PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora(actualizată până la data de 13 mai 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005;Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor cap. V - Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumita în continuare lege.  +  Capitolul I Informarea şi consilierea profesională  +  Articolul 1Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege, precum şi persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 2 (1) Informarea şi consilierea profesională se realizează de centrele de informare şi consiliere privind cariera din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii. (3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere profesională.  +  Articolul 3Persoana care oferă informaţii şi acorda consultanţa persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătură cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.  +  Articolul 4Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc: a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupatiilor; b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientarii profesionale; c) dezvoltarea abilitatii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera; d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.  +  Articolul 5Serviciile de informare şi consiliere profesională acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii acreditaţi conform legii, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 6Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 7 (1) În vederea acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională persoanele vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Persoanele care solicită servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informaţii privind: a) locurile de muncă vacante aflate în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă; b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM; c) ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă; d) condiţiile impuse de angajatori; e) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 9 (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, prevăzute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă. (2) Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competentelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste. (3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testarilor efectuate consilierul va stabili paşii pe care persoana consiliata trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesională, ca măsura activa în vederea încadrării în munca.  +  Articolul 10Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.  +  Articolul 11Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesională sau la măsura de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.  +  Capitolul II Medierea muncii  +  Articolul 12Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.  +  Articolul 13Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 14Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilitatilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă.  +  Articolul 15 (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevăzute la art. 13 constau în: a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenta a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. (2) Medierea muncii se poate realiza şi prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.  +  Articolul 16 (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 din lege.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii autorizaţi cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 17 (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de către furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) vor comunică, în scris, până la data de 5 a fiecărei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind somerii mediati şi încadraţi în munca, pentru luna expirată.  +  Articolul 18 (1) Somerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj în condiţiile prevăzute de lege sunt obligaţi sa participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi. (2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj şi doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19La prima prezentare la mediere se întocmeşte planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 20În cazul în care se identifica locuri de muncă potrivite profilului persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, se va elibera dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.  +  Articolul 21 (1) Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, încadrată ca urmare a medierii, va fi scoasa din evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Persoana care nu este încadrată în munca rămâne în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 22La fiecare prezentare la mediere, dacă persoanei în căutarea unui loc de muncă nu i se poate oferi un loc de muncă, se va face programarea pentru o noua mediere.  +  Capitolul III Formarea profesională  +  Articolul 23În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure creşterea şi diversificarea competentelor profesionale în scopul realizării mobilitatii şi reintegrarii acestora pe piaţa muncii.  +  Articolul 24Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională, elaborat anual de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 25 (1) Beneficiarii programelor de formare profesională sunt persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. (2) Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, prevăzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării reintegrării pe piaţa muncii.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. (2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (3) şi la art. 66^1 alin. (6) din lege. (3) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) şi nici în cele ale art. 25 alin. (2) şi doresc să urmeze un program de formare profesională realizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesională.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) La programele de formare profesională pot fi admise persoanele care îndeplinesc condiţiile de acces prevăzute pentru programul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi sa participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 28 (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, denumiţi în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care au fost autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor. (2) Programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenţie se organizează în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale se organizează în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administraţiei publice locale şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care programele de formare profesională se realizează prin furnizori, selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin procedura de cerere de ofertă, de regulă o singură dată pe an, pentru fiecare meserie sau ocupaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice şi de art. 38 din norme. (2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma cererii de ofertă prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. (3) Dacă în derularea activităţii de formare profesională se constată că furnizorul selecţionat în urma procedurii de cerere de ofertă nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăşura activitatea ca urmare a retragerii autorizaţiei, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii menţionate.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^1 (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în baza contractului încheiat cu furnizorul, solicită acestuia derularea de programe de formare profesională. (2) Furnizorul are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program solicitat, următoarele documente: a) înştiinţare cu privire la data de începere a programului de formare profesională, precum şi la data de susţinere a examenului de absolvire; b) planul de pregătire - graficul desfăşurător; c) programa de pregătire şi modalităţile de evaluare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003; d) lista formatorilor pentru pregătirea teoretică şi pregătirea practică, însoţită de copii de pe actele de studii care atestă pregătirea acestora; copii de pe contractele în baza cărora se asigură personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea programului.