ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 11 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile pct. 2.1 şi 2.2 din anexa la titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, conform cărora 20% din acţiunile deţinute de stat la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. şi, respectiv, la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. sunt alocate pentru constituirea Fondului "Proprietatea", iar un pachet de minimum 5% din acţiunile emise de cele două companii naţionale se vor vinde prin ofertă publică secundară,în considerarea faptului că prevederile legale sus-menţionate impun modificarea în consecinţă şi în regim de urgenţă a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, şi, respectiv, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unei strategii de privatizare a celor două companii naţionale în corelare cu actele normative în vigoare şi obiectul lor de activitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de privatizare pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., denumită în continuare Loteria Română, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Se aprobă Strategia de privatizare pentru Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., denumită în continuare Imprimeria Naţională, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Punerea în aplicare a strategiilor de privatizare prevăzute la art. 1 şi 2 se realizează sub supravegherea unei comisii de privatizare numite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Componenţa, atribuţiile şi indemnizaţia membrilor comisiei de privatizare se stabilesc prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 4Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Loteria Română este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(2) Acţiunile Loteriei Române sunt deţinute după cum urmează: a) 68% din capitalul social, reprezentând 5.795.195 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 5 lei (RON), sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român; b) 32% din capitalul social, reprezentând 2.727.150 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 5 lei (RON), sunt deţinute de alţi acţionari. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice."3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 din anexa "Statutul Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A." vor avea următorul cuprins:"(2) Acţiunile Loteriei Române sunt deţinute după cum urmează: a) 68% din capitalul social, reprezentând 5.795.195 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 5 lei (RON), sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român; b) 32% din capitalul social, reprezentând 2.727.150 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 5 lei (RON), sunt deţinute de alţi acţionari. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice."  +  Articolul 5Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Imprimeria Naţională este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(2) Acţiunile Imprimeriei Naţionale sunt deţinute după cum urmează: a) 68% din capitalul social, reprezentând 38.196 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 10 lei (RON), sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român; b) 32% din capitalul social, reprezentând 17.974 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 10 lei (RON), sunt deţinute de alţi acţionari. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice."3. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 7 din anexa "Statutul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A." vor avea următorul cuprins:"(2) Acţiunile Imprimeriei Naţionale sunt deţinute după cum urmează: a) 68% din capitalul social, reprezentând 38.196 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 10 lei (RON), sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român; b) 32% din capitalul social, reprezentând 17.974 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 10 lei (RON), sunt deţinute de alţi acţionari............................................................................ (4) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice."  +  Articolul 6Cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a strategiilor de privatizare ale Loteriei Române şi Imprimeriei Naţionale se suportă din bugetele celor două companii naţionale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 202.  +  Anexa 1 STRATEGIA DE PRIVATIZAREpentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.  +  Articolul 1Prezenta strategie stabileşte metodele de privatizare care se vor utiliza, precum şi cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Loteria Română.  +  Articolul 2Metodele de privatizare, precum şi cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Loteria Română sunt următoarele: a) 20% din acţiunile deţinute de stat se alocă pentru constituirea Fondului "Proprietatea", conform prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare; b) îndeplinirea procedurilor necesare pentru iniţierea, derularea şi încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru un pachet de acţiuni de 5% din capitalul social al Loteriei Române, precum şi pentru admiterea acestora la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti, conform prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005, cu modificările ulterioare; c) vânzarea prin negociere directă, fără selecţie de oferte, a unui pachet de acţiuni în cotă de 7% din capitalul social al Loteriei Române către salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu şi pensionari cu ultimul loc de muncă la Loteria Română, prin asociaţia ce se va constitui în acest scop de către aceştia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul pe acţiune nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a unei acţiuni, respectiv 5 lei (RON).  +  Anexa 2 STRATEGIA DE PRIVATIZAREpentru Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  +  Articolul 1Prezenta strategie stabileşte metodele de privatizare care se vor utiliza, precum şi cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Imprimeria Naţională.  +  Articolul 2Metodele de privatizare, precum şi cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Imprimeria Naţională sunt următoarele: a) 20% din acţiunile deţinute de stat se alocă pentru constituirea Fondului "Proprietatea", conform prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare; b) îndeplinirea procedurilor necesare pentru iniţierea, derularea şi încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru un pachet de acţiuni de 5% din capitalul social al Imprimeriei Naţionale, precum şi pentru admiterea acestora la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti, conform prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005, cu modificările ulterioare; c) vânzarea prin negociere directă, fără selecţie de oferte, a unui pachet de acţiuni în cotă de 7% din capitalul social al Imprimeriei Naţionale către salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu şi pensionari cu ultimul loc de muncă la Imprimeria Naţională, prin asociaţia ce se va constitui în acest scop de către aceştia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul pe acţiune nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a unei acţiuni, respectiv 10 lei (RON).___________