ORDONANTA nr. 2 din 12 ianuarie 2006privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X.9 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Salarii de baza  +  Articolul 4Salariul de baza se stabileşte în funcţie de categorie, de clasa care reflecta nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice şi, după caz, cu gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. I-V pentru luna ianuarie, nr. Ia-Va pentru perioada februarie-august 2006 şi, respectiv, anexelor nr. Ib-Vb pentru perioada septembrie-decembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) Pentru funcţiile publice de prefect, subprefect, secretar general, secretar general adjunct, secretar general al judeţului, secretar general al municipiului Bucureşti şi secretar al unităţii administrativ-teritoriale, salariile de baza sunt stabilite la lit. A din anexele la prezenta ordonanţă. (2) Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanţă. (3) Funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă. (4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de baza ale funcţiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adauga indemnizaţia de conducere, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6 (1) Salariile de baza ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezerva şi care în cursul anului 2006 sunt redistribuiti într-o funcţie publică, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt încadraţi. (2) Salariile de baza ale persoanelor care ocupa în anul 2006 o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt numite. (3) Funcţionarii publici promovati în cursul anului 2006 pe o funcţie publică de execuţie de un grad profesional superior celui deţinut beneficiază de salariile de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de baza mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de baza de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigura o creştere salariala. (4) Funcţionarii publici care ocupa în anul 2006, în condiţiile legii, funcţia publică de director general sau o alta funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de baza prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adauga indemnizaţia de conducere. În situaţia în care salariul de baza prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de baza al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De aceasta prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2006, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director general sau a unei alte funcţii publice de conducere, organizat în cursul anului 2006, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de baza se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, până la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii, aprobat potrivit legii. (6) Funcţionarii publici care se transfera în cursul anului 2006 beneficiază de un salariu de baza corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transfera, conform anexelor la prezenta ordonanţă, cu excepţia cazului în care funcţionarul public se transfera la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de baza şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacanta respectiva.  +  Articolul 7 (1) Salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional al funcţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) În situaţia în care funcţiile publice specifice au fost avizate de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici prin echivalare cu funcţii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au stabilit funcţii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuţiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în funcţiile publice stabilite şi avizate. Salariile de baza vor fi stabilite, în condiţiile legii, de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor înaintate de ordonatorii de credite.  +  Articolul 8 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1). (3) În cursul anului 2006, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, se stabilesc funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit. (4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (5) În cazul în care pe parcursul anului 2006 intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcţionarului public în cauza, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (6) În cazul în care pe parcursul anului 2006 raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru acordare. (7) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (8) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 9 (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările respective. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Funcţionarii publici care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurta durata, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treapta de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 20% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel.  +  Articolul 10Funcţionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o funcţie publică corespunzătoare categoriei inaltilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de baza corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcţii.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 11 (1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca, prevăzută la transa respectiva. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, autoritatea sau instituţia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
   +  Articolul 12Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 13 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria inaltilor funcţionari publici se vor plati cu un spor din salariul de baza, după cum urmează: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzător, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 14Funcţionarii publici care poseda titlul ştiinţific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de baza, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.  +  Articolul 15 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de baza, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de baza, se acordă funcţionarilor publici care desfăşoară activitate în autorităţile şi instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecventa, staţii de bruiaj. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 17 (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de baza, se acordă funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care participa efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, numai pe perioada cat participa la aceste campanii. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 18 (1) Funcţionarii publici din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care participa la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în străinătate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de baza. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
   +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Premiul anual se plăteşte în luna ianuarie 2007. (3) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada lucrata şi se stabileşte luându-se în calcul media salariilor de baza realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului 2006 au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 20 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limita de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente funcţionarilor publici, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 22Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcţiile publice prevăzute în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 23 (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în munca, după cum urmează:
       
    Vechimea în muncăDurata concediului
    până la 10 ani21 de zile lucrătoare
    peste 10 ani25 de zile lucrătoare
  (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. În cazul în care programarea concediului se face fractionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat sa stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neintrerupt. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare. (3) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2006, cu acordul persoanei în cauza, autoritatea sau instituţia publică este obligată sa acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului 2007. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. (5) Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (6) La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. (7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
   +  Articolul 24În afară concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul sotiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public ori a soţului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare; d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.  +  Articolul 25Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegare în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acorda indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 26 (1) Când detasarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de baza mai mare, funcţionarii publici detasati sau trecuţi temporar în alta activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (2) Pe perioada detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituţia publică respectiva. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suporta de autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 27 (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza net din ultima luna; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) De drepturile prevăzute la art. 27alin. (1) lit. c) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferati în alta autoritate sau instituţie publică situata într-o localitate diferita de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut aceasta menţiune. (2) Plata drepturilor respective se suporta de autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.  +  Articolul 29 (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituţie publică din alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzător funcţiei publice de debutant în care urmează să fie încadraţi. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 30 (1) Funcţionarii publici care îşi continua studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază ca studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de baza corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare pe o durată mai mare de o luna, dar nu mai mult de un an, şi care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris ca vor lucra de la 1 la 3 ani în autoritatea sau instituţia publică respectiva. În cazul nerespectării angajamentului, aceştia vor restitui autorităţii sau instituţiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfecţionare, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate pe aceeaşi perioadă de autoritatea sau instituţia publică trimitatoare, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora ori în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în situaţia prevăzută la alin. (1).
