ACORD din 8 decembrie 2005dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere"
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005  Acord de împrumut 4809-ROACORD DE IMPRUMUT(Proiectul Economia bazata pe cunoastere)întreROMÂNIAşiBANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE ŞI DEZVOLTAREDatat 8 decembrie 2005IMPRUMUT NUMARUL 4809-ROACORD DE IMPRUMUTACORDUL, datat 8 decembrie 2005, între ROMÂNIA (Imprumutatul) şi BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE ŞI DEZVOLTARE (Banca).Având în vedere ca Imprumutatul, fiind satisfacut de fezabilitatea şi de prioritatea proiectului descris în Anexa 2 la prezentul Acord (Proiectul), a solicitat sprijinul Băncii în finantarea Proiectului;Având în vedere ca Banca a fost de acord ca, pe baza urmatoarelor, între altele, sa acorde Imprumutatului un împrumut pe baza termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul Acord;ACUM, PRIN URMARE, părţile sunt de acord asupra urmatoarelor:  +  Articolul ICondiţii generale; DefinitiiSECŢIUNEA 1.01"Condiţiile Generale Aplicabile Acordurilor de Împrumut şi Garantie intr-o singura moneda" ale Băncii, datate 30 Mai 1995 (asa cum au fost amendate în data de 1 mai 2004) (Condiţiile Generale) constituie parte integrantă a prezentului Acord.SECŢIUNEA 1.02Cu excepţia cazului în care contextul nu cere altfel, diversii termeni definiti în Condiţiile Generale şi în Preambulul la acest Acord au respectivele intelesuri stabilite în acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele intelesuri:(a) "Raport de Monitorizare Financiară" sau "RMF" înseamnă fiecare raport pregatit în conformitate cu Secţiunea 4.02 a acestui Acord;(b) "Programul de finanţare nerambursabilă" înseamnă programul de cofinantare la care se referă Partea C.2 a Anexei 2 la prezentul Acord;(c) "TIC" înseamnă tehnologia informatiei şi comunicatiilor;(d) "RECL" înseamnă reteaua electronică a comunităţii locale;(e) "MCTI" înseamnă Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei din tara Imprumutatului, sau orice succesor legal al acestuia;(f) "IMMM" înseamnă întreprinderi mici, mijlocii şi microintreprinderi;(g) "Strategia naţionala pentru noua economie şi Implementarea Societatii Informationale" înseamnă strategia Imprumutatului pentru o societate informationala şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, datata octombrie 2002;(h) "UMP" înseamnă Unitatea de Management a Proiectului din cadrul MCTI sau orice succesor legal al acesteia acceptabil Băncii şi la care se face referire în paragraful 2 al Părţii A a Anexei 5 la prezentul Acord;(i) "MOP" înseamnă manualul operational al Proiectului care pregăteşte implementarea Proiectului operaţiunilor fiduciare asumate prin Proiect, şi la care se face referire în paragraful 4 al Părţii A a Anexei 5 la prezentul Acord;(j) "Plan de achizitii" înseamnă planul de achizitii, datat 30 septembrie 2005, acoperind perioada initiala de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului, după cum va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile Secţiunii 3.02 a prezentului Acord, astfel încât sa acopere perioade succesive de cate 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului;(k) "Avansul pentru Pregătirea Proiectului" înseamnă avansul acordat de către Banca Imprumutatului pe baza scrisorii de înţelegere semnata de către Banca în data de 22 iunie 2004 şi de către Imprumutat în data de 30 iunie 2004, amendata prin scrisoarea de amendament semnata de către Banca în data de 30 mai 2005 şi de către Imprumutat în data de 15 iunie 2005;(l) "Comitetul de Coordonare a Proiectului" sau "CCP" înseamnă comitetul înfiinţat de către Imprumutat prin Ordinul MCTI nr. 43 din 2005, având membrii şi termenii de referinţa acceptabili Băncii, la care se face referire în paragraful 3 al Părţii A a Anexei 5 la prezentul Acord; şi(m) "Contul Special" înseamnă contul la care se face referire în Secţiunea 2.02 (b) a prezentului Acord.  +  Articolul IIÎmprumutulSECŢIUNEA 2.01Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care face referire Acordul de Împrumut, o sumă egala cu saizeci milioane dolari SUA (60.000.000 $).SECŢIUNEA 2.02(a) Suma Imprumutului poate fi trasa din Contul Imprumutului în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Acord pentru: (i) cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmeaza să fie efectuate) cu privire la costul corect al bunurilor, serviciilor, instruirilor şi costurilor operationale necesare pentru realizarea Proiectului şi care vor fi finantate din sumele Imprumutului; şi (îi) alte cheltuieli aferente Proiectului în ceea ce priveste acordarea de finanţare nerambursabilă.(b) Imprumutatul, prin MCTI, pentru scopurile Proiectului, poate deschide şi menţine în dolari SUA un cont special de depozit (Contul Special) la o banca comerciala, care urmeaza să fie administrat de UMP, în termeni şi condiţii acceptabile Băncii, incluzând o protecţie corespunzătoare împotriva compensarii, confiscarii şi sechestrarii. Tragerile în şi plăţile din Contul Special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Anexei 6 a prezentului Acord.