NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2005 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului(actualizate până la data de 20 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Beneficiaza de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă, oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum şi persoana careia i s-a încredinţat copilul în vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum şi persoana care a fost numita tutore, denumite în continuare persoane indreptatite, dacă acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) sunt cetăţeni români sau, după caz, cetăţeni straini ori apatrizi; b) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii; c) locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupa de cresterea şi ingrijirea acestuia/acestora.  +  Articolul 2 (1) Concediul şi indemnizatia pentru cresterea copilului sau, după caz, stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii incredintati în vederea adoptiei, adoptati sau aflati în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum şi pentru cei pentru care a fost instituita tutela. (2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultati în urma primelor 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii incredintati în vederea adoptiei, adoptati sau aflati în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum şi pentru cei pentru care a fost instituita tutela. (3) În înţelesul dispoziţiilor alin. (1) şi (2) prin nastere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii. (4) Situaţia copilului nascut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 nasteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 3Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă pentru primele 3 nasteri survenite după data de 1 ianuarie 2006 inclusiv, fără a se lua în considerare numărul de nasteri anterioare acestei date.  +  Capitolul II Concediul şi indemnizatia lunara pentru cresterea copilului  +  Articolul 4 (1) Concediul şi indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor indreptatite, dacă acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, după caz, de la data la care s-a realizat încredinţarea în vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiaza şi persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plată acestora. (3) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ şi fractiunile de luna în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, considerate, în înţelesul ordonantei de urgenta, luna întreaga. (4) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situaţii: a) şi-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate; b) a beneficiat de indemnizatie de şomaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective; c) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizatii pentru incapacitate temporara de muncă cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii; d) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; e) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizatii pentru maternitate; f) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; g) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizatii de risc maternal; h) a beneficiat de pensie de invaliditate; i) a beneficiat de concedii şi de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate; j) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diploma. În sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe şi ziua în care se sfarseste fiecare an universitar, în condiţiile legii; k) a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; l) a realizat în sistemul public de pensii, până la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare sociala; m) a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevăzută de ordonanţa de urgenţă. (5) În situaţia în care nasterea se produce înainte de termen, perioada prevăzută la alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa între data nasterii copilului şi data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.-------------Partea introductiva a alin. (4) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 5În sensul prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) şi (2), art. 46 alin. (1)-(4) şi la art. 71.  +  Articolul 6 (1) Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de acte doveditoare care să ateste indeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. (2) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor şi situaţia lor juridica se prezinta în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, şi sunt, după caz, urmatoarele: a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti după data de 1 ianuarie 2006; b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adoptiei, potrivit legii; c) hotărârea judecătorească de incuviintare a adoptiei, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protectia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii; e) decizia directorului general al directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească, pentru măsura plasamentului în regim de urgenta, potrivit legii; f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii. (3) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, după caz, urmatoarele: a) dovada eliberata de angajator, din care să rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri cu caracter salarial; b) dovada eliberata de administratia financiară, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole ori care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4), din care să rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal; c) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate acordat în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; d) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, după caz, de casa teritoriala de asigurări de sănătate ori de agentia judeteana pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă; e) dovada eliberata de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaratia pe propria raspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului. (4) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt, după caz, urmatoarele: a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana în misiune permanenta în strainatate, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-g); c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-h) şi l); d) dovada eliberata de angajator ori, după caz, de casa teritoriala de asigurări de sănătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. i); e) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situaţia prevăzută la lit. j); f) livretul militar sau, după caz, adeverinta ori certificatul eliberat de centrul militar în a cărui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. k). (5) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, după caz, urmatoarele: a) declaratie pe propria raspundere din care să rezulte ca celalalt parinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiaza de indemnizatie sau stimulent; b) declaratie pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea şi ingrijirea copilului şi ca acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public; c) certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului; d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii înainte de termen; e) alte documente din care să rezulte indeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizatiei pentru cresterea copilului. (6) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor şi situaţia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din tara de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin. (2). (7) Abrogat. (8) Abrogat.