   +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 31 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarului public. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituţie publică sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 32Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi personalului vamal care are calitatea de funcţionar public.  +  Articolul 33Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadraţi funcţionari publici de execuţie şi care devin temporar vacante, în condiţiile prevăzute de art. 87 şi 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egala cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de fişa postului, dar numai în situaţia în care în corpul de rezerva nu exista funcţionari publici care să îndeplinească condiţiile prevăzute de fişa postului.  +  Articolul 34 (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, de regula după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul cel puţin "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 35 (1) În anul 2006, funcţionarii publici încadraţi în autorităţi sau instituţii publice pot promova pe un post vacant, într-un grad profesional superior, pe bază de examen sau concurs. (2) Examenul sau concursul va fi organizat la nivelul autorităţii sau instituţiei publice, care are obligaţia de a afişa la loc vizibil posturile vacante în vederea promovării, cu 15 zile înainte de data sustinerii examenului sau, după caz, a concursului, şi de a comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici rezultatul examenului sau concursului de promovare. (3) Condiţiile minime de vechime în vederea înscrierii la examenul sau, după caz, la concursul de promovare sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare. (4) Posturile rămase vacante după promovarea funcţionarilor publici din autorităţi sau instituţii publice, potrivit alin. (1), vor fi scoase la concurs în vederea ocupării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 36Salariul de baza al inaltilor funcţionari publici şi al funcţionarilor publici de conducere eliberaţi din funcţie în cursul anului 2006, din motive neimputabile, numiţi în condiţiile legii într-o funcţie publică de execuţie vacanta pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului, se stabileşte la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorităţii sau instituţiei publice unde au fost numiţi.  +  Articolul 37 (1) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici acorda asistenţa de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează şi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.  +  Articolul 38 (1) Salariile funcţionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Data plăţii salariului se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 39 (1) Salariile funcţionarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau instituţiei publice. (2) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decât în condiţiile legii. (3) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunţări, cu excepţia reţinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunţare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.  +  Articolul 40Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2006 vor beneficia de salariile de baza prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reincadrare aplicate funcţionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 41Funcţionarii publici care la data de 1 februarie 2006 au salariul de baza mai mare decât salariul de baza stabilit potrivit prezentei ordonanţe îşi păstrează salariul de baza avut, pe întregul an 2006.  +  Articolul 42Funcţionarii publici beneficiază şi de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 43 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie al carei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.  +  Articolul 44Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.  +  Articolul 45 (1) Funcţiile publice de prefect şi subprefect vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condiţiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În mod excepţional, în anul 2006, în situaţii temeinic justificate, funcţia publică de prefect şi subprefect vacanta sau temporar vacanta poate fi ocupată cu contract individual de muncă pe durata determinata până la organizarea concursului pentru ocuparea acestor funcţii în condiţiile legii, salarizarea fiind cea stabilită pentru funcţia publică respectiva. În acest caz se va iniţia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii. (3) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de prefect şi subprefect vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se organizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 46Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2006, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcţiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la obţinerea avizului Administraţia Prezidentiala, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Concurentei.  +  Articolul 47Autorităţile şi instituţiile publice care nu au obţinut avizele de reincadrare potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sa transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia necesară avizării.  +  Articolul 48La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspenda aplicarea dispoziţiilor lit. c) şi d) ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, până la 31 decembrie 2006.  +  Articolul 49La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) dispoziţiile alin. (5) şi (6) ale art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003; b) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 50Anexele nr. I-V, Ia-Va şi Ib-Vb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 51Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 12 ianuarie 2006.Nr. 2.  +  Anexa I (la ianuarie 2006)Aparatul Administraţiei Prezidenţiale,Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şiJustiţie, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurentei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentruStudierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Şef departament 3.215
  2 Secretar general 3.030
  -------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 1.896
  I Superior 2 1.726
  I Superior 3 1.705
  I Principal 1 1.693
  I Principal 2 1.418
  I Principal 3 1.304
  I Asistent 1 1.109
  I Asistent 2 881
  I Asistent 3 788
  I Debutant - 478
  2 Auditor I Superior 1 1.896
  I Superior 2 1.726
  I Superior 3 1.705
  I Principal 1 1.693
  I Principal 2 1.418
  I Principal 3 1.304
  I Asistent 1 1.109
  I Asistent 2 881
  I Asistent 3 788
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.139
  II Superior 2 925
  II Superior 3 831
  II Principal 1 769
  II Principal 2 751
  II Principal 3 571
  II Asistent 1 477
  II Asistent 2 456
  II Asistent 3 431
  II Debutant - 416
  4 Referent III Superior 1 762
  III Superior 2 649
  III Superior 3 574
  III Principal 1 511
  III Principal 2 493
  III Principal 3 469
  III Asistent 1 454
  III Asistent 2 438
  III Asistent 3 423
  III Debutant - 407
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Director *) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  ----------- Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa II (la ianuarie 2006)Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, al Casei Naţionale dePensii şi Alte Drepturi de AsigurăriSociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări deSănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general 3.030
  2 Secretar general adjunct 2.667
  3 Comisar general 2.381
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.405
  I Superior 2 1.229
  I Superior 3 1.113
  I Principal 1 998
  I Principal 2 897
  I Principal 3 830
  I Asistent 1 747
  I Asistent 2 697
  I Asistent 3 647
  I Debutant - 478
  2 Auditor I*) Superior 1 1.965
  I*) Superior 2 1.556
  I*) Superior 3 1.272
  I Principal 1 1.130
  I Principal 2 898
  I Principal 3 823
  I Asistent 1 747
  I Asistent 2 686
  I Asistent 3 647
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.139
  II Superior 2 925
  II Superior 3 831
  II Principal 1 769
  II Principal 2 751
  II Principal 3 571
  II Asistent 1 477
  II Asistent 2 456
  II Asistent 3 431
  II Debutant - 416
  4 Referent III Superior 1 744
  III Superior 2 643
  III Superior 3 574
  III Principal 1 511
  III Principal 2 481
  III Principal 3 465
  III Asistent 1 449
  III Asistent 2 438
  III Asistent 3 423
  III Debutant - 407
  5 Comisar I Superior 1 1.405
  I Superior 2 1.229
  I Superior 3 1.113
  I Principal 1 998
  I Debutant - 478
  II Superior 1 1.032
  II Superior 2 925
  II Superior 3 831
  II Principal 1 769
  II Debutant - 416
  III Superior 1 726
  III Superior 2 643
  III Superior 3 546
  III Principal 1 511
  III Debutant - 407
  --------- Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20%.C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat şef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat şef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-şef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-şef adjunct 40%