(c) Imediat după data intrarii în efectivitate, Banca, în numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului şi îşi va recupera suma reprezentand suma trasa şi nerambursata la acea data din Avansul pentru pregătirea Proiectului, şi îşi va plati toate comisioanele acumulate şi neplatite. Suma netrasa din Avansul autorizat pentru pregătirea Proiectului va fi în consecinţa anulata.SECŢIUNEA 2.03Data inchiderii va fi 30 iunie 2011 sau orice altă dată ulterioară stabilita de către Banca. Banca va notifica imediat Imprumutatul în legătură cu această dată ulterioară.SECŢIUNEA 2.04Imprumutatul va plati Băncii un comision initial în suma de un procent (1,00%) din suma Imprumutului şi va beneficia de orice reducere a comisionului pe care o poate acorda Banca periodic. Acest comision trebuie să fie platibil nu mai tarziu de saizeci (60) zile după data de intrare în efectivitate.SECŢIUNEA 2.05Imprumutatul va plati Băncii un comision de angajament la o rata de trei pătrimi de procent (3/4 din 1,00%) pe an aplicabil la suma netrasa din Împrumut la un moment dat.SECŢIUNEA 2.06(a) Imprumutatul va plati dobânda la suma trasa din Împrumut şi nerambursata la un moment dat, pentru fiecare perioada de dobânda, la o rata egala cu suma dintre rata de baza LIBOR şi marja totala LIBOR.(b) Pentru scopurile acestei Secţiuni:(i) "Perioada de Dobânda" înseamnă perioada initiala începând din momentul şi incluzând data prezentului Acord, până la, dar excluzand prima Data de Plata a Dobanzii care survine imediat după data semnarii, şi, după perioada initiala, fiecare perioada calculată din momentul şi incluzând Data de Plata a Dobanzii până la, dar excluzand urmatoarea Data de Plata a Dobanzii.(îi) "Data de Plata a Dobanzii" înseamnă orice data specificata în Secţiunea 2.07 a prezentului Acord.(iii) "rata de baza LIBOR" înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda, rata oferita pe piaţa interbancara din Londra pentru depozitele în dolari SUA la 6 luni valabila în prima zi din Perioada de Dobânda (sau, în cazul Perioadei Initiale de dobânda, rata valabila în ziua sau urmatoarea zi precedenta primei zile a unei astfel de perioade de dobânda), după cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimata ca şi procent pe an.(iv) "marja totala LIBOR" înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru fiecare astfel de perioada de dobânda, mai mica (sau mai mare) decat ratele oferite pe piaţa interbancara din Londra, sau alte rate de referinţa pentru depozite la 6 luni pentru imprumuturile nerambursate acordate de Banca sau pentru partea alocata de Banca în scopul finantarii imprumuturilor intr-o singura valuta sau portiuni din acestea acordate de Banca care includ Împrumutul; după cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca şi exprimate ca procent pe an.(c) Banca va notifica Imprumutatului rata de baza LIBOR şi marja totala LIBOR pentru fiecare Perioada de Dobânda, imediat după determinarea acestora.(d) Ori de cate ori, în urma schimbarilor intervenite în practica pieţei care ar putea afecta determinarea ratelor dobanzii specificate în Secţiunea 2.06, Banca determina ca este în interesul tuturor imprumutatilor săi şi al Băncii să aplice o modalitate pentru determinarea ratelor de dobânda aplicabile imprumuturilor, alta decat cea mentionata în Secţiunea amintita, Banca poate modifica baza de determinare a ratelor dobanzii aplicabile imprumuturilor nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza de calcul. Noua baza va deveni efectiva la expirarea perioadei de notificare cu excepţia cazului în care Imprumutatul notifica Băncii obiectiile sale la aceasta în timpul perioadei menţionate, caz în care modificarea respectiva nu se va aplica Imprumutului.SECŢIUNEA 2.07Dobânda şi alte comisioane vor fi platibile semestrial în arierate la datele de 15 aprilie şi 15 octombrie ale fiecarui an.SECŢIUNEA 2.08Imprumutatul va rambursa Împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în Anexa 3 la prezentul Acord.  +  Articolul IIIExecuţia ProiectuluiSECŢIUNEA 3.01(a) Imprumutatul îşi declara angajamentul faţă de obiectivul Proiectului, şi, pentru aceasta, va realiza Proiectul, prin MCTI, cu diligenta şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practici administrative, tehnice, financiare, de inginerie, educationale, de comunicatii şi de tehnologia informatiei corespunzătoare, şi va furniza cu promptitudinea necesară fondurile, facilitatile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului.(b) Fără a se limita la prevederile paragrafului (a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Imprumutatul şi Banca vor conveni altfel, Imprumutatul, prin MCTI, va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de Implementare stabilit în Anexa 5 la prezentul Acord.SECŢIUNEA 3.02(a) Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achizitia bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului şi finantate din fondurile Imprumutului va fi guvernata de prevederile Anexei 4 la prezentul Acord, după cum aceste prevederi vor fi detaliate ulterior în Planul de Achizitii.