ORDONANŢĂ nr. 1 din 12 ianuarie 2006pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii datorate pentru veniturile salariale sau asimilate acestora, precum şi pentru alte venituri prevăzute de lege, aferente lunii decembrie 2005, sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2005. (2) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, de 0,75%, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, se utilizează începând cu plata veniturilor salariale sau asimilate acestora, precum şi a altor venituri prevăzute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, şi se virează la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Pentru persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie sau de contract de asigurare, care nu se regăsesc în categoria persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, datorate conform legii, se diminuează cu 0,75 puncte procentuale începând cu 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 2 (1) Prestaţiile de asigurări sociale care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportau din bugetul asigurărilor sociale de stat, cuvenite până la data de 31 decembrie 2005 şi neachitate, se plătesc din acelaşi buget, cu respectarea termenului general de prescripţie, de către plătitorii prevăzuţi la art. 133 alin. (2) din această lege. (2) Sumele care fac obiectul prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se recuperează, în termenul general de prescripţie, din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la casele teritoriale de pensii.  +  Articolul 3 (1) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguraţii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, până la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare în sistemul public de pensii, precum şi perioadele în care asiguraţii au beneficiat de indemnizaţie de risc maternal. (2) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizaţiilor se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevăzute la alin. (1), veniturile ce se iau în considerare sunt cele în baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia de asigurări sociale în sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizaţiei de risc maternal.  +  Articolul 4 (1) Concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cuvenite pe bază de certificat medical, eliberat cu data de 1 ianuarie 2006, se acordă persoanelor care la data de 31 decembrie 2005 se aflau în plata indemnizaţiilor de asigurări sociale la casele teritoriale de pensii, în temeiul art. 129 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor asigurate în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie de asigurare sau în temeiul art. 5 alin. (2) din această lege şi se achită conform prevederilor art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. (2) Plata indemnizaţiilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale. (3) Procedura în aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileşte prin protocol încheiat între Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 5 (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora. (2) Prevederile art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se completează conform dispoziţiilor alin. (1).  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, precum şi prevederile art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, respectiv ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2006, cu menţinerea nivelului deficitului bugetului general consolidat. (2) Se autorizează ordonatorii de credite, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, să-şi introducă în bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", articolul "Contribuţii", un nou alineat pentru plata contribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, prin diminuarea sumelor prevăzute la alineatul "Contribuţii de asigurări sociale de stat".  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 ianuarie 2006.Nr. 1.-------