  12 Contabil şef 40%
  13 Şef sector 40%
  14 Comisar şef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.
   +  Anexa III (la ianuarie 2006)Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeteneA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici şi funcţii publice de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Prefect al municipiului Bucureşti 3.559
  2 Prefect al judeţului:
  - categoria I 3.338
  - categoria II 3.136
  3 Subprefect al municipiului Bucureşti 3.136
  4 Subprefect al judeţului:
  - categoria I 3.000
  - categoria II 2.798
  5 Secretar general al judeţului:
  - categoria I 2.793
  - categoria II 2.760
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.316
  I Superior 2 1.179
  I Superior 3 1.068
  I Principal 1 957
  I Principal 2 860
  I Principal 3 796
  I Asistent 1 717
  I Asistent 2 669
  I Asistent 3 621
  I Debutant - 478
  2 Auditor I Superior 1 1.316
  I Superior 2 1.179
  I Superior 3 1.068
  I Principal 1 957
  I Principal 2 860
  I Principal 3 796
  I Asistent 1 717
  I Asistent 2 669
  I Asistent 3 621
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.129
  II Superior 2 917
  II Superior 3 824
  II Principal 1 763
  II Principal 2 744
  II Principal 3 566
  II Asistent 1 473
  II Asistent 2 452
  II Asistent 3 427
  II Debutant - 416
  4 Referent III Superior 1 721
  III Superior 2 623
  III Superior 3 546
  III Principal 1 511
  III Principal 2 477
  III Principal 3 461
  III Asistent 1 445
  III Asistent 2 437
  III Asistent 3 422
  III Debutant - 407
  5 Comisar I Superior 1 1.316
  I Superior 2 1.179
  I Superior 3 1.068
  I Principal 1 957
  I Debutant - 478
  II Superior 1 1.032
  II Superior 2 917
  II Superior 3 824
  II Principal 1 763
  II Debutant - 416
  III Superior 1 721
  III Superior 2 638
  III Superior 3 546
  III Principal 1 511
  III Debutant - 407
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Inspector-şef adjunct 50%
  4 Director executiv 50%
  5 Director executiv adjunct 40%
  6 Contabil şef 40%
  7 Comisar şef secţie 50%
  8 Comisar şef adjunct 40%
  9 Comisar şef secţie divizie 30%
  10 Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş **) 30%
  11 Şef birou, şef administraţie financiară nivel comuna 25%
  ---------- Notă *) Se utilizează la nivel de judeţ. Notă **) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţara, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.
   +  Anexa IV (la ianuarie 2006)Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilordin subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor localeA. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere──────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:
  - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori **) 2.570
  - categoria I 2.321
  - categoria II 2.108
  - categoria III 1.909
  - oraşe:
  - categoria I 1.708
  - categoria II 1.634
  - categoria III 1.596
  - comune:
  - cu peste 15.000 locuitori 1.249
  - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 1.147
  - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 1.112
  - categoria III (până la 3.000 locuitori) 1.082
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.112*)
  I Superior 2 983
  I Superior 3 854
  I Principal 1 761
  I Principal 2 675
  I Principal 3 626
  I Asistent 1 593
  I Asistent 2 560
  I Asistent 3 511
  I Debutant - 478
  ---------    * Nu se aplică la comunele de categoria III
  2 Auditor I Superior 1 1.112
  I Superior 2 983
  I Superior 3 854
  I Principal 1 761
  I Principal 2 675
  I Principal 3 626
  I Asistent 1 593
  I Asistent 2 560
  I Asistent 3 511
  3 Referent de specialitate II Superior 1 709
  II Superior 2 612
  II Superior 3 552
  II Principal 1 528
  II Principal 2 504
  II Principal 3 489
  II Asistent 1 466
  II Asistent 2 450
  II Asistent 3 435
