REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.168 din 22 decembrie 2005  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.135 din 8 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 22 decembrie 2005.
   +  Capitolul I Generalitati1.1. ScopScopul prezentelor reglementari este de a stabili metodologia și condițiile privind certificarea sau omologarea produselor și materialelor de exploatare noi utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației, protectia mediului, eficienta energetica și protectia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.Prezentele reglementari stabilesc:– cerințele ce trebuie indeplinite de producătorii, reprezentantii producătorilor, importatorii și distribuitorii de produse și materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere pentru a putea obtine certificarea sau omologarea acestora;– cerințele ce trebuie indeplinite de operatorii economici pentru autorizarea proceselor de partitionare și ambalare a materialelor de exploatare certificate sau omologate de R.A.R.;– lista produselor și materialelor de exploatare care necesita omologare sau certificare în vederea introducerii pe piața;– condițiile de introducere pe piața a produselor și materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare.1.2. Domeniul de aplicarePrezentele reglementari se aplică la certificarea sau omologarea produselor și materialelor de exploatare noi fabricate/importate în serie sau a loturilor de produse și materiale de exploatare noi din categoria celor care privesc siguranța circulației, protectia mediului, eficienta energetica și protectia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.De asemenea, prezentele reglementari se aplică la autorizarea de către R.A.R. a operatorilor economici care partitioneaza și ambaleaza materiale de exploatare certificate sau omologate de către R.A.R.Prezenta metodologie se aplică de:– Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" (R.A.R.);– producătorii de vehicule rutiere;– producătorii, reprezentantii producătorilor, importatorii și distribuitorii de produse și materiale de exploatare pentru vehicule rutiere;– operatorii economici, altii decat producătorii, care partitioneaza și ambaleaza materiale de exploatare auto certificate sau omologate.1.3. Definitii și abrevieri1.3.1. DefinitiiPentru scopul prezentelor reglementari sunt definiti urmatorii termeni:– autorizare - proces în urma caruia se elibereaza o autorizatie;– autorizatie - document eliberat de R.A.R. în urma evaluării unor activități și a rezultatelor acestora, conform reglementarilor și procedurilor în vigoare, care conferă celui autorizat dreptul de a desfășura o activitate bine precizata;– autoritate competentă - institutie notificata de Statele membre ale UE sau notificata de Părțile contractante la Acordurile de la Geneva pentru emiterea certificatelor de omologare comunitara CE/CEE, respectiv a certificatelor de omologare internationala CEE-ONU;– certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare a conformitatii, ce indica faptul ca un produs sau material de exploatare, proces sau serviciu, corespunzător identificat, a parcurs procesul de certificare a conformitatii și a respectat documentația tehnica normativa;– certificare a unui produs sau a unui material de exploatare - procedura administrativa prin care R.A.R. sau un alt organism de certificare a produselor desemnat conform legislației în vigoare, de MTCT, certifica faptul ca un produs sau un material de exploatare indeplineste condițiile tehnice esentiale pentru siguranța rutiera, protecție mediului și eficienta energetica, precizate prin standarde naționale, standarde internationale, reglementari internationale sau naționale aplicabile ori prin specificatiile tehnice declarate de către fabricant. În prezenta reglementare certificarea este asimilata omologării;– certificare a unui carburant auto - procedura administrativa prin care R.A.R. certifica faptul ca un carburant auto indeplineste condițiile tehnice aplicabile în vederea introducerii pe piața;– declaratie de conformitate - document emis de titularul certificatului de conformitate/omologare al unui produs sau material de exploatare la introducerea pe piața a acestora, prin care atesta pe propria raspundere conformitatea produsului sau materialului de exploatare cu cerințele specificate;– distribuitor - persoana juridica având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare;– document tehnic normativ - document tehnic care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități ori pentru rezultatele