DECIZIE nr. 686 din 13 decembrie 2005pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei
EMITENT
 • GUVERNUL - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005  În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata şi modificata prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei şi ale art. 3 alin. (4) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea şi functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei,preşedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie are ca obiect aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, în temeiul licentelor eliberate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Abrevierile din cuprinsul prezentei decizii au urmatoarele semnificatii: a) O.U.G. nr. 79/2002 - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 504/2002 - Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei. (2) În înţelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel: a) licente - licentele pentru utilizarea spectrului de frecvente radio, eliberate în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 79/2002, şi licentele de emisie eliberate în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002; b) tarife - sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru şi care sunt încasate anual sau trimestrial, după caz; c) decizie - actul administrativ emis de preşedintele IGCTI sau de directorii direcţiilor teritoriale ale IGCTI, în baza delegării date de preşedintele IGCTI, prin care se individualizează cuantumul tarifelor datorate de titularii licentelor, în temeiul art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 79/2002 şi al art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 504/2002, după caz, şi care constituie titlu de creanta în sensul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările ulterioare; d) documente de asignare - licentele şi anexele la acestea; e) înălţime efectiva - diferenţa calculată pe un azimut dat între înălţimea centrului de radiatie al antenei emitatorului (din amplasamentul fix dat) deasupra nivelului marii şi media inaltimii terenului deasupra nivelului marii, calculată pe o distanta faţă de amplasamentul antenei, cuprinsa între 1-15 km; f) înălţime efectiva maxima - valoarea maxima care rezultă din valorile inaltimilor efective, calculate pe toate azimuturile luate din 10 în 10 grade în jurul antenei; g) putere aparent radiata - produsul dintre puterea de emisie şi câştigul antenei pe diferite azimuturi, produs din care se scad pierderile pe traseul dintre borna de iesire a emitatorului şi borna de intrare în antena; h) putere aparent radiata maxima - valoarea puterii aparent radiate, calculată pentru câştigul maxim al antenei; i) sistem de distribuţie MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectoriala sau omnidirectionala cu receptie individuala, cu acoperire limitata la maximum 3 localităţi; j) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde dintre un emitator şi unul sau mai multe receptoare conectate la retelele de comunicatii electronice destinate difuzarii/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (capete de retea), situate în zona de acoperire a lobului de radiatie al antenei de emisie; k) putere de emisie - puterea la borna de iesire a emitatorului.  +  Articolul 3 (1) Lista tarifelor prevăzute la art. 1 este cuprinsa în anexa. (2) Tarifele sunt stabilite în euro şi se platesc în lei la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României din data emiterii deciziei. (3) Tarifele cuprinse în anexa sunt anuale şi nu includ taxa pe valoarea adăugată. (4) În cazul licentelor acordate în urma unei proceduri de selecţie competitiva, tarifele din anexa sunt minimale. (5) Cuantumul tarifelor aplicate ca urmare a unei proceduri de negociere competitiva, organizata înainte de data intrarii în vigoare a prezentei decizii, se modifica de drept în orice situaţie în care cuantumul tarifelor minimale stabilite prin prezenta decizie depăşeşte valoarea acestora.  +  Capitolul II Modalitatea de plată  +  Articolul 4 (1) Tarifele se încasează anual, cu excepţia tarifelor prevăzute la cap. I pct. 3, 4 şi 5.2, cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.5, cap. III, IV, V, cap. VI pct. 1, cap. VII şi VIII din anexa, care se încasează trimestrial. (2) Cuantumul tarifelor care se încasează trimestrial este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexa, multiplicat cu 1/4. (3) Plata tarifelor se face în baza deciziilor emise de preşedintele IGCTI sau de directorii direcţiilor teritoriale ale IGCTI şi în baza delegării date de preşedintele IGCTI. (4) Deciziile prevăzute la alin. (3) vor fi intocmite în 3 exemplare originale şi vor fi insotite de facturi fiscale.  +  Articolul 5 (1) În cazul tarifelor care se încasează anual, deciziile se emit până la data de 31 ianuarie a fiecarui an. (2) În cazul tarifelor care se încasează trimestrial, deciziile se emit până la data de 30 a primei luni din fiecare trimestru. (3) Pentru anul obtinerii licentei deciziile vor fi emise în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii licentei, cu excepţia acelor decizii pentru tarifele care se încasează trimestrial, care se emit până la sfârşitul trimestrului în care a fost emisa licenta. (4) În cazul tarifelor prevăzute la cap. IX din anexa, deciziile vor fi emise în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii licentei. (5) Deciziile vor fi transmise titularului licentei în termen de 7 zile calendaristice de la emitere, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 6 (1) Titularii licentelor sunt obligati sa plateasca tarifele prevăzute la art. 5 până la data de 20 a lunii urmatoare celei în care s-a emis decizia. (2) În cazul tarifelor prevăzute la art. 5 alin. (4), titularii licentelor sunt obligati sa plateasca tarifele în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii licentelor. (3) În situaţia în care titularii licentelor nu au primit deciziile într-un termen de 10 zile calendaristice de la data limita a emiterii acestora în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)-(3), acestia au obligaţia să solicite de îndată IGCTI comunicarea deciziei.  +  Articolul 7 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6, pentru primul an de emisie titularii licentelor eliberate conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 au obligaţia sa plateasca tariful de utilizare a spectrului radio în termen de 15 zile calendaristice de la obtinerea licentei. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) deciziile vor fi emise în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii licentei. (3) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8 (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii licentei, valoarea tarifului datorat este egala cu valoarea tarifului prevăzut în anexa, multiplicata cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv până la sfârşitul trimestrului, luna obtinerii licentei fiind inclusa în acest numar. (2) Pentru anul, respectiv trimestrul expirarii termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului datorat este egala cu valoarea tarifului prevăzut în anexa, multiplicata cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la inceputul anului, respectiv trimestrului, şi până la data expirarii licentei, luna expirarii fiind inclusa în acest numar.  +  Articolul 9 (1) Modificarea parametrilor cuprinşi în documentele de asignare conduce la retarifare conform noilor condiţii prevăzute în licente sau în anexele la acestea, modificate, începând cu luna imediat urmatoare emiterii documentelor referitoare la modificările respective, în cazul tarifelor care se încasează anual, şi începând cu prima luna a trimestrului imediat următor, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pentru tarifele care se încasează anual, valoarea tarifului datorat este egala cu valoarea tarifului prevăzut în lista din anexa, multiplicata cu 1/12, şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, luna efectuării modificarilor nefiind inclusa în acest numar. (3) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10Tarifele se reduc cu 75% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de statiile de ambulanta şi salvamar, pentru frecventele din serviciul mobil maritim şi mobil aeronautic, utilizate în exclusivitate pentru salvari de vieti omenesti.  +  Articolul 11Data efectuării platii se stabileste potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se datorează majorări de intarziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achita în totalitate tarifele şi majorarile de intarziere datorate, IGCTI dispune suspendarea sau retragerea licentei, în conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002. (3) Dacă în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitarii tarifelor, IGCTI dispune retragerea licentei de emisie, în conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care titularul solicita retragerea unor documente de asignare înainte de data expirarii perioadei de valabilitate, în cazul tarifelor care se încasează anual, tarifele platite, aferente perioadei cuprinse între luna urmatoare retragerii licentei şi sfârşitul anului, vor fi returnate în termen de 30 de zile, iar tarifele neincasate sunt datorate pentru perioada cuprinsa între inceputul anului şi luna retragerii. (2) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri exprese din partea persoanei care solicită retragerea documentelor de asignare, cerere care va identifica obligatoriu numărul contului în care urmeaza să se faca viramentul şi societatea bancara la care este deschis acest cont. (3) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice, se face pe baza unei cereri exprese care va cuprinde precizări cu privire la modalitatea de restituire, respectiv prin virament bancar sau în numerar; în cazul restituirii în numerar, IGCTI va comunică data la care solicitantul se va prezenta în vederea incasarii sumelor de restituit. (4) Pentru anul retragerii licentei valoarea tarifului ce urmeaza a fi returnat este egala cu valoarea tarifului prevăzut în anexa, multiplicata cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, luna retragerii nefiind inclusa în acest numar. (5) Valoarea tarifului datorat în cazul prevăzut la alin. (1) este egala cu valoarea tarifului prevăzut în anexa, multiplicata cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la inceputul anului şi până la data retragerii licentei, luna retragerii fiind inclusa în acest numar. (6) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul tarifelor care se încasează trimestrial, tarifele încasate nu se returneaza, iar tarifele neincasate sunt datorate pentru tot trimestrul în care s-a solicitat retragerea. (7) În situaţia în care documentele de asignare sunt retrase din vina titularului, tarifele platite nu se returneaza, iar tarifele neincasate sunt datorate pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului.  +  Articolul 14Valoarea tarifului de utilizare a spectrului radio în cazul licentelor acordate pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentarilor sau transmisiilor ocazionale se calculeaza conform metodologiei relevante pentru aplicatia care face obiectul licentei respective, proportional cu perioada de valabilitate a licentei. Perioada de facturare este de o luna necalendaristica pentru fiecare luna inceputa.  +  Capitolul III Individualizarea tarifelor  +  Articolul 15 (1) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1 din anexa se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz pentru retelele GSM 900 şi GSM 1800 (DCS 1800). (2) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1.3 din anexa se datorează pentru fiecare canal radio duplex CDMA 450 de 1,25 MHz. (3) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1.4 din anexa se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv fiecare bloc nepereche de 5 MHz. (4) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 2 din anexa se datorează pentru fiecare canal duplex de 25 kHz alocat. (5) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 3 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se multiplica cu numărul frecventelor asignate prin documentul de asignare, în cazul retelelor/statiilor care au asignate mai mult de o frecventa; b) la pct. 3.1 tariful se aplică fiecarei statii de baza, corespunzător inaltimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); c) tariful se multiplica cu 5 pentru retele functionand în benzile de frecvente VHF şi UHF care nu respecta prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepţia titularilor de licente prevăzuţi la art. 11 şi a retelelor prevăzute la lit. d); d) tariful se reduce cu 50% pentru retelele functionand în banda de frecvente 30-87 MHz. (6) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 4 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se multiplica cu numărul canalelor duplex sau semiduplex asignate prin documentul de asignare, în cazul retelelor/statiilor care au asignate mai mult de un canal; b) tariful se aplică fiecarei statii de baza, corespunzător inaltimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); c) tariful se multiplica cu 5 pentru retele functionand în benzile de frecventa VHF şi UHF care nu respecta prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepţia titularilor de licente prevăzuţi la art. 10 şi a retelelor prevăzute la lit. d); d) tariful se reduce cu 50% pentru retelele functionand în banda de frecvente 30-87 MHz. (7) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 5.2 din anexa tariful se aplică fiecarei statii de baza, corespunzător inaltimii efective maxime (Hef max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.).  +  Articolul 16 (1) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 1 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se aplică fiecarei statii de radioreleu a legaturii bilaterale/unilaterale (inclusiv repetoarelor pasive), pentru fiecare frecventa de emisie, ţinându-se cont de largimea de banda asignata; b) tarifele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 se aplică şi pentru legaturi punct la punct între statii fixe ale retelelor menţionate la pct. 3, 4 şi 5 ale cap. I din anexa; c) tariful prevăzut la pct. 1.2 se multiplica cu 5, în cazul statiilor de radioreleu cu largime de banda asignata mai mare de 25 kHz, care au frecvente de emisie aflate în una dintre subbenzile: 300-380 MHz, 380-400 MHz, 410-430 MHz şi 440-450 MHz. (2) Individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 2 din anexa se realizează cu respectarea urmatoarelor criterii: a) în cazul sistemelor MMDS alcatuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplică fiecarei linii (antena de emisie) a fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) pe directia liniei de transmisie şi largimii de banda asignata; b) în cazul sistemelor de distribuţie MMDS, tariful se aplică fiecarei statii de baza (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi inaltimii efective maxime (Hef. max.). (3) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 3.1 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se aplică fiecarei statii de baza, corespunzător inaltimii efective maxime (Hef. max.) şi puterii aparent radiate maxime (PAR max.); b) tariful se multiplica cu numărul canalelor duplex asignate; c) tariful se multiplica cu 5 pentru retelele tip URTES şi SIRAM care funcţionează în benzile VHF şi UHF din serviciul mobil terestru care nu sunt desemnate pentru aplicaţii de acces radio fix în bucla locala (WLL). (4) Pentru lărgimi de banda mai mari de 1 MHz, tarifele prevăzute la cap. II pct. 3.3 din anexa se multiplica cu numărul rezultat din divizarea largimii de banda asignata cu 1 MHz.  +  Articolul 17 (1) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 1 şi 2 din anexa se aplică pentru fiecare frecventa asignata corespunzător puterii de emisie (Pem), respectiv puterii aparent radiante (PAR max.) inscrise în licenta de emisie. (2) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. III pct. 3 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se aplică pentru fiecare frecventa asignata corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi inaltimii efective maxime (Hef max.) inscrise în licenta de emisie; b) tarifele pentru statiile care au timpul de antena partajat se datorează de fiecare titular de licenţă de emisie, indiferent de timpul de antena acordat prin licenta audiovizuala; c) tariful se reduce cu 25% pentru statiile ce lucreaza în polarizare orizontala. (3) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. III pct. 4 din anexa se vor respecta urmatoarele criterii: a) tariful se aplică pentru fiecare canal asignat corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) şi inaltimii efective maxime (Hef max.) inscrise în licenta de emisie; b) tarifele pentru statiile care au timpul de antena partajat se datorează de fiecare titular de licenţă de emisie, indiferent de timpul de antena acordat prin licenta audiovizuala. (4) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 3 şi 4 din anexa se aplică şi statiilor digitale terestre de radiodifuziune sonora (T-DAB) şi televiziune (DVB-T), cu menţiunea ca în primul an de la emiterea licentei tariful va fi multiplicat cu 1/2.  +  Articolul 18 (1) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 1 şi 2 din anexa se aplică şi pentru navele din apele interioare. (2) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 3 şi cap. V pct. 3 din anexa se multiplica cu numărul frecventelor asignate prin documentul de asignare a frecventei, în cazul statiilor care au asignate mai mult de o frecventa. (3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3 din anexa se aplică şi pentru terminale mobile instalate pe nave, suplimentar faţă de cerinţele GMDSS, precum şi pentru terminale mobile amplasate în aeronave. (4) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 2 din anexa se aplică pentru fiecare titular de licenţă de utilizare a frecventelor pentru sisteme GMPCS/S-PCS, inclusiv în cazul în care, la momentul facturarii, sunt în vigoare mai multe licente pentru acelasi sistem GMPCS/S-PCS. (5) Tarifele prevăzute la cap. VII şi VIII din anexa se aplică fiecarei statii, pentru fiecare frecventa (banda de frecventa) de emisie asignata.  +  Articolul 19Tarifele prevăzute la cap. IX din anexa sunt aplicabile numai pentru persoanele fizice/juridice straine şi pentru fiecare transmisie ocazionala.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Tarifele datorate în temeiul legislaţiei speciale din domeniul audiovizualului pentru licentele de emisie care nu conţin prevederile necesare individualizarii cuantumului acestuia vor fi stabilite prin raportare la elementele cuprinse în autorizatiile tehnice de functionare.  +  Articolul 21Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 22Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare, inceteaza valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor şi tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 24Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Inspectoratului Generalpentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei,Marius Catalin MarinescuBucureşti, 13 decembrie 2005.Nr. 686.  +  Anexa LISTAcuprinzand tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anualInspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei  +  Capitolul I: SERVICIUL MOBIL TERESTRU *Font 8*   1. Retele naţionale de telefonie mobila celulara┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ 1.1. │Tarife pentru retea de telefonie mobila celulara digitala │ ││ │GSM 900: │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1.1.1.│Tarif pentru un canal alocat la nivel naţional │ 134.000 euro/canal│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1.2. │Tarife pentru retea de telefonie mobila celulara digitala │ ││ │GSM 1800 (DCS 1800): │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1.2.1.│Tarif pentru un canal alocat la nivel naţional │ 85.000 euro/canal│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1.3. │Tarife pentru retea de telefonie mobila celulara digitala │ ││ │CDMA 450: │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│3.1.1.│Tarif pentru un canal alocat la nivel naţional │ 650.000 euro/canal│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1.4. │Tarife pentru retea de telefonie mobila celulara digitala │ ││ │IMT-2000/UMTS │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1.4.1.│Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │1.200.000 euro/bloc │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1.4.2.│Tarif pentru un bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel naţional │ 300.000 euro/bloc │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘   2. Retele naţionale de radiocomunicatii mobile digitale trunked TETRA┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ 2.1. │Tarif pentru un canal duplex alocat la nivel naţional │ 2.200 euro/canal│├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤│ 2.2. │Tarif pentru un canal duplex alocat la nivel local şi zonal: ││ │ ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ Hef max. (m) │ ││ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┤ ││ │ │ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ││ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │<= 10│<= 20│<= 40│<= 80│<= 160│<= 320│<= 640│<= 1.280│> 1.280│ ││ │ ├─────────┬─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 0 │ <= 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 1 │ <= 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 2 │ <= 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 3 │ <= 16 │ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │1.086 │ 1.630 │ 2.446 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 4 │ <= 32 │ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │1.412 │ 2.120 │ 3.180 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 5 │ <= 64 │ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │1.224 │1.836 │ 2.756 │ 4.132 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 6 │ > 64 │ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │1.062 │1.592 │2.388 │ 3.582 │ 5.372 │ ││ │ └─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┼──────┴────────┴───────┘ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┴─┬────────────────────────┤│ 2.3. │Tarif pentru un canal simplex alocat pentru modul de operare │ 22 euro/canal││ │direct (DMO) │ │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   3. Retele de radiocomunicatii