LEGE nr. 411 din 29 decembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică civilă. (2) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Autorităţii Naţionale de Control, care se desfiinţează."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În subordinea administrativă a Guvernului şi sub autoritatea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor de finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează şi funcţionează următoarele structuri fără personalitate juridică civilă: a) Autoritatea de control a Guvernului; b) Departamentul pentru lupta antifraudă; c) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală."3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dispus de primul-ministru;".4. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Autorităţii măsurile luate."5. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:"b) efectuează controlul obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistenţă ale Uniunii Europene, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare."6. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pentru ducerea în îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (3), toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 decembrie 2005.Nr. 411.---------