ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 din 27 decembrie 2005  În baza art. 3 alin. (1) pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 19 lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Finanţelor Publice aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice,ţinând seama de necesitatea corelarii clasificaţiei bugetare cu Sistemul conturilor naţionale şi cu Manualul de statistica finanţelor publice, editia 2001,pentru respectarea standardelor organismelor internationale privind compilarea şi prezentarea statisticilor privind finanţele publice, în vederea îmbunătăţirii structurii şi a transparentei operaţiunilor desfăşurate pe seama fondurilor publice, precum şi a angajamentului României privind implementarea acquis-ului comunitar în domeniul finanţelor publice, asumat prin documentul de pozitie la capitolul 11 - Uniunea Economica şi Monetara,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice, potrivit anexei nr. I, cu urmatoarele componente: a) Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat, potrivit anexei nr. 1; b) Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale, potrivit anexei nr. 2; c) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit anexei nr. 3; d) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor pentru şomaj, potrivit anexei nr. 4; e) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit anexei nr. 5; f) Clasificatia cheltuielilor din credite externe, potrivit anexei nr. 6; g) Clasificatia cheltuielilor din credite interne, potrivit anexei nr. 7; h) Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, potrivit anexei nr. 8; i) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Trezoreriei statului, potrivit anexei nr. 9; j) Clasificatia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finantate integral sau parţial din venituri proprii, potrivit anexei nr. 10; k) Clasificatia veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetelor locale, potrivit anexei nr. 11.  +  Articolul 2Se aprobă clasificatia în profil departamental, potrivit anexelor nr. II şi III.  +  Articolul 3Clasificatia economica este prevăzută în anexa nr. I în forma extinsa, urmand ca instituţiile publice sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor.  +  Articolul 4Instituţiile publice pot detalia subdiviziunile prevăzute în clasificatia economica şi functionala a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.  +  Articolul 5În functie de modificările ce vor interveni în legislatie, clasificatiile prevăzute în anexele la prezentul ordin vor fi adaptate şi completate în mod corespunzător. Aceste modificari şi completari vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi comunicate direcţiilor generale ale finanţelor publice şi altor institutii interesate.  +  Articolul 6Clasificatiile aprobate prin prezentul ordin nu constituie temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli.  +  Articolul 7Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Cu aceeasi data îşi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.025/2005, modificat şi completat pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de buget pe anul 2006.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 9Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ordonatorii de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 1.954.  +  Anexa I CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND FINANTELE PUBLICE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          A. VENITURI FISCALE
          A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
          A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
    01.00     Impozit pe profit
      01.00.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
      01.00.02   Impozit pe profit de la băncile comerciale*)
    02.00     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
      02.00.01   Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
      02.00.02   Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea
          Legii privind protecţia consumatorului
      02.00.03   Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
      02.00.04   Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
      02.00.05   Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
      02.00.06   Impozit pe venitul microîntreprinderilor
      02.00.07   Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
      02.00.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
          A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    03.00     Impozit pe venit
      03.00.01   Impozit pe venituri din activităţi independente
      03.00.02   Impozit pe venituri din salarii
      03.00.03   Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor
      03.00.04   Impozit pe venituri din dividende
      03.00.05   Impozit pe venituri din dobânzi
      03.00.06   Impozit pe venituri din pensii
      03.00.07   Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură
      03.00.09   Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
      03.00.10   Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare
      03.00.11   Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
      03.00.12   Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
      03.00.13   Impozit pe venituri din activităţi agricole
      03.00.14   Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
      03.00.15   Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară
      03.00.16   Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
      03.00.17   Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici - Restanţe anii anteriori -
      03.00.18   Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
      03.00.19   Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad)
      03.00.50   Impozit pe venituri din alte surse
      03.00.60   Regularizări
    04.00     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
      04.00.01   Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
      04.00.04   Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
          ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
    05.00     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
      05.00.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
          A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii anteriori -
    06.00     Impozit pe salarii - total
      06.00.01   Impozit pe salarii - Restanţe anii anteriori -
      06.00.02   Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori -
          A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
    07.00     Impozite şi taxe pe proprietate
      07.00.01   Impozit pe clădiri
        07.00.01.01Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)
        07.00.01.02Impozit pe clădiri de la persoane juridice*)
      07.00.02   Impozit pe terenuri
        07.00.02.01Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
        07.00.02.02Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
        07.00.02.03Impozit pe terenul din extravilan
      07.00.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru - La bugetul de stat = restanţe anii anteriori -
      07.00.50   Alte impozite şi taxe pe proprietate
          A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
    10.00     Taxa pe valoarea adăugată
      10.00.01   Taxa pe valoarea adăugată încasată*)
        10.00.01.01T.V.A. încasată pentru operaţiuni interne*)
        10.00.01.02T.V.A. încasată pentru importurile de bunuri*)
      10.00.02   T.V.A. restituită (se scade)*)
        10.00.02.01Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*)
        10.00.02.02Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România*)
        10.00.02.03Alte restituiri*)
      10.00.03   Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A.*)
    11.00     Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
      11.00.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)
      11.00.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
          Municipiului Bucureşti (se scad)
      11.00.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)
      11.00.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)
      11.00.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)
      11.00.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
    12.00     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
      12.00.01   Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
      12.00.02   Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
          - Restanţe anii anteriori -
      12.00.03   Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile
      12.00.04   Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
      12.00.05   Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei
      12.00.06   Cote din taxe de şcolarizare
      12.00.07   Taxe hoteliere
      12.00.08   Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice
    14.0012.00.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată Accize*)
      14.00.01   Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale*)
      14.00.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.00.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
      14.00.04   Accize încasate din vânzarea de cafea*)
      14.00.05   Accize încasate din vânzarea altor produse*)
      14.00.06   Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia internă*)
      14.00.07   Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă*)
      14.00.08   Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer condiţionat*)
      14.00.11   Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale*)
      14.00.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.00.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
      14.00.14   Accize încasate în vamă din importul de cafea*)
      14.00.15   Accize încasate în vamă din importul energiei electrice*)
      14.00.16   Accize încasate în vamă din importul altor produse*)
      14.00.17   Accize încasate în vamă din importul autoturismelor*)
      14.00.18   Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer condiţionat*)
      14.00.50   Accize de restituit/de compensat*)
    15.00     Taxe pe servicii specifice
      15.00.01   Impozit pe spectacole
      15.00.02   Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (Restanţe anii anteriori)
      15.00.50   Alte taxe pe servicii specifice
    16.00     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
      16.00.01   Taxe pentru jocurile de noroc
      16.00.02   Taxa asupra mijloacelor de transport
        16.00.02.01Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)
        16.00.02.02Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)
      16.00.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
      16.00.04   Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
      16.00.05   Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor
      16.00.06   Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
      16.00.07   Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional
      16.00.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
          A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
    17.00     Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale
      17.00.01   Taxe vamale de la persoane juridice
        17.00.01.01Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeană*)
        17.00.01.02Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
        17.00.01.03Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxelor vamale de la persoane juridice*)
      17.00.02   Taxe vamale şi alte venituri de la persoane fizice
      17.00.03   Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale
      17.00.50   Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional
          A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
    18.00     Alte impozite şi taxe fiscale
      18.00.50   Alte impozite şi taxe
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.00     Contribuţiile angajatorilor
      20.00.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori
      20.00.01.01Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*)
      20.00.01.02Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj*)
      20.00.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori
      20.00.02.01Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
      20.00.02.02Cota din contribuţii de la agenţii economici*)
      20.00.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
      20.00.03.01Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat*)
      20.00.03.02Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj*)
      20.00.03.03Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru
          Valorificarea Activelor Statului*)
      20.00.04   Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori
      20.00.04.01Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori*)
      20.00.04.02Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale*)
      20.00.05   Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
      20.00.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap)
    21.00     Contribuţiile asiguraţilor
      21.00.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
      21.00.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi
      21.00.02.01Contribuţii individuale*)
      21.00.02.02Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj*)
      21.00.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi
      21.00.03.01Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
      21.00.03.02Contribuţia datorată de alte persoane asigurate*)
      21.00.04   Contribuţia altor persoane asigurate
      21.00.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
      21.00.06   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
      21.00.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.00     Venituri din proprietate
      30.00.01 30.00.02   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale încasări din cota reţinută, conform codului penal
      30.00.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.00.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
      30.00.06   Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului
      30.00.07   Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale
      30.00.08   Venituri din dividende
      30.00.09   Venituri din utilizarea păşunilor comunale
      30.00.50   Alte venituri din proprietate
    31.00     Venituri din dobânzi
      31.00.01   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
      31.00.02   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
      31.00.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    33.00     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      33.00.01   Taxe de metrologie
      33.00.02   Taxe consulare
      33.00.03   Venituri din taxe pentru prestaţii vamale
      33.00.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
      33.00.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
      33.00.06   Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
      33.00.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
      33.00.08   Venituri din prestări de servicii
      33.00.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
      33.00.10   Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
      33.00.11   Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă
      33.00.12   Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
      33.00.13   Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
      33.00.14   Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine
      33.00.15   Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar
      33.00.16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa
      33.00.17   Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare
      33.00.19   Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive
      33.00.20   Venituri din cercetare
      33.00.21   Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
      33.00.23   Venituri din timbrul judiciar
      33.00.24   Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
      33.00.25   Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
      33.00.26   Venituri din despăgubiri
      33.00.27   Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
      33.00.28   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      33.00.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    34.00     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
      34.00.01   Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate
      34.00.02   Taxe extrajudiciare de timbru
      34.00.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
    35.00     Amenzi, penalităţi şi confiscări
      35.00.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      35.00.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întîrziere declaraţiei de impozite şi taxe
      35.00.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
      35.00.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      35.00.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    36.00     Diverse venituri
      36.00.01   Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
      36.00.02   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      36.00.03   Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
      36.00.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
      36.00.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      36.00.06   Taxe speciale
      36.00.07   Amortizare mijloace fixe
      36.00.08   Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
      36.00.09   Fondul de risc
      36.00.10   Fond de rulment
      36.00.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
      36.00.50   Alte venituri
    37.00     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.00.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.00.50   Alte transferuri voluntare
          II. VENITURI DIN CAPITAL
    39.00     Venituri din valorificarea unor bunuri
      39.00.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      39.00.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
      39.00.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      39.00.04   Venituri din privatizare
      39.00.05   Încasări din valorificarea activelor bancare
      39.00.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
      39.00.07   Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
      39.00.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
          III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    40.00     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      40.00.01   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
