ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005    În vederea susţinerii programului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli: a) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie; b) cheltuielile efectuate, în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului «Palat Elisabeta» din domeniul public al statului; c) cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor legale."2. După alineatul (4) al articolului 168 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru electricitate şi gazul natural."  +  Articolul IIPrevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 203.----