HOTĂRÂRE nr. 1.878 din 22 decembrie 2005privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/1998 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie permanentă prin instituţiile educaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul de Pregătire Profesională în Cultură prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, care se desfiinţează. (2) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică educaţională, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Centrul este finanţat integral din venituri proprii şi are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 99A, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul formării profesionale continue, educaţiei permanente şi al managementului cultural. (2) Scopul Centrului constă în realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte. (3) Pentru îndeplinirea misiunii sale Centrul are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente: a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural; b) elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, precum şi cu alte autorităţi şi organisme cu competenţe în domeniu, standarde profesionale şi ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii; c) oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice; d) oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional; e) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite pe cale nonformală şi informală; f) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile legii; g) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate; h) în colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii ale acestuia, organizează şi desfăşoară atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole; i) sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de învăţământ artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu; j) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate; k) dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii; l) organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice; m) participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult.B. În domeniul managementului cultural: a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural; b) elaborează studii, lucrări şi metodologii cu aplicabilitate în domeniile culturii şi cultelor; c) dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural; d) asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate în domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice de drept privat.C. În domeniul dezvoltării instituţionale: a) la solicitarea persoanelor juridice de drept privat, acordă consultanţă şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere; b) pregăteşte şi perfecţionează specialişti în domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc; c) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii şi Cultelor.D. Alte atribuţii: a) editează şi comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele; b) propune Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite; c) organizează şi întreţine o bază de date, precum şi un centru de documentare specifice obiectului său de activitate; d) organizează manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - în domeniile sale de competenţă; e) acordă premii absolvenţilor programelor de formare profesională şi educaţie continuă; f) poate asigura, în spaţiile proprii sau pe bază de contract ori de protocol încheiat cu alte persoane juridice, cazarea beneficiarilor cursurilor.  +  Articolul 3Centrul îşi stabileşte şi realizează programul de activitate, proiectele şi programele educaţionale şi de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Funcţionarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat şi prin constituirea unui corp de formatori şi instructori.  +  Articolul 5 (1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul Centrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul Centrului poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane cu funcţii de conducere. (4) Directorul Centrului este ordonator terţiar de credite. (5) Directorul Centrului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Centrului emite decizii.  +  Articolul 6 (1) Pe lângă directorul Centrului se organizează şi funcţionează: a) Consiliul calităţii - organ consultativ în domeniul calităţii, care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menţine şi îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din Centru, în conformitate cu cerinţele formării profesionale continue şi ale educaţiei permanente; b) Consiliul administrativ - organ colectiv de conducere cu caracter consultativ în domeniul managementului instituţiei. (2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a directorului Centrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Centrului cuprinde şi alte funcţii de conducere, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobate potrivit art. 8. (2) Salarizarea personalului angajat al Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind instituţiile publice finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 8Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Personalul existent în fostul Centru pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii este preluat de Centru pe bază de examen pentru verificarea aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuţiilor şi structurii organizatorice ale Centrului, organizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul culturii şi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.878.____________