---------------Litera b) a alin. (4) al art. 6 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.Alin. (7) şi (8) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 7 (1) Concediul pentru cresterea copilului se acordă, pe bază de cerere, de către angajatorul unde îşi desfăşoară activitatea persoana indreptatita. (2) Pe durata concediului pentru cresterea copilului se acordă indemnizatia lunara.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care persoana indreptatita, beneficiara a concediului şi indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naste în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori i se incredinteaza spre adoptie, i se incuviinteaza adoptia, i se da în plasament unul sau mai mulţi copii ori este numita tutore, concediul pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzător până la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului şi indemnizatiei pentru cresterea copilului. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singura indemnizatie.  +  Articolul 9 (1) Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana indreptatita sau, după caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestora imputernicit prin procura speciala. (2) Reprezentantul legal este persoana desemnata, în condiţiile legii, sa reprezinte persoana indreptatita în cazul în care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile. (3) Mandatarul este persoana imputernicita prin procura speciala de către persoana indreptatita, în vederea solicitarii şi primirii drepturilor prevăzute de aceasta. (4) Procura speciala prevăzută la alin. (3) este autentificata, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabila 6 luni şi trebuie să conţină urmatoarele elemente: a) numele, prenumele, cetatenia, data şi locul nasterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei indreptatite; b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul nasterii) ale mandatarului; c) obiectul mandatului (intocmirea dosarului pentru solicitarea şi acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, deschiderea contului curent, incasarea drepturilor curente şi restante, semnarea extrasului de cont); d) precizarea ca mandatarul are oblibaţiile ce revin persoanei indreptatite, inclusiv pe cea de a anunta în termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita în situaţia persoanei indreptatite de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor, cu excepţia celei prevăzute la art. 7 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.  +  Capitolul III Stimulentul lunar  +  Articolul 10 (1) Stimulentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor indreptatite, în perioada în care acestea realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, sau se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4). (2) Pe perioada în care se acordă stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, după caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.  +  Articolul 11 (1) Stimulentul se acordă pe bază de cerere, semnata de persoana indreptatita, însoţită de dovada eliberata de angajator sau, după caz, de declaratie pe propria raspundere, din care să rezulte ca aceasta realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal. (2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6, precum şi de alte documente justificative. (3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, care solicită dreptul la stimulent, se iau în considerare şi actele doveditoare depuse la solicitarea acesteia.  +  Capitolul IV Alocatia de stat pentru copii  +  Articolul 12 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiaza de alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia copiilor în vârsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată.  +  Articolul 13 (1) Alocatia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului şi certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, în original şi în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de actele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi alte documente justificative, după caz, şi semnata de persoana indreptatita sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia. (2) Până la implinirea de către copilul cu handicap a varstei de 3 ani, alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă se acordă de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, prin directiile teritoriale. (3) După implinirea de către copilul cu handicap a varstei de 3 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se acordă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.  +  Articolul 14Alocatia de stat pentru copii prevăzută la art. 12 alin. (1) se cumuleaza cu indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, după caz, cu stimulentul, prevăzute la art. 4, respectiv la art. 10.  +  Capitolul V Stabilirea şi plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, stimulentului şi alocatiei de stat pentru copii  +  Articolul 15 (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, se depune, după caz, de una dintre persoanele indreptatite, la primaria localităţii sau, după caz, la primaria sectorului municipiului Bucureşti, în a carei raza teritoriala are domiciliul sau, după caz, reşedinţa. (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se completeaza potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele indreptatite sa beneficieze de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau de stimulent. (3) În situaţia persoanelor indreptatite care solicită numai alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea se completeaza potrivit modelului prevăzut în normele de aplicare a Legii nr. 61/1993, republicată, aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, însoţită de actele doveditoare prevăzute la art. 13 alin. (1). (4) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la platitorii de drepturi prevăzuţi de această lege şi nesolutionate până la data de 31 decembrie inclusiv, se solutioneaza de directiile teritoriale, avandu-se în vedere realizarea condiţiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului. (5) Beneficiaza de concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului şi persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2006, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 16 (1) Primariile transmit direcţiilor teritoriale, pe bază de borderou, până la data de 10 a fiecarei luni, cererile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi înregistrate în luna anterioara, insotite de documentele justificative. (2) Primariile au obligaţia sa verifice documentaţia depusa de solicitanţi şi sa transmita direcţiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6). (3) Cererile prevăzute la art. 15 sunt certificate, prin semnatura şi stampila, de către primar sau, după caz, de către persoana imputernicita de acesta.  +  Articolul 17 (1) Cererile prevăzute la art. 15 se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării la directia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, după caz, de respingere, emisa de directorul executiv. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 2a) şi 2b). (3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însoţită în mod obligatoriu de motivatie. (4) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu şi indemnizatie lunara, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.  +  Articolul 18 (1) Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate şi plata indemnizatiei aferente în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau, după caz, de stimulent, începând cu ziua urmatoare celei în care inceteaza plata indemnizatiei de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data. (2) Persoanele indreptatite care nu indeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de maternitate şi plata indemnizatiei aferente în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului începând cu data nasterii copilului sau, după caz, cu data aprobării adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului ori incredintarii în vederea adoptiei, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data. (3) Persoanele indreptatite care depun cererea peste termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau de stimulent de la data depunerii cererii.  +  Articolul 19 (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului şi a alocatiei de stat pentru copii se efectueaza începând cu luna urmatoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv. (2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului şi al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, în functie de numărul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin şi se acordă.  +  Articolul 20Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului ori, la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancara.  +  Articolul 21Directia teritoriala solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, până cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.  +  Articolul 22 (1) În aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale, lunar, până la data de 10 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natura a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs. (2) Autorităţile menţionate la alin. (1) sunt urmatoarele: a) primaria, pentru situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de către beneficiari, de natura a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă; b) directia generală de asistenţa sociala şi protectia copilului, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) şi f) din ordonanţa de urgenţă; c) inspectoratul judetean de politie, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.---------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.Litera a) a alin. (2) al art. 22 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 23 (1) Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se suspenda în condiţiile prevăzute de art. 12 din aceasta. (2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (5) şi (6) şi art. 13 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 24În cazul în care, 3 luni consecutiv, se înregistrează mandate postale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se suspenda, urmand ca directia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situaţie, prevederile art. 23 alin. (2) aplicandu-se în mod corespunzător.  +  Articolul 25Suspendarea sau, după caz, încetarea ori reluarea platii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se face prin decizie a directorului executiv şi se comunică beneficiarului în termen de 15 zile. Modelul deciziei este prevăzut în anexele nr. 3a), 3b) şi 3c).  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26 (1) În vederea asigurarii în sistemul asigurarilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, directiile teritoriale au obligaţia, lunar, sa vireze, caselor judetene de asigurări de sănătate contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate şi sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare. (2) Directiile teritoriale transmit la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, până la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului.  +  Articolul 27Beneficiaza de stimulent şi persoanele care, la data de 1 ianuarie 2006, realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi care au fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 28 (1) Perioada în care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), directiile teritoriale au obligaţia de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritoriala de pensii, Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale.  +  Articolul 29 (1) În vederea asigurarii continuitatii platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, platitorii acestui drept depun la directiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizatiilor pentru cresterea copilului, aflate în plata în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost inca stabilit. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conţin, în principal, urmatoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul: a) cererea de acordare a drepturilor, înregistrată la platitorul dreptului; b) certificatul de nastere al copilului şi, după caz, livretul de familie; c) buletinul (cartea) de identitate; d) certificatul privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, după caz; e) adeverinta din care să reiasă indeplinirea condiţiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia deschiderii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului şi a duratei acordarii acesteia, în cazul în care platitor este angajatorul. Modelul adeverintei este cel prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se efectueaza începând cu data de 1 ianuarie 2006, în baza dosarelor transmise în condiţiile alin. (1). (4) În vederea indeplinirii condiţiilor procedurale stabilite de ordonanţa de urgenţă, persoanele prevăzute la alin. (3) depun la primaria din raza de domiciliu, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta, numai cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevăzută în anexa nr. 1. (5) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda. Reluarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului se va face aplicandu-se în mod corespunzător prevederile art. 12 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 29^1Pentru persoanele care până la data de 31 decembrie 2005 au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică procedura de stabilire şi plata a drepturilor, prevăzută de prezentele norme metodologice.---------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.  +  Articolul 30În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei poate emite precizări sau instrucţiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice------------------------CERTIFICARE PRIMARL.S.CEREREşiDECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDEREpentru acordareaindemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului şi alocatieide stat pentru copiiDomnului director executivI. Subsemnata(ul),    Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┬─┐           └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘    Mun./oras ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    com.;sat ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘E-mail ──────────────────────    Actul de identitate*1,*2) ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐                              └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘    Eliberat de sectia de politie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Va rog să-mi aprobati acordarea*):                                                 ┌─┐    - indemnizatiei pentru cresterea copilului ├─┤    - alocaţie de stat pentru copii ├─┤    - stimulentului pentru cresterea copilului └─┘Doresc sa primesc aceste drepturi*):                                         ┌─┐    - la domiciliu prin mandat postal ├─┤ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    - în cont personal └─┘ nr.