ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005    Având în vedere necesitatea corelării reglementărilor interne cu cele internaţionale privind statutul sportivului profesionist în România, ţinând cont de specificul activităţii sportive, pentru evitarea unor pierderi financiare însemnate ale unor importante structuri sportive din România, în perioada decembrie 2005 - februarie 2006, ca urmare a acestei necorelări, acest fapt constituind o situaţie extraordinară ce vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 14 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, sportivii de performanţă pot fi: a) amatori; b) profesionişti. (2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) obţine licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie în condiţiile Codului civil. (3) Sportivului profesionist care a încheiat cu o structură sportivă o convenţie în condiţiile Codului civil i se asigură, la cerere, participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii. (4) Licenţa de sportiv profesionist se obţine în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale. (5) Sportivii străini pot desfăşura activitate ca sportivi profesionişti la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condiţiile legii. (6) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor profesionişti din ramura de sport respectivă. (7) Drepturile şi obligaţiile sportivului profesionist sunt cele prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi în contractele sau convenţiile, după caz, încheiate între părţi. (8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale. (9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale. (10) Condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federaţiilor sportive naţionale, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.  +  Articolul IIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Dan PetrescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 205.------------