LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Literele l), m), n) și p) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:l) valoarea efectivă a unei tranzacții prin compensare - valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituția publică din România cu care s-a derulat operațiunea compensatorie și acceptată de Agenție, din care se scad, dacă este cazul, valoarea acceptată a importurilor și/sau profitul realizat de contractant și/sau de entitatea eligibilă și transferat în afara țării după plata impozitelor și taxelor legale;m) valoarea de compensare a unei tranzacții prin compensare - valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzacției;n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzacții prin compensare. Valorile coeficienților și modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;...........................................................................p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligației de compensare, stabilită prin acordul de compensare;2. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic din România, pentru realizarea obiectului unui contract încheiat cu o autoritate contractantă, încheie contracte de import de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale a căror valoare depășește, individual sau cumulat, 3 milioane euro.3. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:6^1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție. Președintele Agenției poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligației de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (1^1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:d) încasări din alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului;5. La articolul I punctul 8, litera g) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:g) stabilirea reglementărilor privind derularea operațiunilor compensatorii și a tuturor documentelor conexe acestora;6. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 20^1 - 20^3, cu următorul cuprins:20^1. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Executarea obligației de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul.20^2. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Executarea obligației de compensare poate începe după semnarea contractului de achiziție și înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.20^3. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:(2) Executarea obligației de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligației de compensare.7. La articolul I, după punctul 29 se introduce punctul 29^1 cu următorul cuprins:29^1. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Dacă obligațiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobținută prin operațiunea compensatorie. Limita penalităților va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.8. La articolul I, după punctul 31 se introduce punctul 31^1 cu următorul cuprins:31^1. Alineatul (2) al articolului 43^1 va avea următorul cuprins:(2) Înțelegerea contractantului cu membri ai Agenției sau cu agenți economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.9. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Data de referință pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 și la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.10. La articolul IV, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială va prezenta propuneri pentru o hotărâre a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operațiuni compensatorii și a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 ianuarie 2006.Nr. 19.-----