      40.00.02   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat
      40.00.03   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii
      40.00.04   Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară
      40.00.05   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism
      40.00.06   Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
      40.00.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
      40.00.08   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ
      40.00.09   Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
      40.00.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
      40.00.11   Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)
      40.00.12   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanţarea lucrărilor agricole
      40.00.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
          IV. SUBVENŢII
          SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    42.00     Subvenţii de la bugetul de stat
          A. De capital
      42.00.01   Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
      42.00.03   Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      42.00.04   Aeroporturi de interes local
      42.00.05   Planuri şi regulamente de urbanism
      42.00.06   Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
      40.00.07   Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
      42.00.09   Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
      42.00.10   Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
          B. Curente
      42.00.21   Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
      42.00.22   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
      42.00.23   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv
      42.00.24   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
      42.00.25   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj
      42.00.26   Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
      42.00.28   Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
      42.00.29   Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
    43.00     Subvenţii de la alte administraţii
      43.00.01   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului
      43.00.04   Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
      43.00.05   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
      43.00.06   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale
      43.00.07   Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      43.00.08   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
      43.00.09   Subvenţii pentru instituţii publice
    44.00     Donaţii din străinătate
      44.00.01   Donaţii din străinătate
        44.00.01.01Curente*)
        44.00.01.02De capital*)
      44.00.02   De la guverne străine
        44.00.02.01Curente*)
        44.00.02.02De capital*)
      44.00.03   De la alte administraţii
        44.00.03.01Curente*)
        44.00.03.02De capital*)
  -------- Notă *) Detalierea se face numai în execuţieCHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.00     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.00     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.00.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.00.01.01Administraţia prezidenţială
        51.00.01.02Autorităţi legislative
        51.00.01.03Autorităţi executive
        51.00.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
      51.00.02   Servicii publice descentralizate
      51.00.03   Contribuţia la bugetul U.E. şi cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
    53.00     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
      53.00.01   Cercetare fundamentală (de bază)
      53.00.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
    54.00     Alte servicii publice generale
      54.00.01   Programe de informare şi prezentare a imaginii României
      54.00.02   Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului
      54.00.03   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
      54.00.04   Fondul Naţional de Preaderare
      54.00.05   Fond de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
      54.00.06   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
      54.00.07   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale
      54.00.08   Fond de rulment
      54.00.09   Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale
      54.00.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      54.00.50   Alte servicii publice generale
    55.00     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    56.00     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
      56.00.01   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe
      56.00.02   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      56.00.03   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
      56.00.04   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
      56.00.05   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie
      56.00.06   Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
      56.00.07   Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
    59.00     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    60.00     Apărare
      60.00.01   Administraţie centrală
      60.00.02   Apărare naţională
      60.00.03   Ajutor militar extern
      60.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
      60.00.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
    61.00     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.00.01   Administraţia centrală
      61.00.02   Servicii publice descentralizate
      61.00.03   Ordine publică
        61.00.03.01Poliţie
        61.00.03.02Jandarmerie
        61.00.03.03Paza şi supravegherea frontierei
        61.00.03.04Poliţie comunitară
      61.00.04   Siguranţă naţională
      61.00.05   Servicii de protecţie contra incendiilor
      61.00.06   Autorităţi judecătoreşti
      61.00.07   Penitenciare
      61.00.08   Protecţie civilă
      61.00.09   Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă
      61.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională
      61.00.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    64.00     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.00     Învăţământ
      65.00.01   Administraţie centrală
      65.00.02   Servicii publice descentralizate
      65.00.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.00.03.01Învăţământ preşcolar
        65.00.03.02Învăţământ primar
      65.00.04   Învăţământ secundar
        65.00.04.02Învăţământ secundar superior
        65.00.04.03Învăţământ profesional
      65.00.05   Învăţământ postliceal
      65.00.06   Învăţământ superior
        65.00.06.02Învăţământ postuniversitar
      65.00.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.00.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
        65.00.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
        65.00.07.03Case de copii
        65.00.07.04Învăţământ special
      65.00.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.00.11.01Tabere şi turism şcolar
        65.00.11.02Casa Corpului Didactic
        65.00.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.00.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
        65.00.11.30Alte servicii auxiliare
      65.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
      65.00.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.00     Sănătate
      66.00.01   Administraţia centrală
      66.00.02   Servicii publice descentralizate
      66.00.03   Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale
        66.00.03.01Medicamente cu şi fără contribuţie personală
        66.00.03.02Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
        66.00.03.03Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
        66.00.03.04Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
        66.00.03.05Dispozitive şi echipamente medicale
      66.00.0466.00.03.06Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive Servicii medicale în ambulator
        66.00.04.01Asistenţă medicală primară
        66.00.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
        66.00.04.03Asistenţă medicală stomatologică
        66.00.04.04Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice
        66.00.04.05Asistenţă medicale în centre medicale multifuncţionale
        66.00.04.06Servicii medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate
        66.00.04.07Asistenţă medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătăţii
        66.00.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
      66.00.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
      66.00.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.00.06.01Spitale generale
        66.00.06.02Spitale de specialitate
        66.00.06.03Unităţi medico-sociale
        66.00.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
        66.00.06.05Maternităţi
        66.00.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
        66.00.06.07Centre medicale cu paturi
        66.00.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
      66.00.07   Îngrijiri medicale la domiciliu
      66.00.08   Servicii de sănătate publică
      66.00.09   Hematologie şi securitate transfuzională
      66.00.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
      66.00.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.00.50.01Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
        66.00.50.02Policlinici cu plată
        66.00.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.00     Cultură, recreere şi religie
      67.00.01   Administraţie centrală
      67.00.02   Servicii publice descentralizate
      67.00.03   Servicii culturale
        67.00.03.01Biblioteci publice naţionale
        67.00.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.00.03.03Muzee
        67.00.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.00.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.00.03.06Case de cultură
        67.00.03.07Cămine culturale
        67.00.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.00.03.09Universităţi populare
        67.00.03.10Presă
        67.00.03.11Edituri
        67.00.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.00.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
        67.00.03.14Centre culturale
        67.00.03.15Grădini botanice
        67.00.03.30Alte servicii culturale
      67.00.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
      67.00.05   Servicii recreative şi sportive
        67.00.05.01Sport
        67.00.05.02Tineret
        67.00.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
      67.00.06   Servicii religioase
      67.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
      67.00.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.00     Asigurări şi asistenţă socială
      68.00.01   Administraţie centrală
      68.00.02   Servicii publice descentralizate
      68.00.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
      68.00.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.00.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.00.05.01Asistenţă socială în caz de boli
        68.00.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.00.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.00.07   Asigurări pentru şomaj
      68.00.08   Ajutoare la trecerea în rezervă
      68.00.09   Ajutoare pentru urmaşi
      68.00.10   Ajutoare pentru locuinţe
      68.00.11   Creşe
      68.00.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.00.15.01Ajutor social
        68.00.15.02Cantine de ajutor social
        68.00.15.03Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
        68.00.15.04Servicii sociale
        68.00.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
      68.00.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.00.50.01Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
        68.00.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    69.00     ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
      69.00.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        69.00.05.01Asistenţă socială în caz de boli
        69.00.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      69.00.07   Asigurări pentru şomaj
      69.00.09   Ajutoare pentru urmaşi
      69.00.15   Prevenirea excluderii sociale
        69.00.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      69.00.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        69.00.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
        69.00.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
          Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
    70.00     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.00.01   Administraţie centrală
      70.00.02   Servicii publice descentralizate
      70.00.03   Locuinţe
        70.00.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.00.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.00.04   Servicii şi dezvoltare publică
      70.00.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.00.05.01Alimentare cu apă
        70.00.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.00.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.00.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      70.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
      70.00.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.00     Protecţia mediului
      74.00.01   Administraţie centrală
      74.00.02   Servicii publice descentralizate
      74.00.03   Reducerea şi controlul poluării
      74.00.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
      74.00.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.00.05.01Salubritate
        74.00.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.00.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      74.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
      74.00.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
    79.00     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.00     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.00.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.00.01.01Administraţie centrală
        80.00.01.02Servicii publice descentralizate
        80.00.01.03Meteorologie
        80.00.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
        80.00.01.05Sistemul naţional antigrindină
        80.00.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.00.01.07Stimularea exportului
        80.00.01.08Cooperare economică internaţională
        80.00.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
        80.00.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
        80.00.01.11Rezerve de stat şi de mobilizare
        80.00.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      80.00.02   Acţiuni generale de muncă
        80.00.02.01Protecţia muncii
        80.00.02.02Păstrarea şi completarea carnetelor de muncă şi alte prestaţii
        80.00.02.03Eliberarea permiselor de muncă
        80.00.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
        80.00.02.05Stimularea creării de locuri de muncă
        80.00.02.30Alte acţiuni generale de muncă
    81.00     Combustibili şi energie
      81.00.01   Administraţie centrală
      81.00.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
      81.00.03   Petrol şi gaze naturale
      81.00.04   Combustibil nuclear
      81.00.05   Energie electrică
      81.00.06   Energie termică
      81.00.07   Alţi combustibili
      81.00.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    82.00     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
      82.00.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
      82.00.02   Industria prelucrătoare
      82.00.03   Construcţii
      82.00.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
    83.00     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.00.01   Administraţie centrală
      83.00.02   Servicii publice descentralizate
      83.00.03   Agricultură
        83.00.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
        83.00.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
        83.00.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
        83.00.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
        83.00.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
        83.00.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      83.00.04   Silvicultură
      83.00.05   Piscicultură şi vânătoare
      83.00.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
    84.00     Transporturi
      84.00.01   Administraţie centrală
      84.00.03   Transport rutier
        84.00.03.01Drumuri şi poduri
        84.00.03.02Transport în comun
        84.00.03.03Străzi
      84.00.04   Transport feroviar
        84.00.04.01Transport pe calea ferată
        84.00.04.02Transport cu metroul
      84.00.05   Transport pe apă
      84.00.06   Transport aerian
        84.00.06.01Aeroporturi
        84.00.06.02Aviaţia civilă
        84.00.06.03Zboruri speciale
        84.00.06.04Perfecţionarea personalului din aviaţia civilă
        84.00.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
      84.00.07   Conducte şi alte sisteme de transport
      84.00.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    85.00     Comunicaţii
      85.00.01   Comunicaţii
    86.00     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
      86.00.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
      86.00.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      86.00.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
      86.00.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
      86.00.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
      86.00.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
      86.00.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
    87.00     Alte acţiuni economice
      87.00.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      87.00.03   Zone libere
      87.00.04   Turism
      87.00.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
      87.00.50   Alte acţiuni economice
    96.00     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.00     Rezerve
      97.00.01   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii
      97.00.02   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    98.00     Excedent
    99.00     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.
