CONVENŢIE*) din 20 mai 1987privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987**),*1),*2)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 bis din 21 noiembrie 2005    _________ Notă *) Adoptata de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151 din 10 noiembrie 2005, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 21 noiembrie 2005. Notă **) Traducere.*1) Convenţia între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.JO nr. L 134 din 22.05.1987, p. 0002-0077.*2) Text consolidat, actualizat la 25.06.2003.COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA,(denumită în continuare Comunitatea),ŞI REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA ISLANDA, REGATUL NORVEGIEI, REGATUL SUEDIEI ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ(denumite în continuare ţările AELS)AVÂND ÎN VEDERE acordurile de liber schimb dintre Comunitate şi fiecare din ţările AELS;AVÂND ÎN VEDERE declaraţia comună privind crearea unui Spaţiu Economic European, adoptată de miniştrii ţărilor AELS şi de statele membre ale Comunităţii şi de Comisia Comunităţilor Europene la Luxemburg din 9 aprilie 1984, mai ales în ceea ce priveşte simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei şi regulile de origine;AVÂND ÎN VEDERE că, în cadrul acţiunilor menite să întărească piaţa internă, Comunitatea a decis să introducă în acest scop un document administrativ unic începând de la 1 ianuarie 1988;AVÂND ÎN VEDERE că este oportun să se simplifice formalităţile în comerţul cu mărfuri dintre Comunitate şi ţările AELS, precum şi între ţările AELS, în special prin introducerea unui document administrativ unic;AVÂND ÎN VEDERE că nici o prevedere a prezentei convenţii nu poate fi interpretată ca scutind părţile contractante de obligaţiile care le revin în cadrul altor acorduri internaţionale,DECID ÎNCHEIEREA URMĂTOAREI CONVENŢII:Dispoziţii generale  +  Articolul 11. Prezenta convenţie stabileşte măsurile în vederea simplificării formalităţilor în comerţul cu mărfuri între părţile contractante, în special prin introducerea unui document administrativ unic (denumit în continuare documentul unic) care să fie folosit pentru orice regim de export şi import şi pentru regimul de tranzit comun (denumit în continuare tranzit), şi care să se aplice comerţului dintre părţile contractante, indiferent de tipul şi originea mărfurilor.2. În sensul prezentei convenţii, prin "ţară terţă" se înţelege orice ţară care nu este parte contractantă la prezenta convenţie.3. Începând cu data la care aderarea unei ţări în calitate de nouă parte contractantă devine efectivă în conformitate cu articolul 11 bis, orice referire la ţările AELS făcută în convenţie se aplică mutatis mutandis la această ţară, şi aceasta numai în sensul prezentei convenţii.*3)----------*3) Recomandarea nr. 1/93 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 23 septembrie 1993 care amendează Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.JO nr. L 036 din 14.02.1996, p. 0027 - 0028  +  Articolul 2Atunci când mărfurile fac obiectul comerţului între părţile contractante, formalităţile aferente acestui tip de comerţ se efectuează prin completarea unui document unic având la bază un formular de declaraţie; modelele acestui formular se găsesc în anexa I la prezenta convenţie. Documentul unic poate fi folosit, după caz, ca declaraţie sau document de export, tranzit sau import.  +  Articolul 3Pe lângă documentul unic, una dintre părţile contractante poate solicita documente administrative suplimentare numai dacă:- sunt cerute în mod expres în vederea respectării legislaţiei în vigoare în una din părţile contractante pentru care folosirea unui document unic nu este suficientă;- sunt necesare în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care este parte;- sunt solicitate operatorilor pentru a le permite ca, la cerere, să poată beneficia de un avantaj sau o facilitate specială.  +  Articolul 41. Nimic din conţinutul acestei convenţii nu împiedică părţile contractante să aplice proceduri simplificate, fie că acestea sunt bazate sau nu pe folosirea informaticii, pentru o cât mai mare simplificare a activităţii titularilor operaţiunilor comerciale.2. Procedurile simplificate pot consta, în particular, în a permite operatorilor să nu prezinte biroului vamal nici mărfurile în cauză şi nici declaraţia aferentă acestora, sau în a permite întocmirea unei declaraţii incomplete. În astfel de cazuri, declaraţia, care cu acordul autorităţilor competente poate fi globală periodică, trebuie prezentată ulterior în termenul stabilit de autorităţile respective.În cazurile menţionate la alin. (1), titularilor de operaţiuni comerciale li se poate permite ca în locul documentului unic să folosească documente comerciale.Atunci când se foloseşte documentul unic, persoanele interesate pot, cu aprobare din partea autorităţilor competente, să anexeze la acesta listele descriptive de natură comercială ale mărfurilor în locul formularelor complementare ale documentului unic, în scopul efectuării formalităţilor pentru orice regim de export sau import.3. Nimic din conţinutul acestei convenţii nu împiedică părţile contractante:- să renunţe la documentul unic atunci când este vorba de trimiteri poştale (scrisori sau mesagerie);- să renunţe la solicitarea de declaraţii scrise;- să încheie între ele acorduri sau convenţii în vederea unei mai mari simplificări în totalitate sau în parte a formalităţilor referitoare la schimburile comerciale dintre ele;- să permită folosirea de liste de încărcătură pentru îndeplinirea formalităţilor de tranzit în cazul transporturilor alcătuite din mai multe tipuri de marfă, în locul formularelor complementare ale documentului unic;- să permită redactarea declaraţiilor pe hârtie simplă atunci când este cazul, prin utilizarea de mijloace informatice aflate în proprietate publică sau privată, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;- să permită autorităţilor competente să solicite ca datele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor respective să fie înscrise în sistemele lor informatice de prelucrare a declaraţiilor, fără a se solicita, dacă este cazul, o declaraţie scrisă;- să permită autorităţilor competente ca, în cazul folosirii unui sistem informatic de prelucrare a declaraţiilor, să prevadă ca declaraţia de export, tranzit sau import să fie constituită fie din documentul unic produs prin sistemul respectiv, fie prin introducerea datelor în computer, în cazul în care nu se emite un astfel de document;- să aplice orice facilitate adoptată printr-o decizie a comisiei mixte, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (3).Formalităţi  +  Articolul 51. Dispoziţiile cu privire la îndeplinirea formalităţilor necesare pentru exportul, tranzitul şi importul mărfurilor cu ajutorul documentului unic sunt prezentate în anexa II la prezenta convenţie.2. Codurile comune ce trebuie folosite în formularele prezentate în anexa I se găsesc în anexa III la prezenta convenţie.  +  Articolul 61. Declaraţia trebuie completată într-una din limbile oficiale ale părţilor contractante care este acceptată de autorităţile competente din ţara în care se efectuează formalităţile de export sau tranzit. Dacă este cazul, autoritatea vamală din ţara de destinaţie sau de tranzit poate solicita declarantului sau reprezentantului acestuia în ţara respectivă o traducere a declaraţiei respective în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale acelei ţări.2. Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), declaraţia trebuie completată într-una din limbile oficiale ale ţării importatoare, în toate situaţiile când declaraţia în ţara respectivă se realizează pe exemplare ale formularului de declaraţie, altele decât cele prezentate autorităţilor vamale din ţara de export sau de plecare.  +  Articolul 71. Declarantul sau reprezentantul acestuia poate folosi, pentru fiecare etapă a unei operaţiuni care presupune comerţul cu mărfuri între părţile contractante, exemplare ale declaraţiei necesare pentru îndeplinirea formalităţilor referitoare numai la etapa respectivă, la care pot fi anexate, după caz, exemplarele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor referitoare la una sau alta dintre etapele ulterioare ale operaţiunii în cauză.2. Avantajul rezultat din dispoziţiile alin. (1) nu face obiectul respectării vreunei condiţii speciale impuse de către autorităţile competente.Totuşi, fără să se aducă atingere dispoziţiilor specifice cu privire la grupajul de mărfuri, autorităţile competente pot prevedea ca formalităţile legate de regimul de export şi tranzit să fie îndeplinite pe acelaşi formular, prin intermediul exemplarelor corespunzătoare formalităţilor respective.  +  Articolul 8În cazurile menţionate la art. 7, autorităţile competente se asigură, în măsura în care acest lucru este posibil, de concordanţa datelor înscrise pe exemplarele de declaraţie completate în diferitele etape ale operaţiunii în cauză.Asistentă administrativă  +  Articolul 91. Pentru a asigura buna funcţionare a comerţului între părţile contractante şi pentru a facilita depistarea oricărei abateri sau încălcări, autorităţile vamale ale ţărilor respective îşi furnizează, pe bază de reciprocitate, la cerere sau atunci când consideră că aceasta este în interesul unei alte părţi contractante, din proprie iniţiativă, toate informaţiile disponibile (inclusiv constatări şi rapoarte administrative) care pot servi la aplicarea corectă a prezentei convenţii.2. Asistenţa poate fi retrasă sau refuzată, total sau parţial, atunci când ţara căreia i-a fost adresată cererea consideră că această asistentă ar fi în detrimentul securităţii sale, al ordinii publice sau al altor interese fundamentale, sau că ar reprezenta violarea unui secret industrial, comercial sau profesional.3. Dacă asistenţa este retrasă sau refuzată, decizia şi motivele pentru aceasta trebuie anunţate fără întârziere tării solicitante.4. Dacă autoritatea vamală a unei ţări solicită asistenţă pe care nu o poate acorda la rândul său dacă i se solicită acest lucru, ea trebuie să menţioneze acest fapt în cerere. Răspunsul la o astfel de cerere este la latitudinea autorităţii vamale căreia i-a fost adresată solicitarea.5. Informaţiile obţinute potrivit alin. (1) se folosesc numai pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei convenţii şi trebuie să li se acorde aceeaşi protecţie de către ţara care le primeşte ca şi altor informaţii de aceeaşi natură, potrivit legislaţiei naţionale din acea tară. Informaţiile astfel obţinute pot fi folosite în alte scopuri numai cu aprobare scrisă din partea autorităţii vamale care le-a furnizat şi sunt supuse oricăror restricţii impuse de autoritatea respectivă.Comisia mixtă  +  Articolul 101. Prin prezenta convenţie se înfiinţează o comisie mixtă în care sunt reprezentate toate părţile contractante ale acestei convenţii.2. Comisia mixtă se pronunţă de comun acord.3. Comisia mixtă se reuneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Oricare dintre părţile contractante poate solicita convocarea unei reuniuni.4. Comisia mixtă adoptă propriul regulament de funcţionare, care cuprinde, inter alia, dispoziţii cu privire la convocarea de reuniuni, la desemnarea preşedintelui şi durata mandatului acestuia.5. Comisia mixtă poate hotărî înfiinţarea oricărui sub-comitet sau grup de lucru care o poate ajuta în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 111. Comisiei mixte îi revine obligaţia să administreze prezenta convenţie şi să se asigure de corecta ei aplicare. În acest scop, comisia sus-menţionată este informată în mod regulat de către părţile contractante cu privire la experienţa acumulată în aplicarea convenţiei, face recomandări şi, în situaţiile prevăzute la alin. (3), decide.2. În mod special, comisia mixtă recomandă:(a) modificări la prezenta convenţie;(b) orice altă măsură ce se impune pentru aplicarea acesteia.3. Comisia mixtă adoptă, prin decizie, modificările ce trebuie aduse anexelor prezentei convenţii, facilităţile vizate la articolul 4 paragraful 3 ultimul alineat şi invitaţiile ce vor fi adresate ţărilor terţe, în sensul articolului 1 paragraful 2, în vederea aderării acestora la prezenta convenţie în conformitate cu articolul 11 bis. Părţile contractante pun în aplicare aceste decizii, cu excepţia invitaţiilor ce vor fi adresate ţărilor terţe, în conformitate cu propria lor legislaţie.*4)--------*4) Recomandarea nr. 1/93 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 23 septembrie 1993 care amendează Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.JO nr. L 036 din 14.02.1996, p. 0027 - 00284. Dacă reprezentantul unei părţi contractante în comisia mixtă acceptă o decizie sub rezerva aplicării dispoziţiilor constituţionale, în cazul în care nu este menţionată nici o dată, acea decizie intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la primirea notificării că respectiva rezervă a fost ridicată.5. Deciziile comisiei mixte vizate la paragraful 3 prin care ţările terţe sunt invitate să adere la prezenta convenţie sunt transmise Secretariatului General al Consiliului Comunităţilor Europene, care le comunică ţărilor terţe interesate împreună cu textul convenţiei în vigoare la acea dată.6. Începând cu data vizată la paragraful 5, ţările terţe interesate pot fi reprezentate prin observatori în cadrul comisiei mixte, al sub-comitetelor şi al grupurilor de lucru.*5)------------*5) Recomandarea nr. 1/93 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 23 septembrie 1993 care amendează Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.JO nr. L 036 din 14.02.1996, p. 0027 - 0028Aderarea ţărilor terte  +  Articolul 11 bis1. Orice tară terţă căreia îi este adresată o invitaţie în acest sens de către depozitarul convenţiei, pe baza deciziei comisiei mixte, poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie.2. Ţara terţă invitată devine parte contractantă la prezenta convenţie prin depunerea unui instrument de aderare pe lângă Secretariatul General al Consiliului Comunităţilor Europene. Acestui instrument îi este anexată o traducere a convenţiei în limba sau în limbile oficiale ale tării care aderă.3. Aderarea devine efectivă în prima zi a celei de-a doua luni care urmează depunerii instrumentului de aderare.4. Depozitarul notifică tuturor părţilor contractante data depunerii instrumentului de aderare precum şi data la care aderarea devine efectivă.5. Recomandările şi deciziile vizate la articolul 11 paragrafele 2 şi 3 care sunt adoptate de comisia mixtă între data vizată la paragraful 1 al prezentului articol şi cea la care aderarea devine efectivă sunt, de asemenea, comunicate tării terţe invitată prin intermediul Secretariatului General al Consiliului Comunităţilor Europene.O declaraţie privind acceptarea acestor acte este înscrisă fie în instrumentul de aderare, fie într-un instrument separat depus pe lângă Secretariatul General al Consiliului Comunităţilor Europene în primele şase luni de la comunicare. Dacă această declaraţie nu este depusă în acest termen, aderarea este considerată nulă.*6)--------------*6) Recomandarea nr. 1/93 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 23 septembrie 1993 care amendează Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.JO nr. L 036 din 14.02.1996, p. 0027 - 0028Dispoziţii finale  +  Articolul 12Fiecare parte contractantă ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dispoziţiile prezentei convenţii sunt aplicate în mod efectiv şi armonios, ţinând seama de necesitatea de a se reduce pe cât posibil formalităţile impuse comerţului şi de necesitatea soluţionării reciproc avantajoase a tuturor dificultăţilor apărute în urma aplicării respectivelor dispoziţii.  +  Articolul 13Părţile contractante se informează reciproc cu privire la dispoziţiile pe care le adoptă pentru aplicarea prezentei convenţii.  +  Articolul 14Anexele la această convenţie sunt parte integrantă a acesteia.  +  Articolul 151. Prezenta convenţie se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care este aplicabil Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene potrivit condiţiilor prevăzute în acest Tratat şi, pe de altă parte, teritoriilor ţărilor membre AELS.2. Prezenta convenţie se aplică şi Principatului Lichtenstein pe toată perioada în care acesta rămâne legat de Confederaţia Elveţiană printr-un tratat de uniune vamală.  +  Articolul 16Oricare dintre părţile contractante se poate retrage din prezenta convenţie cu un preaviz de 12 luni adresat în scris depozitarului prevăzut la art. 17, care va informa toate celelalte părţi contractante.  +  Articolul 171. Prezenta convenţie intră în vigoare la 1 ianuarie 1988, cu condiţia ca înainte de 1 noiembrie 1987 părţile contractante să fi depus instrumentele de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Comunităţilor Europene, care funcţionează în calitate de depozitar.2. Dacă prezenta convenţie nu intră în vigoare la 1 ianuarie 1988, acest lucru va avea loc în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea ultimului instrument de ratificare.3. Depozitarul informează părţile contractante cu privire la data depunerii instrumentului de ratificare de către fiecare dintre părţile contractante şi la data intrării în vigoare a convenţiei.  +  Articolul 18Prezenta convenţie, redactată într-un exemplar original unic în limbile daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, islandeză, italiană, norvegiană, portugheză, spaniolă şi suedeză, toate textele fiind în egală măsură autentice, se depune la arhiva Secretariatului General al Consiliului Comunităţilor Europene, care va trimite câte o copie certificată fiecăreia dintre părţile contractante.Întocmită la Interlaken, la 20 mai 1987.*7)-------------*7) Nu face parte din textul publicat oficial în J.O.  +  Anexa IMODELELE FORMULARELOR PREVĂZUTE LA ART. 2 DIN CONVENŢIE*8)----------*8) În toate formularele din prezenta anexă se poate folosi formularea "tranzit comunitar" sau "tranzit comun"Prezenta anexă conţine următoarele:- apendicele 1: modelul de formular al documentului unic prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. (a) din anexa II,- apendicele 2: modelul de formular al documentului unic prevăzut la art. 1 alin. (1)lit. (b) din anexa II,- apendicele 3: modelul de formular complementar prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. (a) din anexa II,şi- apendicele 4: modelul de formular complementar prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. (b) din anexa II.Apendicele 1MODELUL DE FORMULAR AL DOCUMENTULUI UNIC PREVĂZUT LA ART. 1 ALIN. (1) LIT. (a) DIN ANEXA II*9)----------*9) În spaţiul situat sub rubricile 15 şi 17 ale exemplarului 5, poate fi înscrisă o traducere a termenilor "De returnat la" în finlandeză, islandeză, norvegiană şi suedeză.Apendicele 2MODELUL DE FORMULAR AL DOCUMENTULUI UNIC PREVĂZUT LA ART. 1 ALIN. (1) LIT. (b) DIN ANEXA II*10)---------*10) În spaţiul situat sub rubricile 15 şi 17 ale exemplarului 4/5, poate fi înscrisă o traducere a termenilor "De returnat la" în finlandeză, islandeză, norvegiană şi suedeză.Apendicele 3MODELUL DE FORMULAR COMPLEMENTAR PREVĂZUT LA ART. 1 ALIN. (2) LIT. (a) DIN ANEXA IIApendicele 4MODELUL DE FORMULAR COMPLEMENTAR PREVĂZUT LA ART. 1 ALIN (2) LIT. (b) DIN ANEXA II  +  Anexa IITIPĂRIREA, COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA DOCUMENTULUI UNICTipărirea documentului unic  +  Articolul 11. Fără să se aducă atingere posibilităţii de utilizare fracţionată menţionată în apendicele 3 la prezenta anexă, formularele pentru documentul unic au opt exemplare prezentate:(a) fie ca un set de opt exemplare consecutive, în conformitate cu modelul din apendicele 1 la anexa I;(b) fie ca două seturi de patru exemplare consecutive, în special în cazul editării cu ajutorul unui sistem informatic de prelucrare a declaraţiilor, în conformitate cu modelul din apendicele 2 la anexa I;2. Dacă este cazul, documentul unic poate fi completat cu formulare complementare, prezentate:(a) fie sub forma unui set de opt exemplare consecutive, conform modelului din apendicele 3 la anexa I;(b) fie sub forma a două seturi de patru exemplare consecutive, conform modelului din apendicele 4 la anexa I;3. Prin derogare de la alin. (2), părţile contractante pot să nu autorizeze folosirea formularelor complementare în cazul în care pentru editarea declaraţiilor se utilizează un sistem informatic de prelucrare a acestora.4. Operatorii pot tipări numai acele formulare ale modelului din anexa I de care au nevoie pentru completarea declaraţiilor lor.5. Părţile contractante pot tipări un număr de identificare propriu fiecăreia dintre ele în colţul din stânga-sus al formularului. Atunci când astfel de documente sunt prezentate pe teritoriul unei alte părţi contractante, acest indicativ nu împiedică acceptarea declaraţiei.  +  Articolul 21. Formularele se tipăresc pe hârtie autocopiantă tratată pentru a se scrie pe ea şi care cântăreşte cel puţin 40 de grame pe metru pătrat. Hârtia trebuie să fie suficient de opacă pentru ca informaţiile de pe o parte să nu afecteze lizibilitatea informaţiilor de pe cealaltă parte, având avantajul că în cazul folosirii normale nu se rupe şi nu se şifonează cu uşurinţă. Hârtia este de culoare albă pentru toate exemplarele. Totuşi, în ceea ce priveşte exemplarele folosite pentru tranzit (1, 4, şi 5), rubricile cu nr. 1 (cu excepţia casetei din mijloc), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima casetă din stânga), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 şi 56 au un fond verde.*11) Formularele se tipăresc cu cerneală verde.----------*11) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 01091 bis. Se realizează un marcaj în culori a diferitelor exemplare din formulare, după cum urmează: a) pe formularele conforme modelelor care figurează în apendicele 1 şi 3 din anexa I:- exemplarele 1, 2, 3 şi 5 au pe marginea din dreapta o linie continuă de culoare roşie, verde, galbenă, respectiv albastră;- exemplarele 4, 6, 7 şi 8 au pe marginea din dreapta o linie discontinuă de culoare albastră, roşie, verde, respectiv galbenă; b) pe formularele conforme cu modelele ce figurează în apendicele 2 şi 4 din anexa I, exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5 au pe marginea din dreapta o linie continuă şi, la dreapta acesteia, o linie discontinuă de culoare roşie, verde, galbenă şi respectiv albastră.Lăţimea acestor linii este de aproximativ trei milimetri. Linia discontinuă este formată dintr-o succesiune de pătrate cu latura de trei milimetri, plasate la o distantă de trei milimetri unul fată de celălalt.*12)----------*12) Decizia nr. 1/89 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor din 3 mai 1989 care amendează Anexa II la Convenţia pentru simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 200 din 13.07.1989, p. 0003 - 00032. Indicaţiile privind exemplarele pe care trebuie ca datele din formulare să apară printr-un procedeu de autocopiere se găsesc în apendicele 1. Indicaţiile privind exemplarele pe care datele înscrise pe formularele complementare trebuie să apară printr-un procedeu de autocopiere se găsesc în apendicele 2.3. Formatul formularelor este de 210 x 297 milimetri, cu o tolerantă maximă de 5 milimetri mai puţin şi 8 milimetri mai mult în ceea ce priveşte lungimea acestora.4. Părţile contractante pot solicita ca formularele să conţină şi numele şi adresa tipografiei sau un semn prin care aceasta să poată fi identificată.Completarea documentului unic  +  Articolul 31. Formularele se completează conform notei explicative din apendicele 3.2. Atunci când formalităţile se întocmesc prin mijloace informatice publice sau private, autorităţile competente autorizează persoanele interesate, la cererea acestora, să înlocuiască semnătura olografă cu un instrument tehnic comparabil, care, de la caz la caz, poate consta în folosirea de coduri şi care are aceleaşi consecinţe din punct de vedere juridic ca şi semnătura olografă. Această facilitate se acordă numai dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi administrative stabilite de autorităţile competente.3. Atunci când formalităţile se întocmesc cu ajutorul mijloacelor informatice, publice sau private, care permit şi tipărirea declaraţiilor, autorităţile competente pot prevedea autentificarea directă cu ajutorul procedeelor prin intermediul cărora este produsă declaraţia, în locul aplicării manuale sau mecanice a ştampilei biroului vamal şi a semnăturii funcţionarului competent.Utilizarea documentului unic  +  Articolul 4Dispoziţiile privind folosirea documentului unic se găsesc în apendicele 3.  +  Articolul 51. Atunci când se foloseşte un set de documente unic în mod succesiv pentru îndeplinirea formalităţilor de export, tranzit şi/sau import, fiecare persoană care intervine în operaţiune este răspunzătoare numai pentru detaliile legate de regimul pe care aceasta l-a solicitat ca declarant, principal obligat sau reprezentant al declarantului sau al principalului obligat.2. În scopul aplicării dispoziţiilor alin. 1, atunci când persoana interesată foloseşte un document unic emis într-o etapă anterioară a operaţiunii comerciale respective, acesteia i se solicită, înainte de a depune declaraţia, să verifice corectitudinea datelor din rubricile care o interesează, dacă acestea se aplică mărfurilor în cauză şi regimului solicitat, şi să le completeze dacă este cazul.3. În cazurile menţionate în alin. (2), persoana implicată trebuie să informeze imediat serviciul vamal în legătură cu orice neconcordanţă observată între mărfurile în cauză şi datele furnizate.  +  Articolul 61. Pentru exportul de mărfuri de pe teritoriul unei părţi contractante sunt necesare exemplarele nr. 1, 2 şi 3 conform modelului din apendicele 1 la anexa I sau exemplarele 1/6, 2/7 şi 3/8 conform modelului din apendicele 2 la anexa I.2. Pentru tranzit trebuie utilizate, exemplarele 1, 4, şi 5 conform modelului din apendicele 1 la anexa I sau exemplarele1/6, şi 4/5 (de două ori) conform modelului din apendicele 2 la anexa I.*13)------------*13) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 01093. Pentru importul de mărfuri pe teritoriul unei părţi contractante sunt necesare exemplarele 6, 7 şi 8 conform modelului din apendicele 1 la anexa I sau exemplarele 1/6, 2/7 şi 3/8 conform modelului din apendicele 2 la anexa I.Depunerea declaraţiei  +  Articolul 71. Declaraţiile trebuie să fie însoţite, în limitele stabilite la art. 3 din convenţie, de documentele necesare pentru plasarea mărfurilor în cauză sub regimul solicitat.2. Depunerea la un birou vamal a unei declaraţii semnate de declarant sau de reprezentantul acestuia indică faptul că persoana interesată declară mărfurile în cauză pentru a fi plasate sub regimul solicitat şi, fără a aduce atingere aplicării eventualelor dispoziţii penale, îşi asumă răspunderea, potrivit dispoziţiilor aplicabile pe teritoriul părţilor contractante, în ceea ce priveşte:- corectitudinea informaţiilor furnizate în declaraţie,- autenticitatea documentelor anexate şi- respectarea tuturor obligaţiilor ce ţin de plasarea mărfurilor în cauză sub regimul respectiv.  +  Articolul 8Atunci când sunt necesare exemplare suplimentare ale documentului unic sau ale declaraţiei, persoanele interesate pot folosi în acest scop, după caz, fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale documentului sau declaraţiei respective. Acestea vor fi acceptate de către autorităţile competente ca şi cum ar fi documente originale, cu condiţia ca autorităţile să considere că sunt satisfăcătoare din punct de vedere calitativ şi că sunt lizibile.Apendicele 1Indicaţiile privind exemplarele de formulare prezentate în apendicele 1 şi 3 la anexa I pe care datele înscrise trebuie să apară prin autocopiere    (începând cu exemplarul nr. 1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rubrica Exemplarele Rubrica Exemplarelenr. nr.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    I. RUBRICI PENTRU OPERATORII ECONOMICI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 de la 1 la 8 29 De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         cu excepţia casetei din 30 De la 1 la 3         mijloc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         De la 1 la 3 31 De la 1 la 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 De la 1 la 5*1) 32 De la 1 la 8  3 De la 1 la 8 33 Prima casetă  4 De la 1 la 8 din stânga  5 De la 1 la 8 De la 1 la 8  6 De la 1 la 8 restul──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7 De la 1 la 3 De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8 De la 1 la 5*1) 34a De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9 De la 1 la 3 34b De la 1 la 3 10 De la 1 la 3 35 De la 1 la 8 11 De la 1 la 3 36 - 12 - 37 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 De la 1 la 3 38 De la 1 la 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 De la 1 la 4 39 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 De la 1 la 8 40 De la 1 la 5*1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15a De la 1 la 3 41 De la 1 la 3 15b De la 1 la 3 42 - 16 1, 2, 3, 6, 7 şi 8 43 - 17 De la 1 la 8 44 De la 1 la 5*1) 17a De la 1 la 3 45 - 17b De la 1 la 3 46 De la 1 la 3 18 De la 1 la 5*1) 47 De la 1 la 3 19 De la 1 la 5*1) 48 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 De la 1 la 3 49 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 De la 1 la 5*1) 50 De la 1 la 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 De la 1 la 3 51 De la 1 la 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 De la 1 la 3 52 De la 1 la 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 De la 1 la 3 53 De la 1 la 8 25 De la 1 la 5*1) 54 De la 1 la 4 26 De la 1 la 3 55 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 De la 1 la 5*1) 56 - 28 De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               II. RUBRICI PENTRU UZUL ADMINISTRATIV──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A De la 1 la 4*2) F -  B De la 1 la 3 G -  C De la 1 la 8*2) H -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D De la 1 la 4 I -  E - J -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------    *1) Operatorii nu pot fi obligaţi în nici o împrejurare să completezeaceste rubrici pentru regimul de tranzit pe exemplarele 5 şi 7.    *2) Ţara exportatoare poate decide dacă aceste date apar pe exemplarelemenţionate.Apendicele 2Indicaţiile privind exemplarele de formulare prezentate în apendicele 2 şi 4 la anexa I pe care datele înscrise trebuie să apară prin autocopiere    (începând cu exemplarul nr. 1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rubrica Exemplarele Rubrica Exemplarelenr. nr.