mobile în mod de utilizare simplex┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3.1. │Tarife pentru retea de radiocomunicatii mobile cu statie de baza: ││ │ ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ Hef max. (m) │ ││ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┤ ││ │ │ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ││ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │<= 10│<= 20│<= 40│<= 80│<= 160│<= 320│<= 640│<= 1.280│> 1.280│ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 0 │ <= 2 │ 22 │ 33 │ 49 │ 73 │ 110 │ 165 │ 247 │ 371 │ 556 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 1 │ <= 4 │ 28 │ 42 │ 64 │ 95 │ 143 │ 214 │ 322 │ 482 │ 723 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 2 │ <= 8 │ 37 │ 55 │ 83 │ 124 │ 186 │ 279 │ 418 │ 627 │ 940 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 3 │ <= 16 │ 48 │ 72 │ 107 │ 161 │ 241 │ 362 │ 543 │ 815 │ 1.223 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 4 │ <= 32 │ 62 │ 93 │ 140 │ 209 │ 314 │ 471 │ 706 │ 1.060 │ 1.590 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 5 │ <= 64 │ 81 │ 121 │ 181 │ 272 │ 408 │ 612 │ 918 │ 1.378 │ 2.066 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 6 │ > 64 │ 105 │ 157 │ 236 │ 354 │ 531 │ 796 │1.194 │ 1.791 │ 2.686 │ ││ │ └─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┘ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2. │Tarife pentru retea de radiocomunicatii mobile formata din statii mobile şi portabile:│├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2.1.│Tarif pentru un canal asignat la nivel local ││ │ ┌───────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ ││ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ││ │ ├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ││ │ │ PAR (W) │ <= 2 │ <= 4 │ <= 8 │ <= 16 │ <= 25 │ ││ │ ├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ││ │ │ Tarif (euro) │ 22 │ 28 │ 37 │ 48 │ 62 │ ││ │ └───────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─┬─────────┴───────────┘ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.2.2.│Tarif pentru un canal alocat la nivelul unui judet │ 62 euro/canal│└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   4. Retele de radiocomunicatii mobile în mod de utilizare semiduplex sau duplex┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Hef max. (m) ││ ├───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤│ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ ├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ │ <= 10 │ <= 20 │ <= 40 │ <= 80 │ <= 160 │ <= 320 │ <= 640 │<= 1.280│> 1.280│├────────┬────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 0 │ <= 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 1 │ <= 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 2 │ <= 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 3 │ <= 16 │ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │ 1.086 │ 1.630 │ 2.446 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 4 │ <= 32 │ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │ 1.412 │ 2.120 │ 3.180 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 5 │ <= 64 │ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │ 1.224 │ 1.836 │ 2.756 │ 4.132 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 6 │ > 64 │ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │ 1.062 │ 1.592 │ 2.388 │ 3.582 │ 5.372 │└────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘   5. Retele radiopaging┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ 5.1. │Tarif pentru o frecventa alocata la nivel naţional │ 750 euro/canal│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│ 5.2. │Tarife pentru o frecventa asignata la nivel local sau zonal: ││ │ ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ Hef max. (m) │ ││ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┤ ││ │ │ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ││ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │<= 10│<= 20│<= 40│<= 80│<= 160│<= 320│<= 640│<= 1.280│> 1.280│ ││ │ ├─────────┬─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 0 │ <= 2 │ 11 │ 17 │ 25 │ 37 │ 55 │ 83 │ 124 │ 186 │ 278 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 1 │ <= 4 │ 14 │ 21 │ 32 │ 48 │ 72 │ 107 │ 161 │ 241 │ 362 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 2 │ <= 8 │ 19 │ 28 │ 42 │ 62 │ 93 │ 140 │ 209 │ 314 │ 470 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 3 │ <= 16 │ 24 │ 36 │ 54 │ 81 │ 121 │ 181 │ 272 │ 408 │ 612 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 4 │ <= 32 │ 31 │ 47 │ 70 │ 105 │ 157 │ 236 │ 353 │ 530 │ 795 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 5 │ <= 64 │ 41 │ 61 │ 91 │ 136 │ 204 │ 306 │ 459 │ 689 │ 1.033 │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 6 │ > 64 │ 53 │ 79 │ 118 │ 177 │ 266 │ 398 │ 597 │ 896 │ 1.343 │ ││ │ └─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┘ │└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul II: SERVICIUL FIX *Font 8*    1. Linii de radioreleu (legaturi punct la punct)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ 1.1. │Tarif pentru statii de radioreleu cu frecvente de emisie │ 60 euro/frecventa de emisie││ │sub 470 MHz şi cu largime de banda <= 12,5 khz │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1.2. │Tarif pentru statii de radioreleu cu frecvente de emisie │120 euro/frecventa de emisie││ │sub 470 MHz şi cu largime de banda > 12,5 kHz │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1.3. │Tarif pentru statii de radioreleu cu frecvente de emisie │240 euro/frecventa de emisie││ │între 470 MHz şi 1 GHz │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│ 1.4. │Tarife pentru statii de radioreleu cu frecvente de emisie peste 1 GHz: ││ │┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ ││Nr. │ │ Largime de banda asignata │ ││ ││crt.