ORDONANŢĂ nr. 3 din 12 ianuarie 2006privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X poz. 6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de bază  +  Articolul 1În anul 2006, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005, avute la 31 decembrie 2005, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5%, începând cu data de 1 februarie 2006, faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6%, începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, se majorează începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% şi începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Salariile de bază ale personalului contractual şi, după caz, indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, pentru luna ianuarie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII. (2) Salariile de bază majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa, pentru perioada 1 februarie 31 august 2006, şi în anexele nr. Ib-VIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006. (3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, şi, respectiv, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006. (4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1, VII/2, VII/3 şi VII/1a, VII/2a, VII/3a, precum şi în anexele nr. VII/1b, VII/2b şi VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006, cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Articolul 5La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2006, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2005, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2006.  +  Capitolul II Alte reglementări  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2006, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 9 (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs. (2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei deţinute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie, în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.  +  Articolul 13 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrării Europene în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14 (1) Spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în autorităţile şi instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţii de bruiaj. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participă la aceste campanii. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, care participă la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în străinătate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 17Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timpul liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, şi în anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006, şi, respectiv, pentru luna ianuarie, în anexa nr. VII/2 la prezenta ordonanţă. (2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi se majorează începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% şi începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%.  +  Articolul 20Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 21 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 22 (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an. (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 23 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la solicitarea avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenţei şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se aplică corespunzător şi ordonatorilor principali de credite finanţaţi din bugetele locale, numai cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 24 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 25Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 26 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţia de şedinţă, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.  +  Articolul 27Aplicarea prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă pentru anul 2006.  +  Articolul 28 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 29 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 30 (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Anexele nr. I-VIII, Ia-VIIIa şi Ib-VIIIb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 ianuarie 2006.Nr. 3.  +  Anexa I (în ianuarie 2006)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)___________*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)--------- Notă *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.A. Functii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul studiilor Salariul de bazacrt. - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 2.401 2 Secretar general adjunct S 2.161────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul IA S 521 1.190  2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul I S 475 1.041  3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul II S 437 943  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul III S 422 845  5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul IV S 414 759  6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 394 -  7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 429 1.041  8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 422 845  9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 414 759 10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 406 686 11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 373 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale din                       serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul IA S 521 1.190 13 Consilier juridic gradul I S 475 1.041 14 Consilier juridic gradul II S 437 943 15 Consilier juridic gradul III S 422 845 16 Consilier juridic gradul IV S 414 759 17 Consilier juridic debutant S 394 -             c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 429 606 19 Referent I M 422 527 20 Referent II M 414 490 21 Referent III M 406 429 22 Referent IV M 399 408 23 Referent debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului___________*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.A. Functii de conducere specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general S 2.073────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia*) Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 475 1.041  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef SSD 399 870      cabinet, referent  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef M 391 759      cabinet, referent  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef PL 391 870      cabinet, referent  6 Director de cabinet S 806 1.896  7 Consilier S 806 1.896  8 Expert S 781 1.726  9 Consultant S 534 1.163 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 391 637────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.III. Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritorialeGarda financiară - personal militarizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 2.185────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Functii de execuţie      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Comisar principal IA S 521 1.190 2 Comisar principal I S 475 1.041 3 Comisar principal II S 437 943 4 Comisar principal III S 422 845 5 Comisar principal IV S 414 821 6 Comisar debutant S 394 - 7 Comisar principal I S.S.D. 422 943 8 Comisar principal II S.S.D. 414 845 9 Comisar principal III S.S.D. 406 75910 Comisar debutant S.S.D. 373 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 429 63712 Comisar I M 414 56413 Comisar II M 406 51514 Comisar III M 399 46615 Comisar debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor - ofiter S 1.210 1.707 2 Auditor - expert S 843 1.340 3 Auditor - inspector S 598 1.095 4 Auditor - asistent S 475 973──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrateFunctii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 406 491 2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator      rol, numarator bani; I M; G 399 430 3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,      numarator bani; debutant M; G 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 521 1.911*) 2. Consilier economic S 490 1.042 3. Secretar economic I S 445 944 4. Secretar economic II S 414 845 5. Secretar economic III S 406 759────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1. Referent transmitere I M 414 528 2. Referent transmitere II M 406 479 3. Referent transmitere III M 399 430 4. Referent debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORTFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Nivelul Salariul deNr. Functia studiilor bazacrt. - lei -                                                                  ─────────────                                                                  minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 422 845 2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 414 759 3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 406 686 4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 373 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELORFunctii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 521 1.190 2. Arhivist gradul I S 475 1.041 3. Arhivist gradul II S 437 943 4. Arhivist gradul III S 422 845 5. Arhivist gradul IV S 414 759 6. Arhivist debutant S 394 - 7. Arhivist gradul IA SSD 429 1.041 8. Arhivist gradul I SSD 422 845 9. Arhivist gradul II SSD 414 75910. Arhivist gradul III SSD 406 68611. Arhivist debutant SSD 373 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 429 60613. Arhivar I M 422 52714. Arhivar II M 414 49015. Arhivar III M 406 42916. Arhivar debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIFunctii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Asistent - sef SSD 462 998      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2. Asistent - sef PL 432 874 3. Asistent - sef M 422 802────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa II (în ianuarie 2006)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul IA S 437 904  2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul I S 429 799  3 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil, arhitect; gradul II S 422 694  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil, arhitect; gradul III S 414 629  5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 394 -  6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,      subinginer IA SSD 422 642  7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 414 555  8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,      subinginer II SSD 406 500  9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector;      debutant SSD 373 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 521 1.008 11 Consilier juridic gradul I S 475 904 12 Consilier juridic gradul II S 429 799 13 Consilier juridic gradul III S 422 694 14 Consilier juridic gradul IV S 414 603 15 Consilier juridic debutant S 394 -             c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 422 590 17 Referent, inspector; I M 414 551 18 Referent, inspector; II M 406 498 19 Referent, inspector; III M 399 459 20 Referent, inspector; debutant M 371 - 21 Agent agricol I M 406 488 22 Agent agricol II M; G 399 459 23 Agent agricol III M; G 391 422 24 Agent agricol debutant M; G 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de bazacrt. - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar 2.401───────────────────────────────────────────────────────────────────2. Consilii judetene───────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Salariul de bazaNr. Functia - lei -crt. ─────────────────────────────────                                  Categoria I Categoria II─────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 2.286 2.132───────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Salariul de baza                                               - lei -Nr. Functia ──────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste 320.000 Categoria                        locuitori*) ───────────────────────────────────                                               I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii      - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe      - secretar - 1.265 1.208 1.180────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Salariul de baza                                                  - lei -                     ───────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Categoriacrt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────                        locuitori I II III                                           între între până la                                        7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                         locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 Comune      - secretar 1.175 942 885 857────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin       hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod       excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut       de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa III (în ianuarie 2006)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                            minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector de concurenta gradul I S 789 1.789 2. Inspector de concurenta gradul II S 713 1.618 3. Inspector de concurenta gradul III S 636 1.447 4. Inspector de concurenta asistent S 460 1.040─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1 (în ianuarie 2006)CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 569 1.731  2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 456 1.620  3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 405 1.263  4 Cercetator ştiinţific S 398 977                  b) Functii de execuţie de specialitate neatestate  5 Asistent de cercetare stiintifica S 391 769  6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 372 -            c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare                         stiintifica, pe trepte profesionale  7 Asistent I M 391 614  8 Asistent II M 384 523  9 Asistent III M 376 484 10 Asistent stagiar M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile decercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiiledidactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţificprincipal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principalgradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principalgradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cuasistent universitar.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2 (în ianuarie 2006)CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,      instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant      artistic, coregraf, concert-maestru*), artist      instrumentist I; S      gradul IA 600 1.221      gradul I 420 1.077      gradul II 413 802      gradul III 405 719      gradul IV 398 635      gradul V 391 587      debutant 372 -  2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,      producător delegat, impresar artistic, regizor scena      (culise); S      gradul I 398 886      gradul II 391 742      gradul III 384 635  3 Sef orchestra, artist instrumentist II, maestru de studii       (balet, canto), secretar literar (muzical, public      relations), operator imagine (sunet), sufleor opera, artist      liric opera, artist circ, balerin opera; S      gradul I 413 802      gradul II 405 719      gradul III 398 635      gradul IV 391 587      debutant 372 -  4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,      actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,      artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor      imagine; S      gradul I 405 683      gradul II 398 623      gradul III 391 587      debutant 372 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),      concert-maestru, maestru de studii balet, maestru      lumini-sunet, impresar artistic;      I 391 587      II 384 503      III 376 444      debutant 351 -  6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,      instrumentist, sufleor opera, corist opera;      I 391 587      II 384 503      III 376 444      debutant 351 -  7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor      pian-clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de      suflat);      I 405 719      II 398 635      III 391 587      IV 384 503      V 376 456      debutant 351 -  8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor manuitor      papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic,      machior, peruchier, montor imagine, operator imagine,      editor imagine, regizor scena (culise), secretar platou;      I 391 515      II 384 480      III 376 431      debutant 351 -  9 Regizor scena (culise), secretar platou; M      I 391 515      II 384 480      III 376 431      debutant 351 - 10 Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 362 408      c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale 11 Muncitor calificat I 405 512      II 398 485      III 391 452      IV 384 425      V 376 392      VI 369 384────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionale I, IA,       II şi III.II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist      comentator, corespondent în strainatate; S      gradul IA 413 958      gradul I 405 719      gradul II 398 635      gradul III 391 587      debutant 372 - 2. Sef agentie publicitate, administrator (publicatii,      editura), reporter (fotoreporter, corespondent local); S      gradul I*) 405 695      gradul II 398 623      gradul III 391 575      debutant 372 - 3 Secretar (tehnic) de redactie,      documentarist, traducator, caricaturist, desenator      artistic, corector, tehnoredactor; S      gradul I 405 683      gradul II 398 623      gradul III 391 587      debutant 372 - 4. Redactor, secretar de redactie; S.S.D.      gradul I 398 635      gradul II 391 587      gradul III 384 503      debutant 352 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,      documentarist, traducator, caricaturist,      desenator artistic, corector, tehnoredactor; M      treapta IA 391 587      treapta I 384 515      treapta II 376 480      debutant 351 - 6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G      treapta I 391 503      treapta II 384 444      treapta III 376 408      debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteciFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S      gradul IA 405 958      gradul I 398 659      gradul II 391 599      debutant 372 - 2 Biolog, fizician, chimist; principal S 531 941      Biolog, fizician, chimist; specialist 461 743      Biolog, fizician, chimist 404 620      Biolog, fizician, chimist; debutant 384 - 3 Sociolog, psiholog; principal S 415 737      Sociolog, psiholog 407 675      Sociolog, psiholog; debutant 388 - 4 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.      