ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 22 decembrie 2005privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005    Termenul de urgenţă rezultă din faptul că actele normative emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001, prevăd ca lista cu animalele care constituie patrimoniul genetic al animalelor se întocmeşte în luna decembrie.Întocmirea şi aprobarea acestei liste în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 ar avea ca efect utilizarea ineficientă a fondurilor destinate acestui scop pentru anul 2006 şi întârzierea cu un an a aplicării măsurilor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale, aşa cum au fost enunţate prin Convenţia de la Rio de Janeiro.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul juridic privind finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea măsurilor pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale se aplică populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi celor vulnerabile, care prezintă importanţă biologico-economică în producţie sau importanţă cultural-istorică, clasificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Lista resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, care sunt supuse programului de conservare, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", cu acordul Comisiei pentru managementul resurselor genetice animale.  +  Articolul 3 (1) Sumele pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale prevăzute la art. 2 se acordă deţinătorilor care îndeplinesc următoarele condiţii, cumulativ: a) au întocmite programe de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale pe care le deţin, în conformitate cu principiile ştiinţifice, care să vizeze evitarea consangvinizării; b) prezintă măsurile pentru creşterea numărului de animale şi pentru extinderea la un număr mai mare de crescători; c) sunt membri ai unei asociaţii profesionale care are ca obiectiv conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale. (2) Programele de conservare şi utilizare pentru fiecare populaţie de animale în stare critică, în pericol de dispariţie sau vulnerabile se vor întocmi cu sprijinul asociaţiei care reprezintă crescătorii de animale din aceste populaţii şi vor cuprinde atât măsurile pentru evitarea consangvinizării, cât şi măsurile pentru creşterea numărului de animale şi extinderea lor la un număr mai mare de crescători. (3) Asociaţiile care reprezintă crescătorii de animale din populaţiile în stare critică, în pericol de dispariţie sau vulnerabile sunt responsabile de aplicarea programelor de conservare şi utilizare întocmite pentru aceste populaţii. (4) În cazul în care o populaţie de animale în stare critică, în pericol de dispariţie sau vulnerabilă este deţinută de un singur crescător, nu este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c). (5) Programele de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Sumele cu această destinaţie, pe specii şi rase, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. (6) Alocarea sumelor se face în baza contractelor încheiate, pe o perioadă de 5 ani, între deţinătorii animalelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care vor cuprinde criteriile de eligibilitate şi modalităţile de plată. (7) Criteriile de eligibilitate se referă la puritatea rasei, la numărul minim de animale pe crescător şi la circuitul reproducătorilor conform programului de conservare.  +  Articolul 4 (1) Verificarea modului privind respectarea de către deţinătorii de animale a programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu". (2) În cazul nerespectării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, deţinătorii de animale sunt obligaţi să restituie sumele primite de la buget în acest scop.  +  Articolul 5 (1) Utilizarea sumelor alocate pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, în alte scopuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 362/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 194.  +  Anexa POPULAŢIILE DE ANIMALEcare reprezintă resurse genetice din zootehnieÎn conformitate cu normele internaţionale, populaţiile de animale aparţinând resurselor genetice din zootehnie se clasifică astfel: a) populaţii în constituire, prin lucrări de identificare, structurare şi realizare de noi creaţii biologice; b) populaţii în stare critică sau considerate dispărute, care au efective mai mici de 100 de femele; c) populaţii în pericol de dispariţie, care au un număr de femele cuprins între 101 şi 1.000 de capete; d) populaţii vulnerabile, care au un număr de femele cuprins între 1.000 şi 5.000 de capete; e) populaţii active, în stare normală, care includ populaţiile cu număr mai mare de 5.000 de femele.____________