ORDIN nr. 269 din 28 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005    În temeiul prevederilor:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Referatul de aprobare nr. 2.208/2.494 din 28 decembrie 2005,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:"2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Veniturile realizate de persoane autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente asupra cărora se calculează contribuţia sunt veniturile din activităţi desfăşurate de persoane fizice în baza unei autorizaţii eliberate în acest sens, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere."3. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru veniturile realizate din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente, contribuţia de 6,5% se plăteşte de persoana care le realizează."5. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din profesii libere sau sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri la nivelul fiecărei luni sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare lună, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia."6. Titlul secţiunii a 4-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aAsiguraţii beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj"7. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar contribuţia bănească lunară în cotă de 6,5% se aplică asupra indemnizaţiei de şomaj şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj."8. Alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligaţia plăţii contribuţiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contribuţia pentru veniturile din dividende se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor."10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege veniturile impozabile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare."11. Alineatul (5) al articolului 14 se abrogă.12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:  Salariul de bază minim brut pe ţară x 2 x 6,5% Numărul de zile lucrătoare ──────────────────────────────────────────────── x în care s-a aflat în       Numărul de zile lucrătoare din luna situaţiile prevăzute la             în care se face calculul art. 6 alin. (2) lit. b),                                                    din luna pentru care se                                                    face calculul"13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru perioada în care indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă nu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariaţii aflaţi în această situaţie."14. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(3) Angajatorii vor reţine din contribuţia datorată bugetului asigurărilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1)."15. Alineatul (7) al articolului 18 se abrogă.16. Alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(4) Termenele de plată a contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite, în cazul angajatorilor, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata drepturilor salariale lunare."17. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Listele privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se vor depune la casele de asigurări de sănătate pe suport electronic şi pe suport hârtie (listate la imprimantă, semnate şi ştampilate), însoţite de dovada plăţii contribuţiilor."18. La alineatul (2) al articolului 20, prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- anexa nr. 3a) conţine datele aferente asiguraţilor;"19. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 21 se abrogă.20. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 24 şi 25, cu următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Dispoziţiile art. 15 alin. (1)-(3) şi alin. (5) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2006. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, contribuţia persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, şi se suportă de la bugetul de stat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.Art. 25. - Începând cu data de 1 ianuarie 2006 cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, este de 0,75% aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."21. La anexele nr. 3a) şi 4, a doua menţiune din subsol va avea următorul cuprins:"**) Se va menţiona categoria de asigurat (S - salariat, ACC salariat normă parţială, CM - concedii acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuBucureşti, 28 decembrie 2005.Nr. 269.----