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 30 (1) Programele de formare profesională se organizează în vederea ocupării unui număr cât mai mare de absolvenţi din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte cu angajatorii care solicită calificarea forţei de muncă în vederea angajării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenţie, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 32 (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor sunt formate din cheltuieli de formare profesională şi cheltuieli cu caracter social.A. Cheltuielile de formare profesională cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a programului de formare profesională; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de predare-instruire; c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alţii decât personalul propriu; d) cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional; e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrării în cadrul instruirii practice; f) cheltuielile pentru materiale de instruire şi manuale; g) cheltuielile pentru echipamente de protecţie; h) cheltuielile de publicitate prin presă, radio şi televiziune.B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare participării la programul de formare profesională; c) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege; d) cheltuielile de cazare; e) cheltuielile pentru acoperirea mesei. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (3) Cheltuielile efectuate cu pregătirea profesională a persoanelor aflate în detenţie, în cadrul programelor de formare profesională organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-g) şi lit. B.a). (4) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaţionale prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, precum şi cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 33 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot plăti lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesională. (2) Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata. (3) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza certificării realizării acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, de către responsabilul de programe de formare profesională prevăzut la art. 40, precum şi cu respectarea celorlalte reglementări privind modalităţile de plată prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 5. (4) După susţinerea examenului la încheierea programului, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc furnizorilor diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de aceştia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile alin. (2).-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 34Elaborarea programelor de formare profesională se face în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38 (1) Durata programelor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot organiza, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăşi 24 de luni, cu condiţia angajării tuturor absolvenţilor programului pentru care se solicită aprobarea. (3) Pentru aprobarea organizării de programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarea documentaţie: a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesională pe o durată mai mare de 9 luni; b) obiectivele programului de formare profesională, exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul; c) planul şi programa de pregătire; d) numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă pentru care se propune organizarea programului; e) devizul estimativ al cheltuielilor prevăzute la art. 32; f) contractele cu angajatorii.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39 (1) Pentru persoanele care deţin cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi corespunzătoare uneia sau mai multor unităţi de competenţă din cadrul unei ocupaţii, demonstrate pe baza certificatului de competenţă profesională eliberat de un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, autorizat în condiţiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora şi organiza programe de formare profesională pentru dobândirea acelor competenţe care să le permită obţinerea certificatului de calificare. (2) Persoanele care cumulează certificate de competenţă pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unei ocupaţii se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare. (3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare se pot înscrie şi persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru module care corespund programului pentru care se organizează examenul, în proporţie de minimum 70%.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 40 (1) Pentru organizarea fiecărui program de formare profesională directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o dispoziţie conform anexei nr. 8, prin care numeşte şi un responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate de centrele regionale de formare profesională a adulţilor. (2) Responsabilul de program de formare profesională are următoarele sarcini în cazul în care formarea profesională se desfăşoară prin furnizori: a) verifică documentaţia necesară organizării programului de formare profesională, prezentată de furnizor; b) monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin contract; c) asistă la examenul de absolvire al participanţilor la programul de formare profesională.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f) din lege vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte: a) recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform modelului prezentat în anexa nr. 9; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original şi în copie; d) certificatul de naştere, în original şi în copie; e) actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; f) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice. (2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele acte: a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice; b) dovada că desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz. (3) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi, după caz, următoarele acte: a) actul emis de angajator, din care să reiasă data şi motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum şi acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia; b) certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie; c) livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi în copie; d) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă şi decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacităţii de muncă pentru persoanele care şi-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie. (4) Persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel puţin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, restul sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulării programului de formare profesională. (5) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public, precum şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 42 (1) Programele de formare profesională se organizează pe grupe constituite din maximum 28 de cursanţi pentru pregătirea teoretică şi maximum 14 cursanţi pentru pregătirea practică.-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot constitui grupe cu cel puţin 5 cursanţi pentru o ocupaţie sau meserie. (3) În cazul grupelor constituite dintr-un număr mic de cursanţi disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor.-------------Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43 (1) Activitatea de calificare cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică. (2) Programul de pregătire practică şi teoretică se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) În cazul programelor de formare profesională realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor, la care formatorii pentru pregătirea teoretică şi practică nu sunt angajaţii instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor vor asigura, în condiţiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara instituţiei. (2) Formatorii pentru pregătirea practică răspund, potrivit legii, de prelucrarea către participanţii la programul de formare profesională a Normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 48 (1) Prezenta cursanţilor se urmăreşte de către formatori, cu ajutorul catalogului. (2) La instruirea practica efectuată la agenţii economici se vor întocmi de către maiştri sau de către şefii formatiilor de lucru în cadrul cărora se desfăşoară practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate. (3) Prezenta se controlează de către responsabilii de curs sau de către responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.  +  Articolul 49 (1) Participanţii la programele de formare profesională trebuie să respecte planul de pregătire - graficul desfăşurător. (2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (5) din norme, dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 50 (1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite de cursanţi se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice şi al instruirii practice. (2) Verificarea pregătirii cursanţilor consta, în funcţie de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, proiecte. (3) Cursanţii care au absentat motivat vor fi examinaţi şi din materia parcursă pe durata absentarii.  +  Articolul 51 (1) Evaluarea participanţilor la programe de formare profesională, precum şi organizarea şi susţinerea examenului de absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind certificarea formării profesionale a adulţilor. (2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea programului de formare profesională.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58 (1) Participanţilor la programe de formare profesională care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condiţiile legii. (2) Participanţilor la programe de formare profesională care nu promovează examenul de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia li se eliberează, potrivit prevederilor legale privind certificarea formării profesionale a adulţilor, o adeverinţă de participare la programul de formare profesională. (3) Beneficiarii de programe de formare profesională gratuite care nu promovează primul examen de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia au dreptul la o singură reexaminare gratuită. (4) Data susţinerii reexaminării se stabileşte într-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen.-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul IV Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri  +  Articolul 59Beneficiarii serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt persoanele prevăzute la art. 71 din lege.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 60 (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere: a) persoanelor prevăzute la art. 16 din lege, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă; b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.-------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. (2) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, în baza unei cereri adresate agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 61 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri pot fi furnizate de către specialişti din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient şi specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizaţii profesionale, fundaţii sau asociaţii specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanţa. (3) Contractarea serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor menţionate în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii de consultanţa liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activităţi de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.  +  Articolul 62 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pentru persoanele prevăzute la art. 60 alin. (1), prestate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii de consultanţa cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Persoanele prevăzute la art. 60 alin. (2) care doresc sa beneficieze de serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, vor achită contravaloarea acestor servicii, stabilită prin calculatia întocmită de compartimentul de specialitate şi aprobată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Sumele încasate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în urma prestării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 63Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanţa se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 64 (1) În vederea acordării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. (2) Studenţii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o dată cu documentaţia pentru acordarea creditului cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente: a) actul de identitate, în copie; b) adeverinţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, din care să rezulte că au statut de student şi urmează studiile la cursuri de zi; c) declaraţie pe propria răspundere că au statut de student pentru prima dată.-------------Alin. (2) al art. 64 a fost introdus de pct. 33 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj vor depune cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de copia actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, pentru persoanele asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru şomaj, în cazul persoanelor asigurate pe bază de contract.-------------Alin. (3) al art. 64 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 65 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt: servicii de baza şi servicii specializate. (2) Serviciile de baza cuprind: a) informare; b) consultanţa; c) instruire. (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în funcţie de opţiunile şi nevoile solicitanţilor, după cum urmează: a) consultanţa individuală consta, în principal, în: asistenţa tehnica în procesul înfiinţării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri; b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi evidenta primara, întocmirea planurilor de afaceri.  +  Articolul 66Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi: a) expunerea teoretică: predarea noţiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate şi evidenta primara, legislaţie şi întocmirea planului de afaceri; b) discuţii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va cauta soluţii, brainstorming; c) studii de caz: exemple de agenţi economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate şi dezvoltate afacerile; d) lucrări individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasă; e) întocmirea de către participantul la serviciile de consultanţa a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri şi în relaţiile cu diversi finanţatori; f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.  +  Capitolul V Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor  +  Articolul 67 (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, recalculate conform legii.------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. (2) Prin această măsură se urmăreşte reducerea perioadei de şomaj prin stimularea încadrării în munca a şomerilor.  +  Articolul 68Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţia, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 69 (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face lunar de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 40 din norme, în baza următoarelor documente: a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme; b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în munca. c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Aceste drepturi se vor achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura specială. (4) Evidenţierea plăţilor reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct. (5) Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 70 (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se afla în evidenta, dovada emisă de angajator ca a fost încadrat în munca. (2) Dovada se prezintă fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada prevăzută la alin. (1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspenda până la prezentarea acesteia. (4) În situaţia în care beneficiarul prezintă ulterior dovada încadrării în munca, plata drepturilor se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.