LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La punctul 1 al articolului I, alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Administraţia Naţională «Apele Române» este persoană juridică română şi funcţionează pe bază de gestiune şi autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La punctul 3 al articolului I, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Patrimoniul Administraţiei Naţionale «Apele Române», înfiinţată ca instituţie publică, se preia de la Administraţia Naţională «Apele Române» care a funcţionat ca regie autonomă. (2) Administraţia Naţională «Apele Române» administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, precum şi patrimoniul propriu stabilit pe baza situaţiilor financiare existente la sfârşitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituţie publică la organul fiscal competent. (3) Predarea-preluarea patrimoniului dintre Administraţia Naţională «Apele Române», înfiinţată ca instituţie publică, şi Administraţia Naţională «Apele Române», care a funcţionat ca regie autonomă, se va face prin protocol, pe baza situaţiilor financiare existente la sfârşitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituţie publică la organul fiscal competent. (4) Funcţionarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» ca regie autonomă încetează de drept la data încheierii protocolului de predare-primire. (5) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public naţional, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările şi apărările de maluri şi lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviţi de acestea."3. La punctul 6 al articolului I, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru funcţionarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» se vor asigura din venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. Veniturile proprii neconsumate în cursul exerciţiului financiar se reportează în exerciţiul financiar următor."4. La punctul 7 al articolului I, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea Administraţiei Naţionale «Apele Române» este asigurată de un consiliu de conducere compus din 11 membri. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Administraţiei Naţionale «Apele Române», numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, acesta îndeplinind şi calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducătorii unităţilor cu personalitate juridică subordonate sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (3) Membrii consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. (4) Atribuţiile şi competenţele consiliului de conducere sunt prevăzute în statutul privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale «Apele Române». (5) Salarizarea personalului preluat de Administraţia Naţională «Apele Române» se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. (6) Salariul şi celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în condiţiile legii, de consiliul de conducere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor."5. Anexele nr. 1-7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta lege.6. La articolul II, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul II, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Exerciţiul financiar al Administraţiei Naţionale «Apele Române» ca instituţie publică, începe cu data de întâi a lunii în care se face înregistrarea fiscală."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 decembrie 2005.Nr. 400.  +  Anexa 1 DENUMIREA ŞI SEDIILEunităţilor aflate în subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române"A. Unităţi cu personalitate juridică:1. Direcţia Apelor Someş-Tisa, organizată la nivelul districtului de bazin Someş-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj;2. Direcţia Apelor Crişuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crişuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, judeţul Bihor;3. Direcţia Apelor Mureş, organizată la nivelul districtului de bazin Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Koteles Samuel nr. 33, judeţul Mureş;4. Direcţia Apelor Banat, organizată la nivelul districtului de bazin Banat, cu sediul în municipiul Timişoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, judeţul Timiş;5. Direcţia Apelor Jiu, organizată la nivelul districtului de bazin Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, judeţul Dolj;6. Direcţia Apelor Olt, organizată la nivelul districtului de bazin Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judeţul Vâlcea;7. Direcţia Apelor Argeş-Vedea, organizată la nivelul districtului de bazin Argeş-Vedea, cu sediul în municipiul Piteşti, str. Câmpulung nr. 6-8, judeţul Argeş;8. Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, organizată la nivelul districtului de bazin Buzău-Ialomiţa, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judeţul Buzău;9. Direcţia Apelor Siret, organizată la nivelul districtului de bazin Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judeţul Bacău;10. Direcţia Apelor Prut, organizată la nivelul districtului de bazin Prut-Bârlad, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 10, judeţul Iaşi;11. Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul districtului de bazin Dobrogea-Litoral, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa;12. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97;13. Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, organizată la nivelul Acumulării Stânca-Costeşti, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Toma Cosma nr. 13, judeţul Iaşi.B. Unităţi fără personalitate juridică:1. Centrul de Formare şi Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 294, sectorul 6;2. Revista "Hidrotehnica", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Egdar Quinet nr. 6, sectorul 1.C. Unităţi fără personalitate juridică, în subordinea direcţiilor de ape:1. Direcţia Apelor Someş-Tisa:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2, judeţul Maramureş;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, judeţul Satu Mare;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Avram Iancu nr. 9, judeţul Bistriţa;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91, judeţul Sălaj;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a, judeţul Cluj.2. Direcţia Apelor Crişuri:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6, judeţul Bihor;- Sistemul Hidrotehnic Independent Criş Alb, cu sediul în oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 38, judeţul Arad.3. Direcţia Apelor Mureş:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16, judeţul Arad;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9, judeţul Hunedoara;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7, judeţul Alba;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, aleea Carpaţi nr. 61, judeţul Mureş.4. Direcţia Apelor Banat:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, cu sediul în municipiul Reşiţa, Str. Căminelor nr. 9, judeţul Caraş-Severin;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiş, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, judeţul Timiş.5. Direcţia Apelor Jiu:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A, judeţul Dolj;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 99, judeţul Gorj;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinţi, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 1A, judeţul Mehedinţi;- Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani, cu sediul în oraşul Aninoasa, str. Danutoni nr. 2, judeţul Hunedoara.6. Direcţia Apelor Olt:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, judeţul Covasna;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16, judeţul Harghita;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Maior Cranta nr. 32, judeţul Braşov;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Someşului nr. 49, judeţul Sibiu;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judeţul Vâlcea;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreţi nr. 156, judeţul Olt;- Sistemul Hidrotehnic Independent Priza Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buridava nr. 60, judeţul Vâlcea.7. Direcţia Apelor Argeş-Vedea:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeş, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Ştefăneşti, judeţul Argeş;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 294, sectorul 6;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, cu sediul în oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. 1 Mai nr. 124, judeţul Teleorman;- Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti, cu sediul în comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa;- Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, cu sediul în satul Jitaru, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt.8. Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 4, judeţul Brăila;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Chiciu nr. 2, judeţul Călăraşi;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1, judeţul Ialomiţa;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, Str. Canalului nr. 1, judeţul Dâmboviţa;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, Str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304-308, judeţul Prahova;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judeţul Buzău;- Exploatare Sistem Zonal Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304, judeţul Prahova.9. Direcţia Apelor Siret:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 48, judeţul Suceava;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, judeţul Neamţ;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judeţul Bacău;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, Str. Brăilei nr. 121-123, judeţul Vrancea;- Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, cu sediul în oraşul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 61, judeţul Suceava;- Sistemul Hidrotehnic Independent Paşcani, cu sediul în municipiul Paşcani, str. Abator nr. 35, judeţul Iaşi.10. Direcţia Apelor Prut:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 37, judeţul Botoşani;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 6, judeţul Iaşi;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuţă nr. 4, judeţul Vaslui;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 431, judeţul Galaţi.11. Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral:- Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, judeţul Tulcea;- Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute laart. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată,şi de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare,aflate în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale"Apele Române"1. Apele cu potenţialul lor valorificabil, cu excepţia resurselor acvatice vii şi cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu bogăţiile lor naturale, plajele şi marea teritorială, precum şi alte bunuri aparţinând patrimoniului public de interes naţional, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu completările ulterioare, anexa nr. 13, p. 136-396.2. Fondul naţional de date de gospodărirea apelor.  +  Anexa 3 MECANISMUL ECONOMIC SPECIFICdomeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă  +  Articolul 1 (1) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale "Apele Române". (2) Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifestă o preocupare constantă în protejarea cantităţii şi calităţii apei, precum şi prin aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea acesteia Administraţiei Naţionale "Apele Române", în calitate de operator unic al resurselor de apă. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" aplică sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi pentru activităţile specifice şi serviciile comune de gospodărire a resurselor de apă, începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005. (2) Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă "utilizatorul plăteşte" şi "poluatorul plăteşte". (3) Administraţia Naţională "Apele Române" este singura în drept să aplice sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice gospodăririi apelor tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, precum şi din sursele subterane, cu excepţia celor pentru care există reglementări specifice în vigoare. (4) Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4, sunt diferenţiate, în vederea stimulării economice a utilizării durabile a resurselor de apă, pe categorii de surse şi grupe de utilizatori şi pe substanţe poluante din apele uzate evacuate în resursele de apă. (5) Contribuţiile prevăzute la alin. (4) se percep lunar tuturor utilizatorilor de apă.  +  Articolul 3 (1) Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administraţia Naţională "Apele Române", ca instituţie publică, se obţine în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic. (2) Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Administraţia Naţională "Apele Române" va încheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosinţei din punct de vedere al gospodăririi apelor. (4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prestate de Administraţia Naţională "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 4 pct. II, tarifele se stabilesc prin negociere directă între unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi utilizatori. (2) Prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor se face pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.  +  Articolul 5Divergenţele apărute la încheierea contractelor sau a abonamentelor de utilizare/exploatare între direcţiile de ape sau alte unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi utilizatori se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor competente.  +  Articolul 6 (1) Administraţia Naţională "Apele Române", în relaţiile cu utilizatorii, acordă bonificaţii şi aplică penalităţi, după caz. (2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi pentru protecţia calităţii apelor, evacuând odată cu apele uzate epurate substanţe impurificatoare în concentraţii mai mici decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificaţii. Bonificaţiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a contribuţiilor decontate, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. (3) Administraţia Naţională "Apele Române" este singura în drept să constate şi să propună cazurile în care se acordă bonificaţii. Bonificaţiile se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. (4) Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi a concentraţiilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă. Cuantumul acestora este prevăzut în anexa nr. 6. (5) Penalităţile se modifică periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale în domeniul apelor. (6) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face de personalul cu drept de control împuternicit în acest scop, prevăzut de lege, şi se consemnează în procesele-verbale încheiate între părţi. (7) Decizia şi procesul-verbal de constatare se comunică unităţii penalizate prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare şi de stabilire a penalităţilor unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităţilor, neatacat în justiţie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu.  +  Articolul 7 (1) Unităţile de gospodărie comunală care au în administrare reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor pot aplica penalităţile prevăzute în "Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi", care face parte din mecanismul economic specific domeniului apelor. (2) Penalităţile încasate de unităţile de gospodărie comunală se fac venit al acestora şi se folosesc pentru modernizarea instalaţiilor şi retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Pentru obligaţiile debitorului declarat insolvabil, dobânzile se calculează până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilităţii. (2) Pentru obligaţiile neplătite la termen atât înainte, cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment, dacă aceasta a fost declanşată înainte de începerea procedurii de executare silită.  +  Articolul 9Nivelul dobânzii se stabileşte prin abonamentul de utilizare/exploatare şi/sau contract, dar nu poate fi mai mic decât cel perceput pentru creanţele bugetare, şi se modifică concomitent cu acesta.  +  Articolul 10 (1) Utilizatorii de apă au obligaţia încheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul unic, a unui proces-verbal de reglare şi confirmare certă a debitelor restante, care constituie şi înştiinţare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia. (2) Acest proces-verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare şi/sau contractului constituie titlu executoriu în condiţiile legii. (3) Dispoziţiile privind conţinutul şi nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător. (4) Executarea silită în temeiul titlului executoriu prevăzut la alin. (2) se efectuează de Administraţia Naţională "Apele Române" similar reglementărilor legale în vigoare în materie de colectare a creanţelor fiscale.  +  Articolul 11Suspendarea dreptului de utilizare/exploatare a resurselor de apă se aplică în cazul neplăţii contribuţiei timp de 6 luni, luându-se totodată măsuri de sistare a prestării serviciului.  +  Articolul 12Creanţele restante nerecuperate prin efort propriu se pot stinge şi prin aplicarea procedurii instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările ulterioare.  +  Anexa 4 SISTEMULde contribuţii specifice de gospodărire aapelor şi serviciile comune de gospodărire a apelorI. SISTEMUL DE CONTRIBUŢII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELORA. Contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de surse şi utilizatoriA.1. Din râuri interioare, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate indiferent de deţinător, în scopul utilizării de către:1.1. operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţii;1.2. operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale;1.3. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;1.4. irigaţii;1.5. acvacultură.A.2. Din Dunăre, în scopul utilizării de către:2.1. operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţii;2.2. operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de circuit deschis;2.3. operatori economici producători de energie electrică şi termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis;2.4. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;2.5. irigaţii;2.6. acvacultură.A.3. Din subteran în scopul utilizării de către:3.1. operatori economici industriali;3.2. operatori economici de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil;3.3. irigaţii;3.4. acvacultură;3.5. operatori economici agrozootehnici.B. Contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)B.1. Contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă de suprafaţă: a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni; d) la poluarea termică; e) la substanţe consumatoare de oxigen.B.2. Contribuţia pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural: a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni; d) la substanţe consumatoare de oxigen.B.3. Contribuţia pentru primirea apelor uzate industriale, de mină sau de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime: a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni.NOTĂ: Notă *) Indicatorii folosiţi pentru contribuţiile specifice menţionate sunt: a) Indicatori chimici generali:- materii totale în suspensie (MTS);- cloruri (Cl), sulfaţi [SO(4)^2-];- sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+);- azotaţi [NO(3)^-];- clor rezidual liber [Cl(2)];- amoniu [NH(4)^+], Azot [N(total)], azotiţi [NO(2)-];- amoniac [NH(3)];- consum biochimic de oxigen [CBO(5)];- consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);- consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);- fosfaţi [PO(4)^3-];- fosfor total (P);- mangan total* (Mn^2+);- aluminiu total* (Al^3+), fier ionic total* (Fe^2+, Fe^3+);- substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;- detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili;- reziduu filtrabil uscat la 105°C. b) Indicatori chimici specifici:- sulfiţi [SO(3)^2), fluoruri (F), fenoli (indexfenolic) [C(6)H(5)OH];- crom trivalent total* (Cr^+);- bariu total* (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt total* (Co^2+);- sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S]. c) Indicatori chimici toxici şi foarte toxici:- arsen (As);- cianuri (Cn^-);- detergenţi anionactivi;- argint (Ag^+), zinc total* (Zn^2+), molibden (Mo^2+);- cupru total* (Cu^2+), crom (Cr^2+), molibden (Mo^2+);- plumb şi compuşi;- mercur (Hg^2+) şi compuşi;- nichel (Ni) şi compuşi. d) Indicatori bacteriologici:- bacterii coliforme totale;- bacterii coliforme fecale;- streptococi fecali. e) Indicatori fizici:- temperatura.C. Contribuţia pentru potenţialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele române"C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MWC.