HOTĂRÂRE nr. 1.846 din 22 decembrie 2005pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii2. La alineatul (2) al articolului 1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) participarea la cursuri de perfecționare în domeniul protejării bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil;3. La alineatul (3) al articolului 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) participarea la cursuri de perfecționare în domeniul protejării monumentelor istorice;4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a următoarelor activități finanțate integral din venituri proprii:a) achiziția de publicații destinate bibliotecilor publice, în afara programelor finanțate de la bugetul de stat, și acordarea unor tichete valorice, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, activități desfășurate de Ministerul Culturii și Cultelor;b) finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale și acțiunilor culturale, în afara programelor finanțate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare;c) activități specifice desfășurate de către direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau în:a) achiziția de publicații prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice;b) susținerea activității Comisiei de achiziții ale cărților și publicațiilor periodice pentru bibliotecile publice;c) imprimarea și distribuirea tichetelor valorice pentru achiziționarea de publicații prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.(3) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. b) constă în acordarea de finanțare nerambursabilă pentru programele, proiectele culturale și acțiunile culturale selectate în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare.(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) constau în:a) dezvoltarea bazei materiale în scopul diversificării, modernizării și optimizării serviciilor culturale oferite, precum și pentru protecția și promovarea culturii;b) inițierea și sprijinirea acțiunilor de promovare, protejare și revitalizare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și a programelor de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;c) editarea și tipărirea de cărți, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate și de interes general, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate în domeniul culturii și artei.5. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin (1) lit. a) se realizează integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii și Cultelor, constând din cota de 0,4% din profitul net anual al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., acordată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003.(2^2 ) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) se realizează integral din veniturile proprii ale Fondului Cultural Național, provenite din sursele prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare.(2^3) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. c) se realizează integral din veniturile proprii ale direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, constând din cota-parte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor proprietate publică pe care le au în administrare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.6. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 1^1 alin. (1), se întocmesc și se aprobă odată cu bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.7. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(4) Raportarea execuției de casă a bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 1^1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 1.846.------