acestora - produse, materiale de exploatare și servicii. Exemple de documente tehnice normative: specificatii tehnice, standarde, regulamente, directive;– familie de produse - produse din aceeasi categorie, realizate de acelasi producător cu aceeasi dotare și tehnologie, având acelasi domeniu de utilizare și caracteristici constructive similare. De exemplu, o familie de produse poate fi formata din variante de tipodimensiuni ale aceluiasi produs;– importator - persoana juridica având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare provenite din import;– interschimbabilitate - proprietatea unor produse care indeplinesc aceeasi functie de a putea fi inlocuite unul cu celalalt, fără a afecta functionarea ansamblului pentru care au fost proiectate. Aceasta proprietate se asigura printr-o stabilire corecta a dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleranta, a caracteristicilor fizico-mecanice și chimice, permitand inlocuirea produselor uzate sau avariate cu altele noi;– introducere pe piața - actiunea de a face disponibile, contra cost sau gratuit, produse sau materiale de exploatare noi în vederea utilizarii sau comercializarii;– licenta de utilizare a certificatului de conformitate - document care conferă titularului dreptul de utilizare a certificatului de conformitate;– lot de produse sau materiale de exploatare pentru certificare sau omologare - cantitate definita și omogena de produse sau materiale de exploatare noi de acelasi tip, prezentată în acelasi timp la certificare sau omologare;– marca de conformitate - simbol grafic protejat ce indica faptul ca un produs sau un material de exploatare a fost certificat în raport cu toate cerințele aplicabile;– marca de omologare - simbol grafic, care demonstreaza faptul ca un produs sau un material de exploatare a fost omologat;– marca de omologare internationala sau comunitara - simbol acordat de o autoritate competentă pentru a demonstra indeplinirea de către un producător și de către produsul pe care se aplică a condițiilor tehnice cerute de un regulament CEE-ONU sau de o directiva CE/CEE;– marcaj de securizare - set de simboluri și informații codificate, inscriptionate pe un mediu suport, centralizat la nivel național, protejat prin mijloace tehnice împotriva copierii neautorizate, care se aplică pe produsele certificate sau omologate R.A.R. de către operatorii economici care au obținut certificate doveditoare a certificării sau omologării, cu scopul de atestare a aprobării de comercializare;– material de exploatare - substante chimice necesare la utilizarea vehiculelor rutiere care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizarii unui vehicul rutier și care se completeaza sau se inlocuiesc în timpul exploatarii acestuia. Include carburanții auto, lubrifiantii auto, aditivii pentru carburanții auto, lichidele de frana, lichidele de racire, uleiurile hidraulice;– omologare a unui produs sau material de exploatare - procedura administrativa prin care R.A.R. certifica faptul ca un produs sau un material de exploatare indeplineste condițiile tehnice aplicabile conform legislației în vigoare;– onorabilitate - situație în care se găsește o persoană fizica, acționar majoritar, administrator sau manager al unei societăți comerciale, responsabila juridic pentru conformitatea produselor prezentate organismului de certificare sau autorității de omologare, care nu a fost condamnata pentru infractiuni penale și care acționează în mod etic și responsabil în relatiile cu beneficiarii și cu autoritățile;– produs - un sistem, un echipament, o piesa, o componenta sau o entitate tehnica utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru inlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montare ori utilizare ulterioară fabricarii pe un vehicul omologat;– produs de schimb de origine - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a inlocui un produs montat pe acest vehicul și care este de aceeasi calitate ca și produsul de origine fiind fabricat sub supravegherea producătorului de vehicul conform specificatiilor și normelor de fabricatie furnizate de acesta;– produs de schimb de uz general - produs de schimb, ale cărui condiții tehnice de definire sunt specifice mai multor tipuri de vehicule rutiere;– produs/material de exploatare care priveste siguranța circulației - produs/material de exploatare care, prin neindeplinirea caracteristicilor tehnice din documentul tehnic normativ al produsului, poate constitui o sursa majoră și iminenta de producere a accidentelor rutiere;– produs nou - produs neutilizat și aflat în termen de garantie/valabilitate;NOTĂ:Anvelopele rezultate în urma unui proces tehnologic de resapare, aflate înainte de prima montare după resapare și în termenul de garantie, neutilizate, sunt considerate produse noi.