ORDONANŢĂ nr. 5 din 19 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Termenul pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În documentele de călătorie care se emit cu o valabilitate mai mare de un an se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată. (2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi data punerii în circulaţie a documentelor de călătorie în care se include un mediu de stocare electronică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe. (3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc data la care pot fi eliberate, de către autorităţile competente din ţară sau, după caz, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, paşapoarte cu valabilitate de un an, precum şi forma şi conţinutul acestora."3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care se argumentează necesitatea eliberării unui paşaport simplu prin faptul că titularul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în pericol, prezentându-se documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, prin derogare de la prevederile alin. (2) cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.(3^2) În situaţia prevăzută la alin. (3^1), dacă persoana pentru care se solicită documentul de călătorie este lipsită temporar de capacitatea de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse, prin derogare de la prevederile alin. (3), în numele titularului, de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple."4. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(4) Eliberarea paşapoartelor simple este supusă taxelor consulare prevăzute de lege. Tariful suplimentar pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este de 100 lei (RON)."5. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată tarifului suplimentar prevăzut la alin. (4)."6. Alineatul (5) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care titularul constată faptul că datele de identitate înscrise în paşaport sunt incomplete sau inexacte trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport nu este supusă taxelor şi tarifului suplimentar, prevăzute la alin. (4)."7. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(3) În situaţia în care se solicită, în conformitate cu alin. (1) şi (2), eliberarea unui paşaport pentru un minor sau, după caz, includerea minorului în paşaportul unui părinte şi nu există, dacă legea o cere, acordul celuilalt părinte, autorităţile competente vor elibera paşaportul sau, după caz, vor include minorul în paşaportul părintelui solicitant, dacă se argumentează necesitatea eliberării sau includerii prin faptul că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale, prezentând documente doveditoare în acest sens. (4) În cazul în care se argumentează necesitatea eliberării paşaportului prin faptul că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în pericol, prezentând documente doveditoare în acest sens, emise ori avizate de autorităţile medicale române, autorităţile competente vor elibera paşaportul, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi."8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Începând de la data punerii în circulaţie a paşapoartelor cu valabilitate de un an, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară. (2) Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România."9. La articolul 30 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:"b) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi."10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune, personal sau prin mandatar, cerere pentru aplicarea în paşaportul simplu a menţiunii privind stabilirea domiciliului în acel stat sau pentru eliberarea unui paşaport simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pe a căror rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, ori la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, când se află în una dintre următoarele situaţii: a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat; c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; d) a dobândit cetăţenia statului respectiv. (2) Cererile primite în condiţiile alin. (1) se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de Direcţia Generală de Paşapoarte. (3) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca la înmânarea paşaportului în care a fost aplicată menţiunea prevăzută la alin. (1) să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. (4) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererii privind aplicarea în paşaportul simplu a menţiunii privind stabilirea domiciliului în străinătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."  +  Articolul IILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Leuştean,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 5.____________