│ Banda frecventa ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ │ │<= 3,5 MHz│<= 7 MHz│<= 15 MHz│<= 30 MHz│<= 56 MHz│> 56 MHz│ ││ │├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ 1. │ 1 GHz < f < 3 GHz│ 96 │ 156 │ 228 │ 372 │ 624 │ 996 │ ││ │├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ 2. │ 3 GHz < f < 12 GHz│ 72 │ 132 │ 192 │ 276 │ 468 │ 756 │ ││ │├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ 3. │12 GHz < f < 17 GHz│ 60 │ 120 │ 180 │ 216 │ 396 │ 636 │ ││ │├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ 4. │17 GHz < f < 30 GHz│ 48 │ 108 │ 168 │ 204 │ 312 │ 504 │ ││ │├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ ││ ││ 5. │ 30 GHz < f │ 24 │ 36 │ 84 │ 144 │ 168 │ 312 │ ││ │└────┴───────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤│ 1.5. │Tarif pentru frecvente de emisie asignate pentru statii │ 50% din tariful calculat││ │de radioreleu transportabile, destinate transmisiilor │ conform pct. 1.3 sau 1.4,││ │ocazionale şi temporare de radiodifuziune sonora şi/sau │ după caz││ │televiziune │ │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘2. Retele de transport al programelor audiovizuale punct la punct sau punct-multipunct tip MMDS┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2.1. │Linie de transmisie MMDS │├──────┴───────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ PAR max. (W) │<= 10 W│<= 30 W│<= 50 W│<= 80 W│<= 100 W│<= 150 W│<= 200 W│> 200 W│├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ Banda <= 45 MHz │ 60 │ 72 │ 120 │ 156 │ 192 │ 240 │ 252 │ 396 │├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ Banda <= 85 MHz │ 120 │ 156 │ 240 │ 312 │ 396 │ 480 │ 516 │ 792 │├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ Banda > 85 MHz │ 180 │ 240 │ 360 │ 480 │ 600 │ 720 │ 780 │ 1.200 │├──────┬───────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┤│ 2.2. │Sistem de distribuţie MMDS │├──────┴───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Hef max. (m) │├──────────────────────────┼─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┤│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ PAR max. (W) ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ │ <= 35 │ <= 70 │ <= 140 │ <= 280 │ <= 560 │ > 560 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ <= 10 W │ 60 │ 72 │ 120 │ 156 │ 240 │ 396 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ <= 30 W │ 72 │ 96 │ 132 │ 180 │ 264 │ 420 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ <= 50 W │ 120 │ 132 │ 156 │ 192 │ 288 │ 432 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ <= 100 W │ 156 │ 180 │ 192 │ 240 │ 324 │ 480 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ > 100 W │ 300 │ 312 │ 336 │ 372 │ 468 │ 612 │└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────┘   3. Retele locale de acces radio fix┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3.1. │Tarife pentru retea locala de acces radio în bucla locala (WLL) în benzile de ││ │frecventa 146-174 MHz, 400-450 MHz: ││ │ ┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ Hef max. (m) │ ││ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┤ ││ │ │ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ││ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │<= 10│<= 20│<= 40│<= 80│<= 160│<= 320│<= 640│<= 1.280│> 1.280│ ││ │ ├──────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤ ││ │ │ 0 │ <= 2 │ 44 │ 66 │ 98 │ 146 │ 220 │ 330 │ 494 │ 742 │ 1.112 │ ││ │ │ 1 │ <= 4 │ 56 │ 84 │ 128 │ 190 │ 286 │ 428 │ 644 │ 964 │ 1.446 │ ││ │ │ 2 │ <= 8 │ 74 │ 110 │ 166 │ 248 │ 372 │ 558 │ 836 │ 1.254 │ 1.880 │ ││ │ │ 3 │ <= 16 │ 96 │ 144 │ 214 │ 322 │ 482 │ 724 │1.086 │ 1.630 │ 2.446 │ ││ │ │ 4 │ <= 32 │ 124 │ 186 │ 280 │ 418 │ 628 │ 942 │1.412 │ 2.120 │ 3.180 │ ││ │ │ 5 │ <= 64 │ 162 │ 242 │ 362 │ 544 │ 816 │1.224 │1.836 │ 2.756 │ 4.132 │ ││ │ │ 6 │ > 64 │ 210 │ 314 │ 472 │ 708 │1.062 │1.592 │2.388 │ 3.582 │ 5.372 │ ││ │ └──────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┘ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2. │Tarife pentru retea locala de acces radio în tehnologie DECT (inclusiv aplicatiile ││ │mobile): │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│3.2.1.│Tarife pentru retea locala urbana la nivelul municipiului │ 12.000 euro/banda DECT││ │Bucureşti │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.2.2.│Tarife pentru retea locala urbana pentru alt oras decat │ 4.800 euro/banda DECT││ │municipiul Bucureşti │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.2.3.│Tarife pentru retea locala rurala │ 120 euro/banda DECT│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│ 3.3. │Tarife pentru retea locala de acces radio în tehnologie CDMA: │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│3.3.1.│Tarif pentru retea locala urbana │ 840 euro/banda de││ │ │ maximum 1 MHz│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.3.2.│Tarif pentru retea locala rurala │ 240 euro/banda de││ │ │ maximum 1 MHz│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│ 3.4. │Tarife pentru retea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în ││ │banda 3.410-3.600 MHz: │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│3.4.1.│Tarif pentru un canal duplex de 7 MHz alocat la nivel │ 150.000 euro/canal││ │naţional │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.2.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 7.500 euro/canal││ │municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.3.