– produs/material de exploatare care priveste protectia mediului - produs/material de exploatare care, prin neindeplinirea caracteristicilor din documentația de referința, poate afecta negativ performantele constructive în ceea ce priveste poluarea chimica și/sau fonica generate de vehiculele rutiere;– produs/material de exploatare care priveste eficienta energetica - produs/material de exploatare care montat/utilizat pe un vehicul rutier determina modificarea caracteristicilor energetice ale acestuia;– produs care priveste protectia împotriva furturilor vehiculelor rutiere - produs montat/utilizat pe un vehicul rutier care preintampina utilizarea acestuia de persoane neautorizate;– regulament CEE - ONU - reglementare tehnica stabilita în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, anexa la Acordurile de la Geneva;– reprezentant al producătorului - persoana juridica imputernicita de producător pentru certificarea sau omologarea produselor;– specificatie tehnica/standard de firma - document tehnic normativ care prescrie condițiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca un produs sau un material de exploatare. Atunci când este necesar indica și procedeul/procedeele și/sau documentele tehnice normative care descriu metodele prin care se determina indeplinirea condițiilor prescrise;– supravegherea pe piața - totalitatea activităților desfășurate de către R.A.R. în vederea asigurarii respectarii legislației și reglementarilor în vigoare privind introducerea pe piața a produselor și materialelor de exploatare destinate utilizarii la vehiculele rutiere;– validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerințele pentru o anumita utilizare sau aplicare intentionate.1.3.2. Abrevieri:– R.A.R. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman"– CE/CEE - Comunitatea Europeana/Comunitatea Economica Europeana– CEE-ONU - Comisia Economica pentru Europa a Organizației Natiunilor Unite– UE - Uniunea Europeana– MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului  +  Capitolul II Metodologia și condițiile privind certificarea sau omologarea produselor utilizate la vehicule rutiere2.1. Produsele fabricate în tara sau importate, prevăzute în lista cuprinsa la cap V, pot fi introduse pe piața numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R. Certificarea sau omologarea se solicita de către producători, reprezentantii acestora, importatori sau distribuitori. Sunt exceptate de la aceasta regula produsele menționate la art. 1 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora.Solicitanții care nu sunt producători sau reprezentanti ai producătorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. În acest caz, în momentul inspecției și/sau prelevarii pentru încercări intregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.2.2. R.A.R. va desfășura activitățile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru produse atesta ca produsul este interschimbabil cu cel aflat pe vehicul la fabricarea acestuia și respecta cel puțin cerințele esentiale și relevante pentru siguranța circulației, protectia mediului, eficienta energetica sau protectia împotriva furturilor, cerințe prevăzute în documentația constructiva și în documentele tehnice normative. În cazul produselor fabricate în serie se adauga semnificatia ca producătorul are stabilite masurile adecvate pentru ca procesul de fabricatie să asigure menținerea caracteristicilor în fabricatia de serie. Valorile parametrilor de functionare se pot determina și prin încercări comparative efectuate asupra produselor de origine.Certificatele de conformitate sau omologare emise de R.A.R. nu exonereaza de raspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislației privind drepturile de autor, protectia modelelor și desenelor industriale.2.3. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de R.A.R. în conformitate cu reglementarile aplicabile.2.4. Pentru obtinerea certificatului de conformitate sau omologare, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul va prezenta la R.A.R. dosarul produsului întocmit conform cerințelor organismului de certificare/autorității de omologare.Esantioanele reprezentative de produse pentru încercări se preleveaza de R.A.R. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibila, mostrele se pun la dispoziția R.A.R. prin grija solicitantului certificării sau omologării.2.5. Comunicarile de omologare internationala sau comunitara, în raport cu regulamente ori directive, emise de autoritățile competente și incluse în dosar, sunt recunoscute. În aceasta situație, procesul de certificare se efectueaza la solicitarea producătorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului și consta în activități de identificare a produselor prin inspecție.2.6. Acordul producătorului de vehicule rutiere asupra unei documentații tehnice sau asupra unui produs poate fi luat în considerare chiar dacă a fost obținut de producător anterior demararii procedurii de certificare sau omologare de R.A.R.2.7. În cazul produselor pentru care certificatele de conformitate sau omologare în termen de valabilitate emise de R.A.R. permit comercializarea, urmatoarele modificari impun reluarea certificării sau omologării:– modificari dimensionale, ale formei sau aspectului;– utilizarea altor materiale;– modificari ale procesului tehnologic de fabricatie/control;– modificarea amplasamentului unității productive;– reluarea fabricatiei după o intrerupere mai mare de 12 luni;– preluarea fabricatiei sau importului de către un alt operator economic.2.8. Pentru desfășurarea activităților de certificare a conformitatii sau omologării se au în vedere încercările și verificările prevăzute în reglementarile tehnice aplicabile sau urmatoarele categorii de încercări și verificări:– verificarea unor elemente de aspect exterior;– verificarea dimensiunilor;– verificarea maselor;– verificarea caracteristicilor fizico-chimice;– verificarea caracteristicilor functionale și a performantelor;– verificarea montajului pe vehicul;– verificarea funcționarii prin încercări de anduranta.2.9. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de R.A.R.2.10. Determinarea capabilitatii organizației de a furniza consecvent produse în conformitate cu documentul normativ al produsului se efectueaza de către R.A.R. Evaluarea se recomanda a se efectua conform reglementarilor naționale sau internationale aplicabile.2.11. Evaluarea sistemului de management al calității producătorului este necesară numai pentru produsele fabricate în serie.2.12. În perioada de valabilitate a certificării sau omologării, R.A.R. verifica respectarea condițiilor initiale care au stat la baza certificării sau omologării. În cazul constatarii nerespectarii cerințelor evaluate initial, R.A.R. suspenda sau retrage certificarea sau omologarea acordată.2.13. Produsele certificate sau omologate trebuie să fie inscriptionate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili:– tipul și denumirea produsului;– producătorul și adresa acestuia/marca producătorului;– reprezentantul producătorului, importatorul sau distribuitorul care introduce produsul pe piața și adresa acestuia;– seria de fabricatie/numărul lotului;– data fabricatiei;– documentul tehnic normativ pentru produs;– numărul certificatului de conformitate sau omologare;– termenul de garantie.În cazul în care din motive obiective inscriptionarea/etichetarea nu se poate efectua pe produs, ea se realizează pe ambalaj.2.14. La acordarea certificării sau omologării se pot lua în considerare rapoarte de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuandu-se doar încercările și/sau inspecțiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an și să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.2.15. La livrarea produselor de către titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie să i se puna la dispoziție, semnate de persoanele autorizate: declaratia de conformitate, certificatul de garantie și o copie a Certificatului/Licentei. Operatorii economici care comercializeaza produse pentru vehicule rutiere sunt obligati ca, la cererea organelor de control, să prezinte documentele menționate mai sus.  +  Capitolul III Metodologia și condițiile tehnice privind certificarea sau omologarea materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere3.1. Materialele de exploatare produse în tara sau importate, destinate utilizarii la vehicule rutiere, prevăzute în tabelele cuprinse la cap. V, pot fi introduse pe piața numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R.Certificarea sau omologarea se solicita de către producători, reprezentantii acestora, importatori sau distribuitori.3.2. Solicitanții care nu sunt producătorii materialelor de exploatare sau reprezentantii producătorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. În acest caz în momentul inspecției și/sau prelevarii pentru încercări intregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.3.3. R.A.R. va desfășura