gradul I 398 719      gradul II 391 587      gradul III 384 503      debutant 352 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Bibliotecar P.L.      treapta I 391 650      treapta II 384 550      treapta III 376 490      debutant 351 - 6 Restaurator*), conservator, trezorier,      gestionar custode sala; M      treapta I 391 587      treapta II 384 515      treapta III 376 480      debutant 351 - 7 Bibliotecar M      treapta IA 391 587      treapta I 384 515      treapta II 376 480      debutant 351 - 8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 369 408────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati       şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S       gradul I 405 683       gradul II 398 623       gradul III 391 587       debutant 372 - 2. Referent; S.S.D.       gradul I 398 635       gradul II 391 587       gradul III 384 503       debutant 352 -                     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;       treapta IA 391 587       treapta I 384 515       treapta II 376 480       debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate       valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza       criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea       nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate       fără a avea studiile necesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la       care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati       naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de       importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale,       ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca,       precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru       activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii,       pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat       prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din       cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în       continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.    3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005,       aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, vor       putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice       respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru       noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta       ordonanţa.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3 (în ianuarie 2006)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)--------- Notă *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Preot        gradul I S 405 862        gradul II S 398 719        definitiv S 391 647        debutant S 372 - 2. Preot        gradul I M 384 623        definitiv M 376 599        debutant M 351 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4 (în ianuarie 2006)SPORTUNITATI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893  2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764  3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682  4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul 384 623  5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,      instructor sportiv gradul II 376 576  6 Instructor sportiv debutant 351 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 391 576  8 Instructor sportiv II, referent II 384 517  9 Instructor sportiv III, referent III 376 482 10 Instructor sportiv debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al       presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui Agentiei        Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Functii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1. Expert sportiv gradul IA 474 917 2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851 3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728 4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700 5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647 6. Antrenor categoria V 387 577 7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin       al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5 (în ianuarie 2006)AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 672 1.573  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 572 1.339  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 532 1.245  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 492 1.151  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 452 1.057  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 446 963  7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 439 -  8 Referent gradul I S.S.D. 462 1.081  9 Referent gradul II S.S.D. 422 987 10 Referent gradul III S.S.D. 414 893 11 Referent debutant S.S.D. 407 -                        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 432 1.010 13 Referent I M 398 916 14 Referent II M 391 822 15 Referent III M 384 729 16 Referent IV M 376 635 17 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 802 1.761 2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 682 1.597 3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 642 1.503 4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 592 1.385 5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 542 1.268 6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 533 1.151 7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 526 - 8 Referent gradul I S.S.D. 562 1.315 9 Referent gradul II S.S.D. 512 1.198 10 Referent gradul III S.S.D. 500 1.081 11 Referent debutant S.S.D. 493 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 532 1.245 13 Referent I M 482 1.128 14 Referent II M 442 1.034 15 Referent III M 398 940 16 Referent IV M 376 846 17 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Nivelul Salariul de bazaNr. Functia studiilor - lei -crt. ────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 592 1.385 2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 533 1.151 3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 452 1.057 4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 398 940 5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 391 846 6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 372 - 7 Referent gradul I S.S.D. 398 916 8 Referent gradul II S.S.D. 391 822 9 Referent gradul III S.S.D. 384 75210 Referent debutant S.S.D. 352 -                       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 398 82212 Referent I M 391 75213 Referent II M 384 68214 Referent III M 376 58815 Referent debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Functii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 532 1.245                                            şcoala vamala  2 Inspector vamal principal S sau 432 1.010                                            şcoala vamala  3 Inspector vamal gradul I S sau 405 916                                            şcoala vamala  4 Inspector vamal gradul II S sau 398 822                                            şcoala vamala  5 Inspector vamal gradul III S sau 391 729                                            şcoala vamala  6 Inspector vamal debutant S sau 372 -                                            şcoala vamala  7 Inspector vamal Şcoala vamala 398 834                                               sau SSD  8 Controlor vamal gradul I şcoala vamala 391 729                                               sau SSD  9 Controlor vamal gradul II şcoala vamala 384 635                                               sau SSD 10 Agent vamal debutant şcoala vamala 352 -                                               sau SSD                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 391 752 12 Controlor vamal II M 384 682 13 Controlor vamal III M 376 588 14 Controlor vamal debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria vamala principal S 432 1.010 2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 405 916 3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 398 822 4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 391 729 5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 372 - 6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 398 834                                                    sau SSD 7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala vamala 391 729                                                    sau SSD 8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala vamala 384 635                                                    sau SSD 9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala vamala 352 -                                                    sau SSD                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamala I M 391 75211 Controlor pentru datoria vamala II M 384 68212 Controlor pentru datoria vamala III M 376 58813 Controlor pentru datoria vamala debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6 (în ianuarie 2006)NAVIGATIEUNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comandant instructor S 405 940  2 Sef mecanic instructor S 398 682                       a) Functii de execuţie pe nave maritime  3 Comandant S 405 858  4 Sef mecanic S 398 694  5 Capitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 391 588  6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 391 553  1 Ofiter aspirant S 372 -      b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8 Capitan dragor M 384 576  9 Capitan M 384 529 10 Sef mecanic M 384 517 11 Dragor - sef M 384 506 12 Ofiter punte M 376 482 13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 376 471 14 Dragor M 369 436 15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician,      dragor; aspirant M 351 -                        c) Functii de execuţie comune pe nave 16 Sef statie RTG M 384 506 17 Ofiter RTG I M 376 459 18 Ofiter RTG II M 369 424 19 Sef echipaj 369 494 20 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic 362 459 21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436 22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;      debutant 351 - 23 Scafandru autonom 376 553 24 Scafandru greu 369 506 25 Scafandru debutant 351 -      d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi                            - Functii de execuţie pe grade profesionale - 26 Capitan de port specialist S 398 694 27 Capitan de port gradul I S 391 584                           - Functii de execuţie pe trepte profesionale - 28 Capitan de port gradul II M 376 529 29 Ofiter de port gradul I M 384 506 30 Ofiter de port gradul II M 376 459 31 Ofiter de port debutant M 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) dinprezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conformprevederilor legale.    NOTĂ:    Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa sestabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi seutilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7 (în ianuarie 2006)AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENESalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      expert S 413 940 2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul I S 405 658 3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul II S 398 576 4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      gradul III S 391 553 5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      debutant S 372 - 6. Medic primar veterinar**) S 413 1.057 7. Medic veterinar gradul I S 405 752 8. Medic veterinar gradul II S 398 658 9. Medic veterinar gradul III S 391 55310. Medic veterinar debutant S 372 -11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 398 65812. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 391 52913. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 384 49414. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;      debutant S.S.D. 352 -                            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); IA M 391 56516. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); I M 384 48217. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); II M 376 43618. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); debutant M 351 -19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 391 56520. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 384 50621. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 376 45922. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 351 -23. Agent veterinar I Şcoala 376 436                                                              profesionala24. Agent veterinar II Şcoala 369 388                                                              profesionala25. Agent veterinar debutant Şcoala 352 -                                                              profesionala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de       baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel       pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe       aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.    **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut        acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.    ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de         baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8 (în ianuarie 2006)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer cadastru gradul IA S 413 940  2 Inginer cadastru gradul I S 405 658  3 Inginer cadastru gradul II S 398 600  4 Inginer cadastru gradul III S 391 553  5 Inginer cadastru debutant S 372 -  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 398 658  1 Subinginer cadastru II S.S.D. 391 565  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 384 494  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 352 -                    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician cadastru IA M 391 565 11 Tehnician cadastru I M 384 482 12 Tehnician cadastru II M 376 436 13 Tehnician cadastru debutant M 351 - 14 Operator cadastru I M; G 384 436 15 Operator cadastru II M; G 376 388 16 Operator cadastru debutant M; G 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9 (în ianuarie 2006)PROTECTIA MEDIULUIAGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 413 940  2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 405 658  3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 398 576  4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 391 553  5 Inspector, inginer*); debutant S 372 -  6 Subinginer I S.S.D. 398 658  7 Subinginer II S.S.D. 391 529  8 Subinginer III S.S.D. 384 494  9 Subinginer debutant S.S.D. 352 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 391 565 11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 384 482 12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 376 436 13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 351 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de       baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza,       şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe       aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.    **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea        care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10 (în ianuarie 2006)AVIATIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru functiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor*) ────────────────────────                                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      clasa I 405 940      clasa a II-a 398 675      clasa a III-a 391 588      clasa a IV-a 384 553      clasa a V-a 376 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin       al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe clase profesionale 1 Inginer de aviatie S      clasa I 413 940      clasa a II-a 405 670      clasa a III-a 398 588      clasa a IV-a 391 553      debutant 372 - 2 Tehnician de aviatie M      clasa I 398 565      clasa a II-a 391 517      clasa a III-a 384 471      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 3 Mecanic de aviatie Şcoala tehnica      clasa I de aviatie sau 405 600      clasa a II-a echivalenta 398 517      clasa a III-a 391 459      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M      lansare la zbor (turn de parasutism, Şcoala      automosor, plior parasute, deltaplanism, etc.) profesionala      clasa I 398 565      clasa a II-a 391 494      clasa a III-a 384 459      clasa a IV-a 376 436      debutant 351 - 5 Maistru de aviatie Şcoala de      clasa I maistri 391 611      clasa a II-a aviatie 384 565      clasa a III-a 376 482────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Meteorolog aeronautic specialist S      gradul I 413 940      gradul II 405 670      gradul III 398 588      gradul IV 391 553      debutant 372 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare      I 384 506      II 376 459      debutant 351 - 3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare      I 384 565      II 376 506      III 369 459 4 Controlor trafic operaţiuni      auxiliare M + curs de calificare      I 391 517      II 384 471      III 376 436      debutant 351 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic       navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a       personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului       transporturilor, construcţiilor şi turismului.    2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze       medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine       incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11 (în ianuarie 2006)ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALAA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 415 737      principal  2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 407 675  3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 388 -      debutant  4 Medic primar S 600 1.221  5 Medic specialist S 513 874  6 Medic S 391 766  7 Medic stagiar S 375 -  8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 405 910  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 398 719 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 391 599 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 372 - 12 Profesor C.F.M. principal S 415 737 13 Profesor C.F.M. S 407 675 14 Profesor C.F.M. debutant S 388 - 15 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 407 710 16 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat S.S.D. 400 635 17 Asistent social, asistent medical***), educator      puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 367 - 18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 407 700 19 Profesor C.F.M. S.S.D. 400 619 20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 367 - 21 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 400 700      recuperare; principal 22 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 392 625      recuperare 23 Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog de PL 366 -      recuperare; debutant 24 Asistent social, asistent medical*), educator M 400 650      puericultor; principal 25 Asistent social, asistent medical*), educator M 392 550      puericultor 26 Asistent social, asistent medical*), educator M 366 -      puericultor; debutant 27 Sora medicală principala**) M 390 585 28 Sora medicală**) M 383 488 29 Sora medicală debutanta**) M 357 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de    educatie, instructor de ergoterapie, masor.    **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator    registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.    ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de    radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de    fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Infirmiera, agent D.D.D. G 372 387 2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 354 - 3 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, G 365 387      ingrijitoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.  +  Anexa V/1 (în ianuarie 2006)FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITATILE DE INVATAMANTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate,      auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862  2 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      auditor; gradul II, economist, referent, inginer;      gradul I S 429 689  3 Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593  5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -  6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; I S.S.D. 405 621  7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; II S.S.D. 397 574  8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; III S.S.D. 390 512  9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,      tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale                 din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 437 862 11 Consilier juridic gradul I S 429 689 12 Consilier juridic gradul II S 422 641 13 Consilier juridic gradul III S 414 593 14 Consilier juridic debutant S 394 -           c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540 16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496 17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410 19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioaraSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 429 862 2 Expert-consultant I S 422 754 3 Expert-consultant II S 414 668────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 429 754 2 Expert gradul II S 422 646 3 Expert gradul III S 414 593 4 Expert debutant s 394 -           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 394 565 6 Instructor II M 387 483 7 Instructor III M 380 442 8 Instructor debutant M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Proiectant gradul I S 437 840  2 Proiectant gradul II S 429 733  3 Proiectant gradul III S 422 636  4 Proiectant gradul IV S 414 582  5 Proiectant debutant S 394 -  6 Subinginer cartograf I S.S.D. 405 621  7 Subinginer cartograf II S.S.D. 397 569  8 Subinginer cartograf III S.S.D. 390 497  9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 358 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician proiectant I M 394 565 11 Tehnician proiectant II*) M 387 483 12 Tehnician proiectant III*) M 380 442 13 Tehnician proiectant debutant*) M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la functia de    desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 445 862  2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 437 819  3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 429 733  4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 422 636  5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 414 582  6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 394 -  7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 405 621  8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 397 569  9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 390 497 10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 358 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Analist (programator) ajutor IA M 401 565 12 Analist (programator) ajutor I M 394 523 13 Analist (programator) ajutor II M 387 472 14 Analist (programator) ajutor III M 380 432 15 Analist (programator) debutant M 354 - 16 Operator, controlor date; I M 401 523 17 Operator, controlor date; II M 394 472 18 Operator, controlor date; III M 387 432 19 Operator, controlor date; IV M 380 394 20 Operator, controlor date; debutant M 354 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administratia publică localaServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi localeSalarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor*) ────────────────────────                                                                         minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 413 813 2 Salvator montan gradul II 398 610 3 Salvator montan gradul III 398 504────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin   comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului   administraţiei şi internelor.NOTĂ:1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2 (în ianuarie 2006)ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire*1)Functii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Stenodactilograf IA*) M 391 534  2 Stenodactilograf I M 384 452  3 Stenodactilograf II M 376 414  4 Stenodactilograf debutant M 351 -  5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501  6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442  7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403  8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -  9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425 10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387 11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 - 12 Administrator I M 384 539 13 Administrator II M 376 490 14 Administrator III M 369 442 15 Sef depozit I M 376 485 16 Sef depozit II M 369 442 17 Casier, magaziner; I M 376 474 18 Casier, magaziner; II M; G 369 425 19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 - 20 Functionar, arhivar; I M 384 463 21 Functionar, arhivar; II M 376 425 22 Functionar, arhivar; III M 369 387 23 Functionar, arhivar; debutant M 351 - 24 Sef formatie paza, pompieri 362 425 25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384 26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376 27 Maistru I 376 523 28 Maistru II 369 485 29 Sofer IA***) 390 620 30 Sofer I***) 383 543 31 Sofer II****) 369 512 32 Muncitor calificat I 405 512 33 Muncitor calificat II 398 485 34 Muncitor calificat III 391 452 35 Muncitor calificat IV 384 425 36 Muncitor calificat V 376 392 37 Muncitor calificat VI 369 384 38 Muncitor necalificat 362 376────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate acesteia, finantate    parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei publice.    **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.    ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii centrale ale    administraţiei publice, în parcul propriu.    ****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei    publice, în parcul comun.NOTĂ:În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale şi Familiei.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1 (în ianuarie 2006)INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de conducere înNr. procente din salariul de bazacrt. Functia - % -                                                              ──────────────────────────────                                                                       limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director general, inspector de stat sef 55 2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50 3 Director, inspector sef 50 4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40 5 Contabil sef 40 6 Inginer sef 40 7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30 8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25 9 Sef formatie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI/2 (în ianuarie 2006)INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  *Font 9*
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  1 Sef departament, director general 55
  2 Director, sef sector, sef compartiment 50
  3 Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct 40
  4 Sef serviciu, sef secţie 30
  5 Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25
  B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unitatile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
  a) aparatul propriu
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Garda Financiară - aparatul central
  1 Comisar general adjunct 50
  2 Comisar sef divizie 30
  2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii
  Nr. crt. Functia*) Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  minim maxim
  1 Inspector general 45 55
  2 Inspector principal de specialitate 45 50
  *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  b) servicii publice descentralizate
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
  1 Comisar sef secţie 40
  2 Comisar sef secţie adjunct 30
  3 Comisar sef secţie divizie 25
  1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
  - Administratia finanţelor publice a municipiului
  1 Director administratie financiară 40
  2 Director adjunct administratie financiară 30
  - Administratia finanţelor publice a orasului
  3 Sef administratie 30
  - Administratia finanţelor publice a comunei
  4 Sef administratie 25
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  minim maxim
  2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii
  2.1. Inspectoratul scolar*)
  1 Inspector scolar general 45 55
  2 Inspector scolar general adjunct 35 45
  3 Inspector scolar de specialitate 30 40
  4 Inspector scolar 25 30
  *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
  1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
  1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
  1 Sef departament*), arhitect sef**) 55
  2 Arhitect - sef adjunct***) 50
  3 Sef filiala, sef corp control comercial I 30
  4 Sef corp control comercial II 25
  1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I şi la oras
  1 Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) 30
  2 Sef corp control comercial II 25
  1.3. La nivel de comuna
  1 Sef perceptie 25
  2 Sef birou 15
  1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
  1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii lucrărilor de constructii*****) 15
  *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. **) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti ****) Se utilizeaza la oraşe. *****) Se utilizeaza la comune.
  d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  1. Ministerul Culturii şi Cultelor
  1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala
  1 Redactor - sef 40
  2 Redactor - sef adjunct 30
  3 Sef redactie, secretar general de redactie 25
  1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baz
  1 Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistica. 10
  2 Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară activitate de sef de partida. 10
  3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
  2. Agentia Naţionala pentru Sport
  2.1. Functii de conducere din federatii sportive
  1 Presedinte federatie 30
  2 Secretar general federatie 25
  2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive
  2.2.1. Cluburi
  1 Presedinte club 20
  2 Vicepresedinte club 10
  2.2.2. Complex sportiv
  1 Sef complex sportiv 10
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi
  Functiile de conducere din unitatile navale şi capitaniile de porturi 20
  1 Capitan sef port 20
  2 Sef grup scafandri 10
  3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizatie de 3 lei/ora de scufundare.
  3.3. Aviatie sportiva
  3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor
  1 Comandant detasament zbor 50
  2 Comandant aeroclub teritorial 50
  3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
  4 Sef sector zbor aeroclub teritorial 15
  3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice
  1 Sef grupa lucrari - reparatii (LR) 30
  2 Sef sector tehnic 15
  3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
  1 Director zbor 40
  2 Director tehnic 40
  3 Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie 30
  3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
  Activitatea pentru care se acordă: Indemnizatia
  1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 3 lei/ora de zbor
  2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 2 lei /start
  3 Salturi cu parasuta 8 lei /salt
  4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 2 lei/aterizare
  NOTĂ:1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
  *Font 9*
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  4.1. Functii de conducere din activitatea specifică
  1 Sef oficiu*), inspector sef*) 40
  2 Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30
  *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, după caz.
  4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
  - Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizati sa exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de baza al functiei de execuţie indeplinite
  Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care îl autorizeaza.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
  5.1. Functii de conducere din activitatea specifică
  1 Inspector sef*) 40
  *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului
  6. Academia Română
  6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi proiectare.
