ORDIN nr. 2.190 din 16 decembrie 2005privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2006    În temeiul prevederilor art. 4 lit. i) şi z), ale art. 31 alin. (1) şi (2) şi ale art. 80 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale cap. XXI "Finanţarea securităţii aeronautice" din Programul naţional de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul creşterii securităţii activităţii specifice, aeroporturile din România pot aplica un tarif de securitate aeroportuară în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 2Tariful de securitate aeroportuară se percepe de la operatorii aeronavelor care efectuează zboruri cu caracter comercial, pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroporturile civile de pe teritoriul României.  +  Articolul 3Sumele încasate prin aplicarea tarifului de securitate aeroportuară se utilizează exclusiv la completarea surselor de finanţare pentru următoarele acţiuni şi lucrări: a) executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale (inclusiv executarea studiilor şi a proiectelor aferente), precum şi a lucrărilor de întreţinere, pentru obiectivele ce concură în mod direct la asigurarea securităţii activităţii de pe aeroport; b) achiziţia de echipamente utilizate pentru asigurarea securităţii activităţii de pe aeroport; c) pregătirea specifică a personalului aeroportului angrenat în activitatea de securitate aeroportuară; d) plata serviciilor de pază a perimetrului aeroportuar şi a altor servicii furnizate exclusiv în scopul asigurării securităţii aeroportuare, inclusiv a facilităţilor aferente; e) rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, comisioanelor, primelor de asigurare, precum şi a altor cheltuieli aferente creditelor contractate pentru finanţarea acţiunilor şi lucrărilor precizate la lit. a)-d).  +  Capitolul II Stabilirea tarifului de securitate aeroportuară  +  Articolul 4 (1) Tariful de securitate aeroportuară se stabileşte anual, în mod diferenţiat de către fiecare aeroport civil din România, conform procedurii prevăzute la art. 5-7. (2) În cazuri temeinic justificate, la solicitarea administratorului aeroportului, se poate proceda la modificarea tarifului de securitate aeroportuară pe parcursul anului, cu condiţia anunţării acestei intenţii cu cel puţin 3 luni înainte de modificare şi cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol, ale art. 5 şi 7. (3) Administratorii aeroporturilor au obligaţia de a consulta operatorii aerieni care utilizează în mod regulat aeroportul şi organizaţiile care îi reprezintă, dacă acestea există, asupra tarifului de securitate aeroportuară.  +  Articolul 5 (1) Aeroporturile civile care doresc să încaseze tariful de securitate aeroportuară vor înainta anual spre aprobare acest tarif Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, justificat prin următoarele documente: a) planul lucrărilor de investiţii, de reparaţii capitale sau, după caz, de întreţinere, ce se doresc a fi finanţate din sursele constituite prin aplicarea tarifului de securitate aeroportuară în anul următor, având studiile de fezabilitate aferente avizate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi aprobate de autorităţile competente, conform legislaţiei în vigoare; b) propunerile de dotări ce urmează a fi achiziţionate în anul următor, finanţate din sursele constituite prin aplicarea tarifului de securitate aeroportuară; c) justificarea sumelor necesare pregătirii de specialitate a personalului propriu angrenat în activitatea de securitate aeroportuară; d) facturile sau, după caz, calculaţia preliminară prin care se justifică sumele necesare pentru plata serviciilor de pază a perimetrului aeroportului şi a altor servicii furnizate exclusiv în scopul asigurării securităţii aeroportuare, inclusiv a facilităţilor aferente, efectuate pe bază de contract; e) scadenţarul sumelor necesare pentru rambursarea ratelor, a dobânzilor, comisioanelor, primelor de asigurare, precum şi a altor cheltuieli aferente creditelor contractate pentru finanţarea acţiunilor şi lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. a)-d). (2) Suplimentar faţă de documentele prezentate conform alin. (1), aeroportul va transmite punctele de vedere ale utilizatorilor aeroportului, rezultate în urma aplicării prevederilor art. 4 alin. (3).  +  Articolul 6Documentele prevăzute la art. 5 vor fi transmise Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la sfârşitul trimestrului III al anului precedent celui în care se va aplica tariful de securitate aeroportuară.  +  Articolul 7 (1) După aprobarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a tarifelor de securitate aeroportuară în baza documentelor prevăzute la art. 5, aeroporturile vor solicita Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" publicarea acestora în Publicaţia de Informare Aeronautică - AIP România. (2) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va publică tarifele de securitate aeroportuară percepute de fiecare aeroport în Publicaţia de Informare Aeronautică - AIP România, în termen de 15 zile de la transmiterea acestora.  +  Capitolul III Modalitatea de încasare a tarifului de securitate aeroportuară  +  Articolul 8Tariful de securitate aeroportuară se colectează de către operatorii aerieni.  +  Articolul 9 (1) Lunar, în termen de 30 de zile de la sfârşitul lunii precedente, operatorul aerian care a colectat tariful de securitate aeroportuară va transfera sumele încasate aeroporturilor pentru care a aplicat aceste tarife. (2) Aeroporturile vor evidenţia sumele transferate conform alin. (1) într-un cont separat.  +  Articolul 10Pentru acoperirea cheltuielilor determinate de serviciile efectuate conform art. 9, operatorul aerian poate încasa un comision pentru colectare de maximum 1% din sumele colectate.  +  Capitolul IV Utilizarea sumelor rezultate din aplicarea tarifului de securitate aeroportuară  +  Articolul 11Aeroporturile vor putea utiliza sumele încasate din aplicarea tarifului de securitate aeroportuară numai pentru acţiunile şi lucrările aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform art. 5.  +  Articolul 12Rectificarea sau modificarea acţiunilor şi lucrărilor aprobate se poate efectua pe parcursul anului numai prin reluarea procedurii de aprobare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi, după caz, publicarea de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a noilor tarife de securitate aeroportuară.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Aeroporturile care aplică tarifele de securitate aeroportuară sunt obligate să pună la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului toate documentele solicitate prin care să se justifice nivelul tarifului, modul de utilizare a sumelor încasate şi respectarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 14 (1) Tariful de securitate aeroportuară se aplică biletelor vândute după publicarea tarifului în Publicaţia de Informare Aeronautică - AIP România, conform art. 7. (2) Tarifele de securitate aeroportuară aplicabile pentru anul 2006, aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile.  +  Articolul 15Direcţia generală aviaţie civilă şi Direcţia generală economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aeroporturile civile şi companiile aeriene care operează în România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.322/2002 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 2 octombrie 2002, se abrogă.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 2.190.----------