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MWC.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.D. Contribuţia pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile, malurile cursurilor de apă şi cuvetele lacurilor de acumulareII. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR (ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII ŞI UTILIZĂRII ACESTORA)Denumirea serviciului:1. captarea, tratarea şi pomparea apei;2. aducţiunea apei pentru distribuţie în reţeaua publică;3. distribuţia apei pe platforme industriale;4. aducţiunea apei pentru distribuţie în reţeaua de irigaţii;5. distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi;6. transportul apei prin conducte şi canale;7. asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării, plajei şi mării teritoriale;8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apă, lacuri şi bălţi naturale;9. analize de calitatea apei, pentru terţi;10. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor;11. suplimentarea debitelor;12. asigurarea căderii în scop hidroenergetic, de către alţi operatori economici, prin barajele şi prizele proprii;13. pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte îndiguite;14. activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patrimoniului;15. alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei;16. servicii de întreţinere - reparaţii construcţii în domeniul gospodăririi apelor.  +  Anexa 5 CUANTUMULcontribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
  Denumirea contribuţiei UM Nivelul contribuţiei Lei/UM (RON/UM)
  0 1 2
  A. Contribuţii pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse şi utilizatori
  A.1. Râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate indiferent de deţinător
  1.1. Operatori economici (inclusiv servicii gospodărie comunală) instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnice de tip industrial şi alţii mii mc 350.000 (35,00)
  1.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale mii mc 350.000 (35,00)
  1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale indife- rent de puterea instalată, în regim de uzinare. mii mc 2.000 (0,20)
  1.4. Irigaţii mii mc 30.000 (3,00)
  1.5. Acvacultură mii mc 24.000 (2,40)
  A.2. Dunăre
  2.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnice de tip industrial şi alţii mii mc 40.000 (4,00)
  2.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocen- trale în regim de circuit deschis mii mc 2.000 (0,20)
  2.3. Operatori economici producători de energie electrică şi termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis mii mc 35.000 (3,50)
  2.4. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale indife- rent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 2.000 (0,20)
  2.5. Irigaţii mii mc 30.000 (3,00)
  2.6. Acvacultură mii mc 24.000 (2,40)
  A.3. Subteran
  3.1. Operatori economici industriali mii mc 450.000 (45,00)
  3.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil mii mc 450.000 (45,00)
  3.3. Irigaţii şi acvacultură mii mc 450.000 (45,00)
  3.4. Operatori economici agrozootehnici mii mc 450.000 (45,00)
  B. Contribuţii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*
  a) Indicatori chimici generali
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 89.000 (8,90)
  - cloruri (Cl), sulfaţi [SO(4)^-2] mii kg 365.000 (36,50)
  - Sodiu, potasiu, calciu, magneziu mii kg 365.000 (36,50)
  - Azotaţi mii kg 365.000 (36,50)
  - Clor rezidual liber Cl(2) mii kg 365.000 (36,50)
  - Amoniu, azot, azotiţi mii kg 1.456.000 (145,60)
  - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 364.000 (36,40)
  - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu pergament de potasiu) mii kg 364.000 (36,40)
  - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) mii kg 364.000 (36,40)
  - Fosfaţi [PO(4)^3-] mii kg 72.000 (7,20)
  - Fosfor (P) mii kg 1.456.000 (145,60)
  - Mangan (Mn^2+) mii kg 3.641.000 (364,10)
  - Aluminiu, fier total ionic mii kg 4.369.000 (436,90)
  - Subst. extractibile cu eter de petrol, produse petroliere mii kg 2.730.000 (273,00)
  - Detergenţi sintetici anionactivi biodegradabili mii kg 1.456.000 (145,60)
  - Reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 332.000 (33,20)
  b) Indicatori chimici specifici
  - Sulfiţi, floururi, fenoli antrenabili cu vapori de apă mii kg 1.456.000 (145,60)
  - Nichel, crom mii kg 91.047.000 (9104,70)
  - Amoniac mii kg 91.047.000 (9104,70)
  - Bariu, zinc, cobalt mii kg 4.369.000 (436,90)
  - Sulfuri, hidrogen sulfurat mii kg 4.552.000 (455,20)
  c) Indicatori chimici toxici fi foarte toxici
  - Arsen mii kg 283.186.000 (28.318,60)