(b) Imprumutatul, prin UMP, va actualiza Planul de Achizitii în conformitate cu prevederile Ghidului acceptabil Băncii, şi va inainta astfel de actualizari spre aprobare Băncii nu mai tarziu de 12 luni de la data Planului de Achizitii anterior.SECŢIUNEA 3.03Pentru scopurile Secţiunii 9.07 din Condiţiile Generale şi fără a se limita la acestea, Imprumutatul, prin MCTI:(a) va pregati şi inainta Băncii, pe baza liniilor directoare acceptabile acesteia, nu mai tarziu de (şase) 6 luni de la Data inchiderii sau oricare altă dată ulterioară convenita în acest scop între Imprumutat şi Banca, un plan destinat să asigure continuarea indeplinirii obiectivelor Proiectului; şi(b) va asigura Băncii posibilitatea de a se consulta cu Imprumutatul cu privire la planul mentionat.  +  Articolul IVPrevederi FinanciareSECŢIUNEA 4.01(a) Imprumutatul, prin MCTI, va stabili şi menţine un sistem de management financiar, care include înregistrări şi conturi şi va pregati declaratii financiare adecvate în conformitate cu standarde contabile acceptabile Băncii, pentru a reflecta operaţiile, resursele şi cheltuielile Proiectului.(b) Imprumutatul, prin MCTI:(i) va avea situaţiile financiare la care se face referire în paragraful (a) al acestei Secţiuni auditate, pentru fiecare an fiscal (sau alta perioada agreata cu Banca), de către auditori independenti acceptabili Băncii, începând cu anul fiscal în care a fost efectuata prima tragere din Avansul pentru pregătirea Proiectului, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii;(îi) va transmite Băncii imediat ce este disponibil, dar în nici un caz nu mai tarziu de 6 luni de la sfârşitul fiecarui an (sau alta perioada agreata cu Banca), (A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în paragraful (a) al acestei Secţiuni pentru fiecare astfel de an (sau alta perioada agreata de Banca) astfel auditat, şi (B) punctul de vedere al auditorilor asupra acestor situaţii financiare, în continut şi detaliu acceptabile Băncii; şi(iii) va furniza Băncii orice alte informaţii referitoare la aceste înregistrări şi conturi şi la auditul acestor situaţii financiare şi referitor la auditorii menţionaţi, după cum Banca, în mod rezonabil, le poate solicita periodic;(c) Pentru toate cheltuielile pentru care au fost facute trageri din Contul Imprumutului în baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul, prin MCTI:(i) va pastra, cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru, sau acoperind, anul fiscal în care a fost efectuata ultima tragere din Contul Imprumutului, toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitante şi alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;(îi) va permite reprezentantilor Băncii sa examineze aceste înregistrări; şi(iii) se va asigura ca aceste declaratii de cheltuieli sunt incluse în auditarea fiecarui an fiscal (sau altei perioade agreata de Banca), la care se face referire în paragraful (b) al acestei Secţiuni.SECŢIUNEA 4.02(a) Fără a se limita la oblibaţiile de raportare a planului de actiune prevăzut în Partea C a Anexei 5 la prezentul Acord, Imprumutatul, prin MCTI, va pregati şi furniza Băncii un Raport de Management Financiar, în forma şi continut acceptabile Băncii, care:(i) stabileste sursele şi utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referă raportul, prezentand separat fondurile puse la dispoziţie prin Împrumut şi explicand diferentele dintre cheltuielile efective şi cele planificate ale acestor fonduri;(îi) descrie stadiul implementarii Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referă raportul, explicand diferentele dintre implementarea efectiva şi cea planificata a Proiectului; şi(iii) stabileste stadiul achizitiilor în cadrul Proiectului la finele perioadei la care se referă raportul.(b) Primul RMF va fi furnizat Băncii nu mai tarziu de patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul primului trimestru calendaristic ulterior datei de efectivitate a Proiectului şi va acoperi perioada începând cu data efectuării primei cheltuieli din cadrul Proiectului şi până la sfârşitul acestui prim trimestru calendaristic; ulterior fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai tarziu de patruzeci şi cinci (45) de zile după terminarea fiecarui trimestru calendaristic şi va acoperi acel trimestru calendaristic.  +  Articolul VData intrarii în efectivitateSECŢIUNEA 5.01Urmatoarele evenimente sunt specificate ca şi condiţii suplimentare pentru intrarea în Efectivitate a Acordului având înţelesul mentionat în Secţiunea 12.01 (c) a Condiţiilor Generale, şi anume, acela ca Imprumutatul, prin MCTI, va fi adoptat MOP în mod satisfacator pentru Banca.SECŢIUNEA 5.02Data care intervine la o suta douazeci (120) de zile după data acestui Acord este specificata pentru scopurile Secţiunii 12.04 din Condiţiile Generale.  +  Articolul VIReprezentantul Imprumutatului; AdreseSECŢIUNEA 6.01Ministerul Finanţelor Publice din tara Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile Secţiunii 11.03 din Condiţiile Generale.SECŢIUNEA 6.02Urmatoarele adrese sunt menţionate pentru scopurile Secţiunii 11.01 din Condiţiile Generale:Pentru Imprumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStrada Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaTelex: Fax:11239 4021 312 6792Pentru Banca:Banca Internationala pentru Reconstructie şi DezvoltareStrada H nr. 1818 N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiAdresa telegrafica: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391Washington, D.C. 64145 (MCI)Drept urmare, părţile la prezentul Acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca prezentul Acord să fie semnat în numele lor la Bucureşti în ziua şi anul menţionate în scris, la inceput.ROMÂNIADe cătreReprezentant autorizatSebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul Finanţelor PubliceBANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE ŞI DEZVOLTAREDe cătreReprezentant autorizatOwaise SaadatSeful Misiunii Băncii Internationale pentruReconstructie şi Dezvoltare la Bucureşti  +  Anexa 1Tragerea sumelor din Împrumut1. Tabelul de mai jos precizeaza Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din sumele Imprumutului, alocarea sumelor Imprumutului pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru articole care urmeaza să fie astfel finantate în cadrul fiecarei categorii
         
    CategoriaSuma alocată din Împrumut (Exprimată în dolari SUA)% din cheltuielile care urmează să fie finanţate
    (1) Bunuri29.620.000100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale şi (costuri ex-factory) şi 80% din alte cheltuieli achiziţionate local
    (2) Costuri operaţionale8.510.000100%
    (3) Serviciile Consultanţilor şi audit2.280.00085% din cheltuieli externe şi 75% din cheltuieli locale
    (4) Publicitate, monitorizare şi evaluare externe şi1.240.00085% din cheltuielile 75% din cheltuielile locale
    (5) Instruiri3.740.000100%
    (6) Programul de finanţare nerambursabilă9.000.000100%
    (7) Costuri operaţionale suplimentare3.390.00075%
    (8) Refinanţarea Avansului Pentru Pregătirea Proiectului2.000.000Sume datorate conform Secţiunii 2.02 (c) a prezentului Acord
    (9) Nealocate220.000  
    TOTAL60.000.000
  2. Pentru scopurile prezentei Anexe:(a) termenul "cheltuieli externe" înseamnă cheltuielile exprimate în moneda oricarei tari alta decat cea a Imprumutatului pentru bunuri sau servicii achiziţionate din teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;(b) termenul "cheltuieli locale" înseamnă cheltuieli în moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii achiziţionate de pe teritoriul Imprumutatului;(c) termenul "Bunuri" va include, de asemenea, sumele platibile de către RECL furnizorilor de servicii de acces la Internet şi telefonie în cadrul contractelor de furnizare a serviciilor de banda larga către RECL;(d) termenul "Costuri operationale" înseamnă costurile aferente RECL, serviciilor naţionale de asistenţa tehnica şi ale portalului din cadrul implementarii Proiectului, care includ: consumabile, salariile personalului, chiria pentru sedii; şi întreţinerea şi asigurarea echipamentului;(e) termenul "Publicitate, Monitorizare şi Evaluare" înseamnă cheltuielile generate de evaluarea progresului în implementarea Proiectului, şi sporirea constientizarii în randul populatiei ţinta asupra oportunitatilor şi experientei Proiectului;(f) termenul "instruiri" înseamnă calatoriile de studii aferente Proiectului, cursurile de instruire, seminariile, atelierele de lucru şi alte activităţi de instruire neincluse în contractele pentru furnizarea de bunuri sau servicii, inclusiv costurile de deplasare şi diurna pentru instructori şi cursanti şi(g) "Costuri operationale suplimentare" înseamnă costurile operationale aditionale efectuate de către UMP în scopul implementarii Proiectului cuprinzand: salariile personalului (altele decat salariile functionarilor publici), costurile de comunicatii (inclusiv posta şi Internet), costurile de publicitate implicate de achizitii, transport local, combustibil, costurile de functionare, întreţinere şi asigurare a autovehiculelor; costurile cu chiria spatiilor de birou; renovarea şi reamenajarea birourilor inclusiv echipamente şi consumabile, întreţinerea şi asigurarea echipamentelor de birou; costurile pentru deplasare şi diurna inclusiv costul cazarii şi a transportului local; comisioane bancare; şi, instruirea personalului UMP.3. Fără a se limita la prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta pentru: (a) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei prezentului Acord; şi (b) orice cheltuieli din cadrul oricarei categorii incluse în tabelul 1 din paragraful 1 de mai sus (cu excepţia celor din Categoria (8)), în cazul în care Banca nu a primit plata integrală a comisionului initial la care se face referire în Secţiunea 2.04 a prezentului Acord.4. Banca poate solicita ca tragerile din Contul Imprumutului să fie facute în baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli în cadrul contractelor pentru: (a) instruiri; (b) bunuri costand mai puţin de 100.000 dolari SUA echivalent pe contract; (c) servicii ale consultantilor individuali costand mai puţin de 50.000 dolari SUA echivalent pe contract; (d) pentru servicii ale firmelor de consultanţă pentru contracte costand mai puţin de 100.000 dolari SUA echivalent pe contract; (e) programul de finanţări nerambursabile în cadrul Categoriei (6) a prezentei Anexe; şi (f) costuri operationale în cadrul Categoriilor (2) şi (7), toate în astfel de termeni şi condiţii după cum va specifică Banca prin notificarea Imprumutatului.
