LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România(actualizata până la data de 14 decembrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 53 din 23 iulie 2004 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 şi respinsa de LEGEA nr. 428 din 25 octombrie 2004; LEGEA nr. 475 din 4 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004; LEGEA nr. 59 din 21 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 8 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa  +  Articolul 1Profesia de asistent medical şi profesia de moasa se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical şi, respectiv, posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de moasa. Acestea pot fi: a) cetăţeni ai statului român; b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul şi descendentii de gradul I aflati în întreţinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), care desfăşoară legal activităţi salarizate sau nesalarizate pe teritoriul României, indiferent de cetatenia lor; d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul din statele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles: a) expresia cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, şi persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) şi d); b) în mod exclusiv, prin expresia stat membru de origine sau de provenienţă şi, după caz, stat membru gazda se înţelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana; c) expresia asistent medical desemneaza asistentul medical generalist şi asistenţii medicali formati în celelalte specialitati prevăzute de normele privind definirea titlurilor profesionale şi a domeniilor de activitate a acestora. Termenul de moasa desemneaza persoana care detine un titlu oficial de calificare în profesia de moasa, prevăzut în anexa nr. 2, şi acorda ingrijirile de sănătate ale caror continut şi caracteristici sunt prevăzute la art. 6; d) prin titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical se înţeleg diplomele prevăzute în anexa nr. 1, iar prin titlu oficial de calificare în profesia de moasa se înţeleg diplomele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical şi titlurile oficiale de calificare în profesia de moasa obtinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spatiului Economic European sau în afara Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical generalist şi titlurile oficiale de calificare în profesia de moasa, care au fost recunoscute de unul din aceste state.  +  Articolul 4 (1) Activităţile specifice profesiei de asistent medical se exercită în România cu titlurile profesionale, prevăzute în anexa nr. 1 lit. C, corespunzător calificarii profesionale insusite. (2) Activităţile de ingrijiri de sănătate care au ca scop asigurarea sănătăţii materne şi a nou-nascutului se exercită în România cu titlul profesional de moasa, prevăzut în anexa nr. 2 lit. B. (3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplică şi cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care deţin un titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical, respectiv în profesia de moasa, şi care exercită profesia în România.  +  Articolul 5Conţinutul şi caracteristicile activităţilor de asistent medical generalist sunt: a) determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sănătate şi furnizarea ingrijirilor generale de sănătate, de natura preventiva, curativa şi de recuperare, conform normelor elaborate de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România; b) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului; c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii, elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educatie pentru sănătate şi facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc; d) participarea asistentilor medicali generalisti abilitati ca formatori, la pregătirea teoretica şi practica a asistentilor medicali generalisti în cadrul programelor de formare continua; e) desfăşurarea optionala a activităţilor de cercetare, în domeniul ingrijirilor generale de sănătate, de către asistenţii medicali generalisti licentiati; f) pregătirea personalului sanitar auxiliar; g) participarea la protejarea mediului ambiant; h) intocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată.  +  Articolul 6Conţinutul şi caracteristicile activităţilor de moasa sunt: a) constatarea existentei sarcinii şi efectuarea examenelor necesare, în vederea monitorizarii evolutiei sarcinii normale; b) prescrierea sau recomandarea examinarilor necesare, în vederea diagnosticarii timpurii a sarcinii cu risc; c) asigurarea pregatirii complete a mamei pentru nastere, desfăşurarea activităţilor de educatie pentru sănătate, iniţierea şi desfăşurarea programelor de pregatire a viitorilor parinti; d) acordarea sfaturilor de igiena şi nutriţie; e) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului; f) ingrijirea şi asistarea parturientei în timpul desfăşurării travaliului şi urmarirea stării intrauterine a fatului, prin mijloace clinice şi tehnice adecvate; g) asistarea nasterii normale, la domiciliu sau în unităţi sanitare, dacă este vorba de prezentatie craniana, efectuand, la nevoie, epiziotomia, iar în caz de urgenta, asistarea nasterii în prezentatie pelviana; h) identificarea, la mama şi la copil, a semnelor care anunta anomalii şi care necesita interventia medicului, pe care îl asista în aceste situaţii; i) adoptarea masurilor de urgenta care se impun, în absenta medicului, pentru extractia manuala a placentei, urmata, eventual, de control uterin manual; j) examinarea nou-nascutului, pe care îl preia în ingrijire, iniţierea masurilor care se impun în caz de nevoie şi practica, dacă este necesar, reanimarea imediata; k) preluarea în ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia în perioada postnatala şi acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu privire la ingrijirea nou-nascutului, pentru asigurarea dezvoltării acestuia în cele mai bune condiţii; l) intocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea desfăşurată; m) asigurarea informării şi consilierii în materie de planificare familiala; n) participarea la pregătirea teoretica şi practica a moaselor, precum şi la pregătirea personalului sanitar auxiliar; o) desfăşurarea optionala a activităţilor de cercetare, de către moasele licentiate.  +  Articolul 7 (1) Activităţile prevăzute la art. 5 şi 6 se exercită cu asumarea responsabilitatii asistentului medical generalist şi a moasei privind planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor, în calitate de salariat şi/sau de liber profesionist. (2) Activităţile desfăşurate de asistenţii medicali formati în celelalte specialitati se exercită cu responsabilitate, în ceea ce priveste totalitatea actelor şi tehnicilor care fac obiectul specialitatii, furnizate în calitate de salariat şi/sau de liber profesionist.  +  Articolul 8Controlul şi supravegherea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa se realizează de Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, denumite în continuare autorităţi competente române.  +  Articolul 9Profesia de asistent medical şi, respectiv, profesia de moasa se pot exercita de către persoanele prevăzute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moasa, prevăzut în anexa nr. 2, pentru profesia de moasa; b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei; c) sunt autorizate de către Ministerul Sănătăţii; d) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea.  +  Articolul 10 (1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical şi autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul României se fac conform reglementarilor privind înscrierea în Registrul unic naţional al asistentilor medicali şi moaselor, elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (2) Autorizatia de libera practica se acordă de către Ministerul Sănătăţii, pe baza urmatoarelor acte: a) titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical şi, respectiv, titlurile oficiale de calificare în profesia de moasa, prevăzute de prezenta lege; b) certificatul de cazier judiciar; c) certificatul de sănătate fizica şi psihica; d) avizul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (3) Asistenţii medicali generalisti, precum şi moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România, exercita profesia pe baza documentelor emise de autorităţile competente române, conform art. 30. (4) În caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul României, asistenţii medicali generalisti şi, respectiv, moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei. Accesul la activităţile de asistent medical generalist şi, respectiv, de moasa, pe durata prestarii serviciilor, se face conform prevederilor art. 34.  +  Articolul 11 (1) Asistenţii medicali şi moasele îşi desfăşoară activitatea conform pregatirii profesionale, în sistem public şi/sau în sectorul privat, precum şi în colaborare cu furnizorii de servicii de ingrijiri de sănătate. (2) Activitatea asistentilor medicali şi a moaselor se desfăşoară în cadrul echipei medicale sau independent pentru ingrijiri de sănătate. Asistentul medical şi moasa recunosc rolul celorlalţi membri ai echipei medicale şi participa la menţinerea relatiilor amiabile în cadrul acesteia. (3) Asistenţii medicali şi moasele care intrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi sunt stabiliti în România îşi pot desfăşura activitatea şi ca titulari sau asociaţi ai cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sănătate.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea profesiei, asistentul medical şi moasa nu sunt functionari publici. (2) Asistentul medical licentiat şi moasa licentiata pot fi cadre didactice universitare în institutii de invatamant superior care pregatesc asistenti medicali sau moase, precum şi personal de cercetare în institutii de cercetare.  +  Articolul 13 (1) Angajarea şi promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical şi a moasei în sistemul sanitar public şi privat se realizează în condiţiile legii. (2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, protectia asistentului medical şi a moasei se face de către angajator, prin societăţile de asigurări. În cazul exercitarii profesiei de libera practica independenta pentru ingrijiri de sănătate, asistentul medical şi moasa sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care un asistent medical sau o moasa îşi intrerupe activitatea profesionala pe o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România va reatesta competenţa profesionala a acestora, în vederea reluării activităţii. (2) Procedura privind modalitatile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Consiliul naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi asistentilor medicali şi moaselor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României.  +  Articolul 15Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, prin preşedintele filialei respective, este în drept sa sesizeze, după caz, organele judiciare sau autorităţile competente, pentru urmarirea şi trimiterea în judecata a persoanelor care îşi atribuie sau care intrebuinteaza fără drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moasa ori care practica profesia în mod nelegal.  +  Articolul 16În exercitarea profesiei, asistentul medical şi moasa trebuie să respecte demnitatea fiintei umane.  +  Articolul 17Asistentul medical şi moasa sunt obligati sa pastreze secretul profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 18Asistentul medical şi moasa au obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor, indiferent de persoana, loc sau situaţie.  +  Secţiunea a 2-a Formarea în profesia de asistent medical şi în profesia de moasa  +  Articolul 19 (1) Pregătirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor şi asistentilor medicali de alte specialitati se realizează prin urmatoarele forme de invatamant: a) invatamant superior medical de scurta şi lunga durata; b) invatamant sanitar postliceal, cu o durată de 3 ani. (2) Absolventul scolii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical cu studii superioare de scurta durata sau asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata. Absolventul învăţământului superior medical de lunga durata este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata şi, respectiv moasa, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2. (3) Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de licenţă vor menţiona competenţa profesionala dobandita. (4) Planurile de invatamant şi curricula de pregatire pentru formele de invatamant prevăzute la alin. (1) sunt diferentiate.  +  Articolul 20 (1) În învăţământul postliceal sanitar se pot inscrie absolventii de liceu cu certificat de absolvire sau diploma de bacalaureat. (2) Asistenţii medicali şi moasele, absolventi ai scolilor sanitare postliceale cu diploma de bacalaureat, pot accede în colegii universitare cu profil medico-farmaceutic uman şi facultati de asistenti medicali, respectiv în facultati de moase, în condiţiile legii, cu posibilitatea echivalarii studiilor efectuate în învăţământul medical preuniversitar, în condiţiile stabilite de senatele universitare, conform reglementarilor în vigoare privind autonomia universitara.  +  Articolul 21Absolventii de invatamant superior medical cu o durată de 4 ani, care promovează examenul de licenţă, primesc diploma de licenţă şi pot urma studii postuniversitare.  +  Articolul 22Specializarile şi cifrele anuale de scolarizare pentru scolile postliceale sanitare de stat, colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultatile de asistenti medicali licentiati şi pentru facultatile de moase se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii, pe baza propunerilor unităţilor de invatamant preuniversitar de profil şi ale senatelor universitare ale instituţiilor de invatamant superior.  +  Articolul 23Colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, facultatile de asistenti medicali generalisti şi facultatile de moase funcţionează în componenta actualelor universitati de medicina şi farmacie acreditate şi în structura instituţiilor de invatamant superior, acreditate conform legii.  +  Articolul 24Pregătirea practica a cursantilor din scolile postliceale de profil, a studenţilor din colegiile universitare medicale, facultatile de asistenti medicali licentiati şi facultatile de moase se desfăşoară în unităţi sanitare stabilite de către Ministerul Sănătăţii, atât pentru învăţământul public, cat şi pentru cel privat.  +  Articolul 25Formarea continua a asistentilor medicali şi a moaselor se face în institutii abilitate de către Ministerul Sănătăţii, conform legii.  +  Articolul 26Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, este autorizat ca, în functie de dinamica sectorului sanitar, sa stabileasca noi specialitati pentru pregătirea asistentilor medicali.  +  Articolul 27Scolile sanitare postliceale, publice sau private, respectiv colegiile universitare medicale, precum şi facultatile de asistenti medicali licentiati şi facultatile de moase sunt supuse procesului de evaluare, autorizare şi acreditare, potrivit legii.  +  Capitolul II Dispozitii privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist şi a profesiei de moasa de către asistenţii medicali generalisti şi moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene  +  Secţiunea 1 Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire  +  Articolul 28La intrarea în profesie, asistenţii medicali generalisti şi moasele, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă ori, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.  +  Articolul 29 (1) Pentru accesul la una dintre activităţile profesionale sau pentru exercitarea acesteia, asistenţii medicali generalisti şi moasele, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, vor prezenta autorităţilor competente române certificatul de sănătate fizica şi psihica, eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă. (2) În situaţia în care, pentru accesul şi exercitarea activităţii prevăzute la alin. (1), statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţa şi, în consecinţa, nu emite cetatenilor săi un astfel de document, autorităţile competente române accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate.  +  Articolul 30 (1) Solicitarile asistentilor medicali generalisti şi moaselor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul în România, la una dintre activităţile profesionale, se solutioneaza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de către persoana interesata. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde: a) documentul de identitate; b) titlul de calificare oficiala în profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de calificare oficiala în profesia de moasa obţinut în România, titlul de calificare oficiala în profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de calificare oficiala în profesia de moasa obţinut sau, după caz, recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei şi Cercetarii în cazul titlurilor de calificare oficiala în profesia de asistent medical generalist şi, respectiv, în profesia de moasa, obtinute într-un stat tert şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate; c) certificatul de sănătate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de origine sau de provenienţă; d) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă, în cazul în care intrarea în profesie se face în România iar, în lipsa acestuia, documentul echivalent emis de statul respectiv. (3) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ. (4) În situaţia prevăzută la art. 31, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare. Autorităţile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni, prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii.  +  Articolul 31 (1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţa de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de asistent medical generalist sau a profesiei de moasa în România, comise de asistenţii medicali generalisti sau moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauza. (2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazda informaţiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum şi cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiilor de asistent medical generalist şi, respectiv, de moasa, aplicate asistentilor medicali generalisti şi moaselor, pe durata exercitarii profesiei în România. (3) Autorităţile competente române analizeaza informaţiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave şi precise comise de asistenţii medicali generalisti şi moasele cetăţeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazda şi în afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitarii profesiei în acel stat. (4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigatiilor pe care le intreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazda, în termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective. (5) Autorităţile competente române asigura confidentialitatea informaţiilor transmise.  +  Articolul 32Documentele prevăzute la art. 28, 29 şi 31 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.  +  Secţiunea a 2-a Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor  +  Articolul 33 (1) În vederea prestarii temporare de servicii în România, atunci când solicita accesul la una dintre activităţile profesionale, asistenţii medicali generalisti şi moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt inregistrati, la cerere, după o procedură simplificata, în Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România pe durata prestarii temporare de servicii, în vederea aplicarii prevederilor art. 37. (2) Exercitarea activităţilor de asistent medical generalist şi, respectiv, de moasa, în aceste situaţii, se face cu respectarea drepturilor şi indeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege pentru asistenţii medicali generalisti şi, respectiv, pentru moasele cetăţeni români. (3) Atunci când, pe durata prestarii temporare de servicii în România, persoanele prevăzute la alin. (1) încalcă dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, autorităţile competente române informeaza statul membru în care cei în cauza sunt stabiliti.  +  Articolul 34 (1) Prestarea temporara de servicii pe teritoriul României de către asistenţii medicali generalisti şi de către moasele, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, se face pe baza urmatoarelor documente: a) declaratia prealabila adresata autorităţilor competente române de către solicitant, declaratie în care se precizeaza durata de prestare a activităţii profesionale, natura şi locul de desfăşurare a acesteia. În cazuri urgente, declaratia poate fi facuta în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestarii activităţii cu caracter urgent; b) dovezi prin care autorităţile competente ale statului membru în care este stabilit solicitantul atesta ca acesta exercita legal activităţile respective pe teritoriul acelui stat; c) dovezi prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă atesta ca solicitantul este posesor al unui titlu de calificare oficiala de asistent medical generalist, respectiv de moasa, prevăzut de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauza. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.  +  Articolul 35 (1) În caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului în România, asistenţii medicali generalisti şi, respectiv, moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevăzută de legislatia asigurarilor sociale de sănătate. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate asupra serviciilor pe care urmeaza să le presteze pe teritoriul României, iar, în caz de urgenta, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.  +  Articolul 36Începând cu data aderarii la Uniunea Europeana, autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, dovezile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b) eliberate asistentilor medicali generalisti şi, respectiv, moaselor cetăţeni români, precum şi asistentilor medicali generalisti şi, respectiv, moaselor care intrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 lit. b)-d), stabiliti în România, în cazul în care acestora li se aplică sanctiunile prevăzute de lege, cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.  +  Secţiunea a 3-a Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii  +  Articolul 37Asistenţii medicali generalisti şi moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care, în timpul exercitarii profesiunii în România, încalcă legile şi regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.  +  Articolul 38 (1) Asistenţii medicali generalisti şi, respectiv, moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercită profesia în România, au dreptul de a atasa la titlul profesional corespunzător prevăzut la art. 4 titlul legal de formare obţinut în statul membru de origine sau de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual, abrevierea acestui titlu, în măsura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele şi locul institutiei sau al organismului emitent. (2) Dacă titlul respectiv de formare desemneaza în România o pregatire complementara, neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza, în exercitiul profesiei, forma corespunzătoare a titlului, indicată de autorităţile competente române.  +  Articolul 39 (1) Asistenţii medicali generalisti şi, respectiv, moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti şi exercită profesia în România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente române cu privire la legislatia care reglementeaza sectorul de sănătate, domeniul securitatii sociale, precum şi cu privire la Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România. (2) În vederea furnizarii informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativa.  +  Capitolul III Organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 40 (1) Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se organizeaza şi funcţionează ca organizaţie profesionala a asistentilor medicali şi a moaselor, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical şi, respectiv, a profesiei de moasa cu drept de libera practica. (2) Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România are autonomie instituţională. (3) Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România are sediul central în municipiul Bucureşti. (4) Patrimoniul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se constituie din bunuri mobile şi imobile, dobandite în condiţiile legii.  +  Articolul 41În cadrul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se infiinteaza Comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, precum şi Comisia de disciplina.