  - Cianuri mii kg 283.186.000 (28.318,60)
  - Mercur, cadmiu mii kg 364.189.000 (36.418,90)
  - Plumb, argint, crom, cupru, molibden mii kg 91.047.000 (9.104,70)
  d) Indicatori bacteriologici
  - bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/ 100 cmc 30.000 (3,00)
  - bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/ 100 cmc 527.000 (52,70)
  - streptococi fecali 5 x 10^6 streptococi/ 100 cmc 1.356.000 (135,60)
  e) Indicatori fizici
  - **temperatura mii mc x °C 4.000 (0,40)
  Pentru evacuările în soluri permeabile şi în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuţiile menţionate se triplează.
  C. Contribuţii pentru potenţialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW (Metri cădere/ lună) x ore funcţionare 1.800.000 (180,00)
  C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocen- trale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW - 8 MW (Metri cădere/ lună) x ore funcţionare 2.300.000 (230,00)
  C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocen- trale cu putere instalată mai mare de 8 MW (Metri cădere/ lună) x ore funcţionare 2.900.000 (290,00)
  D. Contribuţii pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile, malurile cursurile de apă şi cuvetele lacurilor de acumulare mc 35.000 (3,50)
  Contribuţiile nu conţin T.V.A.* Contribuţia pentru substanţele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.** Contribuţia pentru temperatură se aplică prin diferenţa între temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate şi temperatura apei prelevate din sursă. În perioada de iarnă, între 15 noiembrie şi 15 martie, temperatura apei receptorului natural - sursei, se consideră egală cu 4 grade Celsius.
   +  Anexa 6 A. PENALITĂŢI pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate
  Nr. crt. Indicatorii monitorizaţi UM Nivelul penalităţilor lei/UM
  A. Indicatori fizici
  - temperatura mii mc x °C 20.000 (2,00)
  - pH (concentraţia ionilor de hidrogen) mii mc x unităţi pH 10.000 (1,00)
  B. Indicatori chimici generali
  - Materii totale în suspensie (MTS) mii kg 200.000 (20,00)
  - Cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-] mii kg 700.000 (70,00)
  - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), Magneziu (Mg^2+) mii kg 700.000 (70,00)
  - Azotaţi NO(3) mii kg 800.000 (80,00)
  - Clor rezidual liber [Cl(2)] kg 10.000 (1,00)
  - Amoniu (NH^4+), azot [N(total)], azotiţi [NO(2)^-] kg 60.000 (6,00)
  - Amoniac [NH(3)] kg 300.000 (30,00)
  - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 1.600.000 (160,00)
  - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg 3.600.000 (360,00)
  - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bricromat de potasiu) kg 10.000 (1,00)
  - Fosfaţi [PO(4)^3-] kg 16.000 (1,60)
  - Fosfor total (P) kg 60.000 (6,00)
  - Mangan total* (Mn^2+) kg 18.000 (1,80)
  - Aluminiu total* (Al^3+), fier ionic total* (Fe^2+, Fe^3+) kg 18.000 (1,80)
  - Substanţe extractibile, produse petroliere kg 20.000 (2,00)
  - Reziduu filtrabil uscat la 105° C mii kg 700.000 (70,00)
  C. Indicatori chimici specifici
  - Sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli (indexfenolic) [C(6)H(5)OH] kg 60.000 (6,00)
  - Crom trivalent total* (Cr^3+) kg 300.000 (30,00)
  - Bariu total* (Ba^2+), cobalt total* (Co^2+) kg 18.000 (1,80)
  - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S] kg 160.000 (16,00)
  D. Indicatori chimici toxici şi foarte toxici
  1. Nesintetici
  - Arsen (As) kg 2.000.000 (200,00)
  - Cianuri (CN^-) mg** 2.000.000 (200,00)
  - Detergenţi anionactivi kg 30.000 (3,00)
  - Argint (Ag^+), zinc total* (Zn^2+), molibden (Mo^2+), crom hexavalent total* (Cr^6+), cupru total* (Cu^2+) kg 300.000 (30,00)
  - Plumb şi compuşi g 12.000 (1,20)
  - Mercur (Hg^2+) şi compuşi g 8.000 (0,80)
  - Nichel (Ni^2+) şi compuşi g 8.000 (0,80)
  2. Sintetici (indicatori prioritari/ prioritar periculoşi)**
  - Alaclor mg 8.000 (0,80)
  - Antracen mg 12.000 (1,20)
  - Antrazin mg 12.000 (1,20)
  - Benzen [C(6)H(6)] mg 8.000 (0,80)
  - Difenileteribromuraţi mg 12.000 (1,20)
  - Cadmiu (cd^2+) şi compuşi g 8.000 (0,80)
  - Cloralcani C(10)-C(13) mg 8.000 (0,80)
  - Clorfenvinfos mg 8.000 (0,80)
  - Clorpirifos mg 12.000 (1,20)
  - 1,2-dicloretan mg 8.000 (0,80)
  - Diclormetan mg 8.000 (0,80)
  - 2-etilhexil-diftalat mg 12.000 (1,20)
  - Diuron mg 8.000 (0,80)
  - Endosulfan (alfa) mg 12.000 (1,20)
  - Heclorbenzen mg 8.000 (0,80)
  - Hexaclorbutadiena mg 8.000 (0,80)
  - Heclorcicloxehan (gama) mg 8.000 (0,80)
  - Isoproturon mg 8.000 (0,80)
  - Naftalina mg 12.000 (1,20)
  - Nonil-fenoli mg 8.000 (0,80)
  - Octil-fenoli mg 8.000 (0,80)
  - Pentaclorbenzen mg 8.000 (0,80)
  - Pentaclorfenol mg 12.000 (1,20)
  - Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) mg 12.000 (1,20)
  - Benz-a-piren mg 12.000 (1,20)
  - Benz-b-fluarantren mg 12.000 (1,20)
  - Benz-g,h,i-perilen mg 12.000 (1,20)
  - Fluorantrenn mg 12.000 (1,20)
  - Indeno-1,2,3-cd-piren mg 12.000 (1,20)
  - Simazin mg 8.000 (0,80)
  - Compuşi tributilstanici mg 8.000 (0,80)
  - Triclorbenzen mg 12.000 (1,20)
  - Triclormetan mg 8.000 (0,80)