  1 Director institut 50
  2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
  3 Secretar ştiinţific, director centru 30
  7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei
  7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  1 Director centru de perfectionare 30
  2 Director adjunct centru de perfectionare 25
  3 Director centru de calificare şi recalificare 30
  4 Sef centru de calificare 15
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  C. Autoritatea vamala
  1 Sef birou vamal 30
  2 Sef adjunct birou vamal 25
  3 Sef tura, sef sector 20
   +  Anexa VII/1 (în ianuarie 2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Presedintia României 1 Preşedintele României 6.547                                    Parlamentul României 2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 6.041 3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.565 4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.238 5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.238 6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.238 7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 4.911 8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 4.851 9 Senatori, deputati 4.792───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2 (în ianuarie 2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în functii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Guvernul României  1 Prim-ministru 6.041  2 Ministru de stat 5.565  3 Ministru 5.238  4 Ministru delegat 5.238  5 Secretar de stat membru al Guvernului 4.792  6 Secretar de stat 4.583  7 Subsecretar de stat 3.869                      Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie  8 Presedinte 6.041  9 Vicepresedinte 5.327 10 Presedinte de secţie 4.911 11 Judecator 4.792                             Curtea Constituţională 12 Presedinte*) 6.041 13 Judecator*) 5.327                              Consiliul Legislativ 14 Presedinte consiliu 5.238 15 Presedinte de secţie 4.911                               Avocatul Poporului 16 Avocatul poporului 5.238                               Curtea de Conturi 17 Presedinte 6.041 18 Vicepresedinte 5.327 19 Presedinte de secţie 4.911 20 Consilier conturi 4.792                      Secretariatul general al Guvernului 21 Secretar general al Guvernului 4.792 22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.583 23 Consilier de stat 4.583                          Administratia Prezidentiala 24 Consilier prezidential 5.238 25 Consilier de stat 4.583                              Parlamentul României 26 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 4.792 27 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 4.583                             Consiliul Concurentei 28 Presedinte 6.041 29 Vicepresedinte 5.327 30 Consilier de concurenta 4.911                     Consiliul Naţional al Audiovizualului 31 Presedinte 5.238 32 Membri 4.583                          Cancelaria Primului-Ministru 33 Seful Cancelariei Primului-Ministru 5.238 34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.583           Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii 35 Presedinte 5.238 36 Vicepresedinte 4.792 37 Secretar al Consiliului 4.792 38 Membri 4.583────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004   pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi   functionarea Curtii Constitutionale.** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/3 (în ianuarie 2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizatii pentru persoanele alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  Nr. crt. Functia Indemnizatia - lei -
  PRIMARII ŞI CONSILII
  1 Primar general al Capitalei 5.238
  2 Viceprimar al Capitalei 4.370
  3 Presedinte al consiliului judetean (categoria I) 4.530
  4 Presedinte al consiliului judetean (categoria II) 4.507
  5 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) 4.070
  6 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) 4.020
  7 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 4.270
  8 Primar de municipiu (categoria I) 3.907
  9 Primar de municipiu (categoria II) 3.556
  10 Primar de municipiu (categoria III) 3.283
  11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 3.750
  12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.390
  13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.075
  14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 2.800
  15 Primar de oras (categoria I) 3.020
  16 Primar de oras (categoria II) 2.915
  17 Primar de oras (categoria III) 2.837
  18 Viceprimar de oras (categoria I) 2.500
  19 Viceprimar de oras (categoria II) 2.400
  20 Viceprimar de oras (categoria III) 2.350
  21 Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 2.267
  22 Primar de comuna (categoria I) 2.000
  23 Primar de comuna (categoria II) 1.900
  24 Primar de comuna (categoria III) 1.800
  25 Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 1.850
  26 Viceprimar de comuna (categoria I) 1.700
  27 Viceprimar de comuna (categoria II) 1.650
  28 Viceprimar de comuna (categoria III) 1.600
  ** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.
   +  Anexa VIII (în ianuarie 2006)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Institutii publice din subordinea Guvernului*) 1 Conducatorul institutiei 3.334      (presedinte, director general, sef oficiu etc.) 2 Adjunctul conducătorului institutiei 2.828      (vicepresedinte, director general adjunct etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se    stabilesc prin hotărâre a Guvernului.** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa I a (la 01.02.2006)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)A. Functii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei - crt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Secretar general S 2.522  2 Secretar general adjunct S 2.270────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                            Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ───────────────-                                                                            minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul IA S 548 1.250  2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul I S 499 1.094  3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul II S 459 991  4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul III S 444 888  5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,      revizor contabil; gradul IV S 435 797  6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 414 -  7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,      interpret relatii, interpret profesional, subinginer;      gradul IA SSD 451 1.094  8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,      interpret relatii, interpret profesional, subinginer;      gradul I SSD 444 888  9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,      interpret relatii, interpret profesional, subinginer;      gradul II SSD 435 797 10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,      interpret relatii, interpret profesional, subinginer;      gradul III SSD 427 721 11 Tehnician-economist, secretar superior, referent,      interpret relatii, interpret profesional, subinginer;      debutant SSD 392 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul IA S 548 1.250 13 Consilier juridic gradul I S 499 1.094 14 Consilier juridic gradul II S 459 991 15 Consilier juridic gradul III S 444 888 16 Consilier juridic gradul IV S 435 797 17 Consilier juridic debutant S 414 -                         c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 451 637 19 Referent I M 444 554 20 Referent II M 435 515 21 Referent III M 427 451 22 Referent IV M 419 429 23 Referent debutant M 390 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se    utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice    din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din    aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General    al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa    nr. II.II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Functii de conducere specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general S 2.177────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia*) Nivelul - lei -crt. studiilor ─────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 499 1.094  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef      cabinet, referent SSD 419 914  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef      cabinet, referent M 411 797  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef      cabinet, referent PL 411 914  6 Director de cabinet S 847 1.991  7 Consilier S 847 1.991  8 Expert S 821 1.813  9 Consultant S 561 1.222 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 411 669────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin    analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent    de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret,    salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora,    precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal    aprobate prin buget.III. Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritorialeGarda financiară - personal militarizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 2.295──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Functii de execuţie                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Comisar principal IA S 548 1.250  2 Comisar principal I S 499 1.094  3 Comisar principal II S 459 991  4 Comisar principal III S 444 888  5 Comisar principal IV S 435 863  6 Comisar debutant S 414 -  7 Comisar principal I S.S.D. 444 991  8 Comisar principal II S.S.D. 435 888  9 Comisar principal III S.S.D. 427 797 10 Comisar debutant S.S.D. 392 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Comisar IA M 451 669 12 Comisar I M 435 593 13 Comisar II M 427 541 14 Comisar III M 419 490 15 Comisar debutant M 390 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor - ofiter S 1.271 1.793 2 Auditor - expert S 886 1.407 3 Auditor - inspector S 628 1.150 4 Auditor - asistent S 499 1.022──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Casier trezorier I M 427 516 2 Casier trezorier II; agent fiscal,      operator rol, numarator bani; I M; G 419 452 3 Casier trezorier, agent fiscal,      operator rol, numarator bani; M; G 390 -      debutant────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Ministru consilier S 548 2.007*) 2 Consilier economic S 515 1.095 3 Secretar economic I S 468 992 4 Secretar economic II S 435 888 5 Secretar economic III S 427 797────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1 Referent transmitere I M 435 555 2 Referent transmitere II M 427 503 3 Referent transmitere III M 419 452 4 Referent debutant M 390 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORTFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ───────────────-                                                                  minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 444 888 2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 435 797 3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 427 721 4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELORFunctii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Arhivist gradul IA S 548 1.250  2 Arhivist gradul I S 499 1.094  3 Arhivist gradul II S 459 991  4 Arhivist gradul III S 444 888  5 Arhivist gradul IV S 435 797  6 Arhivist debutant S 414 -  7 Arhivist gradul IA SSD 451 1.094  8 Arhivist gradul I SSD 444 888  9 Arhivist gradul II SSD 435 797 10 Arhivist gradul III SSD 427 721 11 Arhivist debutant SSD 392 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Arhivar IA M 451 637 13 Arhivar I M 444 554 14 Arhivar II M 435 515 15 Arhivar III M 427 451 16 Arhivar debutant M 390 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIFunctii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Asistent-sef SSD 486 1.048                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2 Asistent-sef PL 454 918 3 Asistent-sef M 444 843────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa II a (la 01.02.2006)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ───────────────-                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, inspector de specialitate, revizor      contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 459 950  2 Consilier, inspector de specialitate, revizor      contabil, arhitect, auditor; gradul I S 451 839  3 Referent de specialitate, inspector de      specialitate, revizor contabil, arhitect; S 444 729      gradul II  4 Referent de specialitate, inspector de      specialitate, revizor contabil, arhitect;      gradul III S 435 661  5 Referent, inspector, revizor contabil,      arhitect; debutant S 414 -  6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector      IA, subinginer IA SSD 444 675  7 Conductor arhitect I, referent I, inspector      I, subinginer I SSD 435 583  8 Conductor arhitect II, referent II, inspector      II, subinginer II SSD 427 525  9 Conductor arhitect, referent, subinginer,      inspector; debutant SSD 392 -   b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 548 1.059 11 Consilier juridic gradul I S 499 950 12 Consilier juridic gradul II S 451 839 13 Consilier juridic gradul III S 444 729 14 Consilier juridic gradul IV S 435 634 15 Consilier juridic debutant S 414 -                 c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 444 620 17 Referent, inspector; I M 435 579 18 Referent, inspector; II M 427 523 19 Referent, inspector; III M 419 482 20 Referent, inspector; debutant M 390 - 21 Agent agricol I M 427 513 22 Agent agricol II M; G 419 482 23 Agent agricol III M; G 411 444 24 Agent agricol debutant M; G 390 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza -lei -crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar 2.522────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Consilii judetene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ────────────────────────-                                                       Categoria I Categoria II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 2.401 2.239────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Salariul de baza - lei -Nr. Functia ────────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste Categoria                      320.000 ──────────────────────────────────────                    locuitori*) I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii      - secretar 1.997 1.808 1.646 1.484────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe      - secretar - 1.329 1.269 1.239────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Salariul de baza - lei -Nr. Functia ────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste Categoria                         15.000 ──────────────────────────────────────                        locuitori I II III                                             între între până la                                          7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                           locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Comune      - secretar 1.234 990 930 900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa III a (la 01.02.2006)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector de concurenta gradul I S 829 1.879 2 Inspector de concurenta gradul II S 749 1.699 3 Inspector de concurenta gradul III S 668 1.520 4 Inspector de concurenta asistent S 483 1.092────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1 a (la 01.02.2006)CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ───────────────-                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 598 1.818  2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 479 1.701  3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 426 1.327  4 Cercetator ştiinţific S 418 1.026               b) Functii de execuţie de specialitate neatestate  5 Asistent de cercetare stiintifica S 411 808  6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 391 -              c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de                 cercetare stiintifica, pe trepte profesionale  7 Asistent I M 411 645  8 Asistent II M 404 550  9 Asistent III M 395 509 10 Asistent stagiar M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2 a (la 01.02.2006)CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,      balet, concertist, instrumentist), actor,      pictor scenograf, consultant artistic,      coregraf, concert-maestru*), artist      instrumentist I; S         gradul IA 630 1.283         gradul I 441 1.131         gradul II 434 843         gradul III 426 755         gradul IV 418 667         gradul V 411 617         debutant 391 -  2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),      dirijor cor, producător delegat, impresar      artistic, regizor scena (culise); S         gradul I 418 931         gradul II 411 780         gradul III 404 667  3 Sef orchestra, artist instrumentist II,      maestru de studii (balet, canto), secretar      literar (muzical, public relations), operator      imagine (sunet), sufleor opera, artist liric      opera, artist circ, balerin opera; S         gradul I 434 843         gradul II 426 755         gradul III 418 667         gradul IV 411 617         debutant 391 -  4 Artist liric, balerin, dansator,      acompaniator, corepetitor, actor manuitor      papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,      artist plastic, machior, peruchier, montor      imagine, editor imagine; S         gradul I 426 718         gradul II 418 655         gradul III 411 617         debutant 391 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,      corepetitor), concert-maestru, maestru de      studii balet, maestru lumini-sunet, impresar      artistic;         I 411 617         II 404 529         III 395 467         debutant 369 -  6 Solist (vocal, balet, concertist,      instrumentist), actor, instrumentist, sufleor      opera, corist opera;         I 411 617         II 404 529         III 395 