  II Debutant - 416
  4 Referent III Superior 1 656
  III Superior 2 608
  III Superior 3 550
  III Principal 1 507
  III Principal 2 489
  III Principal 3 466
  III Asistent 1 450
  III Asistent 2 435
  III Asistent 3 419
  III Debutant - 407
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza (limita maxima)
  1 Arhitect şef *) 55%
  2 Director executiv 50%
  3 Director executiv adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef serviciu, arhitect şef **) 30%
  6 Şef birou 25%
  7 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ***) 15%
  ----------- Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa V (la ianuarie 2006)Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general al municipiului Bucureşti 3.030
  2 Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 1.524
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.405
  I Superior 2 1.229
  I Superior 3 1.113
  I Principal 1 998
  I Principal 2 897
  I Principal 3 830
  I Asistent 1 747
  I Asistent 2 697
  I Asistent 3 647
  I Debutant - 478
  2 Auditor I Superior 1 1.405
  I Superior 2 1.229
  I Superior 3 1.113
  I Principal 1 998
  I Principal 2 897
  I Principal 3 830
  I Asistent 1 747
  I Asistent 2 697
  I Asistent 3 647
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.139
  II Superior 2 925
  II Superior 3 831
  II Principal 1 769
  II Principal 2 751
  II Principal 3 571
  II Asistent 1 477
  II Asistent 2 456
  II Asistent 3 431
  II Debutant - 416
  4 Referent III Superior 1 744
  III Superior 2 643
  III Superior 3 574
  III Principal 1 511
  III Principal 2 481
  III Principal 3 465
  III Asistent 1 449
  III Asistent 2 438
  III Asistent 3 423
  III Debutant - 407
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Arhitect şef adjunct 50%
  4 Inspector şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Şef serviciu 30%
  9 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa I.a (la 01.02.2006)Aparatul Administraţiei Prezidenţiale,Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şiJustiţie, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurentei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentruStudierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Şef departament 3.376
  2 Secretar general 3.182
  -------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 1.991
  I Superior 2 1.813
  I Superior 3 1.791
  I Principal 1 1.778
  I Principal 2 1.489
  I Principal 3 1.370
  I Asistent 1 1.165
  I Asistent 2 926
  I Asistent 3 828
  I Debutant - 502
  2 Auditor I Superior 1 1.991
  I Superior 2 1.813
  I Superior 3 1.791
  I Principal 1 1.778
  I Principal 2 1.489
  I Principal 3 1.370
  I Asistent 1 1.165
  I Asistent 2 926
  I Asistent 3 828
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.196
  II Superior 2 972
  II Superior 3 873
  II Principal 1 808
  II Principal 2 789
  II Principal 3 600
  II Asistent 1 501
  II Asistent 2 479
  II Asistent 3 453
  II Debutant - 437
  4 Referent III Superior 1 801
  III Superior 2 682
  III Superior 3 603
  III Principal 1 537
  III Principal 2 518
  III Principal 3 493
  III Asistent 1 477
  III Asistent 2 460
  III Asistent 3 445
  III Debutant - 428
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Director *) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  ----------- Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa II.a (la 01.02.2006)Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, al Casei Naţionale dePensii şi Alte Drepturi de AsigurăriSociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări deSănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general 3.182
  2 Secretar general adjunct 2.801
  3 Comisar general 2.501
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.476
  I Superior 2 1.291
  I Superior 3 1.169
  I Principal 1 1.048