└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘deschis la banca ──────────────────────────────────────------------*1) În cazul cetatenilor români se va specifică tipul de act de identitate:- B.I. - buletin de identitate- C.I. - carte de identitate- C.I.P. - carte de identitate provizorie*2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:- C.I. - carte de identitate- L.S.T. - legitimatie de sedere temporara- D.I. - document de identitate.*) Se va marca cu "X" casuta corespunzătoareAvând calitatea de*):                                                                    ┌─┐    - parinte natural ├─┤    - parinte adoptiv ├─┤    - persoana care are în încredinţare copil în vederea adoptiei ├─┤    - tutore ├─┤    - persoana care are copilul în plasament ├─┤    - persoana care are copilul în plasament în regim de urgenta └─┘Mentionez ca, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):                                                       ┌─┐    - persoana indreptatita ├─┤    - reprezentant legal al persoanei indreptatite ├─┤    - mandatar al persoanei indreptatite └─┘II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:    1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘B. Referitor la copiii pe care îi am în întreţinere:    1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    4. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    5. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    6. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘    7. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                             ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenta └─┘C. Referitor la situaţia înainte de solicitarea drepturilor*):    - salariat/a ┌──┐                     └──┘    Denumire angajator ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod fiscal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                  ┌─┐    - beneficiar de indemnizatie de şomaj ├─┤    - perioada de stagiu de cotizare (concedieri colective) ├─┤    - concedii medicale pentru incapacitate temporara de muncă ├─┤    - concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor ├─┤    - concedii medicale pentru maternitate ├─┤    - concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav ├─┤    - concedii medicale de risc maternal ├─┤    - beneficiar de pensie de invaliditate ├─┤    - absolvent/a cursurile de zi ale învăţământului universitar ├─┤    - militar în termen/termen redus ├─┤    - stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare sociala ├─┤    - beneficiar al indemnizatiei prevăzută de OUG nr. 148/2005 └─┘D. Am beneficiat DA [] / NU [] de indemnizatie de maternitate/indemnizatie pentru cresterea copilului începând cu data de ...................E. Declar că ma ocup de cresterea şi ingrijirea copilului, ca acesta locuieste împreună cu mine şi că nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.F. Declar că ma oblig ca, în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, sa comunic în scris primariei orice modificare a situaţiei mele cu privire la cresterea şi ingrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale, care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.--------------Litera F de la punctul II din anexa 1 a fost introdusa de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie raspundere ca datele şi informaţiile prezentate corespund realitatii.Data Semnatura solicitantului............ ..........................III. DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)Subsemnata(ul),    Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┬─┐         └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘    Localitatea ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘E-mail ──────────────────────    Actul de identitate*1) ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘    Eliberat de sectia de politie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Declar urmatoarele*):         ┌─┐         ├─┤ Beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului         └─┘ Nu beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copiluluiCunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie raspundere ca datele şi informaţiile prezentate corespund realitatii.Data Semnatura........ .............------------*3 Se vor specifică datele inscrise în certificatele de nastere ale copiilor  +  Anexa 2a) ---------la normele metodologice------------------------DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALA ŞI FAMILIEDECIZIEnr. ───── din ─────privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru crestereacopilului/stimulentului lunar şi alocatiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei nr. ........Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ......,- cererea şi declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului înregistrată cu nr. .........- regulamentul de organizare şi functionare al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie ..........şi în temeiul competentelor conferite de lege,DECIDEArt. 1 - Se aprobă pentru dna/dnul ............... în calitate de titular a urmatoarelor drepturi: a) indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de ....... lei (RON) b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON) c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).Art. 2 - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ....... (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectueaza în perioada ......... ale fiecarei luni prin mandat postal/cont personal.Decizia poate fi contestata în termen de 30 zile de la comunicare, la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie ............În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestaţiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv.................  +  Anexa 2b) ---------la normele metodologice------------------------DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALA ŞI FAMILIEDECIZIEnr. ───── din ─────privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru crestereacopilului/stimulentului lunar şi alocatiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie a ........, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei nr. ........Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ......,- cererea şi declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului înregistrată cu nr. .........- regulamentul de organizare şi functionare al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie ..........şi în temeiul competentelor conferite de lege,DECIDEArt. 1 - Se respinge pentru dna/dnul ........ acordarea drepturilor de: a) indemnizatie pentru cresterea copilului b) stimulent c) alocaţie de stat pentru copiiArt. 