467         debutant 369 -  7 Maestru artist circ, artist circ, maestru      (acordor pian-clavecin, lutier), specialist      (orga, instrumente de suflat);         I 426 755         II 418 667         III 411 617         IV 404 529         V 395 479         debutant 369 -  8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor      manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor      teatru, artist plastic, machior, peruchier,      montor imagine, operator imagine, editor      imagine, regizor scena (culise), secretar      platou;         I 411 541         II 404 504         III 395 453         debutant 369 -  9 Regizor scena (culise), secretar platou; M         I 411 541         II 404 504         III 395 453         debutant 369 - 10 Supraveghetor sala, controlor bilete,      garderobier, plasator M; G 381 429      c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor         teatrale şi muzicale 11 Muncitor calificat I 426 538                        II 418 510                       III 411 475                        IV 404 447                         V 395 412                        VI 388 404────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────______   *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele      profesionale I, IA, II şi III.II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Redactor de rubrica, redactor, lector,      publicist comentator, corespondent în      strainatate; S         gradul IA 434 1.006         gradul I 426 755         gradul II 418 667         gradul III 411 617         debutant 391 - 2 Sef agentie publicitate, administrator      (publicatii, editura), reporter      (fotoreporter, corespondent local); S         gradul I*) 426 730         gradul II 418 655         gradul III 411 604         debutant 391 - 3 Secretar (tehnic) de redactie, documentarist,      traducator, caricaturist, desenator artistic,      corector, tehnoredactor; S         gradul I 426 718         gradul II 418 655         gradul III 411 617         debutant 391 - 4 Redactor, secretar de redactie; S.S.D.         gradul I 418 667         gradul II 411 617         gradul III 404 529         debutant 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Redactor, secretar (tehnic) de redactie,      documentarist, traducator, caricaturist,      desenator artistic, corector, tehnoredactor; M         treapta IA 411 617         treapta I 404 541         treapta II 395 504         debutant 369 - 6 Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G         treapta I 411 529         treapta II 404 467         treapta III 395 429         debutant 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator       (publicatii, editura).III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteciFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S         gradul I A 426 1.006         gradul I 418 692         gradul II 411 629         debutant 391 - 2 Biolog, fizician, chimist; principal S 558 989      Biolog, fizician, chimist; specialist 485 781      Biolog, fizician, chimist 425 651      Biolog, fizician, chimist; debutant 404 - 3 Sociolog, psiholog; principal S 436 774      Sociolog, psiholog 428 709      Sociolog, psiholog; debutant 408 - 4 Muzeograf, restaurator, conservator,      bibliograf, bibliotecar-arhivist,      bibliotecar; S.S.D.         gradul I 418 755         gradul II 411 617         gradul III 404 529         debutant 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Bibliotecar P.L.         treapta I 411 683         treapta II 404 578         treapta III 395 515         debutant 369 - 6 Restaurator*), conservator, trezorier,      gestionar custode sala; M         treapta I 411 617         treapta II 404 541         treapta III 395 504         debutant 369 - 7 Bibliotecar M         treapta IA 411 617         treapta I 404 541         treapta II 395 504         debutant 369 - 8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 388 429────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi       incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Referent; S         gradul I 426 718         gradul II 418 655         gradul III 411 617         debutant 391 - 2 Referent; S.S.D.         gradul I 418 667         gradul II 411 617         gradul III 404 529         debutant 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3 Referent;         treapta IA 411 617         treapta I 404 541         treapta II 395 504         debutant 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3 a (la 01.02.2006)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────-                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot gradul I S 426 906                   gradul II S 418 755                   definitiv S 411 680                   debutant S 391 - 2 Preot gradul I M 404 655                   definitiv M 395 629                   debutant M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile       bugetare.       Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin       hotărâre a Guvernului.       Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea       functiilor de la alte culte cu cea de preot.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4 a (la 01.02.2006)SPORTUNITATI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariulcrt. Functia studiilor*) de baza                                                                    - lei -                                                                   ────────────                                                                  minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul IA 426 938  2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul I 418 803  3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul II 411 717  4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**); gradul III, instructor sportiv      gradul I 404 655  5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,      instructor sportiv gradul II 395 605  6 Instructor sportiv debutant 369 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 411 605  8 Instructor sportiv II, referent II 404 543  9 Instructor sportiv III, referent III 395 507 10 Instructor sportiv debutant 369 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______   *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc      prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.  **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui      Agentiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariulcrt. Functia studiilor*) de baza                                                                    - lei -                                                                   ────────────                                                                  minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Functii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul I A 498 963 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 449 894 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 407 765 4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 407 735 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 407 680 6 Antrenor categoria V 407 606 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 407 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.   **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5 a (la 01.02.2006)AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                         ─────────────────                                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 706 1.652  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 601 1.406  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 559 1.308  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 517 1.209  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 475 1.110  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 469 1.012  7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 461 -  8 Referent gradul I S.S.D. 486 1.136  9 Referent gradul II S.S.D. 444 1.037 10 Referent gradul III S.S.D. 435 938 11 Referent debutant S.S.D. 428 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent I A M 454 1.061 13 Referent I M 418 962 14 Referent II M 411 864 15 Referent III M 404 766 16 Referent IV M 395 667 17 Referent debutant M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                         ─────────────────                                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 843 1.850  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 717 1.677  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 675 1.579  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 622 1.455  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 570 1.332  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 560 1.209  7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 553 -  8 Referent gradul I S.S.D. 591 1.381  9 Referent gradul II S.S.D. 538 1.258 10 Referent gradul III S.S.D. 525 1.136 11 Referent debutant S.S.D. 518 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent I A M 559 1.308 13 Referent I M 507 1.185 14 Referent II M 465 1.086 15 Referent III M 418 987 16 Referent IV M 395 889 17 Referent debutant M 369 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                         ─────────────────                                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 622 1.455  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 560 1.209  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 475 1.110  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 418 987  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 411 889  6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 391 -  7 Referent gradul I S.S.D. 418 962  8 Referent gradul II S.S.D. 411 864  9 Referent gradul III S.S.D. 404 790 10 Referent debutant S.S.D. 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Referent I A M 418 864 12 Referent I M 411 790 13 Referent II M 404 717 14 Referent III M 395 618 15 Referent debutant M 369 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Functii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 559 1.308                                         şcoala vamala  2 Inspector vamal principal S sau 454 1.061                                         şcoala vamala  3 Inspector vamal gradul I S sau 426 962                                         şcoala vamala  4 Inspector vamal gradul II S sau 418 864                                         şcoala vamala  5 Inspector vamal gradul III S sau 411 766                                         şcoala vamala  6 Inspector vamal debutant S sau 391 -                                         şcoala vamala  7 Inspector vamal Şcoala vamala 418 876                                            sau SSD  8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 411 766                                            sau SSD  9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 404 667                                            sau SSD 10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 370 -                                            sau SSD                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 411 790 12 Controlor vamal II M 404 717 13 Controlor vamal III M 395 618 14 Controlor vamal debutant M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                               ────────────────                                                                 minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector pentru datoria vamala principal S 454 1.061  2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 426 962  3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 418 864  4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 411 766  5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 391 -  6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 418 876                                                    sau SSD  7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala vamala 411 766                                                    sau SSD  8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala vamala 404 667                                                    sau SSD  9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala vamala 370 -                                                    sau SSD                     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Controlor pentru datoria vamala I M 411 790 11 Controlor pentru datoria vamala II M 404 717 12 Controlor pentru datoria vamala III M 395 618 13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6 a (la 01.02.2006)NAVIGATIEUNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru functiile de specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                         ─────────────────                                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comandant instructor S 426 987  2 Sef mecanic instructor S 418 717      a) Functii de execuţie pe nave maritime  3 Comandant S 426 901  4 Sef mecanic S 418 729  5 Capitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 411 618  6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 411 581  7 Ofiter aspirant S 391 -      b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8 Capitan dragor M 404 605  9 Capitan M 404 556 10 Sef mecanic M 404 543 11 Dragor-sef M 404 532 12 Ofiter punte M 395 507 13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 395 495 14 Dragor M 388 458 15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician,      dragor; aspirant M 369 -      c) Functii de execuţie comune pe nave 16 Sef statie RTG M 404 532 17 Ofiter RTG I M 395 482 18 Ofiter RTG II M 388 446 19 Sef echipaj 388 519 20 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic 381 482 21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 381 458 22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;      debutant 369 - 23 Scafandru autonom 395 581 24 Scafandru greu 388 532 25 Scafandru debutant 369 -      d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi                     - Functii de execuţie pe grade profesionale - 26 Capitan de port specialist S 418 729 27 Capitan de port gradul I S 411 614                     - Functii de execuţie pe trepte profesionale - 28 Capitan de port gradul II M 395 556 29 Ofiter de port gradul I M 404 532 30 Ofiter de port gradul II M 395 482 31 Ofiter de port debutant M 369 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7 a (la 01.02.2006)AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENESalarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                        ─────────────────                                                                           minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,      pedolog); expert S 434 987  2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,      pedolog); gradul I S 426 691  3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,      pedolog); gradul II S 418 605  4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,      pedolog); gradul III S 411 581  5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,      pedolog); debutant S 391 -  6 Medic primar veterinar**) S 434 1.110  7 Medic veterinar gradul I S 426 790  8 Medic veterinar gradul II S 418 691  9 Medic veterinar gradul III S 411 581 10 Medic veterinar debutant S 391 - 11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 418 691 12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 411 556 13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 404 519 14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;      debutant S.S.D. 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); I A M 411 594 16 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); I M 404 507 17 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); II M 395 458 18 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog); debutant M 369 - 19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 411 594 20 Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 404 532 21 Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 395 482 22 Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 369 - 23 Agent veterinar I Şcoala 395 458                                                            profesionala 24 Agent veterinar II Şcoala 388 408                                                            profesionala 25 Agent veterinar debutant Şcoala 370 -                                                            profesionala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________  *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste     în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura,     zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi     functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe     aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei. **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele     care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat     de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în     activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie     şi altele).** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8 a (la 01.02.2006)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer cadastru gradul I A S 434 987  2 Inginer cadastru gradul I S 426 691  3 Inginer cadastru gradul II S 418 630  4 Inginer cadastru gradul III S 411 581  5 Inginer cadastru debutant S 391 -  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 418 691  7 Subinginer cadastru II S.S.D. 411 594  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 404 519  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 370 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician cadastru I A M 411 594 11 Tehnician cadastru I M 404 507 12 Tehnician cadastru II M 395 458 13 Tehnician cadastru debutant M 369 - 14 Operator cadastru I M; G 404 458 15 Operator cadastru II M; G 395 408 16 Operator cadastru debutant M; G 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9 a (la 01.02.2006)PROTECTIA MEDIULUIAGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                    Salariul deNr. Functia Nivelul baza - lei -crt. studiilor ─────────────                                                                   minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 434 987 2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 426 691 3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 418 605 4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 411 581 5. Inspector, inginer*); debutant S 391 - 6. Subinginer I S.S.D. 418 691 7. Subinginer II S.S.D. 411 556 8. Subinginer III S.S.D. 404 519 9. Subinginer debutant S.S.D. 370 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 411 59411. Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 404 50712. Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 395 45813. Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 369 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______   *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în      activitatea de baza a unităţii.      Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile      de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe      aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.  **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu      este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10 a (la 01.02.2006)AVIATIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru functiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFunctii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                               ────────────────                                                                minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      clasa I 426 987      clasa a II-a 418 709      clasa a III-a 411 618      clasa a IV-a 404 581      clasa a V-a 395 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______   *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc      prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                               ────────────────                                                                minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe clase profesionale 1. Inginer de aviatie S      clasa I 434 987      clasa a II-a 426 704      clasa a III-a 418 618      clasa a IV-a 411 581      debutant 391 - 2. Tehnician de aviatie M      clasa I 418 594      clasa a II-a 411 543      clasa a III-a 404 495      clasa a IV-a 395 458      debutant 369 - 3. Mecanic de aviatie Şcoala tehnica      clasa I de aviatie sau 426 630      clasa a II-a echivalenta 418 543      clasa a III-a 411 482      clasa a IV-a 395 458      debutant 369 - 4. Mecanic pentru întreţinerea M;      aparatelor de lansare la zbor (turn Şcoala      de parasutism, automosor, plior profesionala      parasute, deltaplanism, etc.)      clasa I 418 594      clasa a II-a 411 519      clasa a III-a 404 482      clasa a IV-a 395 458      debutant 369 - 5. Maistru de aviatie Şcoala de maistri      clasa I aviatie 411 642      clasa a II-a 404 594      clasa a III-a 395 507───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFunctii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                               ────────────────                                                                minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Meteorolog aeronautic specialist S      gradul I 434 987      gradul II 426 704      gradul III 418 618      gradul IV 411 581      debutant 391 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2 Meteorolog aeronautic M+curs      I de calificare 404 532      II 395 482      debutant 369 - 3 Controlor trafic dirijare M+curs      I de calificare 404 594      II 395 532      III 388 482 4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs      I de calificare 411 543      II 404 495      III 395 458      debutant 369 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11 a (la 01.02.2006)ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALAA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul decrt. Functia studiilor baza - lei -                                                                   ────────────                                                                   minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;     principal S 436 774 2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 428 709 3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;     debutant S 408 - 4 Medic primar S 630 1.283 5 Medic specialist S 539 918 6 Medic S 411 805 7 Medic stagiar S 394 - 8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 426 956 9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 418 75510 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 411 62911 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 391 -12 Profesor C.F.M principal S 436 77413 Profesor C.F.M, S 428 70914 Profesor C.F.M debutant S 408 -15 Asistent social, asistent medical***), educator     puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 428 74616 Asistent social, asistent medical***), educator     puericultor, educator specializat S.S.D. 420 66717 Asistent social, asistent medical***), educator     puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 386 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 428 73519 Profesor C.F.M. S.S.D. 420 65020 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 386 -21 Asistent social, asistent medical, educator     puericultor, educator specializat, pedagog de     recuperare; principal PL 420 73522 Asistent social, asistent medical, educator     puericultor, educator specializat, pedagog de     recuperare PL 412 65723 Asistent social, asistent medical, educator     puericultor, educator specializat, pedagog de     recuperare; debutant PL 385 -24 Asistent social, asistent medical*), educator     puericultor; principal M 420 68325 Asistent social, asistent medical*), educator     puericultor M 412 57826 Asistent social, asistent medical*), educator     puericultor; debutant M 385 -27 Sora medicală principala**) M 410 61528 Sora medicală**) M 403 51329 Sora medicală debutanta**) M 375 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________   *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social,      instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.  **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,      operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician      medical, instructor C.F.M. ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician      superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical      specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        Salariul de baza - lei -Nr. Functia Nivelul ────────────────────────crt. studiilor minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Infirmiera, agent D.D.D. G 391 407 2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 372 - 3 Brancardier, baies, namolar, G 384 407      spalatoreasa, ingrijitoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTAPersonalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.  +  Anexa V/1 a (la 01.02.2006)FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITATILE DE INVATAMANTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                                          ────────────────                                                                            minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor;      gradul I, inginer, economist; specialist IA S 459 906  2 Referent de specialitate, inspector de      specialitate, auditor; gradul II, economist,      referent, inginer; gradul I S 451 724  3 Referent de specialitate, inspector de      specialitate; gradul III, economist,      referent, inginer; gradul II S 444 674  4 Referent de specialitate, inspector de      specialitate; gradul IV, economist,      referent, inginer; gradul III S 435 623  5 Referent, inspector, inginer, economist;      debutant S 414 -  6 Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 426 653  7 Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 417 603  8 Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 410 538  9 Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 376 -      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 459 906 11 Consilier juridic gradul I S 451 724 12 Consilier juridic gradul II S 444 674 13 Consilier juridic gradul III S 435 623 14 Consilier juridic debutant S 414 -      c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 444 567 16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 435 521 17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 427 471 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 419 431 19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 390 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioaraSalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 451 906 2 Expert-consultant I S 444 792 3 Expert-consultant II S 435 702───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ─────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 451 792 2 Expert gradul II S 444 679 3 Expert gradul III S 435 623 4 Expert debutant S 414 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 414 594 6 Instructor II M 407 508 7 Instructor III M 399 465 8 Instructor debutant M 372 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTASalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Proiectant gradul I S 459 882  2 Proiectant gradul II S 451 770  3 Proiectant gradul III S 444 668  4 Proiectant gradul IV S 435 612  5 Proiectant debutant S 414 -  6 Subinginer cartograf I S.S.D. 426 653  7 Subinginer cartograf II S.S.D. 417 598  8 Subinginer cartograf III S.S.D. 410 522  9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 376 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician proiectant I M 414 594 11 Tehnician proiectant II*) M 407 508 12 Tehnician proiectant III*) M 399 465 13 Tehnician proiectant debutant*) M 372 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────______    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la       functia de desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariulcrt. Functia studiilor de baza                                                                     - lei -                                                                   ────────────                                                                   minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 468 906  2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 459 860  3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 451 770  4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 444 668  5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 435 612  6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 414 -  7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 426 653  8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 417 598  9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 410 522 10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 376 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Analist (programator) ajutor IA M 422 594 12 Analist (programator) ajutor I M 414 550 13 Analist (programator) ajutor II M 407 496 14 Analist (programator) ajutor III M 399 454 15 Analist (programator) debutant M 372 - 16 Operator, controlor date; I M 422 550 17 Operator, controlor date; II M 414 496 18 Operator, controlor date; III M 407 454 19 Operator, controlor date; IV M 399 414 20 Operator, controlor date; debutant M 372 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administratia publică localaServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi localeSalarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor*) ───────────────────────                                                        minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 434 854 2 Salvator montan gradul II 418 641 3 Salvator montan gradul III 418 530───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi       turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.NOTA1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2 a (la 01.02.2006)ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire*1)Functii de execuţie pe trepte profesionale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                             ──────────────────                                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Stenodactilograf IA*) M 411 561  2 Stenodactilograf I M 404 475  3 Stenodactilograf II M 395 435  4 Stenodactilograf debutant M 369 -  5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 404 527  6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 395 465  7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 388 424  8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 369 -  9 Secretar, secretar-dactilograf; P*) M; G 395 447 10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 388 407 11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 369 - 12 Administrator I M 404 566 13 Administrator II M 395 515 14 Administrator III M 388 465 15 Sef depozit I M 395 510 16 Sef depozit II M 388 465 17 Casier, magaziner; I M 395 498 18 Casier, magaziner; II M; G 388 447 19 Casier, magaziner; debutant M; G 369 - 20 Functionar, arhivar; I M 404 487 21 Functionar, arhivar; II M 395 447 22 Functionar, arhivar; III M 388 407 23 Functionar, arhivar; debutant M 369 - 24 Sef formatie paza, pompieri 381 447 25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; I 388 404 26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; II 381 395 27 Maistru I 395 550 28 Maistru II 388 510 29 Sofer IA***) 410 651 30 Sofer I***) 403 571 31 Sofer II****) 388 538 32 Muncitor calificat I 426 538 33 Muncitor calificat II 418 510 34 Muncitor calificat III 411 475 35 Muncitor calificat IV 404 447 36 Muncitor calificat V 395 412 37 Muncitor calificat VI 388 404 38 Muncitor necalificat 381 395───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate        acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.     *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale        administraţiei publice.    **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din        unitatile bugetare.   ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii        centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.  ****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale        administraţiei publice, în parcul comun.NOTAÎn unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale şi Familiei.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1 a (la 01.02.2006)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de conducere înNr. procente din salariul de bazacrt. Functia - % -                                                              ──────────────────────────────                                                                       limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director general, inspector de stat sef 55 2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50 3 Director, inspector sef 50 4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40 5 Contabil sef 40 6 Inginer sef 40 7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30 8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25 9 Sef formatie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI/2 a (la 01.02.2006)INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  *Font 9*
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  1 Sef departament, director general 55
  2 Director, sef sector, sef compartiment 50
  3 Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct 40
  4 Sef serviciu, sef secţie 30
  5 Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25
  B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unitatile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
  a) aparatul propriu
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Garda Financiară - aparatul central
  1 Comisar general adjunct 50
  2 Comisar sef divizie 30
  2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii
  Nr. crt. Functia*) Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  minim maxim
  1 Inspector general 45 55
  2 Inspector principal de specialitate 45 50
  *) Se calculeaza conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % - limita maxima
  b) servicii publice descentralizate
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
  1 Comisar sef secţie 40
  2 Comisar sef secţie adjunct 30
  3 Comisar sef secţie divizie 25
  1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
  - Administratia finanţelor publice a municipiului
  1 Director administratie financiară 40
  2 Director adjunct administratie financiară 30
  - Administratia finanţelor publice a orasului
  3 Sef administratie 30
  - Administratia finanţelor publice a comunei
  4 Sef administratie 25
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  minim maxim
  2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii
  2.1. Inspectoratul scolar*)
  1 Inspector scolar general 45 55
  2 Inspector scolar general adjunct 35 45
  3 Inspector scolar de specialitate 30 40
  4 Inspector scolar 25 30
  *) Se calculeaza conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maximă
  c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
  1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale 1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
  1 Sef departament*), arhitect sef**) 55
  2 Arhitect - sef adjunct***) 50
  3 Sef filiala, sef corp control comercial I 30
  4 Sef corp control comercial II 25
  1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I şi la oras
  1 Sef corp control comercial I, arhitect-sef****) 30
  2 Sef corp control comercial II 25
  1.3. La nivel de comuna
  1 Sef perceptie 25
  2 Sef birou 15
  1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
  1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii lucrărilor de constructii*****) 15
  *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. **) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti ****) Se utilizeaza la oraşe. *****) Se utilizeaza la comune.
