ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005    Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în cadrul capitolului 3 "Libera circulaţie a serviciilor", referitoare la modificarea şi completarea unor prevederi din cadrul legislaţiei privind asigurările, în concordanţă cu directivele europene din acest domeniu,ţinând seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru România, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scăzut de asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie (RCA) a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75%, precum şi necesitatea îmbunătăţirii de urgenţă a stării tehnice a parcului de vehicule rutiere,înţelegând că amânarea adoptării reglementărilor convenite cu Uniunea Europeană pune în pericol semnarea de către România a Acordului multilateral de garantare (MGA),întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare,în considerarea situaţiei extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurării vehiculelor supuse înmatriculării,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie şi administrează baza de date naţională integrată a vehiculelor rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, vehiculele care au efectuată inspecţia tehnică periodică, respectiv la radierea persoanelor juridice. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în maximum 20 de zile de la încheierea asigurării sau, după caz, de la efectuarea inspecţiei tehnice periodice respective. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit. (3) În vederea realizării obligaţiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice acestor instituţii datele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la încheierea asigurării, respectiv a efectuării inspecţiei tehnice a vehiculului, precum şi listele cu vehiculele pentru care aceste condiţii au fost îndeplinite anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu au expirat până la data respectivă. (4) Modalităţile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale încheiate între acestea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar informaţiile se transmit cu titlu gratuit. (5) Condiţiile şi modalităţile de comunicare a datelor prevăzute la alin. (1), precum şi termenele şi forma în care trebuie transmise aceste date se stabilesc prin norme emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 2 (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor efectuează periodic, dar cel mult trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie auto, denumită în continuare asigurare, respectiv la efectuarea inspecţiei tehnice periodice, denumită în continuare inspecţie tehnică, precum şi cu cel de vehicule aparţinând persoanelor juridice, pe baza datelor primite în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor trimite de îndată informări tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu sunt asigurate sau nu au efectuată inspecţia tehnică, cu privire la consecinţele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligaţiilor legale corespunzătoare. (3) Informările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă ori la sediile proprietarilor de vehicule înmatriculate.  +  Articolul 3 (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data expirării inspecţiei tehnice sau a asigurării, se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor rutiere aflate în această situaţie. Suspendarea se aduce la cunoştinţă proprietarului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat înmatricularea. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică şi vehiculelor înmatriculate ale căror inspecţii tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006. (3) În cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspecţia tehnică sau asigurarea a expirat de o perioadă mai mare de 90 de zile, înmatricularea se suspendă începând cu această dată. (4) Beneficiază de neaplicarea suspendării în condiţiile prevăzute la alin. (2) sau, după caz, alin. (3) persoanele care au primit informările prevăzute la art. 2 alin. (2) şi care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării sau/şi, după caz, a efectuării inspecţiei tehnice.  +  Articolul 4 (1) Suspendarea înmatriculării instituită în condiţiile art. 3 încetează la data la care proprietarul vehiculului prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării sau/şi, după caz, a efectuării inspecţiei tehnice. (2) Suspendarea înmatriculării se revocă de drept în cazul în care proprietarul vehiculului face dovada că, la data instituirii suspendării, îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurare şi inspecţia tehnică.  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la desfiinţarea unei persoane juridice care deţine vehicule înscrise în circulaţie, înmatricularea acestora se suspendă din oficiu, până la data reînmatriculării sau, după caz, a radierii în condiţiile legii. (2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se radiază de drept din evidenţele Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispoziţiei primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligaţia de a comunică dispoziţiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în termen de 3 zile de la emiterea acestora.  +  Articolul 6În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se suspendă din oficiu, dacă proprietarul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7 (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a căror înmatriculare a fost suspendată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (2) Neîndeplinirea de către societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice ale vehiculelor a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenţionarea în scris a persoanelor juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligaţiilor menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizării de a practica asigurările obligatorii RCA sau de a efectua inspecţia tehnică periodică. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de poliţişti anume desemnaţi, iar sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau, după caz, de către Registrul Auto Român.  +  Articolul 8Cheltuielile necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la transmiterea comunicărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 3 alin. (1), se suportă din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 9 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul autovehiculelor cu valoare istorică şi al celor destinate doar participării la competiţii sportive oficiale. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 189.-----------