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 1.125 euro/canal/judet││ │judetelor Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galaţi, Iasi,│ ││ │Prahova şi Timiş │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.4.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 750 euro/canal/judet││ │judetelor Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau,│ ││ │Caraş-Severin, Dambovita, Gorj, Harghita, Hunedoara, │ ││ │Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Satu-Mare, Sibiu, │ ││ │Suceava, Valcea şi Vrancea │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.5.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 375 euro/canal/judet││ │judetelor Botosani, Calarasi, Covasna, Giurgiu, Ialomita, │ ││ │Olt, Salaj, Teleorman, Tulcea şi Vaslui │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.6.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 6.000 euro/canal││ │municipiului Bucureşti │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.7.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 1.080 euro/canal││ │unei localităţi situate în judeţele Bihor, Brasov, Cluj, │ ││ │Constanta, Dolj, Galaţi, Iasi, Prahova sau Timiş │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.8.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 720 euro/canal││ │unei localităţi situate în judeţele Alba, Arges, Bacau, │ ││ │Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Caraş-Severin, Dambovita, │ ││ │Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Mures, │ ││ │Neamt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Valcea sau Vrancea │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.4.9.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul │ 360 euro/canal││ │unei localităţi situate în judeţele Botosani, Calarasi, │ ││ │Covasna, Giurgiu, Ialomita, Olt, Salaj, Teleorman, Tulcea sau│ ││ │Vaslui │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│ 3.5. │Tarife pentru retea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în ││ │banda 24,5-26,5 GHz: │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│3.5.1 │Tarif pentru un canal duplex de 112 MHz alocat la nivel │ 108.000 euro/canal││ │naţional │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.2.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul │ 3.000 euro/canal││ │municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.3.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul │ 450 euro/canal││ │judetelor Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galaţi, Iasi,│ ││ │Prahova şi Timiş │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.4.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul │ 300 euro/canal││ │judetelor Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau,│ ││ │Caraş-Severin, Dambovita, Gorj, Harghita, Hunedoara, │ ││ │Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Satu-Mare, Sibiu, │ ││ │Suceava, Valcea şi Vrancea │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.5.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul │ 150 euro/canal││ │judetelor Botosani, Calarasi, Covasna, Giurgiu, Ialomita, │ ││ │Olt, Salaj, Teleorman, Tulcea şi Vaslui │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.6.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul │ 3.500 euro/canal││ │municipiului Bucureşti │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.7.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul unei│ 470 euro/canal││ │localităţi situate în judeţele Bihor, Brasov, Cluj, │ ││ │Constanta, Dolj, Galaţi, Iasi, Prahova sau Timiş │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.8.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul unei│ 300 euro/canal││ │localităţi situate în judeţele Alba, Arges, Bacau, │ ││ │Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Caraş-Severin, Dambovita, │ ││ │Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Mures, │ ││ │Neamt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Valcea sau Vrancea │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3.5.9.│Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul unei│ 180 euro/canal││ │localităţi situate în judeţele Botosani, Calarasi, Covasna, │ ││ │Giurgiu, Ialomita, Olt, Salaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui │ │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Capitolul III: SERVICIUL DE RADIODIFUZIUNE SONORA ŞI TELEVIZIUNE *Font 8*   1. Tarife pentru statii de radiodifuziune sonora cu frecvente de emisie f <= 3 MHz┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┐│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ PAR (KW) │ <= 100 │ <= 200 │ <= 400 │ <= 600 │ <= 1.200 │ > 1.200 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ Tarif (euro) │ 25 │ 32 │ 42 │ 54 │ 71 │ 92 │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────┘   2. Tarife pentru statii de radiodifuziune sonora pentru în banda de      frecvente 3 MHz < f <= 30 MHz┌─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ Pem (KW) │ <= 5 │ <= 10 │ <= 20 │ <= 40 │ > 40 │├─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ Tarif (euro) │ 25 │ 32 │ 42 │ 54 │ 71 │└─────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘  3. Tarife pentru statii din serviciul de radiodifuziune sonora în banda 87,5-108 MHz┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Hef max. (m) ││ ├─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤│ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ ├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ <= 50 │ <= 100 │ <= 200 │ <= 300 │ <= 600 │ > 600 │├────────┬──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 