LEGE nr. 17 din 11 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa acestei categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare."3. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi grefieri informaticieni.............................................................. (3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea funcţiile de agent procedural, aprod şi şofer."4. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Concursul se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticorupţie."5. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aRecrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex"6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Grefierii arhivari, grefierii registratori şi personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Grefierii arhivari şi grefierii registratori care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri."8. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Directorul şi directorii adjuncţi sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul personalului de instruire care are calitatea de judecător sau procuror, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată."9. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Directorul economic se recrutează prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii."10. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Personalul de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecători sau procurori, grefieri cu studii superioare ori alţi specialişti."11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Salarizarea personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de seminar sau de curs susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător de curte de apel şi de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru formatorii care desfăşoară activitate didactică în cadrul formării iniţiale a grefierilor cu studii superioare juridice şi conform art. 43 lit. c) din aceeaşi lege pentru formatorii care desfăşoară activităţi didactice în cadrul formării iniţiale a grefierilor fără studii superioare juridice sau în cadrul formării continue."12. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Cadrele didactice din învăţământul superior juridic care deţin funcţii de conducere sau de execuţie în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri sunt asimilate judecătorilor şi procurorilor, pe perioada exercitării funcţiilor."13. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic. (3) Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an şi include pregătire teoretică şi stagiu practic."14. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Atestatul eliberat absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea în muncă. (3) Perioada de şcolarizare prevăzută în contractul de şcolarizare va fi asimilată vechimii în specialitate, în raport cu nivelul studiilor de absolvire."15. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil, constituie un punctaj care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea."16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În completarea formării continue organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, la nivelul fiecărei instanţe şi al fiecărui parchet se vor organiza, trimestrial, ore de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea unui judecător sau procuror desemnat de conducătorul fiecărei instanţe judecătoreşti, respectiv al fiecărui parchet de pe lângă aceasta."17. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La numirea în funcţia de grefier, pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii. Persoanele care au studii superioare de altă specialitate, altele decât cele prevăzute la alin. (3) şi (4), sunt asimilate celor cu studii medii din punct de vedere al încadrării."18. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În cazul în care activitatea instanţelor sau parchetelor nu se poate desfăşura în condiţii normale din cauza numărului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul se desfăşoară la nivelul curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Departamentului Naţional Anticorupţie, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de către instanţele şi parchetele prevăzute la alin. (1), potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e)."19. La articolul 38, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Poate fi numită în funcţia de grefier arhivar, grefier registrator, agent procedural, aprod sau şofer persoana care are studii medii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d)................................................................... (3) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileşte prin regulamentul prevăzut la art. 9 alin. (2)."20. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Grefierii arhivari, grefierii registratori, agenţii procedurali, aprozii şi şoferii sunt numiţi prin decizie de către preşedinţii curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea."21. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."22. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Promovarea în funcţii de conducere de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau de grefier informatician-şef se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaţilor. Concursul se organizează la nivelul curţilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Departamentul Naţional Anticorupţie, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) La concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor şi grefierilor informaticieni se are în vedere îndeplinirea următoarelor criterii: a) o vechime de minimum 3 ani în funcţia de grefier, respectiv de grefier informatician. În cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcţia de grefier; b) activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul «Foarte bine» în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni."23. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Numirea în funcţia de prim-grefier, grefier-şef, grefier şef secţie se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, prin decizie a preşedintelui curţii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă."24. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care nu sunt candidaţi care să întrunească condiţiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), persoanele numite în funcţiile de prim-grefier, grefier-şef, grefier şef secţie pot fi reînvestite în funcţie, pe durata a încă unui mandat, prin decizie a preşedintelui curţii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă."25. La articolul 46, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numirea în funcţia de grefier informatician-şef se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, prin decizie a preşedintelui curţii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă."26. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care nu sunt candidaţi care să întrunească condiţiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), persoana numită în funcţia de grefier informatician-şef poate fi reînvestită în funcţie pe durata a încă unui mandat, prin decizie a preşedintelui curţii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă."27. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) La încetarea mandatului funcţiei de conducere, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea poate ocupa, în condiţiile prevăzute la art. 45, o funcţie de conducere la aceeaşi instanţă sau la acelaşi parchet ori la altă instanţă sau parchet ori revin la instanţele sau parchetele de unde provin ori la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii."28. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Dispoziţiile art. 45 şi 46 se aplică în mod corespunzător şi în cazul promovării în funcţia de grefier arhivar-şef, în cadrul instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea la care această funcţie se impune."29. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin ordonanţă sau rechizitoriu;".30. La articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suspendarea din funcţie se dispune de preşedintele curţii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză. Pentru personalul auxiliar de specialitate al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticorupţie, suspendarea din funcţie se dispune de conducătorii acestora."31. La articolul 49, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. a), preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticorupţie, preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta comunică de îndată persoanei în cauză şi conducerii instanţei sau parchetului unde aceasta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie."32. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, cu avizul conducătorului instanţei judecătoreşti ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate dispune detaşarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul altor instanţe judecătoreşti sau parchete de pe lângă acestea, în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii ori al unităţilor subordonate acestora sau al celor aflate în coordonarea acestora."33. La articolul 60, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri se stabileşte prin lege specială."34. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispoziţiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4)."35. La articolul 63, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate, organizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi, după caz, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Departamentul Naţional Anticorupţie şi Şcoala Naţională de Grefieri au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective."36. La articolul 63, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Cheltuielile privind masa şi cazarea personalului care participă la cursurile de perfecţionare profesională, organizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c), se suportă de Şcoala Naţională de Grefieri, iar cheltuielile de transport, de către instanţa sau parchetul al cărui angajat este."37. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media salariilor de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. În calcularea mediei salariilor de bază brute lunare se includ şi sporurile cu caracter permanent."38. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea este pensionat la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii."39. La articolul 68, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de bază brut lunar, fără a se putea depăşi salariul de bază brut lunar avut la data pensionării..................................................................... (4) De prevederile alin. (1), (2) şi (3) beneficiază şi personalul auxiliar pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi."40. La articolul 68, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de pensie de serviciu chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariale ale personalului auxiliar de specialitate în funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.(4^2) De prevederile alin. (4^1) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea din motive neimputabile."41. La articolul 68, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se actualizează anual, în raport cu media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni ale personalului auxiliar de specialitate în activitate."42. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:"Art. 68^1. - Dispoziţiile art. 67 şi ale art. 68 se aplică în mod corespunzător şi executorilor judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare."43. La articolul 69, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continuă în justiţie de 25 de ani la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru motive neimputabile beneficiază de o indemnizaţie egală cu 3 salarii de bază de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii."44. La articolul 77, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice."45. La articolul 86, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f) se aplică de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau al Departamentului Naţional Anticorupţie ori, după caz, de preşedintele curţii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea cel sancţionat."46. La articolul 87, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cercetarea prealabilă este obligatorie în toate cazurile şi se efectuează prin judecători sau procurori desemnaţi de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Departamentului Naţional Anticorupţie ori, după caz, de preşedintele curţii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel. Cercetarea prealabilă se finalizează printr-un act de constatare."47. La articolul 87, alineatul (3) se abrogă.48. La articolul 88, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Pe perioada cercetării prealabile, conducătorul instanţei sau parchetului prevăzut la art. 86 va putea dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din funcţie a persoanei în cauză."49. La articolul 91, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizaţi corespunzător legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor sunt asimilaţi grefierilor."50. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La intrarea în vigoare a prezentei legi, registratorii şi informaticienii în funcţie vor fi încadraţi ca grefieri registratori, respectiv grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, urmând să fie salarizaţi corespunzător legii speciale de salarizare."51. Articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit oricare dintre funcţiile prevăzute la art. 3, precum şi perioadele în care a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, funcţia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, şef de cabinet, funcţionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator. (2) Constituie vechime în specialitate şi perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit funcţia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat funcţii de aceeaşi natură în cadrul Curţii Constituţionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdicţionale ale Curţii de Conturi constituie vechime în specialitate. (4) Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi, în ceea ce îi priveşte pe informaticieni, se abrogă prevederile art. 128 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei legi, noţiunea de informatician din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se înlocuieşte cu noţiunea de grefier informatician.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei legi, noţiunea de Parchet Naţional Anticorupţie din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se înlocuieşte cu noţiunea de Departament Naţional Anticorupţie.  +  Articolul VÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă sau modifică, după caz, regulamentele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 36 alin. (1) şi (2), art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (1), art. 65 alin. (3) şi art. 71 alin. (2).  +  Articolul VI (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, care la data intrării în vigoare a prezentei legi îndeplineşte condiţiile de pensionare prevăzute la art. 68 alin. (1^1), va fi eliberat din funcţie la împlinirea unui temen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul VIIPrezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii speciale de salarizare, prevăzută la art. 60 alin. (4), cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 11 şi 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIIILegea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2006.Nr. 17.-------