           
    TitluArticolAlineatDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
          01. CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)
    10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
      10.01   Cheltuieli salariale în bani
        10.01.01Salarii de bază
        10.01.02Salarii de merit
        10.01.03Indemnizaţie de conducere
        10.01.04Spor de vechime
        10.01.05Sporuri pentru condiţii de muncă
        10.01.06Alte sporuri
        10.01.07Ore suplimentare
        10.01.08Fond de premii
        10.01.09Primă de vacanţă
        10.01.10Fond pentru posturi ocupate prin cumul
        10.01.11Fond aferent plăţii cu ora
        10.01.12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
        10.01.13Indemnizaţii de delegare
        10.01.14Indemnizaţii de detaşare
        10.01.15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
        10.01.16Alocaţii pentru locuinţe
        10.01.30Alte drepturi salariale în bani
      10.02   Cheltuieli salariale în natură
        10.02.01Tichete de masă
        10.02.02Norme de hrană
        10.02.03 10.02.04Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa
        10.02.05Transportul la şi de la locul de muncă
        10.02.30Alte drepturi salariale în natură
      10.03   Contribuţii
        10.03.01Contribuţii de asigurări sociale de stat
        10.03.02Contribuţii de asigurări de şomaj
        10.03.03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
        10.03.04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
        10.03.05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
    20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
      20.01   Bunuri şi servicii
        20.01.01Furnituri de birou
        20.01.02Materiale pentru curăţenie
        20.01.03Încălzit, iluminat şi forţă motrică
        20.01.04Apă, canal şi salubritate
        20.01.05Carburanţi şi lubrifianţi
        20.01.06Piese de schimb
        20.01.07Transport
        20.01.08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
        20.01.09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
        20.01.30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
      20.02   Reparaţii curente
      20.03   Hrană
        20.03.01Hrană pentru oameni
        20.03.02Hrană pentru animale
      20.04   Medicamente şi materiale sanitare
        20.04.01Medicamente
        20.04.02Materiale sanitare
        20.04.03Reactivi
        20.04.04Dezinfectanţi
      20.05   Bunuri de natura obiectelor de inventar
        20.05.01 20.05.03Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat
        20.05.30Alte obiecte de inventar
      20.06   Deplasări, detaşări, transferări
        20.06.01Deplasări interne, detaşări, transferări
        20.06.02Deplasări în străinătate
      20.09   Materiale de laborator
      20.10   Cercetare-dezvoltare
      20.11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
      20.12   Consultanţă şi expertiză
      20.13   Pregătire profesională
      20.14   Protecţia muncii
      20.15   Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată
      20.16   Studii şi cercetări
      20.18   Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor
      20.19   Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere
      20.20   Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice locale
      20.21   Meteorologie
      20.22   Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
      20.23   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor
      20.24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor
        20.24.01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe
        20.24.02Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne
        20.24.03Stabilirea riscului de ţară
      20.25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
      20.30   Alte cheltuieli
        20.30.01Reclamă şi publicitate
        20.30.02Protocol şi reprezentare
        20.30.03Prime de asigurare non-viaţă
        20.30.04Chirii
        20.30.06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
        20.30.07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice
        20.30.08Fondul Primului ministru
        20.30.09Executarea silită a creanţelor bugetare
        20.30.30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
    30     TITLUL III DOBÂNZI
      30.01   Dobânzi aferente datoriei publice interne
        30.01.01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
        30.01.02Dobânzi aferente creditelor interne garantate
      30.02   Dobânzi aferente datoriei publice externe
        30.02.01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
        30.02.02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
        30.02.03Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate
        30.02.05Dobânzi aferente datoriei publice externe locale
      30.03   Alte dobânzi
        30.03.01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
        30.03.02Dobânda datorată trezoreriei statului
        30.03.03Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului
        30.03.04Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului
        30.03.05Dobânzi la operaţiunile de leasing
    40     TITLUL IV SUBVENŢII
      40.01   Subvenţii pe produse
      40.02   Subvenţii pe activităţi
      40.03   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
      40.04   Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători
      40.05   Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul
      40.06   Acţiuni de ecologizare
      40.07   Valorificarea cenuşilor de pirită
      40.08   Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare
      40.09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor
      40.10   Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă
      40.11   Prime acordate producătorilor agricoli
      40.12   Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură
      40.13   Stimularea exporturilor
      40.14   Susţinerea infrastructurii de transport
      40.15   Sprijinirea producătorilor agricoli
      40.16   Programe de conservare sau de închidere a minelor
      40.17   Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap
      40.18   Protecţie socială în sectorul minier
      40.19   Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă
      40.30   Alte subvenţii
    50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
      50.01   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
      50.02   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
      50.04   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
    51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      51.01   Transferuri curente
        51.01.01Transferuri către instituţii publice
        51.01.02Finanţarea de baza a învăţământului superior
        51.01.03Acţiuni de sănătate
        51.01.04Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
        51.01.05Finanţarea aeroporturilor de interes local
        51.01.06Transferuri din Fondul de intervenţie
        51.01.07Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
        51.01.08Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
        51.01.09Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
        51.01.10Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv
        51.01.11Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
        51.01.12Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii
        51.01.13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar
        51.01.14Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
        51.01.15Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
        51.01.16Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
        51.01.17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
        51.01.18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
        51.01.19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
        51.01.20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale
        51.01.21Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
        51.01.22Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului
        51.01.23Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare
        51.01.24Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate
        51.01.25Programe pentru sănătate
      51.02   Transferuri de capital
        51.02.01Finanţarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
        51.02.02Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe
        51.02.03Programul pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor
        51.02.04Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport
        51.02.05Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
        51.02.06Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
        51.02.07Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
        51.02.08Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă
        51.02.09Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
        51.02.10Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate
        51.02.11Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
    55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
      55.01   A. Transferuri interne
        55.01.01Restructurarea industriei de apărare
        55.01.02Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman
        55.01.03Programe cu finanţare rambursabilă
        55.01.04Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii
        55.01.05Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină
        55.01.06Sprijinirea proprietarilor de păduri
        55.01.07Programe comunitare
        55.01.08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
        55.01.09Programe ISPA
        55.01.10Programe SAPARD
        55.01.11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană
        55.01.12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
        55.01.13Programe de dezvoltare
        55.01.14Fond Naţional de Preaderare
        55.01.15Fond Roman de Dezvoltare Socială
        55.01.16Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
        55.01.17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
        55.01.18Alte transferuri curente interne
      55.02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
        55.02.01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
        55.02.02Cooperare economică internaţională
        55.02.04Alte transferuri curente în străinătate
      55.03   C. Contribuţia României la bugetul U.E.
        55.03.01Contribuţii din taxe vamale
        55.03.02Contribuţii din resursa bazată pe T.V.A.
        55.03.03Contribuţii din resursa bazată pe V.N.B.