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    I. RUBRICI PENTRU OPERATORII ECONOMICI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 de la 1 la 4 29 De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         cu excepţia casetei din 30 De la 1 la 3         mijloc         De la 1 la 3 31 De la 1 la 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 De la 1 la 4 32 De la 1 la 4  3 De la 1 la 4*1) 33 Prima casetă  4 De la 1 la 4 din stânga  5 De la 1 la 4 De la 1 la 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6 De la 1 la 4 restul  7 De la 1 la 3 De la 1 la 3  8 De la 1 la 4 34a De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9 De la 1 la 3 34b De la 1 la 3 10 De la 1 la 3 35 De la 1 la 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 De la 1 la 3 36 De la 1 la 3 12 De la 1 la 3 37 De la 1 la 3 13 De la 1 la 3 38 De la 1 la 4 14 De la 1 la 4 39 De la 1 la 3 15 De la 1 la 4 40 De la 1 la 4 15a De la 1 la 3 41 De la 1 la 3 15b De la 1 la 3 42 De la 1 la 3 16 De la 1 la 3 43 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 De la 1 la 4 44 De la 1 la 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17a De la 1 la 3 45 De la 1 la 3 17b De la 1 la 3 46 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 De la 1 la 4 47 De la 1 la 3 19 De la 1 la 4 48 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 De la 1 la 3 49 De la 1 la 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 De la 1 la 4 50 De la 1 la 4 22 De la 1 la 3 51 De la 1 la 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 De la 1 la 3 52 De la 1 la 4 24 De la 1 la 3 53 De la 1 la 4 25 De la 1 la 4 54 De la 1 la 4 26 De la 1 la 3 55 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 De la 1 la 4 56 - 28 De la 1 la 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               II. RUBRICI PENTRU UZUL ADMINISTRATIV──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A De la 1 la 4*1) F -  B De la 1 la 3 G -  C De la 1 la 4 H -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D/J De la 1 la 4 I -  E/J -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------    *1) Ţara exportatoare poate decide dacă aceste date apar pe exemplarelemenţionate.Apendicele 3NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND UTILIZAREA FORMULARELOR DOCUMENTULUI UNIC  +  Titlul I A. Descriere generalăExistă mai multe modalităţi de folosire a exemplarelor documentului unic, acestea putând fi grupate în două categorii:- o utilizare completă a sistemului, sau- o utilizare fractionată.1. Utilizarea completăAceasta se referă la cazurile în care, atunci când se îndeplinesc formalităţile de export, persoana interesată foloseşte un formular care conţine exemplarele necesare pentru formalităţile de export şi de tranzit, precum şi pentru formalităţile care trebuie îndeplinite în ţara de destinaţie.Formularul folosit în acest scop conţine opt exemplare:- exemplarul 1, care se reţine de către autorităţile din ţara exportatoare (formalităţi de export şi tranzit);- exemplarul 2, care se foloseşte în scopuri statistice de către ţara exportatoare;- exemplarul 3, care se restituie exportatorului după ce a fost ştampilat de către autorităţile vamale;- exemplarul 4, care se reţine, în cazul unei operaţiuni de tranzit, de către biroul de destinaţie;- exemplarul 5, care reprezintă exemplarul care se returnează în caz de tranzitare;- exemplarul 6, care se reţine de autorităţile din ţara de destinaţie (pentru formalităţile de import);- exemplarul 7, care se utilizează pentru statistică, de către ţara de destinaţie (pentru formalităţile de import);*14)----------*14) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixtă CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109- exemplarul 8, care se restituie destinatarului după ce a fost ştampilat de autorităţile vamale.(Exemplarele 2 şi 7 pot fi folosite pentru alte scopuri administrative, potrivit cerinţelor părţilor contractante).Aşadar, formularul se compune dintr-un set de opt exemplare, dintre care primele trei se referă la formalităţile ce trebuie îndeplinite în ţara exportatoare, iar următoarele cinci se referă la formalităţile care trebuie îndeplinite în ţara de destinaţie.Fiecare set de opt exemplare este conceput astfel încât acolo unde rubricile trebuie să conţină date identice în ţările în cauză, aceste date pot fi înscrise direct de către exportator sau de principalul obligat pe exemplarul 1 şi apar apoi, prin tratarea chimică a hârtiei, pe toate exemplarele. Atunci când, din diverse motive (de exemplu protejarea secretului comercial, conţinutul informaţiilor diferă între ţara exportatoare şi ţara de destinaţie) informaţiile nu trebuie transmise dintr-o ţară în alta, prin desensibilizarea hârtiei autocopiante, se limitează autocopierea la exemplarele destinate ţării exportatoare.Dacă trebuie să se folosească aceeaşi rubrică dar cu conţinut diferit în tara de destinaţie, trebuie să se utilizeze hârtie indigo pentru a se copia aceste date suplimentare pe exemplarele de la 6 la 8.Totuşi, în special în cazurile în care declaraţiile se prelucrează pe calculator, este posibil să nu se folosească setul de 8 exemplare menţionat mai sus, ci două seturi de patru exemplare, situaţie în care fiecare exemplar poate îndeplini o funcţie dublă: 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5; primul set ar corespunde în acest caz, dacă ne referim la informaţiile ce trebuie înscrise, exemplarelor de la 1 la 4 de mai sus, iar al doilea ar corespunde exemplarelor de la 5 la 8. În acest caz, în fiecare set de patru exemplare, numerele exemplarelor folosite trebuie indicate prin bararea numerelor, de pe marginea formularului, care se referă la exemplarele care nu se utilizează.Fiecare set de patru exemplare astfel definit este conceput în aşa fel încât datele care trebuie copiate pe diferitele exemplare să fie reproduse prin tratarea chimică a hârtiei.2. Utilizarea fractionatăAceasta se referă la situaţiile în care persoana interesată nu doreşte să folosească un set complet aşa cum se arată în pct. 1 de mai sus. În acest caz, pentru fiecare din etapele (export, tranzit sau import) unei operaţiuni care se referă la comerţul cu mărfuri între două părţi contractante, se pot folosi exemplarele declaraţiei necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale referitoare numai la acea etapă. În plus, dacă se doreşte, la aceste exemplare se pot anexa exemplarele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale legate de una sau alta din etapele următoare ale operaţiunii respective.Ca atare, sunt posibile mai multe combinaţii diferite în cazul utilizării fracţionate, numerele exemplarelor necesare fiind cele menţionate la pct.1 de mai sus.De exemplu, sunt posibile următoarele combinaţii:- numai pentru export: exemplarele 1, 2 şi 3,- pentru export + tranzit: exemplarele 1, 2, 3, 4, şi 5*15),--------*15) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109- pentru export + import: exemplarele 1, 2, 3, 6, 7 şi 8,- numai pentru tranzit: exemplarele 1, 4, şi 5*16),--------*16) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109- pentru tranzit + import: exemplarele 1, 4, 5, 6, 7 şi 8,- numai pentru import: exemplarele 6, 7 şi 8.În plus, există situaţii în care este esenţial să se prezinte o dovadă la destinaţie privind statutul comunitar al mărfurilor în cauză, deşi nu s-a recurs la regimul de tranzit. În astfel de cazuri este necesar să se folosească exemplarul prevăzut în acest scop (exemplarul nr. 4), fie separat, fie în combinaţie cu unul din celelalte seturi descrise mai sus. Atunci când, potrivit reglementările comunitare, documentul care atestă statutul comunitar al mărfurilor trebuie prezentat în trei exemplare, trebuie prezentate exemplare suplimentare sau fotocopii ale exemplarului nr. 4.B. Informaţii solicitateFormularele în cauză conţin toate datele ce pot fi solicitate de părţile contractante. Este obligatoriu ca anumite rubrici să fie completate, în timp ce altele trebuie completate numai dacă acest lucru este cerut de către ţara în care se îndeplinesc formalităţile. În acest sens, trebuie respectate întocmai dispoziţiile din prezenta notă referitoare la utilizarea diferitelor rubrici.În orice situaţie, fără a se aduce atingere procedurilor simplificate, listele cuprinzând numărul maxim de rubrici ce pot fi completate în fiecare etapă a unei operaţiuni comerciale între părţile contractante, inclusiv cele solicitate numai în cazul aplicării unor reglementări specifice sunt următoarele:- formalităţi de export: rubricile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54.- formalităţi de tranzit: rubricile 1 (a treia casetă), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima casetă), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 şi 56 (rubricile cu fond verde),*17)----------*17) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109- formalităţi de import: rubricile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,- dovada statutului comunitar al mărfurilor: (T 2 L): rubricile 1 (cu excepţia celei de-a doua casetă), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.C. Instrucţiuni privind utilizarea formularuluiÎn toate situaţiile în care tipul de set folosit conţine cel puţin un exemplar care poate fi utilizat într-o altă ţară decât cea în care a fost completat iniţial, formularele trebuie completate prin dactilografiere sau printr-un proces mecanografic sau similar acestuia. Pentru a uşura dactilografierea, formularul trebuie introdus în maşina de scris în aşa fel încât prima literă a datelor înscrise în rubrica 2 să fie amplasată în rubrica de poziţionare aflată în colţul din stânga sus.Atunci când se intenţionează ca toate exemplarele din set să fie folosite în aceeaşi ţară şi cu condiţia ca această opţiune să fie acceptată de ţara respectivă, exemplarele pot fi completate şi olograf, lizibil, cu cerneală şi cu majuscule. Acelaşi lucru este valabil şi pentru datele ce trebuie furnizate pe exemplarele folosite pentru a se solicita regimul de tranzit.Formularele nu trebuie să conţină ştersături sau suprascrieri. Orice modificare trebuie să se facă prin tăierea datelor eronate şi prin adăugarea, atunci când este cazul, a datelor corecte. Orice modificare realizată în acest mod trebuie semnată de persoana care o face şi vizată în mod expres de autorităţile competente. Acestea din urmă pot solicita, atunci când este necesar, depunerea unei noi declaraţii.