(4^1) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d).-------------Alin. (4^1) al art. 70 a fost introdus de pct. 36 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de această măsură stimulativa se face la data expirării perioadei legale pentru care era indreptatita sa primească indemnizaţie de şomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu; directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite dispoziţie în acest sens. (6) Drepturile încasate necuvenit se recuperează prin decizie de imputare emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, care constituie titlu executoriu, potrivit legii. (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.  +  Capitolul VI Stimularea mobilitatii forţei de muncă  +  Articolul 71Beneficiarii acestei măsuri sunt numai somerii care primesc indemnizaţie de şomaj.  +  Articolul 72 (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distanta mai mare de 50 km faţă de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabila, egala cu doua salarii de baza minime brute pe ţara în vigoare la data acordării. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o alta localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimba domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egala cu 7 salarii de baza minime brute pe ţara în vigoare la data instalării. (3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care se încadrează în munca pe o perioadă de cel puţin 12 luni.  +  Articolul 73 (1) Drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege se acordă la cerere. (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 74Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 75 (1) Persoanele îndreptăţite sa primească aceste drepturi vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente prevăzute la art. 45 din norme: a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12 la norme; b) actul de identitate, în original şi în copie, care să ateste domiciliul stabil; c) dovada încadrării în munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea; d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la norme, care constituie titlu executoriu.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 75 a fost modificată de pct. 37 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Copia de pe actul de identitate se certifica de către funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru conformitate cu originalul, prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar.  +  Articolul 76Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, în vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta.  +  Articolul 77Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 78 (1) Pentru persoanele care îşi schimba domiciliul în alt judeţ, prevăzute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii şi plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a carei raza îşi stabileşte noul domiciliu, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către acestea a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a păstra raporturile de muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.  +  Articolul 79 (1) Lunar, până la data de 15 a lunii pentru luna expirată, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi dovezile emise de angajator ca sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte aceasta dovada în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (4) Dacă după doua astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 80Dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege se vor recupera pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul VII Subvenţionarea locurilor de muncă  +  Secţiunea 1 Subvenţionarea cheltuielilor cu forta de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor  +  Articolul 81 (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forta de muncă. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru activităţi care au ca scop dezvoltarea comunităţilor locale.-------------Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 82Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.  +  Articolul 83Activităţile care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 78 din lege sunt desfăşurate de autorităţi publice locale sau de angajatori în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.-------------Art. 83 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 84 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Art. 85 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 86Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unei activităţi în scopul dezvoltării comunităţii locale, angajatorii trebuie să facă dovada că au prevăzut în statut activitatea respectivă şi că li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.-------------Art. 86 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 87 (1) Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate. (2) Programele de ocupare anuale transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate în anul respectiv luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinaţie, precum şi perioada de încadrare în muncă a forţei de muncă din rândul şomerilor, de maximum 12 luni.-------------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) O dată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate, pe lucrări şi activităţi pentru dezvoltarea comunităţii locale respective, şi să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.-------------Alin. (3) al art. 87 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 88 (1) Angajatorii care doresc să presteze activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.-------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 44 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forta de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire. (3) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aproba repartizarea locurilor de muncă subvenţionate.  +  Articolul 89După aprobarea data pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenţionate pe angajatori, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, şi durata pe care urmează să fie încadrate în munca persoanele din rândul şomerilor şi solicita subvenţionarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 90 (1) În urma primirii comunicării şi a solicitării de subventionare, prevăzută la art. 89, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor media şi vor repartiza şomeri, în vederea încadrării în munca, la angajatorii care au obţinut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare. (2) După selecţia şi încadrarea în munca a persoanelor repartizate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă angajatorul va încheia cu aceasta o convenţie în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme.  +  Articolul 91 (1) Subvenţiile locurilor de muncă prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. (2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se afla în concediu de odihnă. (3) Salariul de baza minim brut pe ţara avut în vedere la acordarea subvenţiilor este salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata.------------Art. 91 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002.  +  Articolul 92 (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forta de muncă încadrată din rândul şomerilor angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente: a) cerere de finanţare; b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie - 31 martie sa prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale.------------Litera b) a alin. (1) al art. 92 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. c) raport tehnic privind execuţia lucrării. d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate în luna respectivă.