2 - Respingerea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, după caz : a) solicitantul nu locuieste împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi nu se ocupa de cresterea şi ingrijirea acestuia/acestora; b) solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi nici nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005;Decizia poate fi contestata în termen de 30 zile de la comunicare, la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie ............În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestaţiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv.................  +  Anexa 3a) ---------la normele metodologice------------------------DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALA ŞI FAMILIEDECIZIEnr. ───── din ─────privind suspendarea acordarii indemnizatiei pentru crestereacopilului/stimulentului lunar şi alocatiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei nr. ........Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 23 şi 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .........,- cererea şi declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului înregistrată cu nr. .........- regulamentul de organizare şi functionare al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie ..........şi în temeiul competentelor conferite de lege,DECIDEArt. 1 - Se suspenda pentru dna/dnul ............... în calitate de titular, acordarea urmatoarelor drepturi: a) indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de ....... lei (RON) b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON) c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).Art. 2 - Suspendarea platii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ..............Art. 3 - Suspendarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, după caz: a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea incredintarii copilului spre adoptie; d) beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea mentinerii masurii de plasament; e) beneficiarul executa o pedeapsă privativa de libertate sau se afla în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publică sau privată; g) beneficiarul a decedat; h) 3 luni consecutiv, s-au înregistrat mandate postale returnate.Decizia poate fi contestata în termen de 30 zile de la comunicare, la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie ............În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestaţiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv.................  +  Anexa 3b) ---------la normele metodologice------------------------DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALA ŞI FAMILIEDECIZIEnr. ───── din ─────privind încetarea acordarii indemnizatiei pentru crestereacopilului/stimulentului lunar şi alocatiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei nr. ........Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ........,- cererea şi declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului înregistrată cu nr. .........- regulamentul de organizare şi functionare al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie ..........şi în temeiul competentelor conferite de lege,DECIDEArt. 1 - Inceteaza pentru dna/dnul ............... în calitate de titular, acordarea urmatoarelor drepturi: a) indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de ....... lei (RON) b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON) c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).Art. 2 - Încetarea platii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ..............Art. 3 - Încetarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, după caz: a) copilul a implinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului.Decizia poate fi contestata în termen de 30 zile de la comunicare, la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie ............În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestaţiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv.................  +  Anexa 3c) ---------la normele metodologice------------------------DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALA ŞI FAMILIEDECIZIEnr. ───── din ─────privind reluarea acordarii indemnizatiei pentru crestereacopilului/stimulentului lunar şi alocatiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei nr. ........Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 12 alin. (4)-(6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,- art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,- cererea şi declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului înregistrată cu nr. .........- regulamentul de organizare şi functionare al directiei de muncă, solidaritate sociala şi familie ..........şi în temeiul competentelor conferite de lege,DECIDEArt. 1 - Se aprobă pentru dna/dnul ............... în calitate de titular reluarea urmatoarelor drepturi: a) indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de ....... lei (RON) b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON) c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).Art. 2 - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ...... (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectueaza în perioada ........ ale fiecarei luni prin mandat postal/cont personal.Decizia poate fi contestata în termen de 30 zile de la comunicare, la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie ............În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestaţiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv.................  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------DENUMIRE ANGAJATORElemente de identificareADEVERINTAnr. .../....Se adevereste prin prezenta ca d-na/dl ............... CNP. .............. domiciliata/domiciliat în loc ........., str. ..... nr. ...... bl. ...... sc. ...... etj. ...... ap. ......, sector/judet ........, angajat în unitatea noastra de la data de ....,● În perioada de la ........ până la ..... a beneficiat de indemnizatie de maternitate / indemnizatie pentru cresterea copilului.● La data de ........ se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie.*)● A depus cerere, înregistrată cu nr. .../... pentru acordarea ......... începând cu data de ..........**)● Stagiul de cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului este urmatorul:- de la (luna/zi)........ până la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract individual de muncă cu norma întreaga);- de la (luna/zi) ......... până la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:somer);- de la (luna/zi) ......... până la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract de muncă pe durata determinata, cu 1/2 norma).- de la (luna/zi)......... până la (luna/zi) a avut calitatea de ........ etc.- Ultima zi/luna de plată a indemnizatiei de maternitate/ pentru cresterea copilului a fost .........- Indemnizatie pentru cresterea copilului restanta, aferenta perioadei: de la (luna/zi) ........ până la (luna/zi) ................Subsemnatul ....... având functia de ........ declar că datele cuprinse în prezenta adeverinta sunt reale.s.s. reprezentantul legal*) se completeaza pentru situaţiile în care persoanele se afla în concediu de maternitate şi nu s-a deschis inca dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului;**) se completeaza pentru situaţiile în care cererile nu au putut fi solutionate până la data de 31 decembrie 2005.------------