        55.03.10Alte contribuţii
    57     TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ
      57.01   Asigurări sociale
      57.02   Ajutoare sociale
        57.02.01Ajutoare sociale în numerar
        57.02.02Ajutoare sociale în natură
    59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
      59.01   Burse
      59.02   Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale
      59.03   Finanţarea partidelor politice
      59.04   Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat
      59.05   Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei
      59.06   Producerea şi distribuirea filmelor
      59.07   Sprijinirea activităţii romanilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora
      59.08   Programe pentru tineret
      59.09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură
      59.10   Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni
      59.11   Asociaţii şi fundaţii
      59.12   Susţinerea cultelor
      59.13   Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara graniţelor
      59.14   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult
      59.15   Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
      59.16   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare
      59.17   Despăgubiri civile
      59.18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor
      59.19   Indemnizaţia de merit
      59.20   Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
      59.21   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii
      59.22   Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
      59.23   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"
      59.24   Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timişoara
    70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)
    71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)
      71.01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
        71.01.01Construcţii
        71.01.02Maşini, echipamente şi mijloace de transport
        71.01.03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
        71.01.30Alte active fixe
      71.02   Stocuri
        71.02.01Rezerve de stat şi de mobilizare
    72     TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE
      72.01   Active financiare
        72.01.01Participare la capitalul social al societăţilor comerciale
    79     79. OPERAŢIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)
    80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI
      80.01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale
      80.02   Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
      80.03   Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii
      80.04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj
      80.05   Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe
      80.06   Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale
      80.07   Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
      80.08   Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă
      80.09   Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit
      80.30   Alte împrumuturi
    81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE
      81.01   Rambursări de credite externe
        81.01.01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite
        81.01.02Rambursări de credite externe din fondul de garantare
        81.01.05Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale
        81.01.06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe
      81.02   Rambursări de credite interne
        81.02.01Rambursări de credite interne garantate
        81.02.02Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne
        81.02.05Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale
    90     TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      91.01   Rezerve
      92.01   Excedent
      93.01   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 1 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
               
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          A. VENITURI FISCALE
          A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
          A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
    01.01     Impozit pe profit
      01.01.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
      01.01.02   Impozit pe profit de la băncile comerciale*)
    02.01     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
      02.01.01   Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
          Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea
      02.01.02   Legii privind protecţia consumatorului
      02.01.03   Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
      02.01.04   Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
      02.01.05   Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
      02.01.06   Impozit pe venitul microîntreprinderilor
      02.01.07   Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
      02.01.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
          A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    03.01     Impozit pe venit
      03.01.01   Impozit pe venituri din activităţi independente
      03.01.02   Impozit pe venituri din salarii
      03.01.03   Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor
      03.01.04   Impozit pe venituri din dividende
      03.01.05   Impozit pe venituri din dobânzi
      03.01.06   Impozit pe venituri din pensii
      03.01.07   Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură
      03.01.09   Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
      03.01.10   Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare
      03.01.11   Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
      03.01.12   Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
      03.01.13   Impozit pe venituri din activităţi agricole
      03.01.14   Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
      03.01.15   Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară
      03.01.16   Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
      03.01.17   Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici- Restanţe anii anteriori -
      03.01.18   Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
      03.01.19   Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad)
      03.01.50   Impozit pe venituri din alte surse
      03.01.60   Regularizări
    04.01     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
      04.01.01   Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
          ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
    05.01     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
      05.01.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
          A2. IMPOZITE PE SALARII - TOTAL- Restanţe anii anteriori -
    06.01     Impozit pe salarii - total
      06.01.01   Impozit pe salarii - Restanţe anii anteriori -
          A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
    07.01     Impozite şi taxe pe proprietate
      07.01.02   Impozit pe terenuri
        07.01.02.03Impozit pe terenul din extravilan*)
      07.01.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru - La bugetul de stat = Restanţe anii anteriori -
          A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
    10.01     Taxa pe valoarea adăugată
      10.01.01   Taxa pe valoarea adăugată încasată*)
        10.01.01.01T.V.A. încasată pentru operaţiuni interne*)
        10.01.01.02T.V.A. încasată pentru importurile de bunuri*)
      10.01.02   T.V.A restituită (se scade)*)
        10.01.02.01Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*)
        10.01.02.02Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România*)
        10.01.02.03Alte restituiri*)
      10.01.03   Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A.*)
    11.01     Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
      11.01.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)
      11.01.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti (se scad)
      11.01.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)
      11.01.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)
      11.01.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)
      11.01.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
    12.01     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
      12.01.01   Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
      12.01.02   Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
          - Restanţe anii anteriori -
      12.01.03   Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile
      12.01.04   Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
      12.01.05   Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun şi a cafelei
      12.01.06   Cote din taxe de şcolarizare
    14.0112.01.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată Accize*)
      14.01.01   Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale*)
      14.01.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.01.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
      14.01.04   Accize încasate din vânzarea de cafea*)
      14.01.05   Accize încasate din vânzarea altor produse*)
      14.01.06   Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia internă*)
      14.01.07   Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă*)
      14.01.08   Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer condiţionat*)
      14.01.11   Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale*)
      14.01.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.01.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
      14.01.14   Accize încasate în vamă din importul de cafea*)
      14.01.15   Accize încasate în vamă din importul energiei electrice
      14.01.16   Accize încasate în vamă din importul altor produse*)
      14.01.17   Accize încasate în vamă din importul autoturismelor*)
      14.01.18   Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer condiţionat*)
      14.01.50   Accize de restituit/de compensat*)
    15.01     Taxe pe servicii specifice
      15.01.02   Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (Restanţe anii anteriori)
      15.01.50   Alte taxe pe servicii specifice
    16.01     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
      16.01.01   Taxe pentru jocurile de noroc
      16.01.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
      16.01.04   Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
      16.01.05   Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor
      16.01.06   Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
      16.01.07   Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional
      16.01.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
          A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
    17.01     Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale
      17.01.01   Taxe vamale de la persoane juridice
        17.01.01.01Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeană*)
        17.01.01.02Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
        17.01.01.03Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxelor vamale de la persoane juridice*)
      17.01.02   Taxe vamale şi alte venituri de la persoane fizice
      17.01.03   Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale
      17.01.50   Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional
          A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
    18.01     Alte impozite şi taxe fiscale
      18.01.50   Alte impozite şi taxe
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.01     Contribuţiile angajatorilor
      20.01.05   Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
      20.01.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap)
    21.01     Contribuţiile asiguraţilor
      21.01.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
      21.01.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.01     Venituri din proprietate
      30.01.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
      30.01.02   Încasări din cota reţinută, conform codului penal
      30.01.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.01.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
      30.01.08   Venituri din dividende
      30.01.50   Alte venituri din proprietate
    31.01     Venituri din dobânzi
      31.01.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    33.01     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      33.01.01   Taxe de metrologie
      33.01.02   Taxe consulare
      33.01.03   Venituri din taxe pentru prestaţii vamale
      33.01.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
      33.01.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
      33.01.06   Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
      33.01.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
      33.01.08   Venituri din prestări de servicii
      33.01.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
      33.01.23   Venituri din timbrul judiciar
      33.01.25   Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
      33.01.26   Venituri din despăgubiri
      33.01.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    34.01     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
      34.01.01   Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate
      34.01.02   Taxe extrajudiciare de timbru- la bugetul de stat restanţe anii anteriori -
      34.01.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
    35.01     Amenzi, penalităţi şi confiscări
      35.01.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      35.01.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe
      35.01.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
      35.01.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      35.01.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    36.01     Diverse venituri
      36.01.01   Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
      36.01.03   Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
      36.01.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
      36.01.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      36.01.09   Fondul de risc
      36.01.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
      36.01.50   Alte venituri
    37.01     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.01.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.01.50   Alte transferuri voluntare
          II. VENITURI DIN CAPITAL
    39.01     Venituri din valorificarea unor bunuri
      39.01.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      39.01.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
      39.01.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      39.01.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
      39.01.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
          III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    40.01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      40.01.01   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
      40.01.02   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat
      40.01.04   Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară
      40.01.05   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism
      40.01.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
      40.01.08   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ
      40.01.09   Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
      40.01.12   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanţarea lucrărilor agricole
      40.01.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
          IV. SUBVENŢII
    44.01     Donaţii din străinătate
      44.01.01   Donaţii din străinătate
        44.01.01.01Curente*)
        44.01.01.02De capital*)
      44.01.02   De la guverne străine
        44.01.02.01Curente*)
        44.01.02.02De capital*)
      44.01.03   De la alte administraţii
        44.01.03.01Curente*)
        44.01.03.02De capital*)
  --------------*) Detalierea se face numai în execuţie.CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.01     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.01     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.01.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.01.01.01Administraţia prezidenţială
        51.01.01.02Autorităţi legislative
        51.01.01.03Autorităţi executive
        51.01.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
      51.01.02   Servicii publice descentralizate
      51.01.03   Contribuţia la bugetul U.E. şi cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
    53.01     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
      53.01.01   Cercetare fundamentală (de bază)
      53.01.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
    54.01     Alte servicii publice generale
      54.01.01   Programe de informare şi prezentare a imaginii României
      54.01.02   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
      54.01.03   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
      54.01.04   Fondul Naţional de Preaderare
      54.01.50   Alte servicii publice generale
    55.01     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    56.01     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
      56.01.01   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe
      56.01.02   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      56.01.03   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
      56.01.04   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
      56.01.05   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie
    59.01 60.01     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ Apărare
      60.01.01   Administraţie centrală
      60.01.02   Apărare naţională
      60.01.03   Ajutor militar extern
      60.01.04   Apărare civilă (protecţie civilă militară)