  d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  1. Ministerul Culturii şi Cultelor
  1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala
  1 Redactor-sef 40
  2 Redactor-sef adjunct 30
  3 Sef redactie, secretar general de redactie 25
  1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
  1 Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistica. 10
  2 Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară activitate de sef de partida. 10
  3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
  2. Agentia Naţionala pentru Sport
  2.1. Functii de conducere din federatii sportive
  1 Presedinte federatie 30
  2 Secretar general federatie 25
  2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive
  2.2.1. Cluburi
  1 Presedinte club 20
  2 Vicepresedinte club 10
  2.2.2. Complex sportiv
  1 Sef complex sportiv 10
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi
  Functiile de conducere din unitatile navale şi capitaniile de porturi
  1 Capitan sef port 20
  2 Sef grup scafandri 10
  3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8, lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizatie de 4 lei/ora de scufundare.
  3.3. Aviatie sportiva
  3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor
  1 Comandant detasament zbor 50
  2 Comandant aeroclub teritorial 50
  3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
  4 Sef sector zbor aeroclub teritorial 15
  3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
  1 Sef grupa lucrari - reparatii (LR) 30
  2 Sef sector tehnic 15
  3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii operativ - aeronautice
  1 Director zbor 40
  2 Director tehnic 40
  3 Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie 30
  3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
  Activitatea pentru care se acordă: Indemnizatia limita maxima
  1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 40 lei/ora/zbor
  2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 30 lei/start sau tur de pista
  3 Salturi cu parasuta 90 lei/salt
  4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 3 lei/lansare sau aterizare
  NOTĂ:1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.
  *Font 9*
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  4.1. Functii de conducere din activitatea specifică
  1 Sef oficiu*), inspector sef*) 40
  2 Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30
  *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, după caz.
  4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza:
  - Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizati sa exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de baza al functiei de execuţie indeplinite
  Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care îl autorizeaza.
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
  5.1. Functii de conducere din activitatea specifică
  1 Inspector sef*) 40
  *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.
  6. Academia Română
  6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi proiectare.
  1 Director institut 50
  2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
  3 Secretar ştiinţific, director centru 30
  7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei
  7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  1 Director centru de perfectionare 30
  2 Director adjunct centru de perfectionare 25
  3 Director centru de calificare şi recalificare 30
  4 Sef centru de calificare 15
  Nr. crt. Functia Indemnizatia de conducere în procente din salariul de baza - % -
  limita maxima
  C. Autoritatea vamala
  1 Sef birou vamal 30
  2 Sef adjunct birou vamal 25
  3 Sef tura, sef sector 20
   +  Anexa VII/1 a (la 01.02.2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Presedintia României 1 Preşedintele României 6.875                          Parlamentul României 2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 6.344 3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.844 4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.500 5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 5.500 6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 5.500 7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi      Camerei Deputatilor 5.157 8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 5.094 9 Senatori, deputati 5.032────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2 a (la 01.02.2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în functii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Guvernul României  1 Prim - ministru 6.344  2 Ministru de stat 5.844  3 Ministru 5.500  4 Ministru delegat 5.500  5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.032  6 Secretar de stat 4.813  7 Subsecretar de stat 4.063                  Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie  8 Presedinte 6.344  9 Vicepresedinte 5.594 10 Presedinte de secţie 5.157 11 Judecator 5.032                         Curtea Constituţională 12 Presedinte*) 6.344 13 Judecator*) 5.594                          Consiliul Legislativ 14 Presedinte consiliu 5.500 15 Presedinte de secţie 5.157                           Avocatul Poporului 16 Avocatul poporului 5.500                           Curtea de Conturi 17 Presedinte 6.344 18 Vicepresedinte 5.594 19 Presedinte de secţie 5.157 20 Consilier conturi 5.032                  Secretariatul general al Guvernului 21 Secretar general al Guvernului 5.032 22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.813 23 Consilier de stat 4.813                      Administratia Prezidentiala 24 Consilier prezidential 5.500 25 Consilier de stat 4.813                         Parlamentul României 26 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.032 27 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 4.813                         Consiliul Concurentei 28 Presedinte 6.344 29 Vicepresedinte 5.594 30 Consilier de concurenta 5.157                 Consiliul Naţional al Audiovizualului 31 Presedinte 5.500 32 Membri 4.813                    Cancelaria Primului - Ministru 33 Seful Cancelariei Primului-Ministru 5.500 34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.813       Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii 35 Presedinte 5.500 36 Vicepresedinte 5.032 37 Secretar al Consiliului 5.032 38 Membri 4.813────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Se aplica şi prevederile pct. 42 ale art. 1 din Legea nr. 232/2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şifunctionarea Curtii Constitutionale.Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/3 a (la 01.02.2006)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizatii pentru persoanele alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  Nr. crt. Functia Indemnizatia - lei -
  PRIMARII ŞI CONSILII
  1 Primar general al Capitalei 5.500
  2 Viceprimar al Capitalei 4.589
  3 Presedinte al consiliului judetean (categoria I) 4.757
  4 Presedinte al consiliului judetean (categoria II) 4.733
  5 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) 4.274
  6 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) 4.221
  7 Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) 4.484
  8 Primar de municipiu (categoria I) 4.103
  9 Primar de municipiu (categoria II) 3.734
  10 Primar de municipiu (categoria III) 3.448
  11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 3.938
  12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.560
  13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.229
  14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 2.940
  15 Primar de oras (categoria I) 3.171
  16 Primar de oras (categoria II) 3.061
  17 Primar de oras (categoria III) 2.979
  18 Viceprimar de oras (categoria I) 2.625
  19 Viceprimar de oras (categoria II) 2.520
  20 Viceprimar de oras (categoria III) 2.468
  21 Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 2.381
  22 Primar de comuna (categoria I) 2.100
  23 Primar de comuna (categoria II) 1.995
  24 Primar de comuna (categoria III) 1.890
  25 Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 1.943
  26 Viceprimar de comuna (categoria I) 1.785
  27 Viceprimar de comuna (categoria II) 1.733
  28 Viceprimar de comuna (categoria III) 1.680
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.
   +  Anexa VIII a (la 01.02.2006)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Institutii publice din subordinea Guvernului*) 1 Conducatorul institutiei 3.501      (presedinte, director general, sef oficiu, etc.) 2 Adjunctul conducătorului institutiei 2.970      (vicepresedinte, director general adjunct, etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate sestabilesc prin hotărâre a Guvernului.Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa I b (la 01.09.2006)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)---------*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)-------- Notă *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.A. Functii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 2.674 2 Secretar general adjunct S 2.407────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul IA S 581 1.325 2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul I S 529 1.160 3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor      contabil, auditor; gradul II S 487 1.051 4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor      contabil; gradul III S 471 942 5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor      contabil; gradul IV S 462 845 6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 439 - 7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 479 1.160 8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 471 942 9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 462 845 10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 453 765 11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret      relatii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 416 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul I A S 581 1.325 13 Consilier juridic gradul I S 529 1.160 14 Consilier juridic gradul II S 487 1.051 15 Consilier juridic gradul III S 471 942 16 Consilier juridic gradul IV S 462 845 17 Consilier juridic debutant S 439 -                         c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 479 676 19 Referent I M 471 588 20 Referent II M 462 546 21 Referent III M 453 479 22 Referent IV M 445 455 23 Referent debutant M 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului--------*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.A. Functii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1 Sef departament, director general S 2.308──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    B. Functii de execuţie de specialitate specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia*) Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 529 1.160  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent SSD 445 969  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent M 436 845  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent PL 436 969  6 Director de cabinet S 898 2.111  7 Consilier S 898 2.111  8 Expert S 871 1.922  9 Consultant S 595 1.296 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 436 710──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.III. Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritorialeGarda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1 Comisar general S 2.433──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                                      Functii de execuţie      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Comisar principal IA S 581 1.325  2 Comisar principal I S 529 1.160  3 Comisar principal II S 487 1.051  4 Comisar principal III S 471 942  5 Comisar principal IV S 462 915  6 Comisar debutant S 439 -  7 Comisar principal I S.S.D. 471 1.051  8 Comisar principal II S.S.D. 462 942  9 Comisar principal III S.S.D. 453 845 10 Comisar debutant S.S.D. 416 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Comisar I A M 479 710 12 Comisar I M 462 629 13 Comisar II M 453 574 14 Comisar III M 445 520 15 Comisar debutant M 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    Audit intern──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1 Auditor - ofiter S 1.348 1.901 2 Auditor - expert S 940 1.492 3 Auditor - inspector S 666 1.219 4 Auditor - asistent S 529 1.084──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.    Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonateMinisterului Finanţelor Publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1 Casier trezorier I M 453 547 2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numarator      bani; I M; G 445 480 3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numarator      bani; debutant M; G 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Ministru consilier S 581 2.128*) 2 Consilier economic S 546 1.161 3 Secretar economic I S 497 1.052 4 Secretar economic II S 462 942 5 Secretar economic III S 453 845──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------   *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1 Referent transmitere I M 462 589 2 Referent transmitere II M 453 534 3 Referent transmitere III M 445 480 4 Referent debutant M 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT    Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                           Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 471 942 2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 462 845 3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 453 765 4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 416 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR    Functii specifice Arhivelor Naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Arhivist gradul IA S 581 1.325 2 Arhivist gradul I S 529 1.160 3 Arhivist gradul II S 487 1.051 4 Arhivist gradul III S 471 942 5 Arhivist gradul IV S 462 845 6 Arhivist debutant S 439 - 7 Arhivist gradul IA SSD 479 1.160 8 Arhivist gradul I SSD 471 942 9 Arhivist gradul II SSD 462 845 10 Arhivist gradul III SSD 453 765 11 Arhivist debutant SSD 416 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Arhivar IA M 479 676 13 Arhivar I M 471 588 14 Arhivar II M 462 546 15 Arhivar III M 453 479 16 Arhivar debutant M 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Asistent-sef SSD 516 1.111                b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2 Asistent-sef PL 482 974 3 Asistent-sef M 471 894──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa II b (la 01.09.2006)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Salariul de bazacrt. Functia Nivelul - lei -                                                                    studiilor ────────────────                                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul IA S 487 1007 2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,      arhitect, auditor; gradul I S 479 890 3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor      contabil, arhitect; gradul II S 471 773 4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor      contabil, arhitect; gradul III S 462 701 5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 439 - 6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,      subinginer IA SSD 471 716 7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 462 618 8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,      subinginer II SSD 453 557 9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 416 -           b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul I A S 581 1.123 11 Consilier juridic gradul I S 529 1.007 12 Consilier juridic gradul