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 92 a fost introdusă de pct. 45 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Cererea de finanţare, raportul tehnic privind execuţia lucrării şi raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.-------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 46 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 93 (1) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic privind execuţia lucrării şi cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti copii de pe statele de plată semnate. (3) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea. (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.-------------Art. 93 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  +  Articolul 94 (1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.-------------Alin. (1) al art. 94 a fost modificat de pct. 48 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Prin instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 80 din lege se înţelege unităţile de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar şi instituţiile de învăţământ pentru învăţământul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii.  +  Articolul 95La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cu absolvenţi ai ultimei promotii, înregistraţi în evidentele acestora.  +  Articolul 96 (1) Angajatorii care încadrează în munca absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme. (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promotie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.  +  Articolul 97În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în munca, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege. c) actul de identitate al absolventului, în copie;-------------Litera c) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;-------------Litera d) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. e) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;-------------Litera e) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;-------------Litera f) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora.-------------Litera g) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 98 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96 şi constau în acordarea unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 din lege.-------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectiva. (3) Suma lunară prevăzută la art. 80 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor sunt suspendate măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă. (5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.-------------Alin. (5) al art. 98 a fost introdus de pct. 51 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 99 (1) Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 100 (1) Angajatorii care încadrează în munca absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi sa menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încadrării. (2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.-------------Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Alin. (3) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.-------------Alin. (4) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 101Angajatorii care încadrează absolvenţi în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2002, beneficiază de măsurile de stimulare prevăzute în aceasta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 102 (1) În perioada celor 3 ani prevăzuţi la art. 84 din lege, în care angajatorii beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 80 din lege, se pot organiza în condiţiile legii, pentru absolvenţii încadraţi, forme de pregătire profesională.-------------Alin. (2) al art. 102 a fost abrogat de pct. 54 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Angajatorii care organizează forme de pregătire profesională vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 96, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la norme. (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente: a) tabelul nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme; b) Certificatul de calificare profesională sau Certificatul de absolvire, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant.-------------Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 55 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 3-a Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în munca persoane în vârsta de peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie, precum şi angajatorilor care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în munca persoane cu handicapSubvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie, precum şi angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează persoane din această categorie-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 103Beneficiază de subvenţii conform art. 85 din lege: a) angajatorii care încadrează pe durata nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 de ani sau şomeri intretinatori unici de familie; b) angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;-------------Litera b) a art. 103 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. c) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială.-------------Litera c) a art. 103 a fost introdusă de pct. 56 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 103^1Prin angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap se înţelege acei angajatori care, în raport cu numărul de angajaţi, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 103^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 104La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidenţele proprii, care fac parte din aceste categorii şi care corespund din punct de vedere al calificării profesionale.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 105Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 19 la norme.  +  Articolul 105^1 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate. (2) La calculul datelor prevăzute la alin. (1) angajatorul va avea în vedere condiţiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat şi locul de muncă pe care a fost încadrată persoana. (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevăzut la alin. (1).-------------Art. 105^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 106Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează persoane din categoriile prevăzute la art. 85 din lege se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme.  +  Articolul 107 (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.-------------Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 59 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(1^1) Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în condiţiile art. 85 alin. (2) din lege, a persoanelor cu handicap nu poate depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.-------------Alin. (1^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 60 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(1^2) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.-------------Alin. (1^2) al art. 107 a fost introdus de pct. 60 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105. (3) Suma lunară prevăzută la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.-------------Alin. (4) al art. 107 a fost modificat de pct. 61 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.-------------Alin. (5) al art. 107 a fost introdus de pct. 62 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 108 (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării. (2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 63 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul VIIIAcordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile-------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 64 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 109 (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiţii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderi mici şi mijlocii; b) unităţi cooperatiste; c) asociaţii familiale; d) persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii;-------------Litera d) a art. 109 fost modificată de pct. 65 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. e) somerii care se obliga sa înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate.------------Litera e) a art. 109 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în condiţiile legii, care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.-------------Litera f) a art. 109 a fost introdusă de pct. 66 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în condiţiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderi mici şi mijlocii; b) unităţi cooperatiste; c) asociaţii familiale înfiinţate de şomeri; d) şomeri care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată să desfăşoare în mod independent o activitate economică.-------------Alin. (2) al art. 109 a fost introdus de pct. 67 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 110Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garanţiilor, organizare şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi a agenţiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Băncii Naţionale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 68 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul IX Facilităţi acordate angajatorilor  +  Articolul 111 (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi pe care le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării. (2) De aceeaşi facilitate beneficiază şi angajatorii care primesc credite în condiţiile art. 86 alin. (1) şi (4) din lege, numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create. (3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 86^1 din lege, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit alin. (1), numai pentru şomerii încadraţi pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile.-------------Art. 111 a fost modificat de pct. 69 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 112 (1) Reducerea contribuţiei consta în diminuarea sumei datorate lunar de către angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în condiţiile prevăzute la art. 111, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv. (2) Reducerea se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni.  +  Articolul 113Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente:-------------Partea introductivă a art. 113 a fost modificată de pct. 70 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. a) tabel nominal cu persoanele încadrate în munca din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, conform modelului prezentat în anexa la anexa nr. 21 la norme; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).  +  Articolul 114Calculul reducerii contribuţiei se face de angajator, care îşi asuma răspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.  +  Articolul 115Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă verifica, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuţiei datorate.  +  Capitolul X Controlul asupra respectării obligaţiilor asumate de către angajatorii beneficiari de măsuri de stimulare în baza prevederilor legii  +  Articolul 116 (1) Controlul respectării obligaţiilor privind încadrarea în muncă şi menţinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de subvenţii, credite sau fonduri nerambursabile, precum şi de facilităţi în temeiul art. 93 din lege, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor constata dacă s-au îndeplinit obligaţiile de către angajatori prevăzute în convenţiile/contractele încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor stabili eventualele debite şi vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege. (2) Debitele şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) se consemnează în procese-verbale de control, care constituie titluri executorii. (3) Debitele constatate, amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile se recuperează de către personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi. (4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 71 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 117Controlul asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.-------------Art. 117 a fost modificat de pct. 72 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 118Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1────────la proceduri──────────────RAPORT TEHNIC LUNARTipul măsurii active:● informare şi consiliere privind cariera;● consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.1. Scurta descriere a serviciilor┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────┐│Nr. │ Tipul serviciilor │Obiectivele│Rezultatele│Numărul││crt.│ │serviciilor│aşteptate │persoa-││ │ │ │ │nelor ││ │ │ │ │benefi-││ │ │ │ │ciare │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ I. │Consultanţa şi asistenţa pentru începerea│ │ │ ││ │unei activităţi independente sau pentru │ │ │ ││ │iniţierea unei afaceri │ │ │ ││ │a) Serviciile de baza: │ │ │ ││ │- consultanţa │ │ │ ││ │- instruire │ │ │ ││ │- informare │ │ │ ││ │b) Serviciile specializate: │ │ │ ││ │- consultanţa individuală: │ │ │ ││ │● asistenţa tehnica în procesul │ │ │ ││ │ înfiinţării unei firme │ │ │ ││ │● elaborarea planului de afaceri │ │ │ ││ │- instruirea antreprenoriala de grup: │ │ │ ││ │● management, marketing şi tehnici │ │ │ ││ │ de vânzare │ │ │ ││ │● legislaţie │ │ │ ││ │● contabilitate şi evidenta primara │ │ │ ││ │● întocmirea planurilor de afaceri │ │ │ ││ │c) alte tipuri de servicii*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ II.│Informare şi consiliere privind cariera: │ │ │ ││ │● furnizarea de informaţii privind piaţa │ │ │ ││ │ muncii şi evoluţia ocupatiilor │ │ │ ││ │● evaluarea şi autoevaluarea │ │ │ ││ │ personalităţii în vederea orientarii │ │ │ ││ │ profesionale │ │ │ ││ │● dezvoltarea abilitatii şi încrederii │ │ │ ││ │ în sine a persoanelor în căutarea │ │ │ ││ │ unui loc de muncă, în vederea luării │ │ │ ││ │ de către acestea a deciziei │ │ │ ││ │ privind propria cariera │ │ │ ││ │● instruirea în metode şi tehnici de │ │ │ ││ │ căutare a unui loc de muncă │ │ │ ││ │● alte tipuri de servicii*) │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────┘────────────*) Se va completa de către furnizor în funcţie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de măsura activa.2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:- programa şi orarul activităţilor desfăşurate;- lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri;- fişele de pontaj ale personalului implicat;- orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic.Observaţii .......................................Furnizor ..................................Numele şi prenumele conducătorului unităţii(în clar)Data ........ Ştampila unităţii  +  Anexa 2    ────────la proceduri──────────────                              RAPORT FINANCIAR LUNAR                                                                  - lei -┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Numărul │ Costul unitar │Valoarea totală ││Tipul serviciilor │ de beneficiari │al serviciilor*)│ 3 = 1 x 2 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤└─────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘    *) Se va calcula pentru fiecare tip de măsura activa contractată.               Furnizor ...........................................                        Numele şi prenumele conducătorului unităţii                                              (în clar)      Data ............ Ştampila unităţii  +  Anexa 3────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......Subsemnatul/Subsemnata ....., născut/născută la data de ......., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea .........., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal .........., solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .Data           Semnătura..........       ..................-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 4    ────────la proceduri──────────────                             REGISTRU DE EVIDENTA  a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiare ale serviciilor                      de informare şi consiliere profesională┌────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────┐│Nr. │Numele şi│Data │Locul│ Părinţii│Nr. │Pregătirea│Meseria în care│ ││crt.