LEGE nr. 381 din 16 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 383/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:A. pentru persoane juridice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro; c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;B. pentru persoane fizice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni."3. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13^1, 13^2, 13^6, 15, 18 şi 21. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum şi nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia cursului de schimb şi, respectiv, de indicele de inflaţie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor."5. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii."6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Sumele ce se cuvin unor autorităţi internaţionale sau naţionale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecţie, în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanţi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităţi."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă.Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro."8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IITaxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale"9. La capitolul II, titlul primei secţiuni va avea următorul cuprins:"Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie"10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) şi b), pct. 18 şi la pct. 24-38 din anexa nr. 1.Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecţie."11. Articolul 11 se abrogă.12. La articolul 12, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 3^1, cu următorul cuprins:"Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteşte în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1."13. La articolul 12, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 şi 2, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."15. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi certificatelor suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecţie se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv."16. După articolul 13^1 se introduc două secţiuni noi cu următorul cuprins:"Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitateArt. 13^2. - Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.Art. 13^3. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 şi la pct. 4 lit. b) şi c) din anexa nr. 2.Art. 13^4. - Taxele pentru menţinerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.Art. 13^5. - Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi modelelor de utilitate.Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de planteArt. 13^6. - Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.Art. 13^7. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.Art. 13^8. - Taxele pentru menţinerea în vigoare pentru primii ani de protecţie, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului.Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. 1, taxa pentru menţinerea în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.Art. 13^9. - Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4."18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).Nu se aplică reducerile menţionate la alin. 1 pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 şi 8-17 din anexa nr. 5."20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani.Taxele menţionate la alin. 1, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%."21. La capitolul II, titlul secţiunii care urmează după articolul 19 va avea următorul cuprins:"Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare"22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6."23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6."24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.Neplata taxelor prevăzute la alin. 1 are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei."25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie."26. La articolul 28, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei."27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 383/2002, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta lege.  +  Articolul III (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 43 şi anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 383/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 381.  +  Anexa 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plata │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de brevet de invenţie │3 luni de la data înregistrării │ │ ││ │la O.S.I.M. │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pe suport hârtie │ │ 108 │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) prin mijloace electronice │ │ 72 │ 20 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2│Publicarea cererii de brevet de invenţie │6 luni de la data depozitului sau 16 │ 180 │ 50 ││ │după 18 luni de la data depozitului sau a │luni de la data priorităţii │ │ ││ │priorităţii revendicate │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3│Examinarea cererii de brevet de invenţie │în 3 luni de la data solicitării, din │ │ ││ │în termen de 18 luni de la data plăţii: │luna a 4-a şi până în luna a 