În plus, formularele pot fi completate folosind un procedeu tehnic de reproducere automată în locul oricăreia dintre procedurile menţionate mai sus. Formularele pot fi întocmite şi completate în acest mod cu condiţia ca dispoziţiile privind modelele, hârtia, dimensiunile formularelor, limba în care sunt redactate, lizibilitatea, interdicţia ştersăturilor şi a suprascrierii, precum şi dispoziţiile privitoare la modificări să fie respectate cu stricteţe.Rubricile numerotate trebuie să fie completate numai atunci când este necesar. Celelalte rubrici, indicate printr-o literă majusculă, sunt rezervate exclusiv folosirii de către personalul administrativ.Exemplarele care trebuie să rămână la biroul de export şi/sau de plecare trebuie să poarte semnătura în original a persoanelor interesate. Semnătura principalului obligat sau, atunci când este cazul, a reprezentantului său autorizat, îl face răspunzător de toate elementele legate de operaţiunea de tranzit, aşa cum rezultă ele din aplicarea dispoziţiilor relevante, inclusiv a celor descrise în secţiunea B de mai sus.Exemplarele care trebuie să rămână la biroul de destinaţie trebuie să poarte semnătura în original a persoanei interesate. În cadrul formalităţilor de export şi de import, semnătura persoanei interesate echivalează cu un angajament, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul părţilor contractante, în ceea ce priveşte:- exactitatea datelor furnizate în declaraţie cu privire la formalităţile pentru care este răspunzătoare persoana respectivă,- autenticitatea documentelor anexate şi- respectarea tuturor obligaţiilor aferente plasării mărfurilor respective sub regimul solicitat.În ceea ce priveşte formalităţile de tranzit şi de import, trebuie menţionat că este în interesul fiecărei persoane care intervine în operaţiune să verifice conţinutul declaraţiei proprii. În special, orice neconcordanţă pe care o sesizează persoana interesată între mărfurile pe care trebuie să le declare şi datele deja furnizate, dacă este cazul, în formularele folosite, trebuie imediat comunicată autorităţilor vamale de către persoana respectivă. În astfel de cazuri declaraţia trebuie făcută pe formulare noi.Referitor la Titlul III, atunci când o rubrică nu trebuie completată, aceasta trebuie lăsată liberă.  +  Titlul II DATE CE TREBUIE ÎNSCRISE ÎN DIFERITE RUBRICII. Formalităţi de îndeplinit în ţara exportatoareRubrica 1: DeclaraţieÎn prima casetă se înscrie codul corespunzător indicat în anexa III.În ceea ce priveşte tipul de declaraţie (a doua casetă), completarea rubricii este opţională pentru părţile contractante.În plus, atunci când se foloseşte regimul de tranzit, simbolul adecvat trebuie înscris în caseta din partea dreaptă (a treia) a acestei rubrici.Rubrica 2: ExportatorSe înscrie numele, prenumele, sau după caz, denumirea şi adresa persoanei sau societăţii interesate. În ceea ce priveşte numărul de identificare, informaţia poate fi completată de părţile contractante (numărul de identificare alocat persoanei interesate de către autorităţile competente în scopuri fiscale, statistice sau de altă natură).În cazul grupajului de mărfuri, părţile contractante pot prevedea înscrierea menţiunii "diverşi" în această rubrică şi anexarea la declaraţie a listei exportatorilor.Pentru tranzit, completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 3: FormulareSe înscrie numărul de serie al setului respectiv, urmat de numărul total de seturi de formulare ale documentului unic şi de formulare complementare utilizate (de exemplu, în cazul prezentării unui set format dintr-un formular al documentului unic şi două formulare complementare, se înscrie pe formularul documentului unic 1/3, pe primul formular complementar 2/3 şi pe al doilea formular complementar 3/3).Atunci când declaraţia se referă la un singur articol (de ex. atunci când trebuie completată o singură rubrică cu "descrierea mărfurilor") nu se completează nimic în rubrica 3, dar se înscrie cifra 1 în rubrica 5.Atunci când se folosesc două seturi de patru exemplare în loc de un set cu opt exemplare, cele două seturi sunt considerate unul singur.Rubrica 4: Număr liste de încărcăturăSe înscrie în cifre numărul listelor de încărcătură anexate sau al oricăror liste descriptive de natură comercială, atunci când acestea sunt autorizate de autorităţile competente. În cazul formalităţilor de export, completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 5: ArticoleSe înscrie numărul total de articole declarate de persoana în cauză pe toate exemplarele formularului documentului unic şi pe cele ale formularelor complementare (sau pe listele de încărcare sau listele descriptive de natură comercială) folosite. Numărul articolelor trebuie să corespundă cu numărul de rubrici ce trebuie completate cu "descrierea mărfurilor".Rubrica 6: Total coleteCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie numărul total de colete care alcătuiesc transportul respectiv.Rubrica 7: Număr de referinţăInformaţie opţională pentru operatori, care poate conţine orice număr de referinţă alocat de persoana în cauză transportului respectiv.Rubrica 8: DestinatarSe înscrie numele, prenumele, sau după caz, denumirea şi adresa completă a persoanei (persoanelor) sau a societăţii (societăţilor) căreia (cărora) trebuie livrate mărfurile.Rubrică opţională pentru părţile contractante în ceea ce priveşte formalităţile la export. În cazul tranzitului, această rubrică este obligatorie; cu toate acestea, părţile contractante pot permite ca această rubrică să nu fie completată în cazul în care destinatarul este stabilit în afara teritoriului părţilor contractante. Numărul de identificare nu este obligatoriu în această etapă*18).----------*18) Decizia nr. 1/89 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea Formalităţilor din 3 mai 1989 care amendează Anexa II la Convenţia pentru simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 200 din 13.07.1989, p. 0003 - 0003Rubrica 9: Responsabil financiarCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (persoana care răspunde fie de transferul, fie de repatrierea fondurilor legate de tranzacţia respectivă).Rubrica 10: Ţara primei destinaţiiAceastă rubrică este opţională, putând fi folosită de părţile contractante potrivit cerinţelor proprii.Rubrica 11: Tara de tranzacţieAceastă rubrică este opţională, putând fi folosită de părţile contractante potrivit cerinţelor proprii.Rubrica 13: P.A.C.Completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (informaţii referitoare la aplicarea unei politici agricole).Rubrica 14: Declarant sau reprezentant al exportatoruluiSe înscrie numele, prenumele şi adresa completă a persoanei sau societăţii în cauză, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile. Dacă declarantul şi exportatorul sunt una şi aceeaşi persoană, se înscrie menţiunea "exportator". În ceea ce priveşte numărul de identificare, informaţia poate fi completată de părţile contractante (numărul de identificare alocat persoanei în cauză de către autorităţile competente, în scopuri fiscale, statistice sau de altă natură).Rubrica 15: Ţara de exportCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante în cazul formalităţilor de export, însă obligatorie atunci când este vorba despre regimul de tranzit.Se înscrie numele ţării din care se exportă mărfurile.În rubrica 15a se înscrie codul ţării respective.Completarea rubricii 15b este opţională pentru părţile contractante (regiunea din care se exportă mărfurile).Rubricile 15a şi 15b nu se utilizează pentru tranzit.Rubrica 16: Ţara de origineAceastă rubrică este opţională pentru părţile contractante. Dacă declaraţia se referă la mai multe articole care provin din diferite ţări, se înscrie menţiunea "diferit" în această rubrică.Rubrica 17: Tara de destinaţieSe înscrie numele ţării respective. În rubrica 17a se completează codul ţării respective. Nu este nevoie în această etapă să se completeze rubrica 17b.Rubricile 17a şi 17b nu se utilizează pentru tranzit.Rubrica 18: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante în cazul formalităţilor de export, însă este obligatorie în cazul tranzitului. Se înscrie identitatea, de exemplu numărul de înmatriculare sau numele mijlocului de transport (camion, vapor, vagon de cale ferată, avion) pe care sunt încărcate mărfurile direct la momentul prezentării la biroul vamal unde se îndeplinesc formalităţile de export sau de tranzit, apoi se înscrie naţionalitatea mijlocului de transport (sau cea a vehiculului care le propulsează pe celelalte dacă este vorba despre mai multe mijloace de transport), potrivit codurilor stabilite în acest sens. De exemplu, în cazul în care se foloseşte un vehicul de tracţiune şi o remorcă cu numere de înmatriculare diferite, se înscrie numărul de înmatriculare al vehiculului de tracţiune şi cel al remorcii, precum şi naţionalitatea vehiculului de tracţiune.În cazul trimiterilor poştale sau al transportului cu instalaţii fixe, în această rubrică nu se înscrie nici o informaţie cu privire la numărul de înmatriculare sau la naţionalitate.În cazul transportului pe calea ferată, rubrica cu privire la naţionalitate nu se completează.În celelalte cazuri, declaraţia privind naţionalitatea este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 19: Container (Ctr)Se înscriu, conform codurilor stabilite în anexa III, datele necesare referitoare la situaţia presupusă la trecerea frontierei ţării exportatoare, aşa cum sunt acestea cunoscute la momentul efectuării formalităţilor de export sau de tranzit.Pentru tranzit completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 20: Condiţii de livrareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se indică anumite clauze din contractul comercial).Rubrica 21: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontieraCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante în ceea ce priveşte identitatea.Completarea acestei rubrici este obligatorie în ceea ce priveşte naţionalitatea.Cu toate acestea, în cazul trimiterilor poştale sau al transporturilor pe calea ferată sau prin instalaţii fixe de transport nu se trece nimic legat de numărul de înmatriculare sau de naţionalitate.Se înscrie tipul mijlocului de transport (camion, vapor, vagon de cale ferată, avion), urmat de identitatea acestuia, de exemplu numărul de înmatriculare sau numele mijlocului de transport activ (adică mijlocul de transport propulsor) care se presupune că va fi folosit la trecerea frontierei la ieşirea din ţara exportatoare, urmat de naţionalitatea acestuia, aşa cum aceasta este cunoscută la momentul îndeplinirii formalităţilor de export sau de tranzit, folosind codul adecvat.