  - Trifluralin mg 12.000 (1,20)
  - Pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) mg 8.000 (0,80)
  - Drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) mg 8.000 (0,80)
  - DDT (p, p^1) mg 8.000 (0,80)
  E. Indicatori bacteriologici
  - Bacterii coliforme totale 10^9 bacterii /100 cmc 40.000 (4,00)
  - Bacterii coliforme fecale 10^9 bacterii /100 cmc 725.000 (72,50)
  - Streptococi fecali 5 x 10^6 streptococi /100 cmc 1.650.000 (165,00)
  NOTĂ:Penalităţile se aplică pentru depăşirea valorilor concentraţiilor peste limitele autorizate.Pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depăşesc limitele admise, penalităţile se vor aplica diferenţiat, în perioada de tranziţie stabilită pentru conformare, în funcţie de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.----------* total - se referă la concentraţia totală; nu vizează numai fracţiunea dizolvată.** unitatea de măsură se calculează în (mg), ţinând cont că în actele de reglementare concentraţia este normată în (g).B. Penalităţi pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resursei┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Natura abaterii │ Mărimea abaterii │ UM Nivelul ││crt.│ │ │ penalităţilor ││ │ │ │ (lei/UM) │├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│ 1. │Depăşirea debitelor sau │peste 10% până la 20%│ de două ori ││ │volumelor prelevate prevăzute în│ │ contribuţia ││ │actele de reglementare în ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │vigoare sau în abonament │peste 20% până la 50%│ de trei ori ││ │ │ │ contribuţia ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ peste 50% │ de patru ori ││ │ │ │ contribuţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│ 2. │Depăşirea în perioada de │peste 10% până la 20%│ de două ori ││ │restricţii a debitelor sau │ │ contribuţia ││ │volumelor prelevate prevăzute ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │în planurile de restricţii │peste 20% până la 50%│ de trei ori ││ │aprobate potrivit legii │ │ contribuţia ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │peste 50% până la 70%│ de patru ori ││ │ │ │ contribuţia ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ peste 75% │ de şase ori ││ │ │ │ contribuţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│ 3.│Utilizare/exploatarea resursei │ Volum │ de zece ori ││ │fără abonament de utilizare/ │ │ contribuţia ││ │exploatare │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│ 4.│Folosirea apei în alt scop decât│ Volum │ de trei ori ││ │cel prevăzut în actele de │ │ contribuţia ││ │reglementare în vigoare │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
   +  Anexa 7 TARIFEpentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "ApeleRomâne" a notificărilor, avizelor de amplasament,permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor,avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor
  Nr. crt. Serviciul de avizare/ autorizare Nivelul tarifului în funcţie de complexitatea folosinţei (lei) (RON)
  mică Medie mare
  1 2 3 4 5
  1 Notificare pentru începerea execuţiei
  1.1. - cu deplasare pe teren 4.700.000 (470,00)
  1.2. - fără deplasare pe teren 2.200.000 (220,00)
  2 Notificare pentru punerea în funcţiune
  2.1. - cu deplasare pe teren 4.700.000 (470,00)
  3 Emiterea avizului de amplasament/ permisului de traversare la lucrări aflate în competenţa S.G.A. 4.900.000 (490,00)
  4 Emiterea avizului de amplasament/ permisului de traversare la lucrări aflate în competenţa Direcţiilor Apelor 9.500.000 (950,00)
  5 Emiterea avizului de amplasament/ permisului de traversare la lucrări aflate în competenţa A.N. "Apele Române"
  - zona I 14.200.000 (1420,00)
  - zona II 15.200.000 (1520,00)
  - zona III 15.800.000 (1420,00)
  - zona IV 16.000.000 (1600,00)
  6 Emiterea avizului de gospodărire apelor când competenţa revine Sistemu- lui de Gospodărire a Apelor
  6.1. - pentru cazul în care se face deplasare pe teren 8.000.000 (800,00) 8.800.000 (880,00) -
  6.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior 5.620.000 (562,00) 6.420.000 (642,00) -
  7 Emiterea avizului de gospodărire apelor când competenţa revine Direcţiei Apelor
  7.1. - pentru cazul în care se face deplasare pe teren 12.700.000 (1270,00) 13.500.000 (1350,00) -
  7.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior 6.540.000 (654,00) 7.360.000 (736,00) -
  8 Emiterea avizului de gospodărire apelor când competenţa revine Adminis- traţiei Naţionale "Apele Române"
  8.1. - pentru cazul în care se face deplasare pe teren:
  - zona I - - 21.700.000 (2170,00)
  - zona II - - 22.800.000 (2280,00)
  - zona III - - 23.400.000 (2340,00)
  - zona IV - - 23.700.000 (2370,00)
  8.2. - pentru cazul în care nu se face deplasarea pe teren sau s-a efectuat anterior - - 11.400.000 (1140,00)
  9 Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior a cărei valabili- tate expiră datorită neîn- ceperii lucrărilor în perioada de 2 ani 5.700.000 (570,00) 5.700.000 (570,00) 5.700.000 (570,00)
  10 Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folo- sinţelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic,când competenţa revine S.G.A.