0 │ <= 100 │ 120 │ 168 │ 216 │ 276 │ 312 │ 432 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ <= 200 │ 180 │ 264 │ 324 │ 420 │ 564 │ 648 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 2 │ <= 500 │ 240 │ 300 │ 420 │ 564 │ 720 │ 1.080 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 3 │ <= 1.000 │ 276 │ 360 │ 504 │ 720 │ 936 │ 1.404 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 4 │ <= 2.000 │ 336 │ 444 │ 624 │ 816 │ 1.224 │ 1.824 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 5 │ <= 5.000 │ 408 │ 552 │ 708 │ 1.056 │ 1.584 │ 2.376 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 6 │ > 5.000 │ 492 │ 600 │ 912 │ 1.368 │ 2.052 │ 3.084 │└────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘   4. Tarife pentru statii de televiziune┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Hef max. (m) ││ ├─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤│ PAR max. (W) │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ ├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ <= 50 │ <= 100 │ <= 200 │ <= 300 │ <= 600 │ > 600 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 0 │ <= 100 │ 240 │ 336 │ 432 │ 552 │ 624 │ 864 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ <= 200 │ 360 │ 528 │ 648 │ 840 │ 1.128 │ 1.296 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 2 │ <= 500 │ 480 │ 600 │ 840 │ 1.128 │ 1.440 │ 2.160 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 3 │ <= 1.000 │ 552 │ 720 │ 1.008 │ 1.440 │ 1.872 │ 2.808 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 4 │ <= 2.000 │ 672 │ 888 │ 1.248 │ 1.632 │ 2.448 │ 3.648 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 5 │ <= 5.000 │ 816 │ 1.104 │ 1.416 │ 2.112 │ 3.168 │ 4.752 │├────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ 6 │ > 5.000 │ 984 │ 1.200 │ 1.824 │ 2.736 │ 4.104 │ 6.168 │└────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘  +  Capitolul IV: SERVICIUL MOBIL MARITIM
  *Font 8*
  1. Tarif pentru statii de nava echipate conform GMDSS 144 euro/statie
  2. Tarif pentru statii de nava neechipate conform GMDSS 36 euro/statie
  3. Tarif pentru statii de comunicatii sol-nava 48 euro/frecventa emisie
  4. Tarif pentru statii portabile în VHF 24 euro/statie
   +  Capitolul V: SERVICIUL MOBIL AERONAUTIC
  *Font 8*
  1. Tarif pentru statii de aeronava (R - pe rute aeriene civile naţionale şi internationale) 144 euro/statie
  2. Tarif pentru statii de aeronava (OR - în afara rutelor aeriene civile naţionale şi internationale) 36 euro/statie
  3. Tarif pentru statii de comunicatii sol-aer 96 euro/frecventa emisie
  4. Tarif pentru statii portabile în VHF 24 euro/statie
   +  Capitolul VI: SERVICIUL FIX ŞI MOBIL PRIN SATELIT (EXCLUSIV SEGMENTUL SPATIAL)
  *Font 8*
  1. Tarife pentru statii terestre de comunicatii prin satelit:
  1.1. Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul fix prin satelit 120 euro/statie
  1.2. Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil prin satelit 72 euro/statie
  1.3. Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul mobil prin satelit 84 euro/statie
  1.4. Tarif pentru statii fixe coordonatoare de retea în serviciul fix prin satelit (comunicatii de voce şi/sau date, transport de programe audiovizuale către satelit etc.) 1.440 euro/statie
  1.5. Tarif pentru statii fixe coordonatoare de retea în serviciul mobil prin satelit (comunicatii de voce şi/sau date etc.) 1.800 euro/statie
  1.6. Tarif pentru statii transportabile pentru transmisii temporare, ocazionale de radiodifuziune sonora şi/sau televiziune 720 euro/statie
  2. Tarife pentru sisteme globale de comunicatii mobile personale prin satelit (G-MPCS/S-PCS):
  2.1. Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizeaza, pentru sensul ascendent al legaturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecventa sub 1 GHz 360 euro/sistem G-MPCS/S-PCS
  2.2. Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizeaza, pentru sensul ascendent al legaturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecventa între 1 GHz şi 1,9 GHz 1.200 euro/sistem G-MPCS/S-PCS
  2.3. Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizeaza, pentru sensul ascendent al legaturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecventa peste 1,9 GHz 3.600 euro/sistem G-MPCS/S-PCS
   +  Capitolul VII: RADIODETERMINARE
  *Font 8*
  1. Tarif pentru statii de radiolocatie 48 euro/frecventa (banda de frecventa)
  2. Tarif pentru statii de radionavigatie maritima 36 euro/frecventa (banda de frecventa)
  3. Tarif pentru statii de radionavigatie aeronautica 60 euro/frecventa (banda de frecventa)
   +  Capitolul VIII ALTE SERVICII DE RADIOCOMUNICATII (ALTELE DECAT CELE MENTIONATE LA CAP. I-VII)
  *Font 8*
  1. Tarif pentru statii în benzile de frecventa până la 30 MHz inclusiv 36 euro/frecventa (banda de frecventa)
  2. Tarif pentru statii în benzile de frecventa peste 30 MHz 72 euro/frecventa (banda de frecventa)
   +  Capitolul IX: TRANSMISII OCAZIONALE PRIN SATELIT TIP SNG
  *Font 8*
  1. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămâna):
  1.1. prima zi de transmisie 700 euro/zi
  1.2. începând cu a doua zi de transmisie 500 euro/zi
  2. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice consecutive (o luna):
  2.1. prima săptămâna de transmisie 3.300 euro/săptămâna
  2.2. începând cu a doua săptămâna de transmisie 1.950 euro/săptămâna
  3. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval a 30 zile calendaristice consecutive (o luna) 5.900 euro/luna
  4. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval a 90 zile calendaristice consecutive (3 luni) 13.800 euro/3 luni
  __________