În cazul transportului combinat sau dacă există mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este cel care propulsează întregul ansamblu. De exemplu, dacă este vorba despre un camion aflat pe un vas de transport maritim, mijlocul de transport activ este vaporul, iar dacă este vorba de un vehicul de tracţiune şi o remorcă, mijlocul de transport activ este vehiculul de tracţiune.Rubrica 22: Moneda şi valoarea totală facturatăCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscrie codul valutei în care s-a întocmit factura, urmat de suma facturată pentru cantitatea totală de mărfuri declarate).Rubrica 23: Curs de schimbCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (cursul de schimb aplicabil între moneda facturată şi moneda ţării respective).Rubrica 24: Natura tranzacţieiCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (indică unele clauze din contractul comercial).Rubrica 25: Mod de transport la frontierăSe înscrie, potrivit codurilor indicate în anexa III, modul de transport care corespunde mijloacelor de transport active cu care se presupune că mărfurile vor ieşi de pe teritoriul ţării exportatoare.Pentru tranzit, completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 26: Mod de transport interiorCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscrie, potrivit codurilor prevăzute în anexa III, natura modului de transport folosit pe teritoriul ţării respective).Rubrica 27: Locul de încărcareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie, după caz sub formă de cod, atunci când acest lucru este prevăzut, locul de încărcare a mărfurilor în mijlocul activ de transport pe care acestea urmează să treacă frontiera ţării exportatoare, aşa cum este el cunoscut la momentul îndeplinirii formalităţilor de export sau de tranzit.Rubrica 28: Informaţii financiare şi bancareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (transfer de fonduri legat de operaţiunea în cauză - informaţii privind formalităţile financiare, precum şi procedurile şi referinţele bancare).Rubrica 29: Birou de ieşireCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se indică biroul vamal prin care se intenţionează ca mărfurile să părăsească teritoriul ţării în cauză).Rubrica 30: Localizarea mărfurilorCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se indică locul exact unde mărfurile pot fi verificate).Rubrica 31: Colete şi descrierea mărfurilor - Mărci şi numere - Număr container(e) - Numărul şi naturaSe înscriu mărcile, numerele, numărul şi tipul coletelor, în cazul mărfurilor neambalate, numărul mărfurilor declarate, sau menţiunea "în vrac", după caz; se indică în toate cazurile denumirea comercială uzuală a mărfurilor. Pentru formalităţile de export, această denumire trebuie să conţină enunţurile necesare identificării mărfurilor. În cazul în care trebuie completată rubrica 33 "Codul mărfurilor", aceasta trebuie exprimată în termeni suficient de exacţi pentru a permite clasificarea lor. Această rubrică trebuie, de asemenea, să conţină datele cerute de eventualele reglementări specifice (accize, etc). Dacă se utilizează containere, în această rubrică trebuie, de asemenea, să fie înscrise mărcile de identificare ale acestora*19).------------*19) Decizia nr.1/89 a Comisiei mixte CEE-AELS privind simplificarea formalităţilor din 3 mai 1989 care amendează Anexa II la Convenţia pentru simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 200 din 13.07.1989, p. 0003 - 0003Atunci când persoana în cauză a înscris menţiunea "diferit" în rubrica 16, părţile contractante pot solicita ca în această rubrică să fie înscris numele ţării de origine a mărfurilor în cauză, însă acest lucru nu este obligatoriu.Rubrica 32: Articol numărSe înscrie numărul de ordine al articolului respectiv raportat la numărul total de articole declarate în formularele folosite, aşa cum se prevede în nota referitoare la rubrica 5.Atunci când declaraţia se referă la un singur articol, nu este necesar ca părţile contractante să solicite completarea acestei rubrici, deoarece în rubrica 5 se va înscrise cifra 1.Rubrica 33: Codul mărfurilorSe înscrie numărul de cod care corespunde articolului în cauză. În ceea ce priveşte tranzitul şi justificarea statutului comunitar al mărfurilor, rubrica este opţională pentru părţile contractante, exceptând cazurile în care Convenţia referitoare la regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 prevede utilizarea obligatorie a acesteia*20).----------*20) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109Rubrica 34: Cod ţară de origineCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante:- rubrica 34a (se înscrie codul corespunzător ţării indicate în rubrica 16. Atunci când în rubrica 16 s-a completat menţiunea "diferit", se va înscrie codul corespunzător ţării de origine a articolului respectiv),- rubrica 34b (se înscrie regiunea unde au fost produse mărfurile respective).Rubrica 35: Greutate bruttoCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante în cazul formalităţilor de export, însă este obligatorie în cazul tranzitului. Se înscrie greutatea brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în rubrica 31. Greutatea brută reprezintă greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu ambalajele acestora, excluzând greutatea containerelor şi a altor echipamente de transport.Rubrica 37: RegimSe înscrie, în conformitate cu codurile stabilite în acest scop, regimul vamal pentru care sunt declarate mărfurile la export.Rubrica 38: Greutate nettoSe înscrie greutatea netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în rubrica 31. Greutatea netă este greutatea mărfurilor fără ambalaj.În cazul tranzitului, completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 39: ContingentCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (atunci când este necesar pentru aplicarea legislaţiei cu privire la contingentare).Rubrica 40: Declaraţie sumară/document precedentCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (informaţii privind documentele necesare pentru aplicarea procedurii administrative premergătoare exportului într-o altă ţară).În ceea ce priveşte tranzitul şi justificarea statutului comunitar al mărfurilor, această rubrică se utilizează facultativ pentru părţile contractante, doar dacă Convenţia referitoare la un regim de tranzit comun, din 20 mai 1987, nu prevede utilizarea obligatorie a acesteia.*21)---------*21) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109Rubrica 41: Unităţi suplimentareSe completează, dacă este cazul, în conformitate cu nomenclatura mărfurilor. Pentru articolul respectiv, se înscrie cantitatea exprimată în unitatea prevăzută în nomenclatura mărfurilor.Rubrica 44: Menţiuni speciale, documente prezentate, certificate şi autorizaţiiSe înscriu pe de o parte informaţiile cerute de reglementările specifice aplicabile în ţara de export şi pe de altă parte datele privind documentele emise în sprijinul declaraţiei. (Acestea pot include numerele de serie ale exemplarelor de control T5, numărul licenţei sau al permisului de export, date cu privire la reglementările veterinare şi fitosanitare, numărul conosamentului etc). În caseta "Codul menţiuni speciale (M.S.)" se înscrie, de la caz la caz, numărul de cod stabilit în acest scop pentru menţiunile speciale care pot fi solicitate la tranzit. Această casetă nu trebuie completată până la introducerea unui sistem de încheiere a operaţiunilor de tranzit printr-un procedeu informatic.Rubrica 46: Valoare statisticăSe înscrie suma reprezentând valoarea statistică, exprimată în moneda prevăzută de partea contractantă, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile.Rubrica 47: Calculul impozitărilorPărţile contractante pot solicita să se înscrie pe fiecare rând, atunci când este cazul, folosind codurile stabilite în acest scop, următoarele date:- tipul taxei (drepturi de export),- baza de impozitare,- procentul care se aplică la impozitare,- cuantumul taxei calculate,- modalitatea de plată aleasă (MP).Rubrica 48: Report de platăCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (date privind autorizaţia respectivă).Rubrica 49: Identificarea antrepozituluiCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractanteRubrica 50: Principal obligat şi reprezentant autorizat, locul, data şi semnăturaSe înscrie numele şi prenumele persoanei sau numele societăţii şi adresa completă a principalului obligat, precum şi numărul de identificare, dacă există, alocat de autorităţile competente. Dacă este cazul, se înscrie numele şi prenumele persoanei sau numele societăţii la care este reprezentant abilitat să semneze în numele principalului obligat.Sub rezerva dispoziţiilor specifice care vor fi adoptate cu privire la utilizarea sistemelor informatice, semnătura olografă a persoanei în cauză trebuie aplicată pe exemplarul care rămâne la biroul de plecare. Atunci când persoana în cauză este persoană juridică, semnatarul trebuie să adauge după semnătură numele, prenumele şi funcţia sa în cadrul societăţii.Rubrica 51: Birouri de tranzit prevăzute şi ţăriSe înscrie biroul de tranzit prevăzut pentru intrarea în fiecare ţară al cărei teritoriu se intenţionează a fi traversat în timpul transportului sau, atunci când transportul trebuie să traverseze un alt teritoriu decât al părţilor contractante, biroul de ieşire pe unde mijlocul de transport părăseşte teritoriul părţilor contractante. Birourile de tranzit figurează pe lista birourilor vamale competente pentru efectuarea operaţiunilor de tranzit. După numele biroului, se înscrie codul ţării respective.Rubrica 52: GaranţieSe înscriu orice informaţii utile referitoare la tipul de garanţie folosită pentru operaţiunea respectivă.Rubrica 53: Biroul de destinaţie şi ţaraSe înscrie numele biroului vamal la care urmează să fie prezentate mărfurile pentru încheierea operaţiunii de tranzit. Birourile de destinaţie figurează pe "lista birourilor vamale competente pentru operaţiunile de tranzit".După numele biroului, se înscrie codul ţării în cauză.Rubrica 54: Locul şi data, semnătura şi numele declarantului sau reprezentantuluiÎn cazul în care nu există dispoziţii specifice legate de folosirea mijloacelor informatice, semnătura manuală originală a persoanei în cauză trebuie aplicată pe exemplarul care rămâne la biroul de plecare, urmată de numele şi prenumele persoanei respective. Atunci când persoana în cauză este o persoană juridică, semnatarul trebuie să adauge, după semnătură şi nume, funcţia sa în cadrul societăţii, dacă acest lucru este solicitat de părţile contractante.II. Formalităţi în cursul transportuluiÎntre momentul când mărfurile părăsesc biroul de export şi/sau plecare şi momentul când ajung la biroul de destinaţie, este posibil să fie nevoie să se adauge anumite menţiuni pe exemplarele documentului unic care însoţesc mărfurile. Aceste menţiuni se referă la operaţiunea de transport şi trebuie adăugate pe document de către transportatorul care răspunde de mijloacele de transport pe care sunt încărcate direct mărfurile, în timpul desfăşurării operaţiunii de transport. Aceste menţiuni pot fi adăugate de mână, lizibil. În acest caz, formularele trebuie completate cu cerneală şi cu litere mari de tipar.Aceste menţiuni se referă numai la rubricile următoare (exemplarele 4 şi 5):- Transbordare: se completează rubrica 55Rubrica 55 (transbordări):Rubrica se utilizează conform dispoziţiilor din Convenţia referitoare la regimul de tranzit comun din 20 mai 1987.*22)----------*22) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109- Alte incidente: se completează rubrica 56Rubrica 56 (alte incidente în cursul transportului):Rubrica trebuie completată în conformitate cu obligaţiile aplicabile privind tranzitul.În plus, atunci când mărfurile se încarcă pe o semi-remorcă şi se schimbă numai vehiculul de tracţiune pe durata călătoriei (fără ca mărfurile să fie manipulate sau transbordate). În această rubrică se înscrie numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul de tracţiune. În astfel de cazuri nu este necesară viza autorităţilor competente.III. Formalităţi în tara de destinaţieRubrica 1: DeclaraţieSe înscriu codurile prevăzute în anexa III, după caz.În ceea ce priveşte tipul de declaraţie (a doua casetă), această informaţie este opţională pentru părţile contractante.Caseta (a treia) din dreapta nu se completează pentru formalităţile de import.Rubrica 2: ExportatorCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscriu numele, prenumele, sau după caz, denumirea şi adresa exportatorului sau vânzătorului mărfii.Rubrica 3: FormulareSe înscrie numărul de serie al setului respectiv, urmat de numărul total de seturi de formulare ale documentului unic şi de formulare complementare utilizate (de exemplu, în cazul prezentării unui set format dintr-un formular al documentului unic şi două formulare complementare, se înscrie pe formularul documentului unic 1/3, pe primul formular complementar 2/3 şi pe al doilea formular complementar 3/3).Atunci când declaraţia se referă la un singur articol (de ex. atunci când trebuie completată o singură rubrică cu "descrierea mărfurilor") nu se completează nimic în rubrica 3, dar se înscrie cifra 1 în rubrica 5.Rubrica 4: Număr liste de încărcăturăCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Se înscrie în cifre numărul listelor de încărcătură anexate sau al listelor descriptive de natură comercială, atunci când acestea sunt autorizate de autorităţile competente.Rubrica 5: ArticoleSe înscrie numărul total de articole declarate de persoana în cauză pe toate exemplarele formularului documentului unic şi pe cele ale formularelor complementare (sau pe listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială) folosite.Numărul de articole trebuie să corespundă cu numărul de rubrici referitoare la "descrierea mărfurilor" care trebuie completate.Rubrica 6: Total coleteAceastă rubrică este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie numărul total de colete care alcătuiesc transportul respectiv.Rubrica 7: Număr de referinţăInformaţie opţională pentru operatori, care poate conţine orice număr de referinţă alocat de persoana în cauză transportului respectiv.Rubrica 8: DestinatarSe înscrie numele, prenumele şi adresa completă a persoanei sau societăţii respective. În cazul grupajului de mărfuri, părţile contractante pot prevedea ca în această rubrică să se înscrie menţiunea "diverşi" şi ca lista destinatarilor să fie anexată declaraţiei. În ceea ce priveşte numărul de identificare, informaţia poate fi completată de părţile contractante (numărul de identificare alocat persoanei în cauză de către autorităţile competente în scopuri fiscale, statistice sau de altă natură).Rubrica 9: Responsabil financiarCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (persoana care răspunde fie de transferul, fie de repatrierea fondurilor cu privire la tranzacţie).Rubrica 10: Ţara ultimei provenienţeCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante şi se foloseşte potrivit cerinţelor proprii.Rubrica 11: Ţara de tranzacţie/de producţieCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante şi se foloseşte potrivit cerinţelor proprii.Rubrica 12: Elemente pentru valoareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (detalii necesare pentru determinarea valorii în vamă, a valorii fiscale sau a celei statistice).Rubrica 13: P.A.C.Completarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (informaţii privind aplicarea unei politici agricole).Rubrica 14: Declarant sau reprezentant ai destinataruluiSe înscrie numele, prenumele şi adresa completă ale persoanei interesate sau ale societăţii respective, potrivit dispoziţiilor aplicabile. Dacă declarantul şi destinatarul sunt una şi aceeaşi persoană, se înscrie menţiunea "destinatar".În ceea ce priveşte numărul de identificare, informaţia poate fi completată de părţile contractante (numărul de identificare alocat persoanei în cauză de către autorităţile competente în scopuri fiscale, statistice sau de altă natură).Rubrica 15: Ţara de exportCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie numele ţării din care au fost exportate mărfurile. În rubrica 15a se înscrie codul ţării respective.Rubrica 15b nu se completează.Rubrica 16: Ţara de origineCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Dacă declaraţia se referă la mai multe articole cu origine diferită, se înscrie menţiunea "diferit" în această rubrică.Rubrica 17: Tara de destinaţieCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie numele ţării respective.În rubrica 17a se înscrie codul ţării respective.În rubrica 17b se înscrie regiunea de destinaţie a mărfii.Rubrica 18: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la sosireCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie identitatea, de exemplu numărul (numerele) de înmatriculare sau numele mijloacelor de transport (camion, vapor, vagon de cale ferată, avion) pe care au fost încărcate mărfurile direct la prezentarea la biroul vamal unde au fost îndeplinite formalităţile de import, apoi naţionalitatea mijloacelor de transport (sau cea a vehiculului care le propulsează pe celelalte dacă este vorba despre mai multe mijloace de transport) în conformitate cu codurile prevăzute în acest scop. De exemplu, în cazul în care se foloseşte un vehicul de tracţiune şi o remorcă cu numere de înmatriculare diferite, se înscrie numărul de înmatriculare al vehiculului de tracţiune şi cel al remorcii, precum şi naţionalitatea vehiculului de tracţiune.În cazul trimiterilor poştale sau al transportului prin instalaţii fixe. În această rubrică nu se înscrie nimic cu privire la numărul de înmatriculare sau naţionalitate.În cazul transportului pe cale ferată. În această rubrică nu se scrie nimic cu privire la naţionalitate.Rubrica 19: Container (Ctr)Se înscriu toate datele necesare în conformitate cu codurile prevăzute în anexa III.Rubrica 20: Condiţii de livrareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (indică anumite clauze din contractul comercial).Rubrica 21: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontieraCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante în ceea ce priveşte identitatea. Completarea acestei rubrici este obligatorie cu privire la naţionalitate.Totuşi, în cazul trimiterilor poştale sau al transportului pe calea ferată sau prin instalaţii fixe, nu se completează nimic în legătură cu numărul de înmatriculare sau naţionalitatea.Se înscrie tipul mijlocului de transport (de exemplu camion, vapor, vagon de cale ferată, avion), urmat de identitatea acestuia, de exemplu numărul de înmatriculare sau numele mijlocului de transport activ (adică mijlocul de transport propulsor) folosit la trecerea frontierei din tara de destinaţie, urmat de naţionalitatea acestuia, folosind codul adecvat.