LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, literele c) și d) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuințe, în condițiile legii, și după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;2. La articolul I punctul 4 articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:(1^5) Agenția Națională pentru Locuințe colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor construcții aflate în diverse stadii de execuție sau finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).3. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(4) Resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituții financiare autorizate potrivit legii.4. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 2^1 se abrogă.5. La articolul I punctul 11, alineatul (7) al articolului 2^1 va avea următorul cuprins:(7) Stabilirea și/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice și a studiilor de fezabilitate aprobate, odată cu promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e).6. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.7. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:(4) Agenția Națională pentru Locuințe va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii.8. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.9. La articolul I, după punctul 19 se introduce punctul 19^1 cu următorul cuprins:19^1. După alineatul (3) al articolului 6^2 se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de câte 5 ani de la data repartizării locuinței. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de 1 an, în următoarele condiții:a) prin recalcularea chiriei în condițiile prevederilor art. 31 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;b) prin păstrarea condițiilor contractuale inițiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.(3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în condițiile legii.10. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Consiliul național de coordonare este format din 15 membri desemnați după cum urmează:
  a) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului- 2 membri
  b)Inspectoratul de Stat în Construcții- 1 membru
  c)Ministerul Economiei și Comerțului- 1 membru
  d)Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei- 1 membru
  e)Ministerul Finanțelor Publice- 1 membru
  f)Asociația Română a Băncilor- 1 membru
  g)Ministerul Administrației și Internelor- 1 membru
  h)Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale- 1 membru
  i)Ministerul Educației și Cercetării- 1 membru
  j)Uniunea Națională a Consiliilor Județene- 1 membru
  k)Federația Municipiilor din România- 1 membru
  l)Federația Orașelor din România- 1 membru
  m)Consiliul General al Municipiului București- 1 membru
  n)Federația Primarilor de Comune- 1 membru
  11. La articolul I, punctul 28 va avea următorul cuprins:28. Articolul 24^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Pentru construcția de locuințe din programele guvernamentale materialele de construcții necesare se pot asigura de Agenția Națională pentru Locuințe.(2) Asigurarea materialelor de construcții prevăzute la alin. (1) se face prin achiziții publice și/sau din donații și/sau sponsorizări.12. La articolul III, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea prezentei ordonanțe de urgență, se vor actualiza normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 ianuarie 2006.Nr. 10.------------