      60.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
      60.01.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
    61.01     Ordine publică şi siguranţa naţională
      61.01.01   Administraţia centrală
      61.01.02   Servicii publice descentralizate
      61.01.03   Ordine publică
        61.01.03.01Poliţie
        61.01.03.02Jandarmerie
        61.01.03.03Paza şi supravegherea frontierei
      61.01.04   Siguranţa naţională
      61.01.05   Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
      61.01.06   Autorităţi judecătoreşti
      61.01.07   Penitenciare
      61.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională
      61.01.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    64.01     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.01     Învăţământ
      65.01.01   Administraţie centrală
      65.01.02   Servicii publice descentralizate
      65.01.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.01.03.01Învăţământ preşcolar
        65.01.03.02Învăţământ primar
      65.01.04   Învăţământ secundar
        65.01.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.01.04.02Învăţământ secundar superior
        65.01.04.03Învăţământ profesional
      65.01.05   Învăţământ postliceal
      65.01.06   Învăţământ superior
        65.01.06.01Învăţământ universitar
        65.01.06.02Învăţământ postuniversitar
      65.01.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.01.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
        65.01.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
        65.01.07.03Case de copii
        65.01.07.04Învăţământ special
      65.01.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.01.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.01.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
        65.01.11.30Alte servicii auxiliare
      65.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
      65.01.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.01     Sănătate
      66.01.01   Administraţia centrală
      66.01.02   Servicii publice descentralizate
      66.01.04   Servicii medicale în ambulator
        66.01.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
        66.01.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
        66.01.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
      66.01.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
      66.01.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.01.06.01Spitale generale
        66.01.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
        66.01.06.05Maternităţi
        66.01.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
        66.01.06.07Centre medicale cu paturi
        66.01.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
      66.01.08   Servicii de sănătate publică
      66.01.09   Hematologie şi securitate transfuzională
      66.01.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
      66.01.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.01.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.01     Cultură, recreere şi religie
      67.01.01   Administraţie centrală
      67.01.02   Servicii publice descentralizate
      67.01.03   Servicii culturale
        67.01.03.01Biblioteci publice naţionale
        67.01.03.03Muzee
        67.01.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.01.03.11Edituri
        67.01.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.01.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
        67.01.03.14Centre culturale
        67.01.03.15Grădini botanice
        67.01.03.16Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale
        67.01.03.30Alte servicii culturale
      67.01.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
      67.01.05   Servicii recreative şi sportive
        67.01.05.01Sport
        67.01.05.02Tineret
      67.01.06   Servicii religioase
      67.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
      67.01.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.01     Asigurări şi asistenţă socială
      68.01.01   Administraţie centrală
      68.01.02   Servicii publice descentralizate
      68.01.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
      68.01.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.01.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.01.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.01.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.01.08   Ajutoare la trecerea în rezervă
      68.01.09   Ajutoare pentru urmaşi
      68.01.10   Ajutoare pentru locuinţe
      68.01.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.01.15.01Ajutor social
        68.01.15.03Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
        68.01.15.04Servicii sociale
        68.01.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
      68.01.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
    70.01     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.01.01   Administraţie centrală
      70.01.02   Servicii publice descentralizate
      70.01.03   Locuinţe
        70.01.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.01.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.01.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.01.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
      70.01.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.01     Protecţia mediului
      74.01.01   Administraţie centrală
      74.01.02   Servicii publice descentralizate
      74.01.03   Reducerea şi controlul poluării
      74.01.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
      74.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
      74.01.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
    79.01     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.01     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.01.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.01.01.01Administraţie centrală
        80.01.01.02Servicii publice descentralizate
        80.01.01.03Meteorologie
        80.01.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
        80.01.01.05Sistemul naţional antigrindină
        80.01.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.01.01.07Stimularea exportului
        80.01.01.08Cooperare economică internaţională
        80.01.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
        80.01.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
        80.01.01.11Rezerve de stat şi de mobilizare
        80.01.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      80.01.02   Acţiuni generale de muncă
        80.01.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
        80.01.02.30Alte acţiuni generale de muncă
    81.01     Combustibili şi energie
      81.01.01   Administraţie centrală
      81.01.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
      81.01.03   Petrol şi gaze naturale
      81.01.04   Combustibil nuclear
      81.01.05   Energie electrică
      81.01.07   Alţi combustibili
      81.01.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    82.01     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
      82.01.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
      82.01.02   Industria prelucrătoare
      82.01.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
    83.01     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.01.01   Administraţie centrală
      83.01.02   Servicii publice descentralizate
      83.01.03   Agricultura
        83.01.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
        83.01.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
        83.01.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
        83.01.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
        83.01.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
        83.01.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      83.01.04   Silvicultura
      83.01.05   Piscicultura şi vânătoare
      83.01.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
    84.01     Transporturi
      84.01.01   Administraţie centrală
      84.01.03   Transport rutier
        84.01.03.01Drumuri şi poduri
        84.01.03.02Transport în comun
      84.01.04   Transport feroviar
        84.01.04.01Transport pe calea ferată
        84.01.04.02Transport cu metroul
      84.01.05   Transport pe apă
      84.01.06   Transport aerian
        84.01.06.01Aeroporturi
        84.01.06.02Aviaţia civilă
        84.01.06.03Zboruri speciale
        84.01.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
      84.01.07   Conducte şi alte sisteme de transport
      84.01.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    85.01     Comunicaţii
      85.01.01   Comunicaţii
    86.01     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
      86.01.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
      86.01.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      86.01.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
      86.01.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
      86.01.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
      86.01.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
      86.01.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
    87.01     Alte acţiuni economice
      87.01.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      87.01.04   Turism
      87.01.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
    96.01     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.01     Rezerve
    98.01     Excedent
    99.01     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 2 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVINDBUGETELE LOCALE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          A. VENITURI FISCALE
          A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
          A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
    01.02     Impozit pe profit
      01.02.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
          A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    04.02     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
      04.02.01   Cote defalcate din impozitul pe venit
      04.02.04   Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
          ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
    05.02     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
      05.02.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
          A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii anteriori -
    06.02     Impozit pe salarii - total
      06.02.02   Cote defalcate din impozitul de salarii - Restanţe anii anteriori -
          A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
    07.02     Impozite şi taxe pe proprietate
      07.02.01   Impozit pe clădiri
        07.02.01.01Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)
        07.02.01.02Impozit pe clădiri de la persoane juridice*)
      07.02.02   Impozit pe terenuri
        07.02.02.01Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
        07.02.02.02Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
      07.02.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru
      07.02.50   Alte impozite şi taxe pe proprietate
          A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
    11.02     Sume defalcate din T.V.A.
      11.02.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti
      11.02.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti
      11.02.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei
      11.02.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
      11.02.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
      11.02.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
    12.02     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
      12.02.07   Taxe hoteliere
    15.02     Taxe pe servicii specifice
      15.02.01   Impozit pe spectacole
      15.02.50   Alte taxe pe servicii specifice
    16.02     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
      16.02.02   Taxa asupra mijloacelor de transport
        16.02.02.01Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)
        16.02.02.02Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)
      16.02.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
      16.02.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
          A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
    18.02     Alte impozite şi taxe fiscale
      18.02.50   Alte impozite şi taxe
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.02     Venituri din proprietate
      30.02.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
      30.02.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.02.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
      30.02.08   Venituri din dividende
      30.02.50   Alte venituri din proprietate
    31.02     Venituri din dobânzi
      31.02.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    33.02     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      33.02.08   Venituri din prestări de servicii
      33.02.10   Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
      33.02.12   Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
      33.02.24   Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
      33.02.27   Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
      33.02.28   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      33.02.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    34.02     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
      34.02.02   Taxe extrajudiciare de timbru
      34.02.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
    35.02     Amenzi, penalităţi şi confiscări
      35.02.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      35.02.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârzierea declaraţiei de impozite şi taxe
      35.02.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
      35.02.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    36.02     Diverse venituri
      36.02.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      36.02.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
      36.02.50   Alte venituri
    37.02     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.02.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.02.50   Alte transferuri voluntare
          II. VENITURI DIN CAPITAL
    39.02     Venituri din valorificarea unor bunuri
      39.02.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      39.02.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      39.02.04   Venituri din privatizare
      39.02.07   Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului
          III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    40.02     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      40.02.06   Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
      40.02.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
      40.02.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
      40.02.11   Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)
      40.02.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
          IV. SUBVENŢII
          SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    42.02     Subvenţii de la bugetul de stat
          A. De capital
      42.02.01   Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
      42.02.03   Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      42.02.04   Aeroporturi de interes local
      42.02.05   Planuri şi regulamente de urbanism
      42.02.06   Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
      42.02.07   Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
      42.02.09   Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
      42.02.10   Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
          B. Curente
      42.02.21   Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
      42.02.28   Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
      42.02.29   Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
    43.02     Subvenţii de la alte administraţii
      43.02.01   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului
      43.02.04   Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
      43.02.07   Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      43.02.08   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
  _______*) Detalierea se face numai în execuţie.CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.02     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.02     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.02.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.02.01.03Autorităţi executive
    54.02     Alte servicii publice generale
      54.02.05   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
      54.02.06   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
      54.02.07   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale
      54.02.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      54.02.50   Alte servicii publice generale
    55.02     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    56.02     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
      56.02.06   Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
      56.02.07   Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
    59.02     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    60.02     Apărare
      60.02.02   Apărare naţională
    61.02     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.02.03   Ordine publică
        61.02.03.04Poliţie comunitară
      61.02.05   Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)
    64.02     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.02     Învăţământ
      65.02.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.02.03.01Învăţământ preşcolar
        65.02.03.02Învăţământ primar
      65.02.04   Învăţământ secundar
        65.02.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.02.04.02Învăţământ secundar superior
        65.02.04.03Învăţământ profesional
