HOTĂRÂRE nr. 1.832 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 10 se introduc şase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:"(3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de comisia judeţeană de fond funciar, care să ateste că în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai există teren, pe baza situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. (4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează teren proprietate a statului. (5) Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în administrare terenuri proprietate publică a statului sunt obligate să răspundă cererilor formulate de comisiile de fond funciar şi să comunice acestora suprafeţele de teren care pot fi disponibilizate, în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii. (6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică atunci când retrocedarea se face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat. (8) În aplicarea art. 9 alin. (1) şi a art. 24 alin. (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetării."2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - La cererea proprietarilor sau a moştenitorilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale înaintează comisiilor judeţene, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor, planurile parcelare şi procesul-verbal de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, însoţite de un extras de carte funciară".3. Teza a III-a a articolului 15 va avea următorul cuprins:"Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor furniza aceste informaţii în maximum 20 de zile."4. La articolul 27, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:"(7^1) Hotărârile de validare ale comisiei judeţene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispoziţiile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, un articol distinct prin care se constată trecerea suprafeţei supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localităţilor şi punerea sa la dispoziţie comisiei locale în vederea punerii în posesie.(7^2) Atunci când retrocedarea este solicitată în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere se vor ataşa dovezi care să ateste că aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotărâri judecătoreşti sau, în completare, alte dovezi."5. După alineatul (4) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Comisia de fond funciar va soluţiona cererile în următoarea ordine: în primul rând vor fi soluţionate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi soluţionate în ordinea primirii lor."6. După alineatul (2) al articolului 68 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Suprafaţa care se va lua în considerare pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), precum şi pentru situaţiile prevăzute de art. 31 alin. (3)-(6) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte toate suprafeţele retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza căruia s-a efectuat retrocedarea."  +  Articolul II (1) Propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, validate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt şi rămân valabile dacă nu au fost contestate în termenul legal. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), terenurile care fac obiectul retrocedării către persoanele îndreptăţite, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi predate pe bază de protocol comisiilor locale, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de validare a propunerilor comisiilor locale, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia, cu respectarea prevederilor legale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Vasile Lupu,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.832.----