HOTĂRÂRE nr. 1.844 din 22 decembrie 2005privind promovarea utilizării biocarburantilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2006    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop promovarea utilizării biocarburantilor şi a altor carburanţi regenerabili în vederea înlocuirii benzinei sau motorinei, pentru a contribui la unele obiective, cum ar fi: îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice, asigurarea securităţii în aprovizionarea compatibila cu mediul şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmează: a) biocarburanti - carburanţi lichizi sau gazosi utilizaţi pentru transport, produşi din biomasa; b) biomasa - partea biodegradabila a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale şi animale, silvicultura şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabila a deşeurilor industriale şi urbane; c) alţi carburanţi regenerabili - carburanţi regenerabili, alţii decât biocarburantii, rezultaţi din surse regenerabile de energie, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare; d) conţinut de energie - puterea calorifica inferioară a unui carburant.  +  Articolul 3Lista produselor considerate biocarburanti cuprinde cel puţin următoarele: a) bioetanol - etanol produs din biomasa şi/sau fractia biodegradabila a deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant; b) biodisel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, în vederea utilizării ca biocarburant; c) biogaz - carburant gazos produs din biomasa şi/sau din partea biodegradabila a deşeurilor, care poate fi purificat până ajunge la calitatea gazului natural, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn; d) biometanol - metanol extras din biomasa, în vederea utilizării ca biocarburant; e) biodimetileter - dimetileter extras din biomasa, în vederea utilizării ca biocarburant; f) bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter) - ETBE produs pe bază de bioetanol. Procentajul volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%; g) bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter) - carburant produs pe bază de biometanol. Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%; h) biocarburanti sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi sintetice, care au fost extrase din biomasa; i) biohidrogen - hidrogen extras din biomasa şi/sau din partea biodegradabila a deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant; j) ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere chimic, în cazul în care utilizarea sa este compatibila cu un tip de motor şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1, cantitatea de biocarburanti şi alţi carburanţi regenerabili este: a) minimum 2%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzina şi motorina utilizate în transport, introduse pe piaţa până la data aderării României la Uniunea Europeană; b) minimum 5,75%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzina şi motorina utilizate în transport, introduse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2010. (2) Obiectivul prevăzut la alin. (1) lit. a) se atinge prin utilizarea biocarburantilor, mai ales pentru transportul în comun.  +  Articolul 5Biocarburantii pot fi disponibili în oricare dintre următoarele forme: a) biocarburanti puri sau în concentraţie ridicată în derivatele uleiurilor minerale, în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru utilizarea în transport; b) biocarburanti amestecati în derivate ale uleiurilor minerale, în conformitate cu normele europene adecvate, care descriu specificăţiile tehnice ale carburantilor utilizaţi în transport - standardele SR EN 228:2004 şi SR EN 590:2004; c) lichide derivate din biocarburanti, cum ar fi ETBE (etil-terţ-butil-eter), în cazul în care procentajul de biocarburant este în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f).  +  Articolul 6 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea responsabilă cu: a) monitorizarea efectului utilizării biocarburantilor în amestec cu motorina în proporţie de peste 5% de către autovehiculele neadaptate; b) informarea autorităţilor competente pentru asigurarea respectării legislaţiei din domeniul mediului, privind standardele emisiilor. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului, în cadrul măsurilor pe care le promovează şi le adopta, acordă prioritate promovării acelor biocarburanti, care realizează un foarte bun echilibru cost-beneficiu pentru mediu, ţinând cont de competitivitate, de securitatea aprovizionarii şi de modul în care diferitele tipuri de biocarburanti şi alţi carburanţi regenerabili influenţează climatul general şi mediul.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului informează publicul în legătură cu avantajele utilizării biocarburantilor şi a altor carburanţi regenerabili. (2) Pentru procentajele biocarburantilor amestecati în derivate ale uleiurilor minerale, care depăşesc valoarea limita de 5% pentru esterii metilici ai acizilor grasi sau de 5% pentru bioetanol, se impune o etichetare specifică în punctele de comercializare.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului raportează Comisiei Europene, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an: a) măsurile luate pentru promovarea utilizării biocarburantilor sau a altor carburanţi regenerabili care să înlocuiască benzina sau motorina în transport; b) resursele naţionale alocate producţiei de biomasa pentru alte utilizări energetice în afară transportului; şi c) vânzările totale de carburanţi utilizaţi în transport şi segmentul de piaţa al biocarburantilor şi al altor carburanţi regenerabili, în stare pura sau amestec, introdusi pe piaţa, în anul precedent. (2) Dacă este cazul, Ministerul Economiei şi Comerţului raportează în privinta oricăror condiţii excepţionale, referitoare la aprovizionarea cu ţiţei sau cu produse petroliere, care au afectat piaţa biocarburantilor şi a altor carburanţi regenerabili.  +  Articolul 9În rapoartele prezentate de Ministerul Economiei şi Comerţului se motiveaza diferenţa dintre obiectivele naţionale şi valorile de referinţa menţionate în art. 4, pe baza următoarelor elemente: a) factori obiectivi, cum ar fi potenţialul limitat pentru producţia biocarburantilor din biomasa; b) volumul resurselor alocate producerii de biomasa pentru alte utilizări energetice în afară transportului şi caracteristicile tehnice sau climatice specifice ale pieţei naţionale pentru carburanţii utilizaţi în transport; c) politicile naţionale, prin care se aloca resurse comparabile pentru producerea altor carburanţi utilizaţi în transport, pe baza unor surse regenerabile de energie, în concordanta cu obiectivele prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Ca urmare a progresului tehnic şi a evaluării impactului biocarburantilor asupra mediului, lista prevăzută la art. 3 se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala prevederile Directivei 2003/30/EC de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L123/46 din data de 17 mai 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Mantog,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.844.---------