DECRET nr. 144 din 30 mai 1988privind îmbunătăţirea activităţii organizatorice a unor unităţi industriale din sistemul Ministerului Industriei Uşoare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 31 mai 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 iunie 1988 Întreprinderea "Tehnometal" Bucureşti din subordinea Centralei industriale de mecanică fina şi maşini textile Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Electrotehnice, trece în subordinea Trustului mecanic şi componente tehnologice pentru industria uşoară Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, şi îşi schimba denumirea în "Întreprinderea mecanică pentru industria uşoară Bucureşti".  +  Articolul 2Întreprinderea mecanică pentru industria uşoară Bucureşti preia activitatea Întreprinderii de accesorii metalice pentru industria textila - AMIT - Bucureşti, din subordinea Trustului mecanic şi componente tehnologice pentru industria uşoară Bucureşti, care se desfiinţează.Întreprinderea mecanică pentru industria uşoară Bucureşti are ca obiect de activitate producerea de utilaje şi maşini unicate şi de serie mica, piese de schimb şi componente tehnologice pentru industria uşoară, instalaţii de dedurizare a apei şi de lucru sub presiune, matrite şi piese turnate din oţel, fonta şi metale neferoase, modernizări, reparaţii şi activitate de service la utilajele şi instalaţiile tehnologice specifice industriei uşoare şi se încadrează în gradul II de organizare.Unităţile de producţie din componenta întreprinderii se încadrează în gradele de organizare prevăzute în anexa nr. 1*.  +  Articolul 3Pe data de 1 iunie 1988 Trustul mecanic şi componente tehnologice pentru industria uşoară Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, îşi schimba denumirea în "Trustul mecanic pentru industria uşoară Bucureşti" şi se organizează pe structura Întreprinderii mecanice pentru industria uşoară Bucureşti.Trustul mecanic pentru industria uşoară are ca obiect de activitate producerea de utilaje şi maşini unicate şi de serie mica, componente tehnologice şi accesorii ornamentale pentru industria uşoară, modernizări, reparaţii şi activitate de service la utilajele şi instalaţiile tehnologice specifice industriei uşoare.  +  Articolul 4Trustul mecanic pentru industria uşoară Bucureşti are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2* şi are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Trustul mecanic pentru industria uşoară Bucureşti se încadrează în gradul de organizare şi grupa de ramuri ale Întreprinderii mecanice pentru industria uşoară.În cadrul trustului se vor putea utiliza un post de inginer (economist) principal I şi doua posturi de ingineri (economişti) principali II, în cadrul numărului de 21 de posturi de personal care lucrează pentru trust.  +  Articolul 6Trustul mecanic pentru industria uşoară Bucureşti se doteaza cu un autoturism pentru transport de personal în interesul serviciului, completindu-se în mod corespunzător, pentru Ministerul Industriei Uşoare, anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979.  +  Articolul 7Pe data de 1 iunie 1988 activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică aferentă întreprinderilor subordonate Trustului mecanic pentru industria uşoară Bucureşti trece de la Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru articole casnice Bucureşti, din subordinea Centralei industriale mecanice şi de articole casnice Bucureşti, şi, respectiv, de la Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică de maşini pentru industria uşoară Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de mecanică fina şi maşini textile Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Electrotehnice, la Institutul de proiectari tehnologice pentru industria uşoară Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Uşoare.  +  Articolul 8Activitatea de transporturi auto aferentă întreprinderilor subordonate Trustului mecanic pentru industria uşoară Bucureşti trece de la Întreprinderea de transporturi auto a Centralei industriale de vagoane şi material rulant Bucureşti şi, respectiv, de la Autobaza Centralei industriale mecanice şi de articole casnice Bucureşti la Autobaza Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti din subordinea Ministerului Industriei Uşoare.  +  Articolul 9Prevederile art. 5 şi 6 din Decretul Consiliului de Stat nr. 170/1980 se aplică şi Întreprinderii mecanice pentru industria uşoară Bucureşti şi Întreprinderii "Flamura roşie" Sibiu.  +  Articolul 10Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari pe anul 1988 şi cu contractele încheiate, trec de la unităţile care predau la unităţile care preiau, potrivit prevederilor prezentului decret, pe bază de protocol.Personalul care trece de la o unitate la alta în cadrul măsurilor de reorganizare prevăzute în prezentul decret se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 11Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 12Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică în perioada 1 iunie - 31 decembrie 1988 pentru posturile în care urmează să fie redistribuit personalul rămas disponibil, precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 13Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor propune, în termen de 45 de zile, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1988 şi pe perioada 1988-1990, pentru Ministerul Industriei Uşoare şi Ministerul Industriei Electrotehnice.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Anexa 3 LISTA unităţilor din subordinea Trustului mecanic pentru industria uşoară Bucureşti
         
    IntreprindereaGradul de organizareGrupa de ramura
    - Intreprinderea mecanica pentru industria usoara Bucuresti*)IIIII
    - Intreprinderea "Flamura rosie" SibiuIIV
    - Intreprinderea "11 Iunie" GalatiIIIV
   
  * Unitate fără personalitate juridică. --------------------