HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 17 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, toate datele şi informaţiile necesare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se sancţionează potrivit prevederilor legale."2. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dispoziţia de repartizare se eliberează în vederea prezentării persoanei în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la angajator, pentru a participa la selecţia organizată de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de muncă vacant."3. Alineatul (3) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora şi, după caz, la reexaminare."4. La articolul 32 alineatul (1) punctul B, litera c) va avea următorul cuprins:"c) cheltuielile pentru abonamente/bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege;".5. Alineatul (4) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(4) Cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională, prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, necesare organizării programelor proprii de formare profesională, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj."6. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare se pot înscrie şi persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru toate modulele programului de la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv."7. La articolul 41 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele acte:".8. Alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (1) lit. b) din norme, dacă nu se prezintă la examenul de absolvire sau la reexaminare din alte motive decât cele neimputabile persoanei, şi prevederile art. 37 alin. (6) din norme, dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire."9. Alineatul (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"(2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea programului de formare profesională."10. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, examenele de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională acordate gratuit potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează, în termenele stabilite la art. 51 alin. (2) şi la art. 58 alin. (4), conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor."11. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, reactualizate conform legii. (2) Prin această măsură se urmăreşte reducerea perioadei de şomaj prin stimularea încadrării în muncă a şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj din rândul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege."12. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţia, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani. (2) Nu sunt beneficiari ai acestei măsuri persoanele prevăzute la alin. (1) pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, iar ulterior, ca urmare a modificării prin act adiţional a duratei pentru care au fost încadrate în muncă, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. (3) Nu au dreptul să beneficieze de această măsură persoanele prevăzute la alin. (1), care solicită acordarea acesteia după expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme."13. După alineatul (1) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege."14. După articolul 70 se introduc şapte noi articole, articolele 70^1-70^7, cu următorul cuprins:"Art. 70^1. - (1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, completarea veniturilor absolvenţilor constă în acordarea, după caz, a unei prime neimpozabile, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi/sau a unei sume neimpozabile, egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar mai fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. (2) Prin măsurile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege se urmăreşte stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi a absolvenţilor şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Art. 70^2. - (1) Beneficiarii măsurilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege sunt: a) absolvenţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1) din norme, pentru prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege; b) absolvenţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 43^3 alin. (1) din norme, pentru suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege. (2) Nu au dreptul să beneficieze de aceste măsuri absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), care solicită acordarea acestora după expirarea termenelor prevăzute la art. 43^1 alin. (2) şi la art. 43^3 alin. (2) din norme.Art. 70^3. - (1) Acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 43^1 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. (2) Stabilirea dreptului sub formă de primă se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (4) Plata dreptului prevăzut la alin. (3) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (5) Evidenţierea absolvenţilor care beneficiază de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege şi a sumelor încasate de aceştia se face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct.Art. 70^4. - (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată la alin. (1) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (4) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia. (5) În situaţia în care, în urma contactării angajatorului, se constată că raportul de muncă sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, dreptul la această primă încetează prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu.Art. 70^5. - (1) Acordarea sumei reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 43^3 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. (2) Perioada pentru care absolventul ar mai fi avut dreptul la indemnizaţie de şomaj se determină prin scăderea din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 40 alin. (1) din lege, a perioadei pentru care absolventul a beneficiat de indemnizaţie de şomaj. (3) Indemnizaţia de şomaj la care absolventul ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege, reprezintă indemnizaţia de şomaj pentru întreaga perioadă determinată potrivit alin. (2). (4) Indemnizaţia de şomaj pentru o lună întreagă din perioada determinată la alin. (2) se calculează prin aplicarea procentului de 50% asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării absolventului. (5) Pentru fracţiuni de lună din perioada determinată potrivit alin. (2), indemnizaţia de şomaj se calculează conform regulii prevăzute la art. 23 alin. (2) din norme.Art. 70^6. - (1) Stabilirea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Suma reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, calculată potrivit art. 70^5, se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (4) Evidenţierea absolvenţilor care beneficiază de dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege şi a sumelor încasate de aceştia se face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct.Art. 70^7. - (1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite fără temei legal, precum şi debitele create se recuperează de la absolvenţii care le-au primit în mod necuvenit, potrivit prevederilor legale."15. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unei activităţi în scopul dezvoltării comunităţii locale, angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că: a) au prevăzut în statut, respectiv în actul de înfiinţare, activitatea respectivă; b) sunt acreditaţi/autorizaţi, în condiţiile legii, pentru derularea activităţii respective; c) li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."16. Alineatul (3) al articolului 87 va avea următorul cuprins:"(3) Odată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate, pe lucrări şi activităţi pentru dezvoltarea comunităţii locale respective, şi să le distribuie angajatorilor care le organizează, după caz, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."17. După alineatul (2) al articolului 90 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiată convenţia prevăzută la alin. (2), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat. (4) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în condiţiile alin. (3), în copie, se anexează la actul adiţional încheiat la convenţia prevăzută la alin. (2)."18. Alineatul (3) al articolului 91 va avea următorul cuprins:"(3) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, avut în vedere la acordarea subvenţiilor, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se face plata."19. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevăzut la art. 52 din norme. (2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, de stat sau particular, autorizată sau acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire."20. După litera g) a articolului 97 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 din lege nu efectuează rezidenţiatul şi/sau nu mai au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz."21. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96, şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei de 2,5% aferente absolvenţilor încadraţi; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din lege. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 2,5% asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenţii încadraţi pentru care se încheie convenţia şi constituit din elementele prevăzute la art. 13 din norme. (3) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de absolvenţii încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 96. (4) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (5) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 96 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă. (6) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (7) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. (8) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (7) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1)."22. Articolul 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective următoarele documente: a) declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, în original şi în copie; b) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme; c) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator. (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă. (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale."23. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii licenţiaţi anterior promoţiei 2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, beneficiază, în vederea completării acesteia în condiţiile legii, de măsurile de stimulare prevăzute în această ordonanţă de urgenţă. (2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea efectuării rezidenţiatului absolvenţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de măsurile de stimulare prevăzute în această ordonanţă de urgenţă. (3) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, cu excepţia celor care efectuează rezidenţiatul potrivit legii sau care au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară cel puţin o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului, beneficiază, în condiţiile legii, de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege, în măsura în care nu beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege."24. Titlul secţiunii a 3-a a capitolului VII va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aSubvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, precum şi angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează persoane din această categorie"25. La articolul 103, litera a) va avea următorul cuprins:"a) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;".26. Articolul 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data angajării persoanelor din categoriile respective, prevăzut la art. 59 din norme. (2) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune documentele prevăzute la art. 59 alin. (3) din norme."27. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - (1) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective următoarele documente: a) declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, în original şi în copie; b) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 20 la norme; c) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator. (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă. (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale."28. Articolul 107 va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei de 2,5% aferente persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 2,5%, asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se încheie convenţia, şi constituit din elementele prevăzute la art. 13 din norme. (3) Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în condiţiile art. 85 alin. (2) din lege, a persoanelor cu handicap nu poate depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă. (4) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata. (5) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105. (6) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (7) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă. (8) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (9) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. (10) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (9) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare."29. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării. (2) De aceeaşi facilitate beneficiază şi angajatorii care primesc credite în condiţiile art. 86 alin. (1) şi (4) din lege, numai pentru şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încadraţi peste nivelul de 60% din locurile de muncă nou-create. (3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 86^1 din lege, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit alin. (1), numai pentru şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încadraţi pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile."30. Alineatul (2) al articolului 112 se abrogă.31. Articolul 113 va avea următorul cuprins:"Art. 113. - (1) Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente: a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a). (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1^1) din norme atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la art. 93 din lege."32. Articolul 115 va avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă verifică, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuţiei datorate. (2) Reducerea contribuţiei datorate se acordă conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme, după caz: a) începând din anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menţinuţi în activitate şomerii încadraţi, în situaţia în care angajatorul solicită reducerea contribuţiei în anul împlinirii celor 6 luni; b) din luna următoare solicitării reducerii, în situaţia în care angajatorul solicită reducerea în anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menţinuţi în activitate şomerii încadraţi, în termenul prevăzut la art. 62 din norme. (3) Pentru a beneficia lunar, pe perioada de 6 luni, de suma reprezentând reducerea contribuţiei datorate, calculată potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligaţia de a deduce, în condiţiile legii, această sumă şi de a depune declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, în original şi în copie, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea acestei declaraţii lunare. (4) Angajatorii care nu fac deducerea lunară sau care nu depun declaraţia lunară în termen ori o completează altfel decât potrivit prevederilor legale sau cu date eronate pierd dreptul de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 93 din lege pentru luna respectivă. (5) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 93 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (6) Debitele provenite din acordarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 93 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.860.__________