  I Principal 2 942
  I Principal 3 872
  I Asistent 1 785
  I Asistent 2 732
  I Asistent 3 680
  I Debutant - 502
  2 Auditor I*) Superior 1 2.064
  I*) Superior 2 1.634
  I*) Superior 3 1.336
  I Principal 1 1.187
  I Principal 2 943
  I Principal 3 865
  I Asistent 1 785
  I Asistent 2 721
  I Asistent 3 680
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.196
  II Superior 2 972
  II Superior 3 873
  II Principal 1 808
  II Principal 2 789
  II Principal 3 600
  II Asistent 1 501
  II Asistent 2 479
  II Asistent 3 453
  II Debutant - 437
  4 Referent III Superior 1 782
  III Superior 2 676
  III Superior 3 603
  III Principal 1 537
  III Principal 2 506
  III Principal 3 489
  III Asistent 1 472
  III Asistent 2 460
  III Asistent 3 445
  III Debutant - 428
  5 Comisar I Superior 1 1.476
  I Superior 2 1.291
  I Superior 3 1.169
  I Principal 1 1.048
  I Debutant - 502
  II Superior 1 1.084
  II Superior 2 972
  II Superior 3 873
  II Principal 1 808
  II Debutant - 437
  III Superior 1 763
  III Superior 2 676
  III Superior 3 574
  III Principal 1 537
  III Debutant - 428
  --------- Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20%.C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat şef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat şef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-şef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-şef adjunct 40%
  12 Contabil şef 40%
  13 Şef sector 40%
  14 Comisar şef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.
   +  Anexa III.a (la 01.02.2006)Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţeneA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici şi funcţii publice de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Prefect al municipiului Bucureşti 3.559
  2 Prefect al judeţului:
  - categoria I 3.338
  - categoria II 3.136
  3 Subprefect al municipiului Bucureşti 3.136
  4 Subprefect al judeţului:
  - categoria I 3.000
  - categoria II 2.798
  5 Secretar general al judeţului:
  - categoria I 2.933
  - categoria II 2.898
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.382
  I Superior 2 1.238
  I Superior 3 1.122
  I Principal 1 1.005
  I Principal 2 903
  I Principal 3 836
  I Asistent 1 753
  I Asistent 2 703
  I Asistent 3 653
  I Debutant - 502
  2 Auditor I Superior 1 1.382
  I Superior 2 1.238
  I Superior 3 1.122
  I Principal 1 1.005
  I Principal 2 903
  I Principal 3 836
  I Asistent 1 753
  I Asistent 2 703
  I Asistent 3 653
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.186
  II Superior 2 963
  II Superior 3 866
  II Principal 1 802
  II Principal 2 782
  II Principal 3 595
  II Asistent 1 497
  II Asistent 2 475
  II Asistent 3 449
  II Debutant - 437
  4 Referent III Superior 1 758
  III Superior 2 655
  III Superior 3 574
  III Principal 1 537
  III Principal 2 501
  III Principal 3 485
  III Asistent 1 468
  III Asistent 2 459
  III Asistent 3 444
  III Debutant - 428
  5 Comisar I Superior 1 1.382
  I Superior 2 1.238
  I Superior 3 1.122
  I Principal 1 1.005
  I Debutant - 502
  II Superior 1 1.084
  II Superior 2 963
  II Superior 3 866
  II Principal 1 802
  II Debutant - 437
  III Superior 1 758
  III Superior 2 670
  III Superior 3 574
  III Principal 1 537
  III Debutant - 428
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Inspector-şef adjunct 50%
  4 Director executiv 50%
  5 Director executiv adjunct 40%
  6 Contabil şef 40%
  7 Comisar şef secţie 50%
  8 Comisar şef adjunct 40%
  9 Comisar şef secţie divizie 30%
  10 Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş **) 30%
  11 Şef birou, şef administraţie financiară nivel comuna 25%
  ---------- Notă *) Se utilizează la nivel de judeţ. Notă **) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţara, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.