activitățile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru materiale de exploatare atesta ca materialul de exploatare indeplineste cel puțin cerințele esentiale și relevante pentru siguranța circulației, protectia mediului sau eficienta energetica, cerințe prevăzute în documentele tehnice normative aplicabile. În cazul materialelor de exploatare fabricate în serie se adauga semnificatia ca producătorul are stabilite masurile adecvate pentru ca procesul de fabricatie să asigure menținerea caracteristicilor în fabricatia de serie.Certificatele de conformitate sau omologare emise de R.A.R. nu exonereaza de raspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislației privind drepturile de autor.3.4. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de R.A.R. în conformitate cu reglementarile aplicabile.3.5. Pentru obtinerea certificatului de conformitate sau omologare, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul materialului de exploatare va prezenta la R.A.R. dosarul materialului de exploatare întocmit conform cerințelor organismului de certificare sau autorității de omologare.Esantioanele reprezentative de materiale de exploatare pentru încercări se preleveaza de R.A.R. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibila, mostrele se pun la dispoziție R.A.R. prin grija solicitantului de certificare sau omologare.3.6. Pentru materialele de exploatare certificate de conformitate sau omologate de către R.A.R., urmatoarele modificari impun reluarea certificării sau omologării:– modificari ale caracteristicilor fizico-chimice;– utilizarea altor materii prime;– modificari ale procesului tehnologic de fabricatie/control;– modificarea amplasamentului unității productive;– reluarea fabricatiei după o intrerupere mai mare de 12 luni;– preluarea fabricatiei sau importului de către un alt operator economic.3.7. Pentru desfășurarea activităților de certificare a conformitatii sau omologare se au în vedere, după caz, urmatoarele categorii de încercări și verificări:– verificarea unor elemente de aspect;– verificarea caracteristicilor fizico-chimice relevante;– verificarea performantelor;– verificarea comportarii în exploatare.3.8. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.3.9. Determinarea capabilitatii organizației de a furniza consecvent materiale de exploatare în conformitate cu documentul normativ al materialului de exploatare se efectueaza de către R.A.R. Evaluarea se recomanda a se efectua conform reglementarilor naționale sau internationale aplicabile.3.10. Evaluarea sistemului de management al calității producătorului este necesară numai pentru materialele de exploatare fabricate în serie.3.11. În perioada de valabilitate a certificării sau omologării, R.A.R. verifica respectarea condițiilor initiale care au stat la baza certificării sau omologării. În cazul constatarii nerespectarii cerințelor evaluate initial, R.A.R. suspenda sau retrage certificarea sau omologarea acordată.3.12. Materialele de exploatare certificate sau omologate trebuie să fie inscriptionate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili:– tipul și denumirea materialului de exploatare;– producătorul și adresa acestuia/marca producătorului;– reprezentantul producătorului, importatorul sau distribuitorul care introduce materialul de exploatare pe piața și adresa acestuia;– data de fabricatie;– numărul lotului;– numărul certificatului de conformitate sau de omologare;– caracteristicile esentiale, dacă este cazul;– modul de intrebuintare;– mesajele de avertizare;– documentul tehnic normativ de referința pentru materialul de exploatare;– termenul de garantie/de valabilitate.3.13. Inscriptionarea/etichetarea se realizează pe ambalaj, cu excepția materialelor de exploatare livrate în vrac pentru care aceste informații pot fi prezentate ca document separat sau pot fi inscrise în certificatul de garantie emis de către titularul de licență.3.14. La acordarea certificării sau omologării se pot lua în considerare rapoartele de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuandu-se doar încercările și/sau inspecțiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an și să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.3.15. La livrarea materialelor de exploatare auto de către titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie să i se puna la dispoziție, semnate de persoanele autorizate: declaratia de conformitate, certificatul de garantie și o copie a Certificatului/Licentei. Operatorii economici care comercializeaza materiale de exploatare pentru vehicule rutiere sunt obligati ca, la cererea organelor de control, să prezinte documentele menționate mai sus.3.16. Operatorii economici care efectueaza activități de partitionare și ambalare a materialelor de exploatare trebuie să fie supravegheati de titularul certificatului de conformitate/omologare al materialului de exploatare și autorizati de R.A.R. Aceste tipuri de materiale de exploatare se pot comercializa numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R. anterior autorizarii.3.17. Nivelul minim certificabil pentru calitatea carburantilor este cel prevăzut de legislatia/reglementarile/standardele în vigoare.  +  Capitolul IV Metodologia și condițiile privind autorizarea operatorilor economici, altii decat producătorii, care partitioneaza și ambaleaza materiale de exploatare certificate sau omologate de R.A.R.4.1. Prevederile prezentului capitol se aplică:– la autorizarea solicitantilor de autorizare care desfășoară activități de partitionare și ambalare a materialelor de exploatare menționate în lista cuprinsa la cap. V, fabricate în România sau importate, certificate sau omologate de R.A.R. ca materiale de exploatare fabricate în serie sau ca loturi de materiale de exploatare;– la supravegherea titularilor de autorizații de partitionare și ambalare pentru materiale de exploatare.4.2. Prevederile prezentului articol se aplică în situația în care autorizarea este solicitata de către operatori economici, altii decat producătorii sau reprezentantii acestora, și anume este solicitata de către importatorii/distribuitorii care desfășoară activități de partitionare și ambalare a materialelor de exploatare vrac, în vederea comercializarii materialelor de exploatare ambalate.4.3. Condiții de autorizare:a) Cererea de autorizare se transmite la R.A.R. de către solicitantul de autorizare și trebuie să indeplineasca urmatoarele cerințe:– cererea de autorizare trebuie să fie datata, să fie semnata de către reprezentantii legali ai solicitantului de autorizare și stampilata, cu indicarea persoanei nominalizate pentru relația cu R.A.R. Aceste persoane trebuie să indeplineasca condiția de onorabilitate;– în cererea de autorizare trebuie menționate:● numele și adresa solicitantului;● domeniul de autorizare, și anume:– identificarea materialelor de exploatare/grupei de materiale de exploatare care se partitioneaza și ambaleaza;– titularul/îi licentelor;– numărul certificatului/elor de conformitate sau omologare;– adresa sediului/ilor în care are loc partitionarea și ambalarea.b) Documentația anexata la cererea de autorizare trebuie să cuprindă urmatoarele documente ale solicitantului de autorizare, prezentate în limba română:– o copie a chestionarului de autoevaluare, cu toate rubricile completate;– o copie a documentului care demonstreaza inregistrarea în condițiile legii a activităților pentru care se solicita autorizarea;– o copie a contractului pentru partitionare incheiat cu titularul licentei;– o copie a certificatului de conformitate sau omologare emis de R.A.R. pentru materialul de exploatare/materialele de exploatare partitionate și ambalate;– o copie a documentatiei tehnice normative la care face referire certificatul de conformitate sau omologare emis de R.A.R.;– modele ale declarației de conformitate și certificatului de garantie, emise în vederea comercializarii materialului de exploatare ambalat.c) Documentația referitoare la manipularea, partitionarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, protejarea și transportul materialului de exploatare, precum și documentația referitoare la eliberarea, livrarea materialului de exploatare trebuie să cuprindă:– tipul și materialul ambalajului, capacitatea nominala a ambalajului/volumul ambalajului;– modul de manipulare, partitionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare;– metodele de verificare a loturilor de materiale de exploatare preambalate - sondaj, inspecție prin esantionare la locul de ambalare etc. și criteriile de acceptare a loturilor de materiale de exploatare preambalate;– documentele insotitoare ale materialului de exploatare ambalat - declaratie de conformitate, certificat de conformitate sau omologare;– informații scrise privind garantiile producătorului, termenul de garantie și/sau termenul de valabilitate, după caz.d) Declaratia de conformitate și certificatul de garantie ale materialului de exploatare livrat în vrac, emise de către titularul de certificat de conformitate/omologare trebuie:– să se refere la toate tipurile/tipovariantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat;– sa conțină toate informațiile prevăzute de legislatia