│prenumele│nas- │nas- ├────┬────┤carne-├────┬─────┤se califica, │ ││ │ │terii│terii│Tata│Mama│lului │Stu-│Mese-│recalifica sau │Obser- ││ │ │ │ │ │ │de │dii │ria │se perfectio- │vatii ││ │ │ │ │ │ │somer │ │ │neaza │ │├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤└────┴─────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴───────────────┴───────┘  +  Anexa 5────────la proceduri─────────────CONTRACTDE PRESTĂRI SERVICII**) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.1. Părţile contractante:1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ....... cu sediul în ....... str. .... nr. ... judeţul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... reprezentată prin ...... având funcţia de director executiv şi prin ................. având funcţia de director economic, denumită în continuare organizator,1.2. ............. cu sediul în ......... str. ...... nr. ... bloc ... scară .... etaj .... ap. .... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, în condiţiile legii, să organizeze programe de formare profesională pentru ocupaţia/competenţele comune ocupaţiilor ......... cod C.O.R. ....... prin autorizaţia seria ...... nr. ..., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. .../..., reprezentat prin ....... având funcţia de .......... denumit în continuare furnizor,2. Obiectul contractului:Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesională pentru dobândirea de competenţe profesionale pentru ocupaţia/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... pentru cel mult ...... de persoane, în condiţiile legii şi a prezentului contract.3. Durata contractului:Contractul este valabil pe perioada de desfăşurare a programelor de formare profesională pe care organizatorul le solicită furnizorului până la data de 31 decembrie ......4. Valoarea contractului:4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei.4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesională este de ....... lei/ persoană.5. Obligaţiile părţilor:A. Organizatorul:A.1. Solicită furnizorului derularea programului de formare profesională şi transmite lista cu persoanele care urmează a participa la program.A.2. Înştiinţează furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională.A.3. Plăteşte furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.A.4. Monitorizează şi au drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi obligaţiile asumate prin contract.B. Furnizorul:B.1. Începe derularea programului de formare profesională în termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru derularea programului de formare profesională şi a listei prevăzute la pct. 5.A.1.B.2. Pune la dispoziţia organizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program de formare profesională documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.B.3. Începe derularea programului de formare profesională la data stabilită în perioada prevăzută la pct. B.1B.4. Prestează serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale.B.5. Asigură resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfăşurării activităţii de formare profesională.B.6. Asigură finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică şi, după caz, a reexaminării, în condiţiile legii.B.7. Pune la dispoziţia organizatorului, pe parcursul derulării programului de formare profesională, toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.B.8. Introduce în contractele încheiate cu persoanele participante la programul de formare profesională o clauză potrivit căreia în cazul înregistrării a mai mult de 10% absenţe nemotivate, persoana va fi exmatriculată.B.9. Exmatriculează persoanele participante la programul de formare profesională care cumulează mai mult de 10% absenţe nemotivate din totalul orelor de pregătire şi înştiinţează organizatorul despre persoanele exmatriculate în termen de 3 zile de la data exmatriculării acestora.6. Modalităţi de plată:6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face ................*--------------*) se va înscrie după caz lunar sau la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire6.2. Organizatorul achită furnizorului serviciile prestate, pe baza facturilor emise de acesta, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.6.2.1. Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata.6.2.2. După susţinerea examenului la încheierea programului, se plăteşte furnizorului diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile punctului 6.2.1.6.2.3. Plata integrală la finalizarea programului de formare profesională se face după susţinerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională.6.2.4. Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare.6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data comunicării de către organizator a retragerii acestor persoane.6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) şi suma aferentă acestei perioade.6.4. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează astfel:                  T(xc)              S= ─────── x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)]                   OpS = suma facturatăT(xc)= taxa pentru un cursant prevăzută la pct. 4.2Op = număr total de ore a programului de formare profesională, conform programeiN = numărul de ore din programul de formare profesională derulate în perioada de facturare pentru o persoană participantă la program (n este numărul de persoane participante la programul de formare profesională în perioada de facturare), după caz astfel:- numărul de ore derulate în perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesională pe perioada respectivă;- numărul de ore derulate până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate în această situaţie;- numărul de ore derulate până la data comunicării de către organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate în această situaţie;Perioada de facturare este luna calendaristică în situaţia în care plăţile se fac lunar sau perioada de derulare a programului de formare profesională în situaţia în care plata se face integral la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire.În situaţia în care plata se face lunar suma facturată (S) reprezintă 70% din suma calculată conform formulei. Ultima factura, eliberată la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire va evidenţia atât suma facturată pentru ultima luna a programului de formare profesională cât şi diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi sumele plătite lunar.7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7.3.1. În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.8. Cesiunea contractului8.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.9. Penalităţi şi daune interese:9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5.B.3. atrage, în sarcina furnizorului, plata unei penalităţi egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului prevăzută la pct. 4.1. pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5.B.1.9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6.2. a serviciilor prestate atrage, în sarcina organizatorului, plata unei penalităţi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevăzute la pct. 10, furnizorul plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4.1.10. Rezilierea contractului:Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, în principal, pentru:10.1. Neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5.B.1.10.2. Neremedierea deficienţelor constatate în executarea obligaţilor contractuale ale furnizorului în termenul prevăzut la pct. 7.3.2.10.3. Retragerea autorizaţiei.11. Forţa majoră:11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.11.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.11.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de ........ zile, oricare dintre părţi are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde penalităţi şi daune interese.12. Soluţionarea litigiilor12.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.12.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.13. Alte clauze13.1. Oferta tehnică şi oferta financiară constituie anexele 1 şi 2 la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta.13.2. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Organizator,       Furnizor,..............         ..............-------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 6────────la proceduri────────────CONTRACTprivind încadrarea în munca a absolvenţilor cursurilor de formare profesionalăNr. .........../...............Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie, reprezentată prin ............, având funcţia de director executiv, şi prin .........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ......................Persoana juridică/fizica .............., denumita în continuare angajator, reprezentată legal prin .........., având funcţia de ........, şi prin ........, având funcţia de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la ..........Obiectul contractuluiObiectul contractului este încadrarea în munca de către angajator în ocupaţia/meseria ......... a unui număr de .......... persoane în căutarea unui loc de muncă, în cel mult ...... zile de la absolvirea de către acestea a cursului de formare profesională*) ................ organizat de agenţie.──────────────*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.Durata contractuluiDurata contractului este până la încadrarea în munca, conform legii, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce au absolvit cursul de formare profesională organizat de agenţie.Obligaţiile părţilor*): a) agenţia:- să asigure angajatorului, în vederea încadrării în munca, numărul persoanelor calificate în meseria solicitată de acesta; b) angajatorul:- sa încadreze în munca, conform legii, în numărul şi la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în căutarea unui loc de muncă, calificate de agenţie.Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului a) ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract. b) SuspendareaPărţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcuta în scris, cu ............... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. c) Încetarea: a) prin acordul părţilor; b) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.Forta majorăForta majoră este constatată de o autoritate competentă.Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea contractantă care, din cauza de forta majoră, nu îşi poate respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majoră.Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificată şi neincadrata în munca, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenţie în vederea calificării persoanei neincadrate în munca.Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile contractante nu reuşesc sa rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.Alte clauzeOrice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Agenţia,            Angajator,.............          ................────────────*) Obligaţiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul părţilor.  +  Anexa 7────────la proceduri────────────ACT ADIŢIONALla Contractul nr. ............/.........încheiat astăzi, .......................Între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, denumita în continuare organizator, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ........, având funcţia de director buget, şi persoana juridică/fizica ........, denumita în continuare furnizor, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, şi prin ........, având funcţia de ........, prin care se stabilesc următoarele:1. Furnizorul se obliga sa încadreze în munca, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un număr de .............. absolvenţi ai cursului de formare profesională, realizat în condiţiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul.2. Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru calificarea persoanei neincadrate în munca.Organizator,          Furnizor,.............             ..............  +  Anexa 8────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ AJUDEŢULUI/MUNICIPIULUI .................Nr. .... din .......DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege şi ale art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........Dispune:1. În perioada ..../..../... - .../..../.... se organizează programul de formare profesională de ................/(iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare) în meseria/ocupaţia/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru competenţe comune ocupaţiilor: .......... domeniul ocupaţional, nivelul de calificare: ............/(în cazul programelor de calificare, recalificare)2. Programul face parte din planul judeţean de formare profesională şi se desfăşoarăprin: ................./(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal), autorizatie nr. ......3. Programul de formare profesională se organizează pentru un număr de ......... persoane care aparţin categoriilor prevăzute la art. ... alin. ... litera ..., din lege.4. Durata totală a programului de formare profesională este de ... ore, din care: a) pregătire teoretică ........ ore b) pregătire practică ......... ore5. Locul de desfăşurare a programului de formare profesională: a) pregătirea teoretică ....................... b) pregătirea practică ........................6. Bugetul total alocat programului de formare profesională este de ........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din ....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant.7. Monitorizarea şi repartizarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă absolvente a programului de formare profesională se va face de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........ în baza contractului încheiat cu ........ şi/sau pe alte locuri vacante aflate în evidenţă.8. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare profesională precum şi eliberarea certificatelor de absolvire revin ......................../(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, reprezentant legal).9. Se numeşte responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate prin Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor, doamna/domnul ..........Director executiv,....................(L.S.)Întocmită în ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... pentru .........-------------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 9────────la proceduri──────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ..., solicit luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... .Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională.Astfel, în situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională şi, după caz, încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, dacă:- întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire;- nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.Data           Semnătura.........         ..............-------------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 10────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ......../..........DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......... /municipiului BucureştiDispune:În vederea sustinerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispoziţiei directorului executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, se constituie următoarea comisie de examinare: a) ............., reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau şeful centrului de calificare/recalificare/perfecţionare a şomerilor - preşedinte; b) ..........., responsabilul cursului - membru; c) ..........., formator ............. - membru; d) ..........., formator ............. - membru; e) ..........., formator ............. - membru; f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru.Director executiv,...................(L.S.)Întocmită în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../ municipiului Bucureşti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .  +  Anexa 11────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., cod numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, sub formă de:- servicii juridice;- servicii de marketing;- servicii financiare;- servicii de management;- servicii de consultanţă.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .Data               Semnătura..........          ................-------------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.────────────