   +  Anexa IV.a (la 01.02.2006)Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilordin subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor localeA. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere──────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:
  - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori **) 2.699
  - categoria I 2.438
  - categoria II 2.214
  - categoria III 2.005
  - oraşe:
  - categoria I 1.794
  - categoria II 1.716
  - categoria III 1.676
  - comune:
  - cu peste 15.000 locuitori 1.312
  - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 1.205
  - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 1.168
  - categoria III (până la 3.000 locuitori) 1.137
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.168*)
  I Superior 2 1.033
  I Superior 3 897
  I Principal 1 800
  I Principal 2 709
  I Principal 3 658
  I Asistent 1 623
  I Asistent 2 588
  I Asistent 3 537
  I Debutant - 502
  ---------    * Nu se aplică la comunele de categoria III
  2 Auditor I Superior 1 1.168
  I Superior 2 1.033
  I Superior 3 897
  I Principal 1 800
  I Principal 2 709
  I Principal 3 658
  I Asistent 1 623
  I Asistent 2 588
  I Asistent 3 537
  3 Referent de specialitate II Superior 1 745
  II Superior 2 643
  II Superior 3 580
  II Principal 1 555
  II Principal 2 530
  II Principal 3 514
  II Asistent 1 490
  II Asistent 2 473
  II Asistent 3 457
  II Debutant - 437
  4 Referent III Superior 1 689
  III Superior 2 639
  III Superior 3 578
  III Principal 1 533
  III Principal 2 514
  III Principal 3 490
  III Asistent 1 473
  III Asistent 2 457
  III Asistent 3 440
  III Debutant - 428
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza (limita maxima)
  1 Arhitect şef *) 55%
  2 Director executiv 50%
  3 Director executiv adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef serviciu, arhitect şef **) 30%
  6 Şef birou 25%
  7 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ***) 15%
  ----------- Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa V.a (la 01.02.2006)Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general al municipiului Bucureşti 3.182
  2 Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al municipiului Bucureşti 1.601
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.476
  I Superior 2 1.291
  I Superior 3 1.169
  I Principal 1 1.048
  I Principal 2 942
  I Principal 3 872
  I Asistent 1 785
  I Asistent 2 732
  I Asistent 3 680
  I Debutant - 502
  2 Auditor I Superior 1 1.476
  I Superior 2 1.291
  I Superior 3 1.169
  I Principal 1 1.048
  I Principal 2 942
  I Principal 3 872
  I Asistent 1 785
  I Asistent 2 732
  I Asistent 3 680
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.196
  II Superior 2 972
  II Superior 3 873
  II Principal 1 808
  II Principal 2 789
  II Principal 3 600
  II Asistent 1 501
  II Asistent 2 479
  II Asistent 3 453
  II Debutant - 437
  4 Referent III Superior 1 782
  III Superior 2 676
  III Superior 3 603
  III Principal 1 537
  III Principal 2 506
  III Principal 3 489
  III Asistent 1 472
  III Asistent 2 460
  III Asistent 3 445
  III Debutant - 428
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Arhitect şef adjunct 50%
  4 Inspector şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Şef serviciu 30%
  9 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa I.b (la 01.09.2006)Aparatul Administraţiei Prezidenţiale,Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şiJustiţie, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurentei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentruStudierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Şef departament 3.579
  2 Secretar general 3.373
  -------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 2.111
  I Superior 2 1.922
  I Superior 3 1.899
  I Principal 1 1.885
  I Principal 2 1.579
  I Principal 3 1.453
  I Asistent 1 1.235
  I Asistent 2 982
  I Asistent 3 878
  I Debutant - 533
  2 Auditor I Superior 1 2.111
  I Superior 2 1.922
  I Superior 3 1.899
  I Principal 1 1.885
  I Principal 2 1.579
  I Principal 3 1.453
  I Asistent 1 1.235
  I Asistent 2 982
  I Asistent 3 878
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.268
  II Superior 2 1.031
  II Superior 3 926
  II Principal 1 857
  II Principal 2 837
  II Principal 3 636
  II Asistent 1 532
  II Asistent 2 508
  II Asistent 3 481
  II Debutant - 464
  4 Referent III Superior 1 850
  III Superior 2 723
  III Superior 3 640
  III Principal 1 570
  III Principal 2 550
  III Principal 3 523