în vigoare, inscrise lizibil, explicit și fără ambiguitati;– să fie semnate și stampilate de către emitent.e) Certificatul de conformitate sau omologare a materialului de exploatare livrat în vrac, emis de către R.A.R., trebuie să se refere la toate tipurile/variantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat și să se afle în termenul de valabilitate.f) Consumatorii materialului de exploatare trebuie informati într-un mod adecvat cu privire la: manipulare, depozitare, protejare și transport ale materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicatii, în conformitate cu standardele și cu reglementarile aplicabile materialului de exploatare. Aceste informații pot fi prezentate ca document separat sau pot fi inscrise în certificatul de garantie emis de către titularul licentei pentru materialul de exploatare livrat în vrac.g) Modelul de eticheta care se aplică pe ambalajul materialului de exploatare trebuie să includa urmatoarele informații în limba română:– denumirea și tipul materialului de exploatare;– marca comerciala sau marca de fabrica a materialului de exploatare;– identificarea - marca/numele și adresa producătorului;– identificarea - marca/numele și adresa titularului de autorizatie de ambalare;– data fabricatiei/anul, luna sau codul;– numărul lotului;– termenul de valabilitate;– cantitatea nominala a continutului preambalatului - volumul nominal și marca prevăzută pentru marcarea volumului;– identificarea documentului normativ de referința al materialului de exploatare - cod, numar, titlu, editia, data emiterii;– identificarea - marca/numele și adresa titularului certificatului de conformitate/omologare;– numărul certificatului de conformitate sau omologare R.A.R. precum și a autorizatiei pentru ambalare sau rubrica prevăzută pentru acest numar, atunci când modalitatea de marcare permite adaugarea acestor informații după derularea procedurii de autorizare;– avertismentele legale privind compozitia, aditivii, ingredientele folosite etc;– modul de utilizare, manipulare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicatii, în conformitate cu standardele și reglementarile aplicabile materialului de exploatare.h) Convenția/contractul incheiat între titularul de certificat de conformitate/omologare și ambalator trebuie să includa clauze privind raspunderile titularului de autorizatie și ale titularului de certificat de conformitate/omologare, referitoare la pastrarea conformitatii materialului de exploatare certificat sau omologat pe parcursul manipularii, partitionarii, ambalarii, etichetarii, depozitarii, transportului, livrarii, termenului de valabilitate/garantie și de utilizare a materialului de exploatare.i) Solicitantul autorizarii trebuie să dispună de o lista cuprinzand metodele, procedurile și instrucțiunile de lucru. Documentele cuprinse în lista trebuie să descrie suficient de clar masurile stabilite de către solicitantul de autorizare pentru controlul proceselor de management, asigurare a resurselor și aprovizionare, pentru controlul procesului de manipulare, partitionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, precum și pentru controlul materialului de exploatare neconform.4.4. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze, la termenul stabilit de către R.A.R., dovezile aferente referitoare la rezolvarea eventualelor deficiente privind documentația transmisa.4.5. Solicitantul de autorizare trebuie să asigure accesul neconditionat al R.A.R. la sediul de ambalare al solicitantului de autorizare, în vederea desfășurării verificărilor, pentru evaluarea în raport cu cerințele stabilite prin procedurile R.A.R. și cu cerințele documentatiei tehnice aplicabile a capabilitatii solicitantului de autorizare de a asigura controlul proceselor.4.6. Condițiile esentiale care trebuie asigurate de solicitantul autorizarii pentru controlul calității materialelor de exploatare ambalate și al proceselor sunt:a) pentru toate activitățile inspectate trebuie să fie disponibile documente care stabilesc etapele și modul corect de desfășurare, responsabilii, succesiunea, condițiile tehnice, criteriile de acceptare, formularele folosite, modul de verificare;b) pentru fiecare proces care influențează calitatea materialului de exploatare ambalat trebuie să se pastreze înregistrări care să demonstreze indeplinirea prevederilor documentelor menționate în paragraful precedent;c) operatorul economic trebuie să aibă și sa puna la dispoziție la cererea R.A.R. o lista actualizata a procedurilor și formularelor folosite;d) operatorul economic trebuie să aibă o lista disponibila