30-a │ │ ││ │ │inclusiv de la data depozitului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) când descrierea, revendicările şi │ │ 1.080 │ 300 ││ │desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numărul revendicărilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare pagină în plus faţă de │ │ 18 │ 5 ││ │cele prevăzute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru fiecare revendicare în plus faţă │ │ 36 │ 10 ││ │de cele prevăzute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4│Tipărirea fasciculei de brevet (descriere, │12 luni de la data publicării │ 360 │ 100 ││ │revendicări, desene) care nu depăşeşte 20 │hotărârii de acordare │ │ ││ │pagini şi eliberarea brevetului de invenţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5│Publicarea cererii de brevet de invenţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) înainte de 18 luni de la data depozitului │odată cu solicitarea publicării │ 360 │ 100 ││ │sau priorităţii revendicate │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ b) după declasificarea informaţiei │3 luni de la data declasificării │ 180 │ 50 ││ │ │informaţiei │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6│Întocmirea şi publicarea unui raport de │odată cu solicitarea │ │ ││ │documentare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru o cerere naţională │ │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru o cerere internaţională la care │ │ 180 │ 50 ││ │s-a deschis faza naţională │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) extins cu opinie scrisă privind │ │ 1.080 │ 300 ││ │brevetabilitatea │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7│Examinarea cererii de brevet de invenţie │3 luni de la data depozitului │ │ ││ │în termen de 18 luni de la data │ │ │ ││ │depozitului: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) când descrierea, revendicările şi │ │ 1.800 │ 500 ││ │desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numărul revendicărilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare pagină în plus faţă de │ │ 36 │ 10 ││ │cele prevăzute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru fiecare revendicare în plus faţă │ │ 54 │ 15 ││ │de cele prevăzute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8│Revendicarea unei priorităţi: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) odată cu înregistrarea cererii de brevet │4 luni de la data înregistrării │ 180 │ 50 ││ │de invenţie │cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) în cazul unei cereri internaţionale │odată cu deschiderea fazei │ 180 │ 50 ││ │pentru care s-a deschis faza naţională în │naţionale │ │ ││ │România │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) după data înregistrării cererii de brevet │odată cu solicitarea │ 720 │ 200 ││ │de invenţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │d) corectarea datelor referitoare la │4 luni de la data depunerii cererii │ 360 │ 100 ││ │revendicarea priorităţii │sau a deschiderii fazei naţionale │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │e) când cererea este depusă după │odată cu depunerea cererii de │ 1.080 │ 300 ││ │expirarea dreptului de prioritate │revendicare a priorităţii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │f) în cazul unei cereri în care se revendică │4 luni de la data înregistrării │ 180 │ 50 ││ │o prioritate internă │cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9│ Eliberarea unui certificat de prioritate │odată cu depunerea cererii pentru │ 72 │ 20 ││ │ │eliberarea certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 10│Menţinerea unei cereri de brevet de │odată cu solicitarea pentru primul │ 360 │ 100 ││ │invenţie la nivelul de clasificare atribuit │an şi, respectiv, cu o lună înainte │ │ ││ │de emitent, pe câte o perioadă de un an │pentru fiecare din anii următori │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 11│Cererea de nepublicare a numelui │odată cu depunerea cererii │ 180 │ 50 ││ │inventatorilor în documentele de brevet │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 12│Completarea cererii de brevet de invenţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) depunerea ulterioară a revendicărilor │odată cu depunerea │ 36 │ 10 ││ │şi/sau a desenelor │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) depunerea traducerii în limba română │odată cu depunerea │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) depunerea părţii lipsă a descrierii │4 luni de la data depunerii cereri de │ 108 │ 30 ││ │invenţiei, în scopul stabilirii datei de │brevet │ │ ││ │depozit a cererii de brevet │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │d) depunerea cererii de retragere a părţii │odată cu depunerea cererii de │ 72 │ 20 ││ │lipsă depuse │retragere │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 13│Publicarea modificărilor aduse la o │odată cu depunerea modificărilor │ 36 │ 10 ││ │cerere de brevet de invenţie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 14│Înregistrarea de modificări în situaţia │odată cu înregistrarea actului │ │ ││ │juridică a cererii de brevet sau a │ │ │ ││ │brevetului de invenţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) transmiteri de drepturi │ │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a)│ │ 144 │ 40 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) modificări referitoare la: actele │ │ 90 │ 25 ││ │încheiate prevăzute la lit. a), excluderea │ │ │ ││ │sau cooptarea unui inventator, nume, │ │ │ ││ │prenume, denumire sau adresă a unui │ │ │ ││ │solicitant, persoană îndreptăţită, │ │ │ ││ │inventator sau titular, schimbarea │ │ │ ││ │mandatarului sau a adresei acestuia etc. │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 15│Transformarea unei cereri de brevet de │2 luni de la data înregistrării │ 36 │ 10 ││ │invenţie în cerere de model de utilitate │cererii de transformare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 16│Certificarea şi eliberarea unui document │odată cu înregistrarea solicitării │ 36 │ 10 ││ │oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, │ │ │ ││ │copie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 17│Publicarea unei corecturi pentru │odată cu înregistrarea solicitării │ 18 │ 5 ││ │înlăturarea erorilor datorate solicitantului,│ │ │ ││ │persoanei îndreptăţite la eliberarea │ │ │ ││ │brevetului, mandatarului sau titularului, │ │ │ ││ │pentru fiecare pagină │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 18│Prelungirea unui termen de procedură cu │odată cu înregistrarea solicitării │ 36 │ 10 ││ │până la 3 luni │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 19│Înregistrarea cererii de repunere în termen │odată cu înregistrarea cererii │ 180 │ 50 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 20│Examinarea unei contestaţii │odată cu depunerea contestaţiei │ 540 │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 21│Examinarea unei cereri de revocare │odată cu depunerea cererii │ 1.080 │ 300 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 22│Revalidarea brevetului de invenţie, │odată cu depunerea cererii de │ 1.080 │ 300 ││ │respectiv a brevetului de perfecţionare │revalidare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 23│Menţinerea în vigoare a brevetului de │conform art. 12 │ │ ││ │invenţie, inclusiv a brevetului de │ │ │ ││ │perfecţionare, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protecţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 1 │ │ 0 │ 0 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 2 │ │ 0 │ 0 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 3 │ │ 540 │ 150 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 4 │ │ 576 │ 160 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 5 │ │ 648 │ 180 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 6 │ │ 720 │ 200 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 7 │ │ 792 │ 220 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 8 │ │ 864 │ 240 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 9 │ │ 936 │ 260 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 10 │ │ 1.008 │ 280 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 11 │ │ 1.080 │ 300 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 12 │ │ 1.152 │ 320 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 13 │ │ 1.224 │ 340 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 14 │ │ 1.332 │ 370 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 15 │ │ 1.440 │ 400 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 16 │ │ 1.800 │ 500 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 17 │ │ 1.800 │ 500 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul l8 │ │ 1.800 │ 500 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 19 │ │ 1.800 │ 500 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 20 │ │ 1.800 │ 500 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 24│Înregistrarea şi examinarea cererii pentru │odată cu solicitarea │ 1.800 │ 500 ││ │eliberarea unui certificat suplimentar de │ │ │ ││ │protecţie pentru medicament sau produs │ │ │ ││ │de uz fitosanitar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 25│Menţinerea în vigoare a certificatului │ │ │ ││ │suplimentar, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protecţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 1 │ │ 3.600 │ 1.000 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 2 │ │ 3.960 │ 1.100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 3 │ │ 4.320 │ 1.200 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 4 │ │ 4.680 │ 1.300 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- anul 5 │ │ 5.040 │ 1.400 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 26│Deschiderea fazei naţionale a cererii │odată cu deschiderea fazei │ 108 │ 30 ││ │internaţionale │naţionale │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 27│Publicarea traducerii în limba română a │odată cu solicitarea publicării │ │ ││ │unei cereri internaţionale, pentru care s-a │ │ │ ││ │deschis faza naţională: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) în termenul de publicare legal │ │ 180 │ 50 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) înainte de expirarea termenului de │ │ 288 │ 80 ││ │publicare legal │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 28│Taxe privind procedurile de brevetare │ │ │ ││ │prin P.C.T. