DECRET nr. 111 din 14 iulie 1951privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stapin, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 27 iulie 1951     +  Articolul 1Bunurile care intră în prevederile prezentului Decret, sînt următoarele: a) Cele devenite proprietatea Statului prin confiscare, în virtutea oricăror legi, decrete, hotărîri judecătoreşti sau prin deciziuni ale organelor împuternicite pe bază de lege a face confiscari; b) Cele provenite din infracţiuni la diferite legi sau decrete, care prevăd confiscari în total sau în parte a bunurilor infractorului şi pentru care nu a intervenit nici o hotărîre definitivă de confiscare; c) Cele care provin din succesiunile fără moştenitori legali sau testamentari; d) Bunurile fără stapin, precum şi cele considerate abandonate prin efectul unor legi sau decrete.Sînt considerate bunuri fără stapin, bunurile de orice fel părăsite timp de un an de zile de către titularii lor - necunoscuţi sau absenţi - precum şi bunurile găsite şi predate unităţilor de Militie, care nu au fost reclamate de cei în drept în decurs de trei luni de la predare; e) Bunurile mobile de orice fel, aparţinînd instituţiilor bugetare care nu mai corespund sarcinilor sau scopului instituţiei, s-au invechit, ori au devenit inutile, dacă nu se transmit potrivit dispoziţiunilor Decretului Nr. 326 din 1949; f) Bunurile aflate la întreprinderile şi organizaţiunile economice de transport pe C.F.R., fluviale şi maritime, precum şi la Administraţia Postelor şi Telecomunicatiilor, care nu au fost reclamate de destinatari în termen sau care nu au fost restituite expeditorilor din cauza negasirii lor, ori din cauza neprezentarii în termenele stabilite pentru ridicare; g) Bunurile părăsite în vami, potrivit legii vamilor, precum şi cele căzute în rebut, care devin proprietatea Statului dacă nu s-au ridicat în termen de 45 zile de la înscrierea lor în registrul de magazie al vămii.  +  Articolul 2Deţinătorii bunurilor de felul celor prevăzute la art. 1, sînt obligaţi sa ia cele mai bune măsuri de inventariere, identificare şi conservarea lor şi să le declare la Secţiunea Financiară de care aparţin, în termen de cel mult 10 zile de la data cînd au devenit proprietatea Statului sau au fost confiscate.  +  Articolul 3Valorificarea acestor bunuri se va face prin vînzare către instituţii, către întreprinderile şi organizaţiile economice ale Statului, sau către cooperative şi gospodării agricole colective, precum şi către particulari. Ministerul Finanţelor le va putea atribui însă şi în mod gratuit unor categorii de beneficiari.Evaluarea şi repartizarea bunurilor se va face pe baza proceselor-verbale întocmite de către o comisiune formată din organul financiar respectiv, împuternicitul instituţiei sau întreprinderii, ori persoana care deţine bunurile şi împuternicitul instituţiei sau întreprinderii ori persoana căreia i se repartizează bunurile.  +  Articolul 4Evaluarea bunurilor se va face la preţurile de Stat, iar atunci cînd nu sînt fixate asemenea preţuri, la preţurile practicate.  +  Articolul 5Sumele rezultate din vînzarea acestor bunuri se vor face venit la buget, după ce mai întîi se vor deduce cheltuielile reprezentind transportul, încărcarea, descărcarea, păstrarea şi alte asemenea cheltuieli.Întreprinderile şi instituţiile cărora li se atribuie în mod gratuit bunurile, vor suporta toate cheltuielile ocazionate cu păstrarea, transportul şi manipularea lor.  +  Articolul 6Modul de valorificare şi repartizare, termenele de predare, obligaţiunile organelor financiare, procedura de decontare şi vărsare la buget a sumelor rezultate din vînzare, precum şi orice alte norme necesare unei bune aplicari a prezentului Decret, se vor stabili de către Ministerul Finanţelor prin instrucţiuni publicate în Buletinul Oficial.  +  Articolul 7Oricine se va face vinovat pentru nedeclararea, tăinuirea, înlocuirea, însuşirea sau degradarea în orice mod a bunurilor care formează obiectul prezentului Decret, se va pedepsi potrivit legilor penale.  +  Articolul 8Toţi cei care la data publicării prezentului Decret, deţin bunuri din cele prevăzute la art. 1, devenite proprietatea Statului, sînt obligaţi să le declare la Secţiunea Financiară de care aparţin, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului Decret, se abroga: Decretul Nr. 405, pentru identificarea bunurilor supuse confiscării în baza diferitelor dispoziţiuni legale şi pentru punerea în circulaţie a celor necesare circuitului economic, publicat în Buletinul Oficial Nr. 67 din 20 Octombrie 1949; Legea Nr. 10, privitoare la bunurile confiscate, intrate în patrimoniul Statului, în temeiul hotărîrilor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial Nr. 21 din 27 Ianuarie 1948; Decretul Nr. 442, pentru reglementarea bunurilor găsite şi predate unităţilor de Militie, publicat în Buletinul Oficial Nr. 77 din 3 Decembrie 1949; art. 5 din Decretul Nr. 15 pentru unele măsuri financiare, publicat în Buletinul Oficial Nr. 13 din 31 Ianuarie 1951, precum şi orice alte dispoziţiuni contrarii.Dat în Bucureşti la 17 Iulie 1951. ------------------