  10.1. - obiective noi şi existen- te, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente 5.200.000 (520,00) 5.600.000 (560,00) -
  10.2. - obiective existente la care este necesară întoc- mirea şi aprobarea Progra- mului de etapizare 7.700.000 (770,00) 8.100.000 (810,00) -
  10.3. - emitere autorizaţie modificatoare 5.200.000 (520,00) 5.600.000 (560,00) -
  11 Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folo- sinţelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic,când competenţa revine Direcţiei Apelor
  11.1. - obiective noi şi existen- te, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente 9.000.000 (900,00) 9.400.000 (940,00) -
  11.2. - obiective existente la care este necesară întoc- mirea şi aprobarea Progra- mului de etapizare 11.500.000 (1150,00) 11.900.000 (1190,00) -
  11.3. - emitere autorizaţie modificatoare 9.000.000 (900,00) 9.400.000 (940,00) -
  12 Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folo- sinţelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic,când competenţa revine Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  12.1. - obiective noi şi existen- te, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente:
  - zona I - - 12.700.000 (1270,00)
  - zona II - - 16.300.000 (1630,00)
  - zona III - - 17.000.000 (1700,00)
  - zona IV - - 17.200.000 (1720,00)
  12.2. - obiective existente la care este necesară întoc- mirea şi aprobarea Progra- mului de etapizare
  - zona I - - 17.700.000 (1770,00)
  - zona II - - 18.700.000 (1870,00)
  - zona III - - 19.500.000 (1950,00)
  - zona IV - - 19.700.000 (1970,00)
  12.3. - emitere autorizaţie modificatoare
  - zona I - - 12.700.000 (1270,00)
  - zona II - - 16.300.000 (1630,00)
  - zona III - - 17.000.000 (1700,00)
  - zona IV - - 17.200.000 (1720,00)
  13 Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folo- sinţelor de apă amplasate pe teritoriul a doua sau mai multe bazine hidro- grafice, când competenţa revine Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  13.1. - obiective noi şi existen- te, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente:
  - zona I - - 16.400.000 (1640,00)
  - zona II - - 17.400.000 (1740,00)
  - zona III - - 18.200.000 (1820,00)
  - zona IV - - 18.400.000 (1840,00)
  13.2. - obiective existente la care este necesară întoc- mirea şi aprobarea Progra- mului de etapizare
  - zona I - - 18.500.000 (1850,00)
  - zona II - - 19.500.000 (1950,00)
  - zona III - - 20.300.000 (2030,00)
  - zona IV - - 20.500.000 (2050,00)
  13.3. - emitere autorizaţie modificatoare
  - zona I - - 16.400.000 (1640,00)
  - zona II - - 17.400.000 (1740,00)
  - zona III - - 18.200.000 (1820,00)
  - zona IV - - 18.400.000 (1840,00)
  14 Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folo- sinţelor de apă amplasate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, când competenţa revine Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  14.1. - obiective noi şi existen- te, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente: - - 9.000.000 (900,00)
  14.2. - obiective existente la care este necesară întoc- mirea şi aprobarea Progra- mului de etapizare - - 11.100.000 (1110,00)
  14.3. - emitere autorizaţie modificatoare - - 9.000.000 (900,00)
  15 Consultanţă tehnică acor- dată de specialişti din cadrul Direcţiei Apelor
  15.1. - cu deplasare pe teren - 7.100.000 (710,00) -
  15.2. - fără deplasare pe teren - 2.100.000 (210,00) -
  16 Consultanţă tehnică acor- dată de specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  16.1. - cu deplasare pe teren:
  - zona I - - 7.200.000 (720,00)
  - zona II - - 8.200.000 (820,00)
  - zona III - - 9.000.000 (900,00)
  - zona IV - - 9.200.000 (920,00)
  16.2. - fără deplasare pe teren - - 2.100.000 (210,00)
  17 Transferul avizului sau a autorizaţiei de gospodărire a apelor la un alt benefi- ciar 5.700.000 (570,00) 5.700.000 (570,00) 5.700.000 (570,00)
  18 Emiterea avizului de funcţionare în siguranţă a barajelor care se înca- drează în categoriile de importanţă C şi D 11.500.000 (1150,00)
  19 Emiterea acordului/ autori- zaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor care se încadrează în categoria de importanţă C 8.000.000 (800,00)
  20 Emiterea acordului/ autori- zaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor care se încadrează în categoria de importanţă D 4.000.000 (400,00)
  Notă:1) zona I priveşte Direcţiile Apelor Argeş - Vedea şi Buzău - Ialomiţazona II priveşte Direcţiile Apelor Jiu, Olt şi Dobrogea - Litoralzona III priveşte Direcţiile Apelor Prut, Şiret şi Mureşzona IV priveşte Direcţiile Apelor Banat, Someş - Tisa şi Crişuri2) Tarifele nu cuprind T.V.A.--------