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │28.1. Transmiterea cererii internaţionale │până în luna a 13-a de la data │ 360 │ 100 ││ │de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la │priorităţii │ │ ││ │Biroul Internaţional al O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┴─────────┤│ │28.2. Taxa de înregistrare internaţională, │o lună de la data depunerii cererii │cuantumul prevăzut ││ │conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul │internaţionale │de regula nr. 96 ││ │de aplicare a P.C.T. │ │din Regulamentul de││ │ │ │aplicare a P.C.T. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │28.3. Taxa de documentare internaţională, │o lună de la data depunerii cererii │cuantumul publicat ││ │conform regulii 16.1 din Regulamentul de │internaţionale │de Biroul ││ │aplicare a P.C.T. │ │Internaţional al ││ │ │ │O.M.P.I. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┬─────────┤│ │28.4. Depunerea ulterioară a traducerii │2 luni de la data depunerii cererii │contrava-│25% din ││ │cererii internaţionale într-o limbă │internaţionale │loarea în│cuantumul││ │acceptată de Administraţia însărcinată cu │ │lei │prevăzut ││ │documentarea internaţională, conform │ │ │la pct. ││ │regulilor 12.3(c)ii) şi(e) din │ │ │28.2. ││ │Regulamentul de aplicare a P.C.T. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┴─────────┤│ │28.5. Taxa suplimentară, conform │o lună de la data notificării │50% din cuantumul ││ │Regulamentului de aplicare a P.C.T., │ │prevăzut la ││ │pentru depăşirea termenului de plată a │ │pct. 28.1.-28.3. ││ │fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3. │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┬─────────┤│ 29│Publicarea traducerii în limba română a │odată cu depunerea traducerii │ 216 │ 60 ││ │revendicărilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte în România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 30│Publicarea unei versiuni corectate a │odată cu depunerea versiunii │ 108 │ 30 ││ │traducerii în limba română a │corectate │ │ ││ │revendicărilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte în România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 31│Publicarea traducerii în limba română a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european cu efecte în │ │ │ ││ │România, care nu depăşeşte 20 de pagini │ │ │ ││ │şi care a fost depusă: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) în termen de 3 luni de la data publicării │3 luni de la data publicării de către │ 360 │ 100 ││ │menţiunii eliberării brevetului │O.E.B. a menţiunii eliberării │ │ ││ │ │brevetului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) în termen de 3 luni de la încheierea │6 luni de la data publicării de către │ 720 │ 200 ││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. a menţiunii eliberării │ │ ││ │ │brevetului european │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 32│Publicarea traducerii în limba română a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european menţinut │ │ │ ││ │aşa cum a fost modificat în urma │ │ │ ││ │procedurii de opoziţie la O.E.B., care nu │ │ │ ││ │depăşeşte 20 de pagini şi care a fost │ │ │ ││ │depusă: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) în termen de 3 luni de la data publicării │3 luni de la data publicării de către │ 180 │ 50 ││ │de către O.E.B. a menţiunii de modificare │O.E.B. a menţiunii menţinerii │ │ ││ │a brevetului │brevetului european în formă │ │ ││ │ │modificată │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) în termen de 3 luni de la încheierea │6 luni de la data publicării de către │ 360 │ 100 ││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. menţiunii menţinerii │ │ ││ │ │brevetului european în formă │ │ ││ │ │modificată │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 33│Depunerea unei cereri de transformare a │3 luni de la data la care cererea │ 180 │ 50 ││ │cererii de brevet european în cerere de │europeană este considerată retrasă │ │ ││ │brevet naţional, pentru fiecare ţară │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 34│Înregistrarea unei cereri rezultate din │2 luni de la înregistrarea cererii │ 108 │ 30 ││ │transformarea unei cereri de brevet │ │ │ ││ │european │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 35│Transmiterea drepturilor privind │odată cu înregistrarea documentului │ 360 │ 100 ││ │cererea/brevetul european │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 36│Publicarea traducerii corectate a │la data depunerii │ 72 │ 20 ││ │fasciculei de brevet european cu efecte în │ │ │ ││ │România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 37│Eliberarea unui certificat de recunoaştere │odată cu înregistrarea cererii │ 36 │ 10 ││ │a efectelor brevetului european în │ │ │ ││ │România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 38│Publicarea unei corecturi privind │odată cu înregistrarea solicitării │ 18 │ 5 ││ │conţinutul paginii de capăt a brevetului │ │ │ ││ │european pentru înlăturarea erorilor │ │ │ ││ │datorate titularului │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 2 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plată │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Depunerea cererii de certificat de │3 luni de la data înregistrării │ 108 │ 30 ││ │înregistrare de model de utilitate │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Tipărirea descrierii, revendicărilor şi │12 luni de la data înregistrării │ 360 │ 100 ││ │desenelor şi eliberarea certificatului de │cererii de model de utilitate │ │ ││ │înregistrare de model de utilitate care nu │ │ │ ││ │depăşeşte 20 de pagini │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus │ │ 18 │ 5 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Întocmirea şi publicarea unui raport de │odată cu solicitarea │ 360 │ 100 ││ │documentare/examinare │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Menţinerea în vigoare a certificatului de │ │ │ ││ │înregistrare de model de utilitate: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru primii şase ani de protecţie; │odată cu eliberarea certificatului │ 1.080 │ 300 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru anii şapte-opt de protecţie; │până la începerea perioadei de │ │ ││ │ │protecţie │ 720 │ 200 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru anii nouă-zece de protecţie. │până la începerea perioadei de │ │ ││ │ │protecţie │ 1.080 │ 300 │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 3 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile şi brevetele pentru soi*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plată │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Înregistrarea şi publicarea cererii de │odată cu înregistrarea │ 108 │ 30 ││ │brevet pentru soi │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Examinarea denumirii soiului │odată cu înregistrarea │ 108 │ 30 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Revendicarea priorităţii unei prime │la depunerea cererii │ 180 │ 50 ││ │cereri │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │în 3 luni de la solicitare │ 360 │ 100 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Examinarea în fond a cererii de brevet │la data solicitării │ 360 │ 100 ││ │pentru soi ├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │după publicarea cererii │ 180 │ 50 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──┼─────────┼─────────┤│ 5 │Examinarea tehnică a cererii de brevet │la data solicitării, în funcţie de │G1│ 414 │ 115 ││ │pentru soi pe grupe de specii (DUS)*) │grupul de soiuri ├──┼─────────┼─────────┤│ │pentru fiecare an de testare │ │G2│ 432 │ 120 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G3│ 360 │ 100 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G4│ 360 │ 100 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G5│ 360 │ 100 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──┼─────────┼─────────┤│ 6│Eliberarea brevetului pentru soi │12 luni de la data publicării │ │ ││ │ │hotărârii │ 180 │ 50 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7│Examinarea unei contestaţii │odată cu solicitarea │ 360 │ 100 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8│Examinarea unei cereri de revocare │odată cu solicitarea │ 540 │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9│Examinarea unei cereri de anulare │odată cu solicitarea │ 540 │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 10│Menţinerea în vigoare a unui brevet │conform art. 13^8 │ │ ││ │pentru soi, pentru fiecare an de protecţie, │ │ │ ││ │pe grupe de specii: │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──┼─────────┼─────────┤│ │a) anii de protecţie unu-cinci │ │G1│ 180 │ 50 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G2│ 180 │ 50 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G3│ 144 │ 40 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G4│ 144 │ 40 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G5│ 108 │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru următorii ani de protecţie, │ │G1│ 360 │ 100 ││ │începând cu anul şase │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G2│ 360 │ 100 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G3│ 288 │ 80 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G4│ 288 │ 80 ││ │ │ ├──┼─────────┼─────────┤│ │ │ │G5│ 252 │ 70 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──┼─────────┼─────────┤│ 11│Examinarea unei cereri de revalidare a │odată cu solicitarea │ 180 │ 50 ││ │brevetului pentru soi │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 12│Cumpărarea raportului tehnic de la un │odată cu solicitarea Oficiului de Stat│ 1.008 │ 280 ││ │alt stat membru U.P.O.V. │pentru Invenţii şi Mărci │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 13│Inspectarea Registrului Naţional al │odată cu solicitarea │ 72 │ 20 ││ │Cererilor de Brevete de Soiuri │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 14│Înregistrarea modificărilor în situaţia │ │ │ ││ │juridică a cererii sau a brevetului │ │ │ ││ │pentru soi: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) transmitere de drepturi │odată cu solicitarea │ 180 │ 50 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) alte modificări │odată cu solicitarea │ 36 │ 10 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 15│Eliberarea de duplicate, copii, │odată cu solicitarea la O.S.I.M. │ 36 │ 10 ││ │adeverinţe │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 16│Prelungirea termenului de procedură │odată cu solicitarea │ 360 │ 100 ││ │cu până la un an │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘___________    *)DUS - distinctivitate, uniformitate, stabilitate    Grupuri de soiuri    G1: orz de primăvară, grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale,        sfeclă de zahăr, cartof, rapiţă de iarnă, ovăz, secară.    