      65.02.05   Învăţământ postliceal
      65.02.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.02.07.04Învăţământ special
      65.02.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.02.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.02.11.30Alte servicii auxiliare
      65.02.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.02     Sănătate
      66.02.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.02.06.01Spitale generale
      66.02.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.02.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.02     Cultura, recreere şi religie
      67.02.03   Servicii culturale
        67.02.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.02.03.03Muzee
        67.02.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.02.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.02.03.06Case de cultură
        67.02.03.07Cămine culturale
        67.02.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.02.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.02.03.30Alte servicii culturale
      67.02.05   Servicii recreative şi sportive
        67.02.05.01Sport
        67.02.05.02Tineret
        67.02.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
      67.02.06   Servicii religioase
      67.02.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.02     Asigurări şi asistenţă socială
      68.02.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârsta
      68.02.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.02.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.02.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.02.10   Ajutoare pentru locuinţe
      68.02.11   Creşe
      68.02.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.02.15.01Ajutor social
        68.02.15.02Cantine de ajutor social
      68.02.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
    70.02     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.02.03   Locuinţe
        70.02.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.02.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.02.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.02.05.01Alimentare cu apă
        70.02.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.02.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.02.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      70.02.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.02     Protecţia mediului
      74.02.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.02.05.01Salubritate
        74.02.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.02.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
    79.02     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.02     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.02.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.02.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.02.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
        80.02.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
        80.02.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
    81.02     Combustibili şi energie
      81.02.06   Energie termică
      81.02.07   Alţi combustibili
      81.02.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    83.02     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.02.03   Agricultura
        83.02.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
        83.02.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
    84.02     Transporturi
      84.02.03   Transport rutier
        84.02.03.01Drumuri şi poduri
        84.02.03.02Transport în comun
        84.02.03.03Străzi
      84.02.06   Transport aerian
        84.02.06.02Aviaţia civilă
      84.02.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    87.02     Alte acţiuni economice
      87.02.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      87.02.03   Zone libere
      87.02.04   Turism
      87.02.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
      87.02.50   Alte acţiuni economice
    96.02     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.02     Rezerve
    98.02     Excedent
    99.02     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 3 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETULASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.03     Contribuţiile angajatorilor
      20.03.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori
      20.03.01.01   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*)
      20.03.01.02   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj*)
      20.03.04   Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori
      20.03.04.01   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori*)
      20.03.04.02   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale*)
    21.03     Contribuţiile asiguraţilor
      21.03.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
      21.03.04   Contribuţia altor persoane asigurate
      21.03.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
      21.03.06   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
      21.03.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.03     Venituri din proprietate
      30.03.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.03.07   Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale
      30.03.50   Alte venituri din proprietate
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    33.03     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      33.03.08   Venituri din prestări de servicii
      33.03.11   Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă
      33.03.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    36.03     Diverse venituri
      36.03.50   Alte venituri
    37.03     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.03.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.03.50   Alte transferuri voluntare
          IV. SUBVENŢII
          SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    42.03     Subvenţii de la bugetul de stat
          B. Curente
      42.03.24   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
  Notă *) Detalierea se face numai în execuţie.CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.03     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    54.03     Alte servicii publice generale
      54.00.50   Alte servicii publice generale
    55.03     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    64.03     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    68.03     Asigurări şi asistenţă socială
      68.03.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
      68.03.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârsta
      68.03.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.03.05.01Asistenţă socială în caz de boli
        68.03.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.03.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.03.09   Ajutoare pentru urmaşi
      68.03.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.03.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.03.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.03.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
        68.03.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    69.03     ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
      69.03.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        69.03.05.01Asistenţă socială în caz de boli
        69.03.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      69.03.07   Asigurări pentru şomaj
      69.03.09   Ajutoare pentru urmaşi
      69.03.15   Prevenirea excluderii sociale
        69.03.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      69.03.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        69.03.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
        69.03.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    96.03     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.03     Rezerve
      97.03.01   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii
    98.03     Excedent
      98.04.03   Excedentul sistemului asigurărilor sociale de stat
      98.04.04   Excedentul sistemului de asigurări pentru accidente şi boli profesionale
    99.03     Deficit
      98.04.03   Deficitul sistemului asigurărilor sociale de stat
      98.04.04   Deficitul sistemului de asigurări pentru accidente şi boli profesionale
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 4 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETULASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.04     Contribuţiile angajatorilor
      20.04.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori
      20.04.02.01   Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
      20.04.02.02   Cota din contribuţii de la agenţii economici*)
    21.04     Contribuţiile asiguraţilor
      21.04.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi
      21.04.02.01   Contribuţii individuale*)
      21.04.02.02   Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj*)
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.04     Venituri din proprietate
      30.04.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
    31.04     Venituri din dobânzi
      31.04.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    36.04     Diverse venituri
      36.04.50   Alte venituri
    37.04     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.04.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.04.50   Alte transferuri voluntare
          III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    40.04     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      40.04.03   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de
          întreprinderi mici şi mijlocii
      40.04.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
          IV. SUBVENŢII
          SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    42.04     Subvenţii de la bugetul de stat
          B. Curente
      42.04.25   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj
  _______*) Detalierea se face numai în execuţie.CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.04     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    54.04     Alte servicii publice generale
      54.04.50   Alte servicii publice generale
    55.04     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    64.04     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.04     Învăţământ
      65.04.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.04.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
      65.04.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    68.04     Asigurări şi asistenţă socială
      68.04.07   Asigurări pentru şomaj
      68.04.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.04.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.04.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.04.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
        68.04.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    79.04     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.04     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.04.02   Acţiuni generale de muncă
        80.04.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
        80.04.02.05Stimularea creării de locuri de muncă
        80.04.02.30Alte acţiuni generale de muncă
    96.04     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.04     Rezerve
    98.04     Excedent
    99.04     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.
   +  Anexa 5 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAŢIONALUNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.05     Contribuţiile angajatorilor
      20.05.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
      20.05.03.01   Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat*)
      20.05.03.02   Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj*)
      20.05.03.03   Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru
          Valorificarea Activelor Statului*)
    21.05     Contribuţiile asiguraţilor
      21.05.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi
      21.05.03.01   Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
      21.05.03.02   Contribuţia datorată de alte persoane asigurate*)
      21.05.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
      21.05.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.05     Venituri din proprietate
      30.05.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.05.50   Alte venituri din proprietate
    31.05     Venituri din dobânzi
      31.05.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    36.05     Diverse venituri
      36.05.50   Alte venituri
    37.05     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.05.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.05.50   Alte transferuri voluntare
          IV. SUBVENŢII
          SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    42.05     Subvenţii de la bugetul de stat
          B. Curente
      42.05.22   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
      42.05.23   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv
      42.05.26   Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    43.05     Subvenţii de la alte administraţii
      43.05.05   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
      43.05.06   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale
  _______*) Detalierea se face numai în execuţie.CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.05     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    54.05     Alte servicii publice generale
      54.05.50   Alte servicii publice generale
    64.05     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    66.05     Sănătate
      66.05.01   Administraţia centrală
      66.05.02   Servicii publice descentralizate
      66.05.03   Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale
        66.05.03.01Medicamente cu şi fără contribuţie personală
        66.05.03.02Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
        66.05.03.03Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
        66.05.03.04Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
        66.05.03.05Dispozitive şi echipamente medicale
        66.05.03.06Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive
      66.05.04   Servicii medicale în ambulator
        66.05.04.01Asistenţă medicală primară
        66.05.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
        66.05.04.03Asistenţă medicală stomatologică
        66.05.04.04Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice
        66.05.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
        66.05.04.06Servicii medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate
        66.05.04.07Asistenţă medicală ambulatorie de recuperare - reabilitare a sănătăţii
        66.05.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
      66.05.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
      66.05.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.05.06.01Spitale generale
        66.05.06.02Spitale de specialitate
        66.05.06.03Unităţi medico-sociale
        66.05.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
        66.05.06.05Maternităţi
        66.05.06.07Centre medicale cu paturi
        66.05.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
      66.05.07   Îngrijiri medicale la domiciliu
    96.05     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    97.05     Rezerve
      97.05.02   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    98.05     Excedent
    99.05     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 6 CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE EXTERNE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.06     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.06     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.06.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.06.01.03Autorităţi executive
      51.06.02   Servicii publice descentralizate
    53.06     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
      53.06.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
    59.06     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    60.06     Apărare
      60.06.02   Apărare naţională
    61.06.     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.06.01   Administraţia centrală
      61.06.03   Ordine publică
        61.06.03.01Poliţie
        61.06.03.03Paza şi supravegherea frontierei
      61.06.04   Siguranţă naţională
      61.06.05   Protecţie civilă şi pază contra incendiilor
      61.06.06   Autorităţi judecătoreşti
      61.06.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    64.06     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.06     Învăţământ
      65.06.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.06.03.01Învăţământ preşcolar
        65.06.03.02Învăţământ primar
      65.06.04   Învăţământ secundar
        65.06.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.06.04.02Învăţământ secundar superior
        65.06.04.03Învăţământ profesional
      65.06.06   Învăţământ superior
        65.06.06.01Învăţământ universitar
      65.06.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.06.07.04Învăţământ special
      65.06.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.06     Sănătate
      66.06.02   Servicii publice descentralizate
      66.06.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
      66.06.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.06.06.01Spitale generale
        66.00.06.05Maternităţi
      66.06.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.06.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.06     Cultură, recreere şi religie
      67.06.03   Servicii culturale
        67.06.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.06.03.03Muzee
        67.06.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.06.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.06.03.06Case de cultură