  III Asistent 1 506
  III Asistent 2 488
  III Asistent 3 472
  III Debutant - 454
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Director *) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  ----------- Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa II.b (la 01.09.2006)Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, al Casei Naţionale dePensii şi Alte Drepturi de AsigurăriSociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări deSănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general 3.373
  2 Secretar general adjunct 2.970
  3 Comisar general 2.652
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.565
  I Superior 2 1.369
  I Superior 3 1.240
  I Principal 1 1.111
  I Principal 2 999
  I Principal 3 925
  I Asistent 1 833
  I Asistent 2 776
  I Asistent 3 721
  I Debutant - 533
  2 Auditor I*) Superior 1 2.188
  I*) Superior 2 1.733
  I*) Superior 3 1.417
  I Principal 1 1.259
  I Principal 2 1.000
  I Principal 3 917
  I Asistent 1 833
  I Asistent 2 765
  I Asistent 3 721
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.268
  II Superior 2 1.031
  II Superior 3 926
  II Principal 1 857
  II Principal 2 837
  II Principal 3 636
  II Asistent 1 532
  II Asistent 2 508
  II Asistent 3 481
  II Debutant - 464
  4 Referent III Superior 1 829
  III Superior 2 717
  III Superior 3 640
  III Principal 1 570
  III Principal 2 537
  III Principal 3 519
  III Asistent 1 501
  III Asistent 2 488
  III Asistent 3 472
  III Debutant - 454
  5 Comisar I Superior 1 1.565
  I Superior 2 1.369
  I Superior 3 1.240
  I Principal 1 1.111
  I Debutant - 533
  II Superior 1 1.150
  II Superior 2 1.031
  II Superior 3 926
  II Principal 1 857
  II Debutant - 464
  III Superior 1 809
  III Superior 2 717
  III Superior 3 609
  III Principal 1 570
  III Debutant - 454
  --------- Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20%.C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat şef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat şef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-şef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-şef adjunct 40%
  12 Contabil şef 40%
  13 Şef sector 40%
  14 Comisar şef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.
   +  Anexa III.b (la 01.09.2006)Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţeneA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici şi funcţii publice de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Prefect al municipiului Bucureşti 3.773
  2 Prefect al judeţului:
  - categoria I 3.539
  - categoria II 3.325
  3 Subprefect al municipiului Bucureşti 3.325
  4 Subprefect al judeţului:
  - categoria I 3.180
  - categoria II 2.966
  5 Secretar general al judeţului:
  - categoria I 3.109
  - categoria II 3.072
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.465
  I Superior 2 1.313
  I Superior 3 1.190
  I Principal 1 1.066
  I Principal 2 958
  I Principal 3 887
  I Asistent 1 799
  I Asistent 2 746
  I Asistent 3 693
  I Debutant - 533
  2 Auditor I Superior 1 1.465
  I Superior 2 1.313
  I Superior 3 1.190
  I Principal 1 1.066
  I Principal 2 958
  I Principal 3 887
  I Asistent 1 799
  I Asistent 2 746
  I Asistent 3 693
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.258
  II Superior 2 1.021
  II Superior 3 918
  II Principal 1 851
  II Principal 2 829
  II Principal 3 631
  II Asistent 1 527
  II Asistent 2 504
  II Asistent 3 476
  II Debutant - 464
  4 Referent III Superior 1 804
  III Superior 2 695
  III Superior 3 609
  III Principal 1 570
  III Principal 2 532
  III Principal 3 515
  III Asistent 1 497
  III Asistent 2 487
  III Asistent 3 471
  III Debutant - 454
  5 Comisar I Superior 1 1.465
  I Superior 2 1.313
  I Superior 3 1.190
  I Principal 1 1.066
  I Debutant - 533
  II Superior 1 1.150
  II Superior 2 1.021
  II Superior 3 918
  II Principal 1 851
  II Debutant - 464
  III Superior 1 804
  III Superior 2 711
  III Superior 3 609
  III Principal 1 570
  III Debutant - 454
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Inspector-şef adjunct 50%
  4 Director executiv 50%
  5 Director executiv adjunct 40%
  6 Contabil şef 40%
  7 Comisar şef secţie 50%
  8 Comisar şef adjunct 40%
  9 Comisar şef secţie divizie 30%
  10 Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş **) 30%
  11 Şef birou, şef administraţie financiară nivel comuna 25%
  ---------- Notă *) Se utilizează la nivel de judeţ. Notă **) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţara, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.
