durata de exploatare a statiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (T1) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea statiilor de pompare Ne1 x nr. schimb x T1 - salariul orar mediu calculat pentru formatia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVe1 (lei RON/ora) - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVe1 x Ne1 x nr. schimb x T1 = Fse1 (lei RON) - volumul de apa brut necesar a se pompa din canalul de transport calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (V1) [mii mc] - cheltuieli de personal Fe1 = Fse1/V1 [lei RON/1000 mc] Fe1
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de aductiune - impartirea canalului de aductiune pe tronsoane cu aceleasi elemente constructive - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na1) - durata de exploatare a canalului de aductiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T1) [ore] - numărul de ore om (agenti hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aductiune Na1 x T1 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de agenti hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVa1 [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVa1 x Na1 x T1 = Fsa1 [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se pompa din canalul de transport calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi treptele superioare corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (V1) [mii mc] - cheltuieli de personal Fa1 = Fsa1/V1 [lei RON/1000 mc] Fa1
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 1 (T1 = B1 + C1 + D1 + Fe1 + Fa1) T1
  treapta 2
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta 1 (A2 = T1) [lei RON/1.000 mc] - randamentul canalului de aductiune determinat pentru condiţiile livrarii volumelor de apa contractate [eta(2)] - volumul de apa brut ce se va pompa (V2) [mii mc] = 1000 mc/eta(2)
  - costul apei B2 = A2 x V2 B2
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce2) [kwh] şi (Cp2) [kw] pentru pomparea volumului V2 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice statiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe2) [lei RON kwh] şi al puterii electrice (Pp2) [lei RON/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C2 = Ce2 x Pe2 + Cp2 x Pp2 C2
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D2
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - puterea instalata a statiei de pompare (P2) [kw] - numărul de electromecanici/schimb functie de puterea instalata conform Normativului de personal din C.C.M. negociat Ne2 - durata de exploatare a statiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (T2) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea statiilor de pompare Ne2 x nr. schimb x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri + cheltuieli ora cu munca vie (CMVe2) [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVe2 x Ne2 x nr. schimb x T2 = Fse2 [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se pompa din canalul de aductiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (V2) [mii mc] - cheltuieli de personal Fe2 = Fse2/V2 [lei RON/1000 mc] Fe2
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de aductiune - impartirea canalului de aductiune pe tronsoane cu aceleasi elemente constructive - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na2) - durata de exploatare a canalului de aductiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T2) [ore] - numărul de ore om (agenti hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aductiune Na2 x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de agenti hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVa2 [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVa2 x Na2 x T2 = Fsa2 [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se pompa din canalul de aductiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (V2) [mii mc] - cheltuieli de personal Fa2 = Fsa2/V2 [lei RON/1000 mc] Fa2
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 2 (T2 = B2 + C2 + D2 + Fe2 + Fa2) T2
  ...........................................................................................
  treapta n
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta n-1 (An = Tn-1) [lei RON/1.000 mc] - randamentul canalului de aductiune determinat pentru condiţiile livrarii volumelor de apa contractate [eta(n)] - volumul de apa brut ce se va pompa (Vn) [mii mc] = 1000 mc/eta(n)
  - costul apei Bn = An x Vn Bn
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Cen) [kwh] şi al puterii (Cpn) [kw] pentru pomparea volumului Vn la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice statiei de pompare - preţul energiei electrice (Pen) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Ppn) [lei RON/kw]
  - costul energiei Cn = Cen x Pen + Cpn x Ppn Cn
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. Dn
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - puterea instalata a statiei de pompare (Pn) [kw] - numărul de electromecanici/schimb functie de puterea instalata conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nen) - durata de exploatare a statiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (Tn) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea statiilor de pompare Nen x nr. schimb x Tn - salariul orar mediu calculat pentru formatia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVen (lei RON/ora) - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVen x Nen x nr. schimb x Tn = Fsen (lei RON) - volumul de apa brut necesar a se pompa din canalul de aductiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (Vn) [mii mc] - cheltuieli de personal Fen = Fsen/Vn [lei RON/1000 mc] Fen
