ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005    Având în vedere necesitatea ratificarii de către partea română a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere" în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar incalcandu-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,ţinând seama de faptul ca timpul ramas până la vacanta parlamentara este foarte scurt şi nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere".În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, denumit în continuare Acord, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", denumit în continuare Proiect, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005.  +  Articolul 2Implementarea Proiectului se va realiza de Unitatea de management al proiectului, denumita în continuare UMP, infiintata în cadrul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei sub directa responsabilitate şi coordonare a ministrului.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice va incheia cu Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei un acord de împrumut subsidiar, prin care va delega acestuia din urma întreaga responsabilitate pentru utilizarea imprumutului, efectuarea tragerilor din împrumut în numele Imprumutatului, precum şi realizarea Proiectului potrivit termenilor şi condiţiilor stipulate în Acord.  +  Articolul 4 (1) Contribuţia României la realizarea Proiectului, inclusiv impozitele şi taxele platibile pe teritoriul României, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinatie. (2) Plata serviciului datoriei externe aferent Acordului, respectiv rate de capital, dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente imprumutului, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinatie.  +  Articolul 5Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin UMP, poate efectua plati în valută către rezidenti, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrari, furnizarea de bunuri şi servicii, din sumele şi în limita imprumutului acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare.  +  Articolul 6 (1) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, să introducă pe parcursul implementarii Acordului amendamente la conţinutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca oblibaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, convenite initial între părţi. (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statMinistrul comunicatiilor şitehnologiei informatiei,Zsolt NagyBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 180.ACORD 08/12/2005