        67.06.03.07Cămine culturale
        67.06.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.06.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.06.03.14Centre culturale
        67.06.03.30Alte servicii culturale
      67.06.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
      67.06.06   Servicii religioase
      67.06.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.06     Asigurări şi asistenţă socială
      68.06.02   Servicii publice descentralizate
      68.06.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.06.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.06.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.06.15.02Cantine de ajutor social
        68.06.15.04Servicii sociale
        68.06.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.06.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.06.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    69.06     Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale
      69.06.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        69.06.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
    70.06     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.06.03   Locuinţe
        70.06.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.06.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.06.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.06.05.01Alimentare cu apă
        70.06.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.06.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.06.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      70.06.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.06     Protecţia mediului
      74.06.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.06.05.01Salubritate
        74.06.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.06.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
    79.06     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.06     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.06.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.06.01.03Meteorologie
        80.06.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
        80.06.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.06.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
      80.06.02   Acţiuni generale de muncă
        80.06.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
    81.06     Combustibili şi energie
      81.06.01   Administraţie centrală
      81.06.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
      81.06.04   Combustibil nuclear
      81.06.05   Energie electrică
      81.06.06   Energie termică
      81.06.07   Alţi combustibili
      81.06.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    83.06     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.06.03   Agricultură
        83.06.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
    84.06     Transporturi
      84.06.01   Administraţie centrală
      84.06.03   Transport rutier
        84.06.03.01Drumuri şi poduri
        84.06.03.02Transport în comun
        84.06.03.03Străzi
      84.06.04   Transport feroviar
        84.06.04.01Transport pe calea ferată
        84.06.04.02Transport cu metroul
      84.06.05   Transport pe apă
      84.06.06   Transport aerian
        84.06.06.01Aeroporturi
        84.06.06.02Aviaţia civilă
      84.06.07   Conducte şi alte sisteme de transport
      84.06.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    85.06     Comunicaţii
      85.06.01   Comunicaţii
    87.06     Alte acţiuni economice
      87.06.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      87.06.50   Alte acţiuni economice
    96.06     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    99.06     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005
   +  Anexa 7 CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE INTERNE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.07     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.07     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.07.01   Autorităţi executive şi legislative
    59.07     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    61.07     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.07.04   Siguranţă naţională
    64.07     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.07     Învăţământ
      65.07.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.07.03.01Învăţământ preşcolar
        65.07.03.02Învăţământ primar
      65.07.04   Învăţământ secundar
        65.07.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.07.04.02Învăţământ secundar superior
        65.07.04.03Învăţământ profesional
      65.07.05   Învăţământ postliceal
      65.07.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.07.07.04Învăţământ special
      65.07.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.07     Sănătate
      66.07.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.07.06.01Spitale generale
      66.07.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.07.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.07     Cultură, recreere şi religie
      67.07.03   Servicii culturale
        67.07.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.07.03.03Muzee
        67.07.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.07.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.07.03.06Case de cultură
        67.07.03.07Cămine culturale
        67.07.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.07.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.07.03.30Alte servicii culturale
      67.07.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.07     Asigurări şi asistenţă socială
      68.07.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.07.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.07.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.07.15.02Cantine de ajutor social
        68.07.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
    70.07     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.07.03   Locuinţe
        70.07.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.07.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.07.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.07.05.01Alimentare cu apă
        70.07.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.07.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.07.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
    74.07     Protecţia mediului
      74.07.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.07.05.01Salubritate
        74.07.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.07.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
    79.07     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.07     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.07.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.07.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
    84.07     Transporturi
      84.07.03   Transport rutier
        84.07.03.01Drumuri şi poduri
        84.07.03.03Străzi
      84.07.06   Transport aerian
        84.07.06.02Aviaţia civilă
    96.07     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    99.07     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 8 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETULFONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    31.08     Venituri din dobânzi
      31.08.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    36.08     Diverse venituri
      36.08.50   Alte venituri
    37.08     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.08.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.08.50   Alte transferuri voluntare
          IV. SUBVENŢII
    44.08     Donaţii din străinătate
      44.08.01   Donaţii din străinătate
        44.08.01.01Curente*)
        44.08.01.02De capital*)
      44.08.02   De la guverne străine
        44.08.02.01Curente*)
        44.08.02.02De capital*)
      44.08.03   De la alte administraţii
        44.08.03.01Curente*)
        44.08.03.02De capital*)
  CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.08     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.08     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.08.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.08.01.01Administraţia prezidenţială
        51.08.01.02Autorităţi legislative
        51.08.01.03Autorităţi executive
        51.08.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
      51.08.02   Servicii publice descentralizate
    53.08     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
      53.08.01   Cercetare fundamentală (de bază)
      53.08.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
    54.08     Alte servicii publice generale
      54.08.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      54.08.50   Alte servicii publice generale
    59.08     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    60.08     Apărare
      60.08.01   Administraţie centrală
      60.08.02   Apărare naţională
      60.08.03   Ajutor militar extern
      60.08.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
      60.08.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
    61.08.     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.08.01   Administraţia centrală
      61.08.02   Servicii publice descentralizate
      61.08.03   Ordine publică
        61.08.03.01Poliţie
        61.08.03.02Jandarmerie
        61.08.03.03Paza şi supravegherea frontierei
        61.08.03.04Poliţie comunitară
      61.08.04   Siguranţă naţională
      61.08.05   Servicii de protecţie contra incendiilor
      61.08.06   Autorităţi judecătoreşti
      61.08.07   Penitenciare
      61.08.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    64.08     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.08     Învăţământ
      65.08.01   Administraţie centrală
      65.08.02   Servicii publice descentralizate
      65.08.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.08.03.01Învăţământ preşcolar
        65.08.03.02Învăţământ primar
      65.08.04   Învăţământ secundar
        65.08.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.08.04.02Învăţământ secundar superior
        65.08.04.03Învăţământ profesional
      65.08.05   Învăţământ postliceal
      65.08.06   Învăţământ superior
        65.08.06.01Învăţământ universitar
      65.08.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.08.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
        65.08.07.03Case de copii
        65.08.07.04Învăţământ special
      65.08.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.08.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.08.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
        65.08.11.30Alte servicii auxiliare
      65.08.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.08     Sănătate
      66.08.01   Administraţia centrală
      66.08.02   Servicii publice descentralizate
      66.08.04   Servicii medicale în ambulator
        66.08.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
        66.08.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
        66.08.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
      66.08.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
      66.08.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.08.06.01Spitale generale
        66.08.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
        66.08.06.07Centre medicale cu paturi
        66.08.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
      66.08.08   Servicii de sănătate publică
      66.08.09   Hematologie şi securitate transfuzională
      66.08.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
      66.08.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.08.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.08     Cultură, recreere şi religie
      67.08.01   Administraţie centrală
      67.08.02   Servicii publice descentralizate
      67.08.03   Servicii culturale
        67.08.03.01Biblioteci publice naţionale
        67.08.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.08.03.03Muzee
        67.08.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.08.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.08.03.06Case de cultură
        67.08.03.07Cămine culturale
        67.08.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.08.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.08.03.14Centre culturale
        67.08.03.30Alte servicii culturale
      67.08.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
      67.08.05   Servicii recreative şi sportive
        67.08.05.01Sport
        67.08.05.02Tineret
        67.08.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
      67.08.06   Servicii religioase
      67.08.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.08     Asigurări şi asistenţă socială
      68.08.01   Administraţie centrală
      68.08.02   Servicii publice descentralizate
      68.08.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.08.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.08.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.08.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.08.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.08.15.01Ajutor social
        68.08.15.02Cantine de ajutor social
        68.08.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      68.08.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.08.50.01Rezervă de stat
          Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
    70.08     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.08.01   Administraţie centrală
      70.08.03   Locuinţe
        70.08.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.08.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.08.04   Servicii şi dezvoltare publică
      70.08.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.08.05.01Alimentare cu apă
        70.08.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.08.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.08.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      70.08.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.08     Protecţia mediului
      74.08.01   Administraţie centrală
      74.08.02   Servicii publice descentralizate
      74.08.03   Reducerea şi controlul poluării
      74.08.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
      74.08.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.08.05.01Salubritate
        74.08.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.08.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      74.08.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
      74.08.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
    79.08     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.08     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.08.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.08.01.01Administraţie centrală
        80.08.01.02Servicii publice descentralizate
        80.08.01.03Meteorologie
        80.08.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
        80.08.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.08.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
        80.08.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
        80.08.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
    81.08     Combustibili şi energie
      81.08.01   Administraţie centrală
      81.08.04   Combustibil nuclear
      81.08.05   Energie electrică
      81.08.06   Energie termică
      81.08.07   Alţi combustibili
      81.08.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    82.08     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
      82.08.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
      82.08.02   Industria prelucrătoare
      82.08.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
    83.08     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.08.01   Administraţie centrală
      83.08.02   Servicii publice descentralizate
      83.08.03   Agricultură
        83.08.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
        83.08.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
        83.08.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
        83.08.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
        83.08.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
        83.08.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      83.08.04   Silvicultură
      83.08.05   Piscicultură şi vânătoare
      83.08.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
    84.08     Transporturi
      84.08.01   Administraţie centrală
      84.08.03   Transport rutier
        84.08.03.01Drumuri şi poduri
        84.08.03.02Transport în comun
        84.08.03.03Străzi
      84.08.04   Transport feroviar
        84.08.04.01Transport pe calea ferată
        84.08.04.02Transport cu metroul
      84.08.05   Transport pe apă
      84.08.06   Transport aerian
        84.08.06.01Aeroporturi
        84.08.06.02Aviaţia civilă
        84.08.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
      84.08.07   Conducte şi alte sisteme de transport
      84.08.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    85.08     Comunicaţii
      85.08.01   Comunicaţii
    86.08     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
      86.08.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
      86.08.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      86.08.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
      86.08.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
      86.08.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
      86.08.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
      86.08.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
    87.08     Alte acţiuni economice
      87.08.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      87.08.03   Zone libere
      87.08.04   Turism
    96.08     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    98.08     Excedent
    99.08     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.
