LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 54 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, cu următoarea modificare:– La articolul I, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin fondurile structurale și de coeziune poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici.  +  Articolul IIPrin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare Guvernului structurile din cadrul ministerului care gestionează asistența comunitară acordată prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum și normele de acordare a drepturilor salariale prevăzute la art. 2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 ianuarie 2006.Nr. 9.---------