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de aductiune - impartirea canalului de aductiune pe tronsoane cu aceleasi elemente constructive - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nan) - durata de exploatare a canalului de aductiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (Tn) [ore] - numărul de ore om (agenti hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aductiune Nan x Tn [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de agenti hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli cu munca vie = CMVan [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVna x Nan x Tn = Fsan [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se preleva din canalul de aductiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare din treapta şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aductiune şi distribuţie (Vn) [mii mc] - cheltuieli de personal Fan = Fsan/Vn [lei RON/1000 mc] Fan
  6 Total cheltuieli directe pe treapta n (Tn - Bn + Cn + Dn + Fen + Fan) Tn
  Cheltuielile care se adauga numai o singură dată la fiecare din treptele de pompare*)
  7 Cheltuieli indirecte, aferente activităţilor de la rd. 3 + rd. 4 + rd. 5: - % pentru regie unitate de administrare a amenajarii inclusiv formatii - % pentru regie sucursala - % pentru regie sediu central a(1... n)
  8 Profit = 3% din rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 7, pe fiecare treapta de pompare b(1... n)
  9 Tarif de livrare la punctele de livrare alimentate direct din reteaua de transport şi aductiune [T(1 ... n) = rd. 6 + rd. 7 + rd. 8] T(1... n)
      Calculul tarifului de livrare a apei din reteaua de distribuţie
  10 Costul apei ce se va prelua din canalele de transport şi aductiune - costul de achizitie a apei din canalul de transport sau aductiune [G = T(1 ... n)] [lei RON/1000 mc] - randamentul canalului de distribuţie determinat pentru condiţiile livrarii volumelor de apa contractate [eta(d)] - volumul de apa brut ce se va prelua din canalul de transport şi aductiune (Vd) [mii mc] = 1.000 mc/eta(d)
  - costul apei preluate din canalul de transport sau aductiune H = G x Vd H
  11 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua de canale de distribuţie - impartirea canalelor de distribuţie pe tronsoane cu aceleasi elemente constructive - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea canalelor conform Normativului de personal din C.C.M, negociat (Nad) - durata de exploatare a canalelor de distribuţie, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (Td) [ore] - numărul de ore om (agenti hidro) necesar pentru exploatarea canalului de aductiune Nad x Td [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formatia de agenti hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVad [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe toata perioada de exploatare CMVad x Nad x Td [ore] = Fsad [lei RON] - volumul de apa brut necesar a se preleva din canalele de transport sau aductiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apa contractate la punctele de livrare şi de pe canalul de distribuţie corectat cu randamentul de transport al canalului de distribuţie (Vd) [mii mc] - cheltuieli de personal Fad = Fsad/Vd [lei RON/1000 mc] Fad
  12 Total cheltuieli directe până la punctul de livrare situat pe canalul de distribuţie [Td = H + F(ad)] Td
  13 Cheltuieli indirecte având ca baza de calcul cheltuielile de personal de la rd. 11: - % pentru regie unitate de administrare a amenajarii inclusiv formatii - % pentru regie sucursala - % pentru regie sediu central a(d)
  14 Profit = 3% din rd. 11 + rd. 13 b(d)
  15 Tarif de livrare la punctele de livrare alimentate prin reteaua de distribuţie (Td = rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) Td
  --------- Notă *) Cheltuielile indirecte şi profitul se adauga o singură dată la suma cheltuielilor directe care, împreună, compun tariful de livrare a apei pentru irigatii pe o anumita treapta de pompare prin infrastructura principala de irigatii, la care, după caz, se adauga valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, până la preluarea acesteia la cerere, fără plata, de către organizaţii sau federatii.Valoarea serviciului de exploatare ainfrastructurii din amenajarea interioara de nepreluat de organizaţii saufederatii, pentru livrarea apei de irigatii de la punctul delivrare până la hidrant sau până la alt punctdin cadrul amenajarii interioare de irigatii, aflata înproprietatea sau administrarea furnizorului de apa (domeniul privat al statului)
  *Font 9*
  a) - cu retea interioara alimentata prin pompare
  1 Costul apei - costul apei ce se va pompa cu SPP din treapta de pompare n [T(1 ... n)] [lei RON/1.000 mc] - volumul de apa contractat ce se va pompa cu SPP [V(SPP)] [mii mc] = 1000 mc
  - costul apei B(SPP) = V(SPP) x T(1 ... n) B(SPP)
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic [Ce(SPP)][kwh] şi [Cp(SPP)] [kw] pentru pomparea volumului V(SPP) la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice statiei de pompare - preţul energiei electrice [Pe(SPP)][lei RON/kwh] şi al puterii electrice [Pp(SPP)] [lei RON/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C(SPP) = Ce(SPP) x Pe(SPP) + Cp(SPP) x Pp(SPP) C(SPP)
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D(SPP)
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - puterea instalata a statiei de pompare de punere sub presiune[P(SPP)] [kw] - numărul de electromecanici/schimb functie de puterea instalata conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Ne(SPP)] - durata de exploatare a statiei de pompare conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea SPP Ne(SPP) x nr. schimb x T(SPP) - salariul orar mediu calculat pentru electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie CMVe(SPP) [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe perioada de exploatare CMVe(SPP) x Ne(SPP) x nr. schimb x T(SPP) = Fse(SPP) [lei RON] - volumul de apa contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aductiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fe(SPP) = Fse(SPP)/V(SPP) [lei RON/1000 mc] F(SPP)