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România  +  Articolul 42 (1) Atribuţiile generale ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România sunt: a) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementarilor privind profesiile de asistent medical şi de moasa şi asigura aplicarea lor; b) apara demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apara onoarea, libertatea şi independenta profesionala a asistentului medical şi a moasei în exercitarea profesiei; c) supraveghează respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical şi, respectiv, de moasa; d) participa, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii ingrijirilor de sănătate şi asigura aplicarea acestora; e) elaboreaza şi adopta Regulamentul de organizare şi functionare a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora; f) îi reprezinta pe membrii săi în relatiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internationale; g) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica, deontologie profesionala şi a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdictie profesionala; h) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la înscrierea asistentilor medicali şi a moaselor în Registrul unic naţional al asistentilor medicali şi moaselor din România şi la actualizarea permanenta a acestuia; i) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenti medicali şi moase; j) controlează şi supraveghează împreună cu Ministerul Sănătăţii modul de exercitare a profesiei de asistent medical şi de moasa, indiferent de forma şi de unitatea sanitara în care se exercită; k) elibereaza avizul necesar dobândirii autorizatiei de libera practica în profesia de asistent medical, respectiv în profesia de moasa; l) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sănătate; m) reprezinta asistenţii medicali şi moasele, care desfăşoară activităţi de ingrijire în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia; n) stabileste, în functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistenţii medicali şi pentru moase; o) acţionează, alaturi de instituţiile abilitate centrale sau teritoriale ca, în unitatile sanitare publice şi private, să fie asigurată calitatea ingrijirilor de sănătate; p) organizeaza puncte teritoriale de informare privind legislatia sistemului de sănătate; q) poate formula acţiuni în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi, prin structurile naţionale şi teritoriale; r) elaboreaza ghiduri şi protocoale de practica, criteriile şi condiţiile privind asigurarea calităţii ingrijirilor de sănătate pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii. (2) În domeniul formarii profesionale, Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România are urmatoarele atribuţii: a) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii la organizarea educatiei continue, specializarii şi cresterii gradului de competenţa profesionala a asistentilor medicali şi moaselor; b) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei şi tematicilor de concursuri şi examene pentru asistenţii medicali şi pentru moase; c) sustine activitatea şi dezvoltarea cercetării stiintifice şi organizeaza manifestari stiintifice în domeniul ingrijirilor de sănătate; d) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moasele cetăţeni ai statelor membre ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.  +  Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România  +  Articolul 43 (1) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se dobandeste la cerere. (2) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se pierde pe durata suspendarii sau în caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moasa. (3) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, care se elibereaza la inscriere. (4) Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se va face numai pentru asistenţii medicali şi moasele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10. (5) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi asistenţii medicali şi moasele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România. (6) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România o pot pastra, la cerere, şi pensionarii asistenti medicali şi, respectiv, moase, care au practicat profesia.  +  Secţiunea a 4-a Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 44Membrii Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România au urmatoarele drepturi: a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, în condiţiile prezentei legi; b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi a filialelor acestuia; c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate; d) de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi de a fi informat despre desfăşurarea acestora; e) de a participa la programe de perfectionare pentru asistenţii medicali şi pentru moase; f) de a contesta sanctiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei legi; g) dreptul persoanelor care exercită functii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România de a-şi menţine locul de muncă pe perioada în care indeplinesc functiile respective; h) de a li se acordă, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenta, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, precum şi calitatea de membru de onoare; i) asistenţii medicali şi moasele în activitate sau pensionari, precum şi sotul sau sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora beneficiaza în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sănătate.*)--------------*) Conform art. 2 din ORDONANTA nr. 53 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004 termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se proroga până la data de 1 ianuarie 2005. ORDONANTA nr. 53 din 23 iulie 2004 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 şi respinsa de LEGEA nr. 428 din 25 octombrie 2004Litera i) a art. 44 a fost modificata de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 1 septembrie 2004.Litera i) a art. 44 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 475 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004.Litera i) a art. 44 a fost abrogata de lit. b) a art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.241 din 22 decembrie 2004.Litera i) a art. 44 a fost repusa în vigoare în forma prevăzută mai sus de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 59 din 21 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005, care aproba cu modificari şi completari ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004.Litera i) a art. 44 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 8 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.131 din 14 decembrie 2005.  +  Articolul 45 (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România au urmatoarele obligaţii: a) să respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiei; b) să respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi de moasa, precum şi Regulamentul de organizare şi functionare a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România; c) să respecte şi să aplice prevederile Codului de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România, manifestand un comportament demn în exercitarea profesiei; d) să se abtina de la orice fapta menita a aduce prejudicii Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România sau prestigiului profesiei de asistent medical şi profesiei de moasa; e) sa participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte; f) sa apere reputatia şi interesele legitime ale asistentilor medicali şi moaselor; g) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala şi a celor care reglementeaza organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România; h) să respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România, hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi regulamentele profesiei; sa rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România; i) sa nu aduca prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala. (2) În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistenţii medicali şi moasele sunt obligati să efectueze cursuri de pregatire şi alte forme de educatie continua creditate. La cumularea numarului de credite stabilit în acest sens de către Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se iau în calcul programele, precum şi celelalte forme de educatie continua avizate de către acesta. (3) Asistentilor medicali şi moaselor care nu realizează, pe parcursul a 3 ani, numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România li se poate suspenda dreptul de libera practica, până la realizarea numarului de credite respectiv.  +  Secţiunea a 5-a Organizarea la nivel teritorial şi naţionalA. Organizarea la nivel teritorial  +  Articolul 46 (1) Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România este organizat la nivel naţional şi judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi funcţionează prin filialele judetene şi a municipiului Bucureşti. (2) Filialele judetene şi filiala municipiului Bucureşti nu au personalitate juridica şi beneficiaza de autonomie organizatorica şi functionala, în limitele prevăzute de Statutul şi reglementarile Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (3) Sediul filialei judetene este în orasul de reşedinţa a judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru filiala municipiului Bucureşti.  +  Articolul 47Organele de conducere ale filialei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt: a) adunarea generală a asistentilor medicali şi moaselor; b) consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti; c) biroul consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti; d) preşedintele.  +  Articolul 48 (1) Adunarea generală este constituita din reprezentantii tuturor asistentilor medicali şi moaselor cu drept de libera practica inscrisi în filiala respectiva, conform normei de reprezentare de 1 la 50. (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii consiliului judetean, respectiv ai Consiliului municipiului Bucureşti, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentantilor aleşi.  +  Articolul 49 (1) Consiliile judetene au un numar de membri proportional cu numărul asistentilor medicali şi, respectiv, moaselor, inscrisi în Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, după cum urmeaza: a) până la 1.000 asistenti medicali şi moase inscrisi - 11 membri; b) între 1.001-2.000 asistenti medicali şi moase inscrisi - 15 membri; c) între 2.001-4.000 asistenti medicali şi moase inscrisi - 19 membri; d) peste 4.000 asistenti medicali şi moase inscrisi - 21 membri. (2) Consiliul municipiului Bucureşti este format din 25 de membri. (3) Alegerile sunt validate în prezenta a 2/3 din numărul total al reprezentantilor în adunarea generală. În cazul în care la adunarea generală la care au loc alegeri nu este prezent un numar de 2/3 din numărul total al reprezentantilor, în termen de doua saptamani se va organiza o alta adunare generală pentru alegeri, al carei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participantilor. (4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un birou format din: un presedinte, 2 vicepresedinti şi un secretar.B. Organizarea la nivel naţional  +  Articolul 50 (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România la nivel naţional sunt: a) Adunarea generală naţionala; b) Consiliul naţional; c) Biroul executiv; d) preşedintele. (2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 51 (1) Adunarea generală naţionala este constituita din reprezentantii aleşi la nivel judetean şi al municipiului Bucureşti, conform normei de un reprezentant la 500 de membri. (2) Adunarea generală naţionala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentantilor aleşi. În cazul în care, la adunarea generală naţionala la care au loc alegeri, nu este prezent un numar de 2/3 din numărul total al reprezentantilor, în termen de doua saptamani se va organiza o alta adunare generală naţionala de alegeri, al carei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participantilor. (3) Adunarea generală naţionala adopta, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentantilor aleşi, Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România, Regulamentul de organizare şi functionare a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, precum şi Statutul Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România.  +  Articolul 52 (1) Consiliul naţional este alcătuit din cate 2 reprezentanti ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai municipiului Bucureşti, şi cate un reprezentant din ministerele cu retea sanitara proprie, aleşi de către Adunarea generală naţionala. (2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotaraste cu majoritate simpla. (3) Consiliul naţional se intruneste în sesiuni trimestriale şi extraordinare. (4) În cadrul Consiliului naţional funcţionează Comisia naţionala de specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia naţionala de specialitate a moaselor, comisii naţionale de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, Comisia naţionala de disciplina, precum şi departamente şi compartimente de specialitate.  +  Articolul 53Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România este coordonat, între sesiunile Consiliului naţional, de Biroul executiv.  +  Articolul 54 (1) Biroul executiv al Consiliului naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România asigura activitatea permanenta a acestuia, conform prezentei legi. (2) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din presedinte, 3 vicepresedinti şi un secretar, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului naţional.  +  Articolul 55Persoanele care exercită functii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România îşi mentin locul de muncă pe perioada în care indeplinesc functiile respective.  +  Articolul 56Organizarea alegerilor la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi la nivel naţional se desfăşoară o dată la 4 ani, în baza regulamentului de alegeri elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi aprobat de Consiliul naţional. Alegerile organizate conform Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea mandatului. După această dată Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România va organiza alegeri la nivel naţional şi va functiona conform structurii prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 57Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România se constituie din: a) taxe de inscriere; b) cotizatii lunare; c) donatii, sponsorizari, potrivit legii; d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestari stiintifice şi din drepturi editoriale, în condiţiile legii; e) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.  +  Secţiunea a 6-a Raspunderea disciplinara  +  Articolul 58 (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respecta Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România raspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, şi li se va aplica una dintre urmatoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea temporara a calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioadă limitata sau definitiv. (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către consiliul teritorial al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (3) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică de către Consiliul naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România numai după efectuarea unei expertize de către o comisie alcatuita din cel puţin 5 membri, aprobata de acesta la propunerea comisiilor de specialitate.  +  Articolul 59Concluziile anchetei şi sanctiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauza, consiliului teritorial al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, persoanei juridice consemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 60 (1) Contestaţiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b) se pot adresa comisiei teritoriale de disciplina a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România care a aplicat sancţiunea, în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Sanctiunile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. c) şi d) pot fi contestate la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moasa sanctionata, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.  +  Articolul 61Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, prevăzută la art. 58, nu exclude raspunderea civila, contraventionala şi penala.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 62 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistentilor Medicali din România îşi schimba denumirea în Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi Registrul unic al asistentilor medicali din România îşi schimba denumirea în Registrul unic naţional al asistentilor medicali şi moaselor din România. (2) Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România funcţionează în baza prezentei legi şi în baza reglementarilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile acesteia.  +  Articolul 63 (1) În vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de asistent medical generalist şi, respectiv, a profesiei de moasa pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, recunoaste calificarile de asistent medical generalist şi, respectiv, de moasa, dobandite în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, de cetatenii acestor state, iar incadrarea în munca se face conform legii. (2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de asistent medical generalist şi, respectiv, de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spatiului Economic European şi de Confederatia Elvetiana, cetatenilor acestora, se elaboreaza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Normele privind definirea titlurilor profesionale şi a domeniilor de activitate pentru asistenţii medicali formati în celelalte specialitati se elaboreaza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. În termen de 90 de zile de la aprobarea acestora, Ministerul Educatiei şi Cercetarii împreună cu Ministerul Sănătăţii va elabora curricula pentru asistenţii formati în celelalte specialitati, structurata pe 3 ani de studiu. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. b), dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de scolarizare, astfel cum a fost modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 721/2004, rămân în vigoare şi pentru anul scolar 2004-2005.-----------Alin. (3) al art. 63 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 475 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004.  +  Articolul 64Calificarile profesionale dobandite de asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, în alta specialitate decat cea de asistent medical generalist, se recunosc în scop profesional de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii.  +  Articolul 65Practicarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa de către persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal.  +  Articolul 66Perfectionarea asistentilor medicali şi a moaselor se poate face prin specializari şi competente conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România.  +  Articolul 67În sensul prezentei legi, profesia de asistent medical de farmacie, profesia de optician medical şi profesia de tehnician dentar se asimileaza profesiei de asistent medical.  +  Articolul 68Codul de etica şi deontologie al asistentului medical şi al moasei din România, precum şi deciziile Consiliului naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, care privesc organizarea şi functionarea acestuia, se publică de către Consiliul naţional al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 69 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. (2) Titlul profesional de asistent medical generalist şi titlul profesional de moasa se modifica numai prin lege. (3) Celelalte titluri profesionale de asistent medical prevăzute în anexa nr. 1 lit. C se modifica şi se completeaza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 70 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2) şi cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 307.  +  Anexa 1A. Titluri oficiale de calificare de asistent medicalI. Titluri oficiale de calificare de asistent medical, dobandite în RomâniaAsistent medical cu studii medii - diploma de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberata de Ministerul Învăţământului şi StiinteiAsistent medical cu studii postliceale: a) diploma de absolvire şcoala postliceala sanitara sau diploma de şcoala tehnica sanitara eliberata de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Stiintei/Ministerul Educatiei Naţionale; b) certificat de absolvire şcoala postliceala sanitara, eliberat de Ministerul Educatiei Naţionale/Ministerul Educatiei şi Cercetarii; c) certificat de competente profesionale, eliberat de Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului; d) atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii.Asistent medical cu studii superioare de scurta durata - diploma de absolvire colegiu universitar de profil, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi TineretuluiAsistent medical cu studii superioare de lunga durata - diploma de licenţă, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi TineretuluiII. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obtinute sau, după caz, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru aparţinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare dobandite într-un stat tert şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate.B. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalistI. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist, dobandite în RomâniaAsistent medical generalist: a) atestat de echivalare de studii de asistent medical generalist, asistent medical medicina generală; b) diploma de absolvire şcoala postliceala sanitara în specialitatea: asistent medical medicina generală, asistent medical generalist, eliberata de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Învăţământului şi Stiintei; c) certificat de absolvire şcoala postliceala sanitara în specialitatea: asistent medical generalist, asistent medical medicina generală, eliberat de Ministerul Educatiei Naţionale/Ministerul Educatiei şi Cercetarii; d) certificat de competente profesionale, eliberat de Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului; e) una dintre diplomele prevăzute în anexa nr. 1 şi certificat de confirmare ca asistent medical generalist sau asistent medical medicina generală, eliberat de Ministerul Sănătăţii.Asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata - diploma de absolvire colegiu universitar de profil, eliberata de Ministerul Educatiei Naţionale, Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii şi TineretuluiAsistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata - diploma de licenţă, eliberata de Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii şi TineretuluiII. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de ingrijiri generale, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist, dobandite într-un stat tert şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate.C. Titluri profesionale de asistent medicalAsistent medical generalistAsistent medical de ingrijiri generale de sănătateAsistent medical obstetrica-ginecologieAsistent medical pediatrieAsistent medical balneofizioterapieAsistent medical igienaAsistent medical igiena şi sănătate publicăAsistent medical laborator clinicAsistent medical radiologie şi imagisticaAsistent medical farmacieAsistent medico-socialAsistent medical de nutriţie şi dieteticaAsistent medical de ocrotireAsistent de balneofiziokinetoterapie şi recuperareAsistent medical de urgente medico-chirurgicaleAsistent de profilaxie stomatologicaAsistent igienist pentru cabinet stomatologicAsistent pentru stomatologie asistenţa dentara.  +  Anexa 2A. Titluri oficiale de calificare în profesia de moasaI. Titluri oficiale de calificare de moasa, obtinute în RomâniaMoasa: a) atestat de echivalare în specialitatea asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Învăţământului şi Stiintei şi Ministerul Sănătăţii; b) diploma de absolvire şcoala sanitara postliceala în specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberata de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Stiintei; c) certificat de absolvire şcoala postliceala sanitara în specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Educatiei Naţionale/Ministerul Educatiei şi Cercetarii; d) una dintre diplomele prevăzute în anexa nr. 1 lit. A, care atesta formarea în alt domeniu de activitate al asistentului medical, şi certificat de confirmare ca asistent medical, de obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Sănătăţii.Moasa cu studii superioare de lunga durata:- diploma de licenţăII. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moasa, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de moasa într-un stat tert şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate.B. Titlul profesional: moasa, asistent medical obstetrica-ginecologie.-------------