   +  Anexa 9 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL TREZORERIEI STATULUI
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.09     Venituri din proprietate
      30.09.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
    31.09     Venituri din dobânzi
      31.09.01   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
      31.09.02   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
      31.09.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    35.09     Amenzi, penalităţi şi confiscări
      35.09.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      35.09.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    36.09     Diverse venituri
      36.09.50   Alte venituri
  CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.09     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.09     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.09.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.09.01.03Autorităţi executive
    55.09     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    96.09     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    98.09     Excedent
    99.09     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 10 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ŞIACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          A. VENITURI FISCALE
          A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
    12.10     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
      12.10.08   Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice
      12.10.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată
    14.10     Accize*)
      14.10.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.10.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
      14.10.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
      14.10.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
    15.10     Taxe pe servicii specifice
      15.10.01   Impozit pe spectacole
      15.10.50   Alte taxe pe servicii specifice
    16.10     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
      16.10.01   Taxe pentru jocurile de noroc
      16.10.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
      16.10.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
          A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
    18.10     Alte impozite şi taxe fiscale
      18.10.50   Alte impozite şi taxe
          B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
    20.10     Contribuţiile angajatorilor
      20.10.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
          C. VENITURI NEFISCALE
          C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
    30.10     Venituri din proprietate
      30.10.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
      30.10.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      30.10.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
      30.10.06   Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului
      30.10.08   Venituri din dividende
      30.10.09   Venituri din utilizarea păşunilor comunale
      30.10.50   Alte venituri din proprietate
    31.10     Venituri din dobânzi
      31.10.03   Alte venituri din dobânzi
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    33.10     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      33.10.01   Taxe de metrologie
      33.10.02   Taxe consulare
      33.10.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
      33.10.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
      33.10.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
      33.10.08   Venituri din prestări de servicii
      33.10.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
      33.10.13   Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
      33.10.14   Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine
      33.10.15   Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar
      33.10.16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă
      33.10.17   Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare
      33.10.19   Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive
      33.10.20   Venituri din cercetare
      33.10.21   Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
      33.10.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    34.10     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
      34.10.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
    35.10     Amenzi, penalităţi şi confiscări
      35.100.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      35.10.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    36.10     Diverse venituri
      36.10.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
      36.10.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      36.10.50   Alte venituri
    37.10     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
      37.10.01   Donaţii şi sponsorizări
      37.10.50   Alte transferuri voluntare
          II. VENITURI DIN CAPITAL
    39.10     Venituri din valorificarea unor bunuri
      39.10.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      39.10.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
      39.10.04   Venituri din privatizare
      39.10.05   Încasări din valorificarea activelor bancare
      39.10.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
      39.10.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
          III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    40.10     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      40.10.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
          IV. SUBVENŢII
    43.10     SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII
      43.10.09   Subvenţii pentru instituţii publice
  CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.10     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.10     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.10.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.10.01.02Autorităţi legislative
        51.10.01.03Autorităţi executive
        51.10.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
    53.10     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE
      53.10.01   Cercetare fundamentală (de bază)
      53.10.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
    54.10     Alte servicii publice generale
      54.10.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
    55.10     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    59.10     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    60.10     Apărare
      60.10.02   Apărare naţională
    61.10     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.10.03   Ordine publică
        61.10.03.01Poliţie
        61.10.03.02Jandarmerie
        61.10.03.03Paza şi supravegherea frontierei
      61.10.04   Siguranţă naţională
      61.10.05   Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
      61.10.06   Autorităţi judecătoreşti
      61.10.07   Penitenciare
      61.10.09   Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă
      61.10.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    64.10     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.10     Învăţământ
      65.10.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.10.03.01Învăţământ preşcolar
        65.10.03.02Învăţământ primar
      65.10.04   Învăţământ secundar
        65.10.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.10.04.02Învăţământ secundar superior
        65.10.04.03Învăţământ profesional
      65.10.05   Învăţământ postliceal
      65.10.06   Învăţământ superior
        65.10.06.01Învăţământ universitar
        65.10.06.02Învăţământ postuniversitar
      65.10.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.10.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
        65.10.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
        65.10.07.03Case de copii
        65.10.07.04Învăţământ special
      65.10.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.10.11.01Tabere şi turism şcolar
        65.10.11.02Casa Corpului Didactic
        65.10.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.10.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
        65.10.11.30Alte servicii auxiliare
      65.10.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
      65.10.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    66.10     Sănătate
      66.10.02   Servicii publice descentralizate
      66.10.04   Servicii medicale în ambulator
        66.10.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
        66.10.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
        66.10.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
      66.10.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.10.06.01Spitale generale
        66.10.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
      66.10.09   Hematologie şi securitate transfuzională
      66.10.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
      66.10.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.10.50.01Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
        66.10.50.02Policlinici cu plată
        66.10.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.10     Cultură, recreere şi religie
      67.10.01   Administraţie centrală
      67.10.02   Servicii publice descentralizate
      67.10.03   Servicii culturale
        67.10.03.03Muzee
        67.10.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.10.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.10.03.06Case de cultură
        67.10.03.07Cămine culturale
        67.10.03.09Universităţi populare
        67.10.03.10Presă
        67.10.03.11Edituri
        67.10.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
        67.10.03.15Grădini botanice
        67.10.03.30Alte servicii culturale
      67.10.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
      67.10.05   Servicii recreative şi sportive
        67.10.05.01Sport
      67.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
      67.10.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.10     Asigurări şi asistenţă socială
      68.10.01   Administraţie centrală
      68.10.02   Servicii publice descentralizate
      68.10.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.10.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.10.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.10.11   Creşe
      68.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
      68.10.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.10.50.01Rezervă de stat
          Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
    70.10     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.10.02   Servicii publice descentralizate
      70.10.03   Locuinţe
        70.10.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.10.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      70.10.04   Servicii şi dezvoltare publică
      70.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
      70.10.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    79.10     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.10     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.10.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.10.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      80.10.02   Acţiuni generale de muncă
        80.10.02.01Protecţia muncii
        80.10.02.02Păstrarea şi completarea carnetelor de muncă şi alte prestaţii
        80.10.02.03Eliberarea permiselor de muncă
    82.10     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
      82.10.03   Construcţii
      82.10.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
    83.10     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.10.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      83.10.04   Silvicultură
    84.10     Transporturi
      84.10.03   Transport rutier
        84.10.03.04Şcoli de conducători auto
      84.10.06   Transport aerian
        84.10.06.04Perfecţionarea personalului din aviaţia civilă
      84.10.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    85.10     Comunicaţii
      85.10.01   Comunicaţii
    86.10     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
      86.10.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
      86.10.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      86.10.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
      86.10.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
      86.10.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
      86.10.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
      86.10.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
    87.10     Alte acţiuni economice
      87.10.50   Alte acţiuni economice
    96.10     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    98.10     Excedent
    99.10     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa 11 CLASIFICATIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENTIATEIN AFARA BUGETELOR LOCALEVENITURI
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL VENITURI
          I. VENITURI CURENTE
          C. VENITURI NEFISCALE
          C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
    36.11     Diverse venituri
      36.11.06   Taxe speciale
      36.11.07   Amortizare mijloace fixe
      36.11.08   Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
      36.11.09   Fondul de risc
      36.11.10   Fond de rulment
      36.11.50   Alte venituri
  CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
           
    CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
           
          TOTAL CHELTUIELI
    50.11     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
    51.11     Autorităţi publice şi acţiuni externe
      51.11.01   Autorităţi executive şi legislative
        51.11.01.03Autorităţi executive
    54.11     Alte servicii publice generale
      54.11.08   Fond de rulment
      54.11.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      54.11.50   Alte servicii publice generale
    59.11     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
    61.11.     Ordine publică şi siguranţă naţională
      61.11.03   Ordine publică
        61.11.03.04Poliţie comunitară
    64.11     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
    65.11     Învăţământ
      65.11.03   Învăţământ preşcolar şi primar
        65.11.03.01Învăţământ preşcolar
        65.11.03.02Învăţământ primar
      65.11.04   Învăţământ secundar
        65.11.04.01Învăţământ secundar inferior
        65.11.04.02Învăţământ secundar superior
        65.11.04.03Învăţământ profesional
      65.11.05   Învăţământ postliceal
      65.11.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
        65.11.07.04Învăţământ special
      65.11.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
        65.11.11.03Internate şi cantine pentru elevi
        65.11.11.30Alte servicii auxiliare
    66.11     Sănătate
      66.11.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
        66.11.06.01Spitale generale
      66.11.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
        66.11.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    67.11     Cultură, recreere şi religie
      67.11.03   Servicii culturale
        67.11.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        67.11.03.03Muzee
        67.11.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
        67.11.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
        67.11.03.06Case de cultură
        67.11.03.07Cămine culturale
        67.11.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
        67.11.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        67.11.03.14Centre culturale
        67.11.03.30Alte servicii culturale
      67.11.05   Servicii recreative şi sportive
        67.11.05.01Sport
        67.11.05.02Tineret
        67.11.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
      67.11.06   Servicii religioase
      67.11.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    68.11     Asigurări şi asistenţă socială
      68.11.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      68.11.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
        68.11.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
      68.11.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
      68.11.15   Prevenirea excluderii sociale
        68.11.15.01Ajutor social
        68.11.15.02Cantine de ajutor social
        68.11.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
    69.11     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
    70.11     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
      70.11.03   Locuinţe
        70.11.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
      70.11.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
        70.11.05.01Alimentare cu apă
        70.11.05.02Amenajări hidrotehnice
      70.11.06   Iluminat public şi electrificări rurale
      70.11.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      70.11.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    74.11     Protecţia mediului
      74.11.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
        74.11.05.01Salubritate
        74.11.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      74.11.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
    79.11     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
    80.11     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
      80.11.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
        80.11.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        80.11.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
    83.11     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
      83.11.03   Agricultură
        83.11.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
        83.11.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
    84.11     Transporturi
      84.11.03   Transport rutier
        84.11.03.01Drumuri şi poduri
        84.11.03.02Transport în comun
        84.11.03.03Străzi
      84.11.06   Transport aerian
        84.11.06.02Aviaţia civilă
      84.11.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    87.11     Alte acţiuni economice
      87.11.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
    96.11     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    98.11     Excedent
    99.11     Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;- Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.
   +  Anexa II CLASIFICATIAîn profil departamental cuprinzandautorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţieipublice centrale, judeţele şi municipiul Bucureşti
       
    CodDenumirea ordonatorului principal de credite
    AUTORITĂŢI PUBLICE, MINISTERE ŞI CELELALTE ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
    1Administraţia Prezidenţială
    2Senatul României
    3Camera Deputaţilor
    4Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    5