II S 479 890 13 Consilier juridic gradul III S 471 773 14 Consilier juridic gradul IV S 462 673 15 Consilier juridic debutant S 439 -                         c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 471 658 17 Referent, inspector; I M 462 614 18 Referent, inspector; II M 453 555 19 Referent, inspector; III M 445 511 20 Referent, inspector; debutant M 414 - 21 Agent agricol I M 453 544 22 Agent agricol II M; G 445 511 23 Agent agricol III M; G 436 471 24 Agent agricol debutant M; G 414 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de bazacrt. - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar 2.674────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. Consilii judetene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Salariul de baza - lei -crt. Functia ────────────────────────-                                                       Categoria I Categoria II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 2.546 2.374────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Salariul de baza - lei -Nr. ────────────────────────────────────────────crt. Functia Cu peste Categoria                                      320.000 ──────────────────────────────-                                    locuitori*) I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii       - secretar 2.117 1.917 1.745 1.574────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-   *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe       - secretar - 1.409 1.346 1.314────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Salariul de baza - lei -                           ────────────────────────────────────────────────────-                                                        CategoriaNr. Functia Cu peste ────────────────────────────────────crt. 15000 locuitori I II III                                               între între până la                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                             locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Comune      - secretar 1.309 1.050 986 954────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa III b (la 01.09.2006)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector de concurenta gradul I S 879 1.992 2 Inspector de concurenta gradul II S 794 1.801 3 Inspector de concurenta gradul III S 709 1.612 4 Inspector de concurenta asistent S 512 1.158────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1 b (la 01.09.2006)CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                                                                            Salariul de bazaNr. Nivelul - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────-                                                                            minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 634 1.928  2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 508 1.804  3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 452 1.407  4 Cercetator ştiinţific S 444 1.088                       b) Functii de execuţie de specialitate neatestate  5 Asistent de cercetare stiintifica S 436 857  6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 415 -          c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica,                                    pe trepte profesionale  7 Asistent I M 436 684  8 Asistent II M 429 583  9 Asistent III M 419 540 10 Asistent stagiar M 392 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2 b (la 01.09.2006)CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,      concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf,      consultant artistic, coregraf, concert-maestru*),      artist instrumentist I; S        gradul IA 668 1.360        gradul I 468 1.199        gradul II 461 894        gradul III 452 801        gradul IV 444 708        gradul V 436 655        debutant 415 -  2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,      producător delegat, impresar artistic, regizor scena S      (culise);        gradul I 444 987        gradul II 436 827        gradul III 429 708  3 Sef orchestra, artist instrumentist II, maestru de      studii (balet, canto), secretar literar (muzical,      public relations), operator imagine (sunet), sufleor      opera, artist liric opera, artist circ, balerin S      opera;        gradul I 461 894        gradul II 452 801        gradul III 444 708        gradul IV 436 655        debutant 415 -  4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator,      corepetitor, actor manuitor papusi, sculptor papusi,      sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier,      montor imagine, editor imagine; S        gradul I 452 762        gradul II 444 695        gradul III 436 655        debutant 415 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,      corepetitor), concert-maestru, maestru de studii      balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;         I 436 655         II 429 561         III 419 496         debutant 392 -  6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist),      actor, instrumentist, sufleor opera, corist opera;         I 436 655         II 429 561         III 419 496         debutant 392 -  7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor      pian-clavecin, lutier), specialist (orga,      instrumente de suflat);         I 452 801         II 444 708         III 436 655         IV 429 561         V 419 508         debutant 392 -  8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor      manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,      artist plastic, machior, peruchier, montor imagine,      operator imagine, editor imagine, regizor scena      (culise), secretar platou;         I 436 574         II 429 535         III 419 481         debutant 392 -  9 Regizor scena (culise), secretar platou; M         I 436 574         II 429 535         III 419 481         debutant 392 - 10 Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier,      plasator M; G 404 455           c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale 11 Muncitor calificat I 452 571         II 444 541         III 436 504         IV 429 474         V 419 437         VI 412 429──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionaleI, IA, II şi III.II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist      comentator, corespondent în strainatate; S        gradul IA 461 1.067        gradul I 452 801        gradul II 444 708        gradul III 436 655        debutant 415 - 2 Sef agentie publicitate, administrator      (publicatii, editura), reporter (fotoreporter,      corespondent local); S        gradul I*) 452 774        gradul II 444 695        gradul III 436 641        debutant 415 - 3 Secretar (tehnic) de redactie, documentarist,      traducator, caricaturist, desenator artistic,      corector, tehnoredactor; S        gradul I 452 762        gradul II 444 695        gradul III 436 655        debutant 415 - 4 Redactor, secretar de redactie; S.S.D.        gradul I 444 708        gradul II 436 655        gradul III 429 561        debutant 393 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Redactor, secretar (tehnic) de redactie,      documentarist, traducator, caricaturist,      desenator artistic, corector, tehnoredactor; M        treapta IA 436 655        treapta I 429 574        treapta II 419 535        debutant 392 - 6 Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G        treapta I 436 561        treapta II 429 496        treapta III 419 455        debutant 392 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteciFunctii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,      bibliotecar, arheolog, arhitect; S        gradul IA 452 1.067        gradul I 444 734        gradul II 436 667        debutant 415 - 2 Biolog, fizician, chimist; principal S 592 1.049      Biolog, fizician, chimist; specialist 515 828      Biolog, fizician, chimist 451 691      Biolog, fizician, chimist; debutant 429 - 3 Sociolog, psiholog; principal S 463 821      Sociolog, psiholog 454 752      Sociolog, psiholog; debutant 433 - 4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,      bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.        gradul I 444 801        gradul II 436 655        gradul III 429 561        debutant 393 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Bibliotecar P.L.        treapta I 436 724        treapta II 429 613        treapta III 419 546        debutant 392 - 6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar      custode sala; M        treapta I 436 655        treapta II 429 574        treapta III 419 535        debutant 392 - 7 Bibliotecar M        treapta IA 436 655        treapta I 429 574        treapta II 419 535        debutant 392 - 8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 412 455──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati şiabsolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Referent; S        gradul I 452 762        gradul II 444 695        gradul III 436 655        debutant 415 - 2 Referent; S.S.D.        gradul I 444 708        gradul II 436 655        gradul III 429 561        debutant 393 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3 Referent;        treapta IA 436 655        treapta I 429 574        treapta II 419 535        debutant 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3 b (la 01.09.2006)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                         minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot         gradul I S 452 961         gradul II S 444 801         definitiv S 436 721         debutant S 415 - 2 Preot        gradul I M 429 695        definitiv M 419 667        debutant M 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatilebugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărârea Guvernului.    Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilareafunctiilor de la alte culte cu cea de preot.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4 b (la 01.09.2006)SPORTUNITATI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor*) ────────────────────────                                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                          a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul IA 452 995  2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul I 444 852  3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**), expert sportiv; gradul II 436 761  4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot      naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 429 695  5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,      instructor sportiv gradul II 419 642  6 Instructor sportiv debutant 392 -                          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 436 642  8 Instructor sportiv II, referent II 429 576  9 Instructor sportiv III, referent III 419 538 10 Instructor sportiv debutant 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordinal presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedinteluiAgentiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor*) ────────────────────────                                                                           minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Functii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 528 1.021 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 476 948 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 432 811 4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 432 780 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 432 721 6 Antrenor categoria V 432 643 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 432 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordinal presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5 b (la 01.09.2006)AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────-                                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 749 1.752  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 638 1.491  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 593 1.387  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 549 1.282  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 504 1.177  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 498 1.073  1 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 489 -  8 Referent gradul I S.S.D. 516 1.205  9 Referent gradul II S.S.D. 471 1.100 10 Referent gradul III S.S.D. 462 995 11 Referent debutant S.S.D. 454 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 482 1.125 13 Referent I M 444 1.020 14 Referent II M 436 916 15 Referent III M 429 812 16 Referent IV M 419 708 17 Referent debutant M 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 894 1.961  2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 761 1.778  3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 716 1.674  4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 660 1.543  5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 605 1.412  6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 594 1.282  7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 587 -  8 Referent gradul I S.S.D. 627 1.464  9 Referent gradul II S.S.D. 571 1.334 10 Referent gradul III S.S.D. 557 1.205 11 Referent debutant S.S.D. 550 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 593 1.387 13 Referent I M 538 1.257 14 Referent II M 493 1.152 15 Referent III M 444 1.047 16 Referent IV M 419 943 17 Referent debutant M 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────                                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 660 1.543 2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 594 1.282 3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 504 1.177 4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 444 1.047 5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 436 943 6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 415 - 7 Referent gradul I S.S.D. 444 1.020 8 Referent gradul II S.S.D. 436 916 9 Referent gradul III S.S.D. 429 83810 Referent debutant S.S.D. 393 -                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 444 91612 Referent I M 436 83813 Referent II M 429 76114 Referent III M 419 65615 Referent debutant M 392 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Functii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -crt. Functia studiilor ────────────────────────-                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 593 1.387                                         şcoala vamala  2 Inspector vamal principal S sau 482 1.125                                         şcoala vamala  3 Inspector vamal gradul I S sau 452 1.020                                         şcoala vamala  4 Inspector vamal gradul II S sau 444 916                                         şcoala vamala  5 Inspector vamal gradul III S sau 436 812                                         şcoala vamala  6 Inspector vamal debutant S sau 415 -                                         şcoala vamala  7 Inspector vamal Şcoala vamala 444 929                                          sau S.S.D.  8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 436 812                                          sau S.S.D.  9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 429 708                                          sau S.S.D. 10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 393 -                                          sau S.S.D.                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 436 838 12 Controlor vamal II M 429 761 13 Controlor vamal III M 419 656 14 Controlor vamal debutant M 392 -─────────────────