LEGE nr. 404 din 27 decembrie 2005privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2005, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2006, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Reglementări necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare în Uniunea EuropeanăII. Finanţe publice şi economie:1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;2. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pe anul 2006;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;4. măsuri privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;6. măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale;7. măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii;8. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;9. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;10. măsuri privind scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a unor cantităţi de combustibil, cărbune şi păcură, în perioada de iarnă 2005-2006, pentru toate termocentralele din ţară care deţin în depozitele proprii cantităţi de combustibil aparţinând rezervelor de stat;11. aprobarea plăţii cotizaţiei de 50.000 euro, aferentă anului 2006, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.III. Transporturi, construcţii şi turism:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. reglementarea activităţii unităţilor publice cu atribuţii în sănătate, aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;6. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaţia comunitară;7. amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;8. măsuri în domeniul construcţiilor de locuinţe, prin programe la nivel naţional;9. măsuri în domeniul turismului la nivel naţional.IV. Întreprinderi mici şi mijlocii:- modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.V. Agricultură:1. măsuri privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic din zootehnie şi administrarea cotelor de lapte;2. măsuri privind sistematizarea şi organizarea teritoriului agricol;3. reglementări privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură;4. reglementări privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană;5. reglementări privind Casa Creditului Rural;6. reglementări privind organizarea camerelor agricole ca persoane juridice de interes public;7. modificarea şi completarea Legii nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră;8. reglementări privind declararea localităţilor afectate de inundaţii în perioada aprilie-octombrie 2005, ca zone calamitate;9. reglementări pentru aprobarea unor măsuri privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;10. măsuri privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;11. modificarea şi completarea statutului personalului silvic;12. măsuri privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat.VI. Apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională:1. modificarea şi completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. prevenirea şi sancţionarea actelor de violenţă şi a ieşirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive;4. reglementări privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.VII. Cultură:1. reglementări privind concesionarea monumentelor istorice;2. măsuri privind sponsorizarea;3. modificarea şi completarea Legii nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte;4. modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;5. modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise;6. modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată;7. modificarea şi completarea Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale;8. măsuri privind trecerea Muzeului "George Enescu" Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;9. modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;10. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001;11. măsuri în vederea creşterii capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.VIII. Administraţie publică:- organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză.IX. Minorităţi naţionale:1. aprobarea planurilor de acţiune privind Deceniul de incluziune a romilor 2005-2015;2. înfiinţarea unui organism de monitorizare a politicilor publice pentru romi;3. instituţionalizarea mediatorului sanitar.X. Muncă, protecţie socială, salarizare:1. modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările ulterioare;3. modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare;4. elaborarea unei reglementări privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei;5. modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001, cu modificările ulterioare;6. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare;7. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;8. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit legilor speciale de salarizare;9. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 funcţionarilor publici, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005.XI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2006. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 27 decembrie 2005.Nr. 404.------------