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua interioara - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea retelei interioare, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Na(SPP)] - durata de exploatare a retelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (agenti hidrotehnici) necesar pentru exploatarea retelei interioare Na(SPP) x T(SPP) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agentii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVa(SPP) [lei RON/ora] - cheltuiala totala cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(SPP) x Na(SPP) x T(SPP) = Fsa(SPP) [lei RON] - volumul de apa contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aductiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fa(SPP) = Fsa(SPP)/V(SPP) [lei RON/1000 mc] Fa(SPP)
  6 Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(SPP) = B(SPP) + C(SPP) + D(SPP) + Fe(SPP) + Fa(SPP)] T(SPP)
  b) cu retea interioara alimentata gravitational
  1 Costul apei - costul apei ce se va prelua gravitational din treapta de pompare n [T(1 ... n)] [lei RON/1.000 mc] - volumul de apa contractat ce se va prelua gravitational [V(G)] [mii mc] = 1000 mc
  - costul apei B(G) = V(G) x T1 ... (n) B(G)
  2 Costul energiei şi puterii electrice - nu este cazul C(G) = 0
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. DG
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza statiile de pompare - nu este cazul Fe(G) = 0
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploateaza reteaua interioara - numărul de agenti hidrotehnici pentru exploatarea retelei interioare, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Na(G)] - durata de exploatare a retelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(G)] [ore] - numărul de ore om (agenti hidro) necesar pentru exploatarea retelei interioare Na(G) x T(G) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agentii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli ora cu munca vie = CMVa(G) (lei RON/ora) - cheltuiala totala cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(G) x Na(G) x T(G) = Fsa(G) (lei RON) - volumul de apa contractat necesar a se prelua gravitational din canalul de transport, aductiune şi distribuţie [V(G)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fa(G) = Fsa(G)/V(G) [lei RON/1000 mc] Fa(G)
  6 Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(G) = B(G) + D(G) + Fa(G) T(G)
   +  Anexa 7 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului sezonier stabilit potrivit contractelor sezoniereincheiate cu beneficiarii din cadrul unei amenajari de irigatiisau parte de amenajare de utilitate publică aflata înadministrarea Administraţiei
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total [lei RON/ 1000 mc]
  1. Cheltuielile de întreţinere şi reparatii a infrastructurii principale de irigatii, de la priza/sursa până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în tariful anual, calculate conform anexei nr. 3 la prezentele Norme metodologice*) T(A)
  2. Cheltuielile de întreţinere şi reparatii a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, de la punctul de livrare a apei pentru irigatii până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, calculate conform anexei nr. 3b la prezentele Norme metodologice**) T'(A)
  3. Cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigatii, de la priza/sursa până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în tariful de livrare a apei pentru irigatii, calculate conform anexei nr. 4 la prezentele Norme metodologice T(L)
  4. Cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, pentru livrarea apei pentru irigatii de la punctul de livrare până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, calculate conform anexei nr. 4a T'(L)
  5. Cheltuielile suplimentare de întreţinere şi reparatii, administrative şi de orice alta natura efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apa pentru irigatii până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul sezonier***) T''(A)
  TOTAL TARIF
  NOTĂ:În cazul contractelor sezoniere rata profitului aplicabila la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este de 5-10%.--------- Notă *) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparatii a infrastructurii principale de irigatii, de la sursa/priza până la punctul de livrare a apei de irigatii, cuprinse în tariful anual, din lei RON/ha în lei RON/1000 mc, se face astfel:[T(A) x S]/V(C) = lei RON/1000 mcunde:T(A) - tariful anual [lei RON/ha];S - suprafaţa contractata potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apa contractat [mii mc]. Notă **) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparatii în cazul infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii, de la punctul de livrare a apei de irigatii până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aliate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, din lei RON/ha în lei RON/1000 mc, se face astfel:[T'(A) x S]/V(C) = lei RON/1000 mcunde:T'(A) - cheltuielile de întreţinere şi reparatii [lei RON/ha];S - suprafaţa contractata potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apa contractat [mii mc]. Notă ***) Transformarea cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparatii, administrative şi de orice alta natura efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apa pentru irigatii până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajarii interioare de irigatii, aliate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apa, la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul sezonier, se face astfel:[T''(A) x S(CS)]/V(CS) = lei RON/1000 mcunde:T''(A) - cheltuielile suplimentare [lei RON/ha];S(CS) - suprafaţa contractata potrivit contractului sezonier [ha];V(CS) - volumul de apa contractat potrivit contractului sezonier [mii mc].----------