G2: porumb furajer, mazăre (soiuri comestibile), trifoi roşu,        raygras peren, ceapă, castraveţi de câmp, varză albă,        morcovi, tomate de câmp; măr, prun, vişin, căpşun.    G3: orz de iarnă, fasole de câmp, mazăre (soiuri furajere),        lupin galben, trifoi alb, lucerna, hibrizi de lucerna, festuca,        sfeclă furajeră, tutun; conopidă, sfeclă de grădină, ţelină,        fasole pitică, mazăre de grădină, ciuperci, hamei; păr (soiuri        altoite pe portaltoi), prun (soiuri altoite pe portaltoi), măr        (soiuri altoite pe portaltoi); cocăz negru.    G4: triticale de primăvară, lupin albastru, raygras; usturoi, varză        de Bruxelles, tomate de seră; pătrunjel rădăcini, salată de căpăţână,        spanac; trandafir (soiuri de seră), gerbera, garoafe, crizanteme;        zmeură, coacăz roşu.    G5: speciile neincluse în grupele G1- G4.  +  Anexa 4 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plată │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Înregistrarea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii │ 36 │ 10 ││ │mărci individuale/colective şi de certificare│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Publicarea cererii de înregistrare a unei │o lună de la data constituirii │ │ ││ │mărci după constituirea depozitului naţional │depozitului naţional reglementar │ │ ││ │reglementar │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- alb-negru │ │ 108 │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- color │ │ 360 │ 100 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │3.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei mărci individuale: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru o clasă de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- alb-negru │ │ 396 │ 110 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- color │ │ 684 │ 190 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 180 │ 50 ││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108 │ 30 ││ │sau o marcă verbală cu o grafică specială │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │3.2. Reînnoirea unei mărci individuale: │odată cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru o clasă de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- alb-negru │ │ 432 │ 120 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- color │ │ 720 │ 200 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 180 │ 50 ││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108 │ 30 ││ │sau o marcă verbală cu o grafică specială │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │4.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei mărci colective şi de certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru o clasă de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- alb-negru │ │ 1.404 │ 390 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- color │ │ 1.764 │ 490 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 252 │ 70 ││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216 │ 60 ││ │sau o marcă verbală cu o grafică specială │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │4.2. Reînnoirea unei mărci colective sau de │odată cu depunerea cererii │ │ ││ │certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru o clasă de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- alb-negru │ │ 1.440 │ 400 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- color │ │ 1.800 │ 500 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 216 │ 60 ││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216 │ 60 ││ │sau o marcă verbală cu o grafică specială │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5 │Solicitarea reînnoirii înregistrării unei │6 luni de la data expirării duratei │ │ ││ │mărci după expirarea duratei de protecţie │de protecţie în curs │ │ ││ │în curs │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Depunerea documentelor de invocare a │odată cu depunerea cererii │ 180 │ 50 ││ │priorităţii ├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │3 luni de la data depunerii cererii │ 720 │ 200 ││ │ │de înregistrare a mărcii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Eliberarea unui certificat de prioritate │odată cu solicitarea eliberării │ 108 │ 30 ││ │ │certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de înregistrare a│3 luni de la data publicării mărcii │ 180 │ 50 ││ │mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9 │Eliberarea certificatului de reînnoire a │odată cu depunerea cererii de │ 180 │ 50 ││ │înregistrării mărcii │reînnoire a înregistrării mărcii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│10 │Eliberarea unui