HOTĂRÂRE nr. 1.869 din 22 decembrie 2005pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 17 ianuarie 2006    Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.320/2002 care stabileşte reguli comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.217/2003 cu privire la specificaţiile comune pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile,în vederea asigurării implementării Programului naţional de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005,în conformitate cu prevederile art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice, denumit în continuare PNAC-SECA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În aplicarea PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite reglementări obligatorii pentru toţi administratorii aerodromurilor, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană, precum şi pentru orice instituţie sau operator economic, persoane fizice şi/sau juridice române ori străine, care desfăşoară activităţi în perimetrul aerodromurilor.  +  Articolul 3Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 2: a) înregistrarea la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a raportului anual cu privire la rezultatele aplicării programului propriu de control intern al calităţii, după termenul prevăzut în PNAC-SECA; b) neefectuarea la termenele stabilite a acţiunilor corective cuprinse în planul de acţiuni corective, aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în conformitate cu PNAC-SECA; c) obstrucţionarea accesului inspectorilor AVSEC în facilităţile proprii care pot fi supuse controlului conform PNAC-SECA.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează: a) contravenţiile prevăzute la lit. a), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) contravenţiile prevăzute la lit. b), cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON); c) contravenţiile prevăzute la lit. c), cu amendă de la 8.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale, de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, anume desemnate prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Refuzul nejustificat al unui operator aerian de a permite accesul la bordul unei aeronave operate de acesta al inspectorilor AVSEC, în vederea efectuării inspecţiei în conformitate cu PNAC-SECA, se sancţionează cu: a) în cazul operatorilor aerieni români, pe lângă sancţiunea aplicată potrivit art. 4 lit. c), cu suspendarea licenţei de transport de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) în cazul operatorilor aerieni străini, cu interdicţia operării pe aeroporturile din România, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în măsura în care nu se prevede altfel în tratatele la care România este parte.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1.3.42 din cap. I şi cap. XIX şi anexele nr. 10-16 din Programul naţional de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Alexandros Galiaţatos,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.869.  +  AnexăPROGRAM 22/12/2005