HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (4) al articolului 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:"(4) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:".2. La alineatul (4) al articolului 6, litera b) va avea următorul cuprins:"b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-g);".3. Alineatele (7) şi (8) ale articolului 6 se abrogă.4. După alineatul (4) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2006, ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare."5. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale, lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs."6. La alineatul (2) al articolului 22, litera a) va avea următorul cuprins:"a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă;".7. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) În vederea asigurării continuităţii plăţii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii acestui drept depun la direcţiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, aflate în plată în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost încă stabilit. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conţin, în principal, următoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul: a) cererea de acordare a drepturilor, înregistrată la plătitorul dreptului; b) certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie; c) buletinul (cartea) de identitate; d) certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, după caz; e) adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului şi a duratei acordării acesteia, în cazul în care plătitor este angajatorul. Modelul adeverinţei este cel prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2006, în baza dosarelor transmise în condiţiile alin. (1). (4) În vederea îndeplinirii condiţiilor procedurale stabilite de ordonanţa de urgenţă, persoanele prevăzute la alin. (3) depun la primăria din raza de domiciliu, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, numai cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevăzută în anexa nr. 1. (5) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă. Reluarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului se va face aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 12 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă."8. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - Pentru persoanele care până la data de 31 decembrie 2005 au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică procedura de stabilire şi plată a drepturilor, prevăzută de prezentele norme metodologice."9. La anexa nr. 1 "Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii", după litera E de la punctul II se introduce o nouă literă, litera F, cu următorul cuprins:"F. Declar că mă oblig ca, în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, să comunic în scris primăriei orice modificare a situaţiei mele cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale, care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 53.-------