   +  Anexa 2Descrierea ProiectuluiObiectivul Proiectului este de a accelera participarea comunitatilor dezavantajate la societatea şi economia bazata pe cunoastere în România. În acest scop, Proiectul va permite Imprumutatului sa implementeze strategia naţionala pentru Noua Economie şi implementarea programului Societatii Informationale, şi programele Uniunii Europene cu privire la societatea informationala pentru toţi.Proiectul este format din patru componente, sub rezerva eventualelor modificari asupra cărora Imprumutatul şi Banca pot conveni periodic în vederea realizării unor astfel de obiective:Partea A: Accesul la TIC în comunitatile dezavantajate şi îmbunătăţirea cunoştinţelor informatice.1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanţă, infrastructura şi instruire şi punerea la dispoziţie de fonduri pentru costuri operationale pentru îmbunătăţirea accesului la tehnologia informatiei şi comunicatii (TI amp;C) prin dezvoltarea RECL şi a furnizorului naţional de asistenţa tehnica, prin crearea a cel puţin 200 de retele electronice locale care să ofere informaţii, servicii şi beneficii cetatenilor şi micilor intreprinzatori.2. Furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a promova sporirea accesului la TI amp;C şi servicii electronice prin intermediul RECL.3. Furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a facilita educatia în domeniul informatic a elevilor şi profesorilor din cadrul nivelelor primare şi gimnaziale ale educatiei.Partea B: Dezvoltarea şi promovarea serviciilor e-guvernare1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea unui sistem on-line pentru inregistrarea asociaţiilor familiale şi a persoanelor fizice autorizate.2. Furnizarea de echipament, servicii de consultanţă şi instruire pentru autorităţile guvernamentale şi asigurarea de servicii Internet pentru autorităţile locale, în vederea dezvoltării unei retele integrate pentru eliberarea de informaţii şi documente civile către populatie.Partea C: Promovarea suportului electronic pentru comert şi inovatie pentru IMMM-uri1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanţă, instruire şi furnizarea de fonduri pentru costuri operationale în scopul dezvoltării unui portal pentru promovarea retelei comerţului electronic şi a activităţilor comerciale.2. Oferirea unei facilităţi de cofinantare prin programul de finanţare nerambursabilă din Împrumut în favoarea intreprinzatorilor individuali eligibili, pentru a facilita adoptarea activităţilor comerciale electronice.Partea D: Managementul de proiectAsigurarea de fonduri pentru costurile operationale ale UMP; asigurarea de vehicule pentru UMP şi servicii de consultanţă pentru audit şi monitorizarea şi evaluarea Proiectului.* * *Se estimeaza ca Proiectul să fie finalizat până la data de 31 decembrie 2010.  +  Anexa 3                                Grafic de rambursare
       
    Data planificată a plăţiiRatele de capital (exprimate în dolari SUA)
    În fiecare 15 aprilie şi 15 octombrie începând cu 15 aprilie 2011 până la 15 octombrie 20222.500.000
   +  Anexa 4Achizitii  +  Secţiunea I Generalitati A. Toate bunurile, lucrarile şi serviciile (altele decat serviciile de consultanţă) vor fi achiziţionate conform precizarilor din Partea I a "Ghidului: Achiziţiile în cadrul Imprumuturilor BIRD şi creditelor IDA" datat mai 2004 (Ghidul Achizitiilor) şi prevederilor din aceasta Anexa.B. Toate serviciile consultantilor vor fi achiziţionate în conformitate cu Secţiunile I şi IV din "Ghidul: Selecţia şi angajarea consultantilor de către Imprumutatii Băncii Mondiale" datat mai 2004 (Ghidul pentru Servicii de Consultanţă) şi cu prevederile din aceasta Anexa.C. Termenii cu initiala majuscula utilizati mai jos în aceasta Anexa pentru a descrie metode de achizitie specifice sau metode de revizuire de către Banca a contractelor specifice, au înţelesul atribuit în Ghidul Achizitiilor sau în Ghidul pentru Servicii de Consultanţă, după caz.SECŢIUNEA A II-A Metode specifice de achizitii de bunuri şi servicii (altele decat serviciile de consultanţă)A. Licitaţia Internationala Competitiva. Cu excepţia cazurilor prevăzute în Partea B a acestei secţiuni, contractele vor fi atribuite pe baza Licitaţiei Internationale Competitive. Prevederile paragrafului 2.55 şi 2.56 din Ghidul Achizitiilor care ofera condiţiile de acordare a preferintelor pentru bunurile produse intern în procesul de evaluare a ofertelor, vor fi aplicate bunurilor produse pe teritoriul Imprumutatului.B. Alte proceduri de achizitie1. Licitaţia Naţionala Competitiva. Bunurile estimate a costa mai puţin decat echivalentul a 100.000 dolari SUA pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor atribuite în baza Licitaţiei Naţionale Competitive şi a clauzelor aditionale prevăzute în anexa la aceasta Anexa.2. Cumparare. Bunurile estimate a costa mai puţin decat echivalentul a 50.000 dolari SUA pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor atribuite pe baza procedurii de Cumparare.3. Contractarea Directa. Bunurile care, după cum agreeaza Banca, indeplinesc condiţiile pentru Contractare Directa, pot fi procurate conform prevederilor metodei de achizitie amintite.SECŢIUNEA A III-A Metode specifice de achizitie pentru serviciile de consultanţăA. Selecţia Bazata pe Calitate şi Cost. Cu excepţia celor specificate în Partea B a acestei Secţiuni, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate pe baza contractelor atribuite pe baza Selectiei Bazate pe Calitate şi Cost. Pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă, lista scurta a consultantilor pentru serviciile