ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005    Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării şi utilizării cărţilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2006, aşa după cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, între care se numără:- actuala configuraţie a Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, care nu permite implementarea unor proiecte de natură să asigure suportul tehnic necesar producerii, eliberării şi utilizării cărţii electronice de identitate, în scopul generalizării acestei activităţi la nivel naţional;- necesitatea reconfigurării sistemului informatic în consonanţă cu exigenţele europene, realizării compatibilităţii depline între toate bazele de date privind documentele care conţin date cu caracter personal, eliberate în sistemul ghişeului unic, creşterii gradului de securizare şi siguranţă a emiterii documentelor de identitate, realizării premiselor logistice necesare actualizării on-line a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;- necesitatea realizării unei documentări temeinice privind soluţiile cu aplicabilitate adoptate de statele din Spaţiul Schengen cu experienţă în domeniul de referinţă, care să ţină seama şi de recomandările Uniunii Europene privind emiterea centralizată a documentelor ce conţin date cu caracter personal şi care să aibă ca finalitate crearea unui instrument complex, de natură a simplifica relaţia cetăţeanului cu autorităţile şi de a face mai eficientă activitatea acestora din urmă,- efortul financiar pe care îl implică un asemenea demers, care nu poate fi susţinut decât în contextul organizării unei licitaţii internaţionale şi finanţării operaţiunilor de către câştigătorul licitaţiei, cu recuperarea cheltuielilor pe măsura emiterii documentelor,ţinând seama de importanţa adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementării soluţiilor tehnice optime,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, se introduce cartea electronică de identitate."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2009."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 iulie 2010; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2011; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2012."4. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9, cu următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru confecţionarea cărţii electronice de identitate se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, să organizeze în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor procedura de licitaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (2) Licitaţia se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura: a) confecţionarea centralizată a cărţilor electronice de identitate şi distribuirea lor către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în vederea eliberării acestora către cetăţeni; b) dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu tehnica de calcul necesară preluării datelor şi imaginii cetăţenilor, precum şi transmiterii electronice a conţinutului securizat, astfel generat; c) dotarea Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor cu tehnica de calcul necesară administrării bazelor de date privind evidenţa persoanelor, precum şi transmiterii-recepţionării, în mod securizat, a informaţiilor aferente gestionării acestei baze de date. (3) Sumele necesare finanţării proiectului se asigură de către furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei şi se restituie de către beneficiarii interni, pe măsura emiterii cărţilor electronice de identitate.Art. 9. - (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate se face de către producător, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cărţii electronice de identitate se încasează prin virament către o unitate bancară cu care Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» a încheiat contracte în acest scop. (3) Cota-parte din contravaloarea cărţii electronice de identitate, aferentă eliberării acesteia de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se virează acestora, în baza contractelor încheiate cu Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 188.___________