duplicat al certificatului de│odată cu depunerea cererii │ 180 │ 50 ││ │înregistrare sau de reînnoire a înregistrării│ │ │ ││ │mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│11 │Transmiterea cererii internaţionale de │odată cu depunerea cererii pentru │ 252 │ 70 ││ │înregistrare sau de reînoire a mărcii de la │o clasă de produs/serviciu │ │ ││ │O.S.I.M. la Biroul Internaţional al O.M.P.I │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │- pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 108 │ 30 ││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│12 │Transmiterea la O.M.P.I. a modificării de │odată cu depunerea cererii │ 108 │ 30 ││ │titular şi/sau a schimbării de adresă │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│13 │Examinarea unei opoziţii la înregistrarea │odată cu depunerea cererii de │ │ ││ │unei mărci │opoziţie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │pentru o clasă de produs/serviciu │ │ 216 │ 60 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │pentru fiecare clasă suplimentară de │ │ 108 │ 30 ││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│14 │Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni │odată cu cererea de acordare a │ 36 │ 10 ││ │pentru depunerea punctului de vedere, la │fiecărui termen suplimentar de 3 │ │ ││ │notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea │luni │ │ ││ │condiţiilor pentru înregistrarea mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│15 │Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a │3 luni de la data solicitării │ 180 │ 50 ││ │mărcii │divizării cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│16 │Reclasificarea listei de produse şi/sau │3 luni de la data depunerii cererii │ 108 │ 30 ││ │servicii pentru care se solicită │ │ │ ││ │înregistrarea mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│17 │a) Examinarea unei contestaţii a │odată cu depunerea contestaţiei │ 540 │ 150 ││ │solicitantului împotriva unei decizii de │ │ │ ││ │respingere sau admitere parţială │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) Examinarea unei contestaţii împotriva │odată cu depunerea contestaţiei │ 900 │ 250 ││ │unei decizii a comisiei de examinare opoziţii│ │ │ ││ │sau a unei decizii de transmiteri de drepturi│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│18 │Înregistrarea unei modificări în situaţia │odată cu depunerea cererii de │ │ ││ │juridică a mărcii │înscriere a modificării │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) cu privire la schimbarea numelui, │ │ 90 │ 25 ││ │denumirii sau adresei solicitantului, │ │ │ ││ │titularului sau mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ 144 │ 40 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │d) introducerea mandatarului în procedură │ │ 90 │ 25 ││ │după depunerea cererii, pe cale naţională sau│ │ │ ││ │pe cale internaţională │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │e) orice alte modificări pentru care Legea │ │ 90 │ 25 ││ │nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile │ │ │ ││ │geografice, publicată în Monitorul Oficial al│ │ │ ││ │României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie │ │ │ ││ │1998, nu prevede explicit scutiri de taxe │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│19 │Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte│odată cu depunerea solicitării │ 36 │ 10 ││ │legate de situaţia juridică a unei mărci │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│20 │Înregistrarea unei indicaţii geografice │odată cu depunerea cererii de │ 1.440 │ 400 ││ │ │înregistrare a indicaţiei geografice │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│21 │Eliberarea certificatului de înregistrare a │2 luni de la data publicării │ 180 │ 50 ││ │unei indicaţii geografice │indicaţiei geografice în B.O.P.I. │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│22 │Reînnoirea duratei de utilizare a unei │odată cu depunerea cererii de │ 1.440 │ 400 ││ │indicaţii geografice │reînnoire │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│23 │Reclasificarea listei de produse pentru care │odată cu depunerea cererii │ 108 │ 30 ││ │se solicită înregistrarea unei indicaţii │ │ │ ││ │geografice │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 5 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plată │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Înregistrarea cererii în Registru! naţional │odată cu depunerea cererii │ │ ││ │al cererilor depuse: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 108 │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36 │ 10 ││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Publicarea desenului sau modelului: │o lună de la depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru fiecare figură, în spaţiu │ │ 72 │ 20 ││ │standard (6 x 6 cm), alb-negru │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare figură, în spaţiu │ │ 360 │ 100 ││ │standard (6 x 6 cm), în culori │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru elementele caracteristice │ │ 36 │ 10 ││ │(maximum 30 de cuvinte) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Amânarea publicării │odată cu depunerea