estimate a costa mai puţin decat echivalentul a 200.000 dolari SUA pe contract poate cuprinde în totalitate consultanti locali.B. Alte proceduri1. Selecţia în cazul unui buget fix. Serviciile pentru obiectivele care, după cum agreeaza Banca, indeplinesc condiţiile paragrafului 3.5. din Ghidul Serviciilor de Consultanţă pot fi achiziţionate pe baza contractelor atribuite pe baza unui Buget Fix în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1. şi 3.5 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă.2. Selecţia bazata pe costul cel mai mic. Serviciile pentru obiectivele care, după cum agreeaza Banca, indeplinesc condiţiile paragrafului 3.6 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă pot fi achiziţionate pe baza contractelor atribuite pe baza selectiei bazate pe costul cel mai mic, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.1. şi 3.6 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă.3. Selecţia bazata pe calificarea consultantilor. Serviciile estimate a costa sub echivalentul a 200.000 dolari SUA pe contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor incheiate pe baza prevederilor paragrafelor 3.1, 3.7 şi 3.8 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă.4. Selecţia cu sursa unica. Serviciile pentru obiectivele din situaţiile care indeplinesc condiţiile paragrafului 3.10 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă pentru Selecţia cu sursa unica, pot fi, după avizul initial al Băncii, procurate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9 până la 3.13 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă.5. Consultantii individuali. Serviciile pentru activităţi care indeplinesc condiţiile stabilite în prima propozitie din paragraful 5.1. din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă pot fi achiziţionate în cadrul contractelor atribuite consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2 până la 5.3 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă. În condiţiile descrise la paragraful 5.4 din Ghidul pentru Servicii de Consultanţă, astfel de contracte pot fi atribuite consultantilor individuali pe bază de sursa unica, cu aprobarea prealabila a Băncii.SECŢIUNEA A IV-A Revizuirea de către Banca a deciziilor de achizitiePlanul de achizitii va stabili acele contracte care vor face obiectul revizuirii prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare a Băncii.  +  Anexă────────la Anexa nr. 4───────────────Prevederi obligatorii pentru achizitii în cadrul contractelor finantate de Banca, care fac obiectul Licitaţiei Naţionale CompetitiveContractele pentru bunuri pentru care Anexa 4 la Acordul de împrumut permite achizitia în cadrul paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Ghidul de achizitii, pot fi procurate în conformitate cu prevederile legilor şi reglementarile naţionale, cu urmatoarele excepţii:A. ProceduriProcedura pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisa, definita la Articolul nr. 9 din Ordonanţa de urgenta privind achiziţiile publice nr. 60/2001, cu modificările ulterioare, va fi respectata în toate cazurile, indiferent de valoare. Invitatiile la licitaţie vor fi publicate cel puţin într-un ziar de circulatie naţionala sau în Monitorul Oficial, asigurand o perioadă de cel puţin treizeci (30) de zile pentru pregătirea şi depunerea ofertelor.B. Evaluarea calificarii ofertanţilorÎn cazurile în care nu este utilizata pre-calificarea, calificarea ofertantului care este recomandat pentru atribuirea contractului va fi evaluata prin post-calificare, luandu-se în considerare minima experienta, cerinţele tehnice şi financiare care vor fi enuntate explicit în documentele de licitaţie.C. Participarea societatilor comerciale proprietate de statSocietăţile comerciale proprietate de stat din România vor fi eligibile pentru a participa ca ofertanti doar dacă dovedesc ca sunt autonome din punct de vedere juridic şi financiar, funcţionează după legile comerciale şi nu sunt institutii dependente de autoritatea contractantă. Mai mult, se vor supune acelorasi cerinţe privind participarea la licitaţie şi buna execuţie ca şi ceilalti ofertanti.D. Documente de licitaţieAutorităţile contractante vor folosi documente de licitaţie standard corespunzătoare pentru achizitia de bunuri şi servicii, care vor contine proiectul de contract şi condiţiile contractului acceptabile pentru Banca. Instrucţiunile de licitaţie vor stipula clar ca discount-ul, dacă exista, trebuie declarat de către ofertant fie intr-o scrisoare de inaintare fie în formularul de oferta. În cazul societatilor mixte, documentele de licitaţie vor stipula raspunderea solidara şi individuala a partenerilor care fac parte din societatea mixta.E. Prezentarea ofertelor, deschiderea şi evaluarea, atribuirea contractului(a) Ofertele trebuie prezentate într-un singur plic conţinând informaţiile de calificare ale ofertantului, ofertele tehnice şi de pret (financiare), care vor fi deschise în sedinta publică de deschidere a ofertelor.(b) Ofertele vor fi deschise în public imediat după termenul limita pentru depunerea ofertelor. Nici o ofertă nu va fi respinsa în timpul sedintei de deschidere. Numele ofertantului, valoarea totala a fiecarei oferte şi orice discount-uri vor fi citite cu voce tare şi înregistrate în minuta sesiunii de deschidere a ofertelor. Orice discount care nu a fost mentionat în scrisoarea de inaintare sau în formularul de oferta nu va fi luat în considerare la evaluare.