ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în majorarea preţului gazului metan, cu efect direct asupra majorării preţului energiei termice furnizate populaţiei pentru încălzirea locuinţelor din clădirile cu sistem centralizat de furnizare a energiei termice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, se modifică după cum urmează:1. Partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Asociaţiile de proprietari vor acţiona pentru:".2. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"(2) Coordonatorii programelor anuale iau măsurile necesare pentru efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii şi încheierea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit............................................................................. (4) Contractarea expertizării şi auditului energetic, a proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu asociaţiile de proprietari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură, în părţi egale, din următoarele surse: a) alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale; c) fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 şi 8, în condiţiile în care aprobă, cu votul majorităţii membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii."5. Articolele 10 şi 11 se abrogă.6. În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma clădiri de locuit multietajate se înlocuieşte cu sintagma clădiri de locuit.  +  Articolul IIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 187.---------