cererii │ 72 │ 20 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Invocarea priorităţii │3 luni de la depunerea cererii de │ 72 │ 20 ││ │ │invocare a priorităţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5 │Examinarea cererii de înregistrare │o lună de la publicarea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 180 │ 50 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36 │ 10 ││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Eliberarea certificatului de înregistrare: │o lună de la comunicarea hotărârii de│ │ ││ │ │admitere │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72 │ 20 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 108 │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 180 │ 50 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Menţinerea în vigoare a certificatului de │o lună de la comunicarea hotărârii de │ │ ││ │înregistrare, pentru fiecare perioada de │admitere pentru prima perioada de │ │ ││ │protecţie de 5 ani │protecţie de 5 ani, respectiv până la│ │ ││ │ │începerea următoarei perioade de │ │ ││ │ │protecţie de 5 ani │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 450 │ 125 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 540 │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de reînnoire │odată cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72 │ 20 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 90 │ 25 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 108 │ 30 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9 │Reînnoirea certificatului de înregistrare │până la începerea următoarei perioade│ │ ││ │pentru fiecare perioadă de 5 ani │de protecţie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ │ 125 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│10 │Eliberarea certificatului de prioritate │ │ │ 30 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│11 │Examinarea unei contestaţii │ │ │ 150 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│12 │Examinarea unei opoziţii la înregistrarea │ │ │ 30 ││ │desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│13 │Revalidarea certificatului de înregistrare │ │ │ 100 ││ │a desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│14 │Înregistrarea de modificări în situaţia │ │ │ ││ │juridică a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ │ 30 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) modificări cu privire la numele, │ │ │ 10 ││ │denumirea sau adresa solicitantului/ │ │ │ ││ │titularului şi mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ │ 10 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│15 │Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, │odată cu înregistrarea solicitării │ 36 │ 10 ││ │copii certificate, extras din registru │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│16 │Transmiterea cererii internaţionale de │odată cu cererea │ │ ││ │înregistrare/reînnoire de la O.S.I.M. la │ │ │ ││ │O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) pentru primul model │ │ 288 │ 80 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) pentru modelele următoare │ │ 72 │ 20 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│17 │Prelungirea termenului prevăzut de │odată cu cererea │ 36 │ 10 ││ │regulament cu o perioadă de 30 de zile │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 6 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru topografiiie produselor semiconductoare*Font 7*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plată │Cuantumul│Cuantumul││crt│ │ │ (lei) │ (euro) │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Depunerea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii sau în │ 108 │ 30 ││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Examinarea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii sau în │ 360 │ 100 ││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Înregistrarea unei topografii │odată cu depunerea cererii sau în │ 108 │ 300 ││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Publicarea înregistrării unei topografii │odată cu depunerea cererii sau în │ 54 │ 15 ││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│5 │Eliberarea unui certificat de înregistrare │odată cu depunerea cererii sau în │ 54 │ 15 ││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Examinarea unei contestaţii │odată cu depunerea contestaţiei │ 360 │ 100 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Înregistrarea de modificări în situaţia │odată cu înregistrarea solicitării │ │ ││ │juridică a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360 │ 100 ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │b) alte modificări │ │ 90 │ 25 │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8 │Consultarea documentaţiei publice din │odată cu înregistrarea solicitării │ 36 │ 10 ││ │depozitul reglementar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9 │Eliberarea unei copii certificate de pe │odată cu înregistrarea solicitării │ 36 │ 10 ││ │documentele publice din depozitul │ │ │ ││ │reglementar sau de pe file ale │ │ │ ││ │Registrului naţional al topografiilor │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘______________