(c) Evaluarea ofertelor trebuie facuta în stricta concordanta cu criteriile cuantificabile valoric, specificate în documentele de licitaţie şi nu se vor utiliza sisteme de punctare bazate pe un algoritm de calcul sau punctarea pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.(d) Extinderea valabilităţii ofertei poate fi permisa o singură dată, doar pentru maximum treizeci (30) de zile. Nu vor fi cerute alte prelungiri fără acordul prealabil al Băncii.(e) Contractele trebuie adjudecate ofertanţilor calificati care au depus oferta cu cel mai scăzut pret de evaluare şi care a indeplinit condiţiile impuse.(f) Nu va fi acordată nici o marja de preferinta în cadrul licitaţiei naţionale competitive.(g) Nu se vor organiza negocieri, chiar şi cu ofertantul cu cel mai mic pret de evaluare, fără acordul prealabil al Băncii.(h) Rezultatele evaluării şi numele ofertantului castigator vor fi publicate.F. Ajustarile de pretContractele de lunga durata (de ex. de mai mult de optsprezece (18) luni) vor contine o clauza corespunzătoare de ajustare de pret.G. Respingerea tuturor ofertelor(a) Nu vor fi respinse toate ofertele şi nu vor fi solicitate noi oferte fără avizul prealabil şi în scris al Băncii.(b) Când numărul ofertelor primite este mai mic de doua, nu se va relua procedura de achizitie fără acordul prealabil al Băncii.H. GarantiiNu va fi facuta nici o plata în avans contractorilor fără o scrisoare de garantie adecvata pentru plata avansului. Formularea continutului unor astfel de garantii va fi inclusa în documentele de licitaţie şi va fi agreata de Banca.  +  Anexa 5Programul de implementarePartea A: Managementul Proiectului1. Imprumutatul va delega responsabilitatea realizării Proiectului către MCTI.2. Pentru a permite MCTI sa implementeze în mod eficient Proiectul, nu mai tarziu de (30) zile după data intrarii în efectivitate, va fi infiintata o UMP cu personal şi resurse adecvate. Prin urmare UMP va fi mentinuta cu personal şi resurse adecvate pe toata durata Proiectului. UMP va avea personal administrativ şi tehnic, şi, dacă e necesar, personalul tehnic va fi localizat în cadrul altor ministere ale Imprumutatului care colaboreaza cu MCTI în implementarea Proiectului. UMP va fi, printre altele, responsabil pentru managementul financiar, achizitii, plati şi pregătirea rapoartelor de progres şi a rapoartelor anuale cu privire la Proiect.3. Pentru o coordonare de ansamblu, Imprumutatul va menţine, sub conducerea MCTI al Imprumutatului, Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) incluzând reprezentanti de înalt nivel din diverse ministere şi agentii ale Imprumutatului implicate în pregătirea şi implementarea Proiectului. CCP, printre altele, va stabili directiile strategice şi liniile directoare ale Proiectului şi va aproba MOP.4. MOP, satisfacator pentru Banca, va fi aprobat de Comitetul de Coordonare a Proiectului şi va fi adoptat de către Imprumutat prin MCTI.5. Imprumutatul, prin MCTI, va lua masurile necesare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu MOP şi nu va modifica, suspenda, abroga, contramanda sau renunta la nici o prevedere din MOP fără acceptul prealabil al Băncii.Partea B: Implementarea Programului de finanţare nerambursabilă din Partea C.2 a Proiectului1. Imprumutatul, prin MCTI, va implementa Programul de finanţare nerambursabilă în concordanta cu prevederile din MOP şi procedurile pentru selecţia beneficiarilor şi a sub proiectelor, precum şi conform principalilor termeni şi condiţii ale acordurilor ce vor fi incheiate cu beneficiarii.2. Imprumutatul, prin MCTI, se va asigura ca beneficiarul oricăror sume din cadrul Programului de finanţare nerambursabilă va realiza sub-proiectul în concordanta cu acordul incheiat, graficul de realizare şi bugetul.Partea C: Rapoarte şi MonitorizareImprumutatul, prin MCTI:(a) va menţine politici şi proceduri adecvate care să-i permita să monitorizeze şi sa evalueze permanent, conform indicatorilor acceptati de Banca, realizarea Proiectului şi indeplinirea obiectivelor acestuia;(b) va elabora, conform termenilor de referinţa satisfacatori Băncii, şi va furniza Băncii, la data sau în jurul datei de 30 mai 2008, un raport intermediar care să integreze rezultatele activităţii de monitorizare şi evaluare, desfăşurată în conformitate cu prevederile subparagrafului a) al acestui paragraf, privind progresul înregistrat în realizarea Proiectului în perioada anterioara datei raportului mentionat şi stabilirea masurilor recomandate pentru asigurarea realizării eficiente a Proiectului, precum şi atingerea obiectivelor acestuia în perioada care urmeaza acestei date; şi(c) va analiza împreună cu Banca, până la data de 30 iunie 2008, sau orice altă dată ulterioară stabilita de Banca, raportul la care se face referire în subparagraful (b) al acestui paragraf, şi, în continuare, va lua masurile necesare pentru a se asigura finalizarea eficienta a Proiectului şi realizarea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandarilor din raportul mentionat şi a sugestiilor Băncii.  +  Anexa 6Contul Special1. Pentru scopurile acestei Anexe:(a) termenul "Categorii eligibile" înseamnă Categoriile (1), (2), (3), (4), (5), (6) şi (7) stabilite în tabelul din paragraful 1 al Anexei 1 la prezentul Acord;(b) termenul "cheltuieli eligibile" înseamnă cheltuielile pentru acoperirea costurilor rezonabile ale bunurilor şi lucrărilor Proiectului şi care vor fi finantate din sumele Imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Acord; şi(c) termenul "Alocaţie autorizata" înseamnă suma de 3.000.000 dolari SUA care urmeaza sa fi trasa din Contul Imprumutului şi depozitata în Contul Special conform prevederilor paragrafului 3 (a) al acestei Anexe, cu menţiunea ca totusi, dacă Banca nu stabileste altfel, Alocatia Autorizata va fi limitata la suma de 1.500.000 dolari SUA până când suma cumulata a tragerilor din Contul Imprumutului împreună cu suma totala neutilizata a tuturor angajamentelor speciale emise de Banca conform Secţiunii 5.02 din Condiţiile Generale va fi egala sau mai mare decat echivalentul a 6.000.000 dolari SUA.2. Plăţile din Contul Special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei Anexe, inclusiv plăţile directe în moneda locala prin transferuri facute în conturile furnizorilor şi contractorilor, deschise la bănci comerciale, în concordanta cu regulile şi procedurile acceptate de Banca.3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare ca a fost deschis Contul Special, tragerile Alocatiei Autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea Contului Special se vor face după cum urmeaza:(a) Pentru tragerea Alocatiei Autorizate, imprumutatul, prin MCTI, va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în Contul Special al unei/unor sume care nu depasesc, cumulat, Alocatia Autorizata. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, în numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului şi va depune în Contul Special suma sau sumele respective, asa cum a fost solicitat de imprumutat, prin MCTI.(b) (i) Pentru realimentarea Contului Special, Imprumutatul, prin MCTI, va trimite Băncii cereri de tragere în Contul Special la intervalele pe care le va menţiona Banca.(îi) Înainte de sau la data fiecarei astfel de cereri, Imprumutatul, prin MCTI, va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu paragraful 4 al acestei Anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, în numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului şi va depune în Contul Special suma pe care Imprumutatul, prin MCTI, a solicitat-o şi despre care se demonstreaza prin documentele şi dovezile respective ca a fost plătită din Contul Special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit în Contul Special va fi tras de Banca din Contul Imprumutului, în cadrul categoriei eligibile respective şi în sumele echivalente respective, după cum au fost justificate prin documentele menţionate şi prin alte dovezi.4. Pentru fiecare plata efectuata de către Imprumutat prin MCTI din Contul Special, Imprumutatul va furniza Băncii, la un interval pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil, toate documentele şi alte dovezi evidentiind ca plata respectiva a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei Anexe, nu i se va solicita Băncii să efectueze alte depozite în Contul Special:(a) dacă Banca stabileste oricand ca toate tragerile care urmeaza ar trebui efectuate de către Imprumutat direct din Contul Imprumutului în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile Generale şi ale paragrafului a) al Secţiunii 2.02 din prezentul Acord;(b) dacă Imprumutatul nu a furnizat Băncii, în perioada mentionata în Secţiunea 4.01 b) (îi) din acest Acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Băncii, asa cum specifică secţiunea mentionata, în legătură cu auditul înregistrărilor şi conturilor aferente Contului Special;(c) dacă Banca notifica oricand Imprumutatului intentia sa de a suspenda, în intregime sau parţial, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din Contul Imprumutului, în baza prevederilor Secţiunii 6.02 din Condiţiile Generale; sau(d) din momentul în care suma totala neutilizata din Împrumut, alocata categoriilor eligibile, minus suma totala neutilizata din angajamentele speciale emise de Banca în conformitate cu Secţiunea 5.02 din Condiţiile Generale, va fi egala cu echivalentul dublului Alocatiei Autorizate.După aceasta, tragerea din Contul Imprumutului a sumei neutilizate rămasă din Împrumut pentru categoriile eligibile, va urma procedurile pe care Banca le va notifica Imprumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi cu condiţia ca Banca să se fi declarat satisfacuta, la data notificarii, cu documentaţia care evidentiaza ca toate sumele care vor rămâne depozitate în Contul Special vor fi utilizate pentru plati aferente cheltuielilor eligibile.6. (a) Dacă Banca va constata oricand ca oricare dintre plăţile din Contul Special: (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o sumă care nu este eligibila în conformitate cu paragraful 2 al acestei Anexe; sau (îi) nu a fost justificata cu documentele furnizate Băncii, Imprumutatul, urmare notificarii Băncii: (A) va oferi documentele justificative aditionale pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune în Contul Special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egala cu suma unei astfel de plati sau a părţii acesteia care nu este eligibila sau justificata. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o alta tragere în Contul Special nu va mai fi efectuata până când Imprumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune sau nu o va rambursa suma respectiva, după cum este cazul.(b) Dacă Banca va constata ca orice suma neutilizata din Contul Special nu va fi solicitata pentru acoperirea unor cheltuieli ulterioare aferente cheltuielilor eligibile, Imprumutatul va rambursa Băncii, suma neutilizata respectiva, imediat după ce a primit notificarea din partea Băncii.(c) Imprumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate în Contul Special.(d) Rambursarile către Banca, efectuate în conformitate cu paragraful 6 a), b) sau c) din aceasta Anexa, vor fi creditate în Contul Imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului Acord, incluzând Condiţiile Generale.___________