ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005  Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, prin care se înființează Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în scopul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, asigurării și coordonării resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, prin care s-a modificat radical sistemul de gestionare a situațiilor de urgență,luând în considerare faptul că întreaga legislație în domeniu trebuie armonizată corespunzător, într-un termen foarte scurt, astfel încât să se realizeze coerența legislativă și interinstituțională necesară, concomitent cu edificarea unui subsistem normativ metodologic și procedural-aplicativ, optim funcțional,având în vedere imposibilitatea punerii în aplicare a prevederilor privind demilitarizarea serviciilor profesioniste de urgență, în contextul insuficienței fondurilor destinate să susțină acest demers, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți la alin. (2) li se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Selecționarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancționarea, transferul și încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor de urgență profesioniste se realizează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărei categorii de personal.3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității inspectoratelor județene și al municipiului București se asigură atât din bugetul de stat, cât și din bugetele locale, astfel:a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, se finanțează categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter social, hrana, medicamentele de uz veterinar și materialele sanitare pentru animale, materialele și prestările de servicii cu caracter funcțional, obiectele de inventar de mică valoare sau de scurtă durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile consolidabile și neconsolidabile, lucrările de investiții, achizițiile de bunuri, dotările independente și alte cheltuieli de investiții;b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele venituri ale bugetului de stat, se alocă bugetelor proprii ale județelor sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și gospodărie, pentru reparații curente și reparații capitale, precum și pentru achiziționarea de cărți și publicații.(2) Din fondurile publice locale, precum și din cele gestionate în afara bugetului local, autoritățile administrației publice locale pot să cofinanțeze și categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepția cheltuielilor de personal.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente Inspectoratului General, instituțiilor și unităților subordonate acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(4) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se completează cu donații, sponsorizări și contribuții ale societăților și ale caselor de asigurare sau de reasigurare, potrivit legii.4. Alineatele (4) și (5) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:(4) Militarii în termen din marile unități, unitățile, subunitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) își continuă executarea serviciului militar în structurile serviciilor pentru situații de urgență, iar înlocuirea acestora se va face eșalonat, cu personal profesionist.(5) Propunerile de efective pentru încorporare și încadrare cu personal profesionist se fac de către Inspectoratul General.5. Alineatul (2) al articolului 26 se abrogă.6. Articolul 27 se abrogă.  +  Articolul IIArticolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 329/2004, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIProfesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum și principalele activități pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează pe baza unui program elaborat de Ministerul Administrației și Internelor.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 21 decembrie 2005.Nr. 191.--------