   +  Anexa IV.b (la 01.09.2006)Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilordin subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor localeA. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere──────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:
  - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori **) 2.861
  - categoria I 2.585
  - categoria II 2.347
  - categoria III 2.126
  - oraşe:
  - categoria I 1.902
  - categoria II 1.819
  - categoria III 1.777
  - comune:
  - cu peste 15.000 locuitori 1.391
  - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 1.278
  - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 1.239
  - categoria III (până la 3.000 locuitori) 1.206
  ---------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.239*)
  I Superior 2 1.095
  I Superior 3 951
  I Principal 1 848
  I Principal 2 752
  I Principal 3 698
  I Asistent 1 661
  I Asistent 2 624
  I Asistent 3 570
  I Debutant - 533
  ---------    * Nu se aplică la comunele de categoria III
  2 Auditor I Superior 1 1.239
  I Superior 2 1.095
  I Superior 3 951
  I Principal 1 848
  I Principal 2 752
  I Principal 3 698
  I Asistent 1 661
  I Asistent 2 624
  I Asistent 3 570
  3 Referent de specialitate II Superior 1 790
  II Superior 2 682
  II Superior 3 615
  II Principal 1 589
  II Principal 2 562
  II Principal 3 545
  II Asistent 1 520
  II Asistent 2 502
  II Asistent 3 485
  II Debutant - 464
  4 Referent III Superior 1 731
  III Superior 2 678
  III Superior 3 613
  III Principal 1 565
  III Principal 2 545
  III Principal 3 520
  III Asistent 1 502
  III Asistent 2 485
  III Asistent 3 467
  III Debutant - 454
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza (limita maxima)
  1 Arhitect şef *) 55%
  2 Director executiv 50%
  3 Director executiv adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef serviciu, arhitect şef **) 30%
  6 Şef birou 25%
  7 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ***) 15%
  ----------- Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa V.b (la 01.09.2006)Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de baza pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de baza *) - lei -
  1 Secretar general al municipiului Bucureşti 3.373
  2 Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al municipiului Bucureşti 1.698
  --------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de baza - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.565
  I Superior 2 1.369
  I Superior 3 1.240
  I Principal 1 1.111
  I Principal 2 999
  I Principal 3 925
  I Asistent 1 833
  I Asistent 2 776
  I Asistent 3 721
  I Debutant - 533
  2 Auditor I Superior 1 1.565
  I Superior 2 1.369
  I Superior 3 1.240
  I Principal 1 1.111
  I Principal 2 999
  I Principal 3 925
  I Asistent 1 833
  I Asistent 2 776
  I Asistent 3 721
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.268
  II Superior 2 1.031
  II Superior 3 926
  II Principal 1 857
  II Principal 2 837
  II Principal 3 636
  II Asistent 1 532
  II Asistent 2 508
  II Asistent 3 481
  II Debutant - 464
  4 Referent III Superior 1 829
  III Superior 2 717
  III Superior 3 640
  III Principal 1 570
  III Principal 2 537
  III Principal 3 519
  III Asistent 1 501
  III Asistent 2 488
  III Asistent 3 472
  III Debutant - 454
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de baza
  1 Arhitect şef 55%
  2 Inspector-şef 55%
  3 Arhitect şef adjunct 50%
  4 Inspector şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Şef serviciu 30%
  9 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.---------