În cazul transportului combinat sau dacă sunt mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este cel care propulsează întregul ansamblu. De exemplu, dacă este vorba despre un camion îmbarcat pe un vas maritim, mijlocul de transport activ este vaporul, dacă este vorba despre un vehicul de tracţiune şi o remorcă, mijlocul de transport activ este vehiculul de tracţiune.Rubrica 22: Moneda şi valoarea total facturatăCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscrie codul valutei în care s-a întocmit factura, urmat de suma facturată pentru cantitatea totală de mărfuri declarate).Rubrica 23: Curs de schimbCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (cursul de schimb aplicabil dintre moneda facturată şi moneda ţării respective).Rubrica 24: Natura tranzacţieiCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (indică anumite clauze din contractul comercial).Rubrica 25: Mod de transport la frontierăSe înscrie, în conformitate cu codurile care figurează în anexa III, modul de transport care corespunde mijloacelor de transport active cu care mărfurile au intrat pe teritoriul ţării de destinaţie.Rubrica 26: Mod de transport interiorCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscrie, în conformitate cu codurile din anexa III, natura modului de transport folosit pe teritoriul ţării respective).Rubrica 27: Locul de descărcareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie, dacă este cazul sub formă de cod, atunci când acest lucru este prevăzut, locul unde mărfurile vor fi descărcate din mijloacele de transport active cu care acestea au trecut graniţa tării de destinaţie.Rubrica 28: Informaţii financiare şi bancareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (transfer de fonduri legat de operaţiunea în cauză - informaţii privind formalităţile financiare, precum şi procedurile şi referinţele bancare).Rubrica 29: Birou de intrareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se indică biroul vamal prin care mărfurile au intrat pe teritoriul ţării respective).Rubrica 30: Localizarea mărfurilorCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se indică locul exact unde mărfurile pot fi examinate).Rubrica 31: Colete şi descrierea mărfurilor - Mărci şi numere - Număr container(e) - Numărul şi naturaSe înscriu mărcile, numerele, numărul şi tipul coletelor, sau, în situaţia mărfurilor neambalate, numărul mărfurilor declarate, sau menţiunea "în vrac", după caz, precum şi datele necesare identificării acestora. Descrierea mărfurilor se referă la denumirea comercială uzuală a acestora exprimată în termeni suficient de exacţi pentru a permite identificarea şi clasificarea lor imediat şi fără ambiguităţi. Această rubrică trebuie să cuprindă şi datele cerute de eventuale reglementări specifice (precum cele referitoare la TVA şi accize). Dacă se folosesc containere, în această rubrică trebuie, de asemenea, să fie înscrise marcajele de identificare ale acestora.Atunci când persoana în cauză a înscris menţiunea "diferit" în rubrica 16, (ţara de origine), părţile contractante pot cere să se indice şi numele ţării de origine a mărfurilor respective.Rubrica 32: Articol numărSe înscrie numărul articolului respectiv raportat la numărul total de articole declarate în formularele folosite, aşa cum se indică în nota referitoare la rubrica 5.Atunci când declaraţia se referă la un singur articol, nu este nevoie ca părţile contractante să solicite completarea acestei rubrici, deoarece în rubrica 5 se va înscrie cifra 1.Rubrica 33: Codul mărfurilorSe înscrie numărul de cod care corespunde articolului în cauză. În caseta a doua şi în următoarele, părţile contractante pot prevedea folosirea unei nomenclaturi specifice.Rubrica 34: Cod ţară de origineCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. În rubrica 34a se înscrie codul care corespunde ţării indicate în rubrica 16. Atunci când în rubrica 16 a fost completată menţiunea "diferit", se înscrie codul care corespunde ţării de origine a articolului respectiv (Rubrica 34b nu se completează).Rubrica 35: Greutate bruttoCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante. Se înscrie greutatea brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în rubrica 31 corespunzătoare. Greutatea brută reprezintă greutatea cumulată a mărfurilor şi ambalajului acestora, excluzând greutatea containerelor şi a altor echipamente de transport.Rubrica 36: PreferinţeCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscriu informaţii privind aplicarea unor drepturi preferenţiale).Rubrica 37: RegimSe înscrie, în conformitate cu codurile stabilite în acest scop, regimul vamal pentru care sunt declarate mărfurile la destinaţie.Rubrica 38: Greutate nettoSe înscrie greutatea netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în rubrica 31 corespunzătoare. Greutatea netă reprezintă greutatea proprie a mărfurilor, fără ambalaj.Rubrica 39: ContingentCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (pentru cazurile în care se aplică o legislaţie referitoare la contingentare).Rubrica 40: Declaraţie sumară/document precedentCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (informaţii cu privire la o declaraţie sumară folosită în ţara de destinaţie sau la documentele legate de orice procedură administrativă anterioară).Rubrica 41: Unităţi suplimentareSe completează, dacă este cazul, în conformitate cu nomenclatura mărfurilor. Pentru articolul respectiv, se înscrie cantitatea exprimată în unitatea prevăzută în nomenclatura mărfurilor.Rubrica 42: Preţ articolCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (se înscrie partea de preţ menţionată în rubrica 22 referitoare la preţul acestui articol).Rubrica 43: Metoda de evaluareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (elemente necesare pentru stabilirea valorii în vamă, a valorii fiscale sau a celei statistice).Rubrica 44: Menţiuni speciale, documente prezentate, certificate şi autorizaţiiSe înscriu pe de o parte, menţiunile solicitate potrivit reglementărilor specifice aplicabile în ţara de destinaţie, precum şi datele referitoare la documentele prezentate în sprijinul declaraţiei. (Acestea pot include numărul exemplarelor de control T5; numărul licenţei/permisului de import; date privind reglementările veterinare şi fitosanitare; numărul conosamentului). Caseta "Codul menţiuni speciale (M.S.)" nu se completează.Rubrica 45: AjustareCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante (detalii necesare pentru determinarea valorii în vamă, a valorii fiscale sau a celei statistice).Rubrica 46: Valoare statisticăSe înscrie suma reprezentând valoarea statistică, exprimată în moneda prevăzută de ţara de destinaţie, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.Rubrica 47: Calculul impozitărilorPărţile contractante pot solicita, acolo unde este cazul, indicarea următoarelor date, pe fiecare rând, folosind codurile corespunzătoare stabilite în acest scop:- tipul de taxe (drepturi de import),- baza de calcul a impozitului,- procentul de impozitare,- cuantumul taxelor calculate,- metoda de plată aleasă (MP).Rubrica 48: Report de platăCompletarea acestei rubrici pentru părţile contractante (date privind autorizaţia respectivă).Rubrica 49: Identificarea antrepozituluiCompletarea acestei rubrici este opţională pentru părţile contractante.Rubrica 54: Locul şi data, semnătura şi numele declarantului sau reprezentatuluiSub rezerva dispoziţiilor specifice legate de folosirea mijloacelor informatice, pe exemplarul care rămâne la biroul de destinaţie trebuie aplicată semnătura olografă a persoanei în cauză, urmată de numele şi prenumele acesteia. În cazul persoanelor juridice, semnatarul trebuie să adauge, după semnătură şi nume, funcţia sa în cadrul societăţii, dacă acest lucru este solicitat de părţile contractante.  +  Titlul III Observaţii privind formularele complementareA. Formularele complementare se utilizează numai dacă declaraţia se referă la mai mult de un articol (vezi rubrica 5). Acestea trebuie să însoţească un formular al documentului unic.B. Observaţiile din Titlurile I şi II de mai sus se aplică şi formularelor complementare.Totuşi:- Completarea rubricii 2/8 este opţională pentru părţile contractante şi trebuie să conţină numai numele şi numărul de identificare, dacă acesta există, al persoanei interesate.- Partea "Recapitulare" din rubrica 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor cuprinse în formularele documentului unic şi în formularele complementare utilizate. De aceea acesta rubrică trebuie completată numai pe ultimul formular complementar, anexat unui formular al documentului unic, înscriind totalul pe tipuri de taxe şi totalul general (TG) al taxelor datorate.C. În cazul în care se folosesc formulare complementare, rubricile referitoare la "descrierea mărfurilor" care nu au fost completate trebuie barate pentru a împiedica completarea lor ulterioară.  +  Anexa IIICODURILE UTILIZATE ÎN DOCUMENTUL UNICRubrica 1: DeclaraţiePrima casetă:Simbolul EU trebuie folosit pentru:- declaraţia de export către teritoriul altei părţi contractante,- declaraţia de import din teritoriul altei părţi contractante.Caseta a treia:Aceasta trebuie completată numai atunci când formularul se utilizează pentru tranzit.Rubrica 19: Container (Ctr)Codurile care se aplică sunt următoarele:0 - mărfuri netransportate în containere,1 - mărfuri transportate în containere.Rubrica 25: Mod de transport la frontierăLista de coduri care se aplică este următoarea:Cod pentru moduri de transport, poştă şi alte trimiteri:A. Cod format dintr-o singură cifră (obligatoriu)B. Cod format din două cifre (a doua cifră este opţională pentru părţile contractante)────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────   A │ B Denumirea────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────   1 │ 10 Transport maritim        │ 12 Vagon de cale ferată pe vas de transport maritim        │ 16 Vehicul rutier autopropulsat pe vas de transport maritim        │ 17 Remorcă sau semi-remorcă pe vas de transport maritim        │ 18 Vas de transport fluvial intern pe vas de transport maritim   2 │ 20 Transport feroviar        │ 23 Vehicul rutier pe vagon de cale ferată   3 │ 30 Transport rutier   4 │ 40 Transport aerian   5 │ 50 Trimiteri poştale   7 │ 70 Instalaţii fixe de transport   8 │ 80 Transport fluvial intern   9 │ 90 Propulsie proprie────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────Rubrica 26: Mod de transport interiorSe aplică codurile adoptate pentru rubrica 25.Rubrica 33: Codul mărfurilorPrima casetăÎn Comunitatea Europeană se indică cele opt cifre din Nomenclatura Combinată. În ţările AELS se indică în partea din stânga a acestei subdiviziuni cele şase cifre ale Sistemului armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor. În ceea ce priveşte tranzitul şi atunci când Convenţia referitoare la regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 prevede, se va indica codul format din cel puţin 6 cifre din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a mărfurilor*23).------------*23) Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 decembrie 2000 care amendează anexele II şi III din Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuriJO nr. L 009 din 12.01.2001, p. 0108 - 0109Alte caseteSe completează utilizând orice alte coduri specifice folosite de părţile contractante în cauză (acestea trebuie indicate imediat după prima casetă).-------