completa a utilajelor de lucru și a aparaturii de măsura și control, cu evidentierea verificărilor tehnice adecvate și valabilității acestor verificări;e) documentele tehnice normative aplicabile materialului de exploatare și proceselor, precum și legislatia aplicabila trebuie să fie disponibile, cunoscute și actualizate;f) materialele de exploatare/materialele de exploatare ambalate/ambalajele neconforme trebuie identificate în mod clar prin depozitare în spatii separate și avertizari împotriva utilizarii neintentionate;g) personalul trebuie să fie instruit asupra tuturor condițiilor tehnice și organizatorice care îi pot influența rezultatul activității;h) în locurile de muncă având condiții speciale și cerințe de calificare trebuie folosit numai personal calificat adecvat;i) orice activitate subcontractata unui alt operator economic trebuie să aibă la baza documente contractuale care să conțină criterii de evaluare clare a rezultatelor activității subcontractate. Rezultatele colaborarii trebuie să fie verificate prin mijloacele proprii ale solicitantului de autorizare;j) trebuie prestabilite și respectate cai adecvate de detectare, eliminare și prevenire a repetarii neconformitatilor referitoare la materialul de exploatare sau procese;k) modul de emitere a documentelor care atesta calitatea materialelor de exploatare puse în vanzare trebuie tinut sub control strict. Trebuie pastrate dovezi ale predarii acestora împreună cu materialele de exploatare livrate;l) trebuie luate măsuri pentru ca satisfactia utilizatorilor de materiale de exploatare sau reclamatiile acestora să fie cunoscute și masurile adecvate pentru rezolvarea petitiilor primite să fie luate într-un termen rezonabil.4.7. În afara verificării condițiilor prevăzute la pct. 4.6 în cadrul inspecției la sediul solicitantului, se verifica:a) identificarea ambalajului materialului de exploatare, respectiv precizarea în documentația solicitantului a tipului și materialului ambalajului, a capacității nominale (capacitatea/volumul ambalajului), precum și precizarea stării, inclusiv a etanseitatii ambalajului, modalitatile de verificare a acestora de către ambalator;b) eticheta aplicata pe ambalajul materialului de exploatare, respectiv conținutul etichetei, inclusiv identificarea producătorului, a deținătorul certificării sau omologării și a ambalatorului, starea etichetei, lizibilitatea, vizibilitatea și durabilitatea inscriptiilor aplicate;c) materialul de exploatare preambalat, esantionat prin sondaj, prin masurarea/verificarea continutului real (volumul real) al preambalatului;d) modul de manipulare, partitionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, prin asistare la desfășurarea activităților respective și/sau prin examinarea dovezilor privind efectuarea de către solicitantul de autorizare a verificărilor loturilor de materiale de exploatare preambalate, conform metodelor de verificare precizate în documentația de manipulare, partitionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare;e) modul de livrare a materialului de exploatare și documentele insotitoare ale acestuia, prin examinarea declarației de conformitate și a certificatului de garantie ale materialului de exploatare emise de către deținătorul certificatului de conformitate/omologare, precum și a certificatului de conformitate sau omologare emis de R.A.R.;f) existenta și valabilitatea documentului contractual incheiat între titularul licentei și solicitantul de autorizare.4.8. Cu ocazia inspecției la sediul solicitantului se preleveaza esantioane din materialele de exploatare partitionate și ambalate și se va efectua verificarea caracteristicilor fizico-chimice esentiale. Verificările se vor efectua de R.A.R. în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.4.9. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze la termenul stabilit dovezile referitoare la rezolvarea eventualelor neconformitati care pot influența calitatea materialului de exploatare, identificate cu ocazia inspecției efectuate de R.A.R.4.10. Autorizatia se acordă în situația rezolvarii de către solicitant, la termenul stabilit, a tuturor neconformitatilor majore identificate la analiza documentatiei, audit, inspecție sau încercări.4.11. În vederea mentinerii autorizarii, titularul de autorizatie trebuie să mențină conformitatea materialului de exploatare ambalat cu cerințele documentatiei tehnice care a stat la baza acordarii autorizatiei, pe perioada de valabilitate a autorizarii. În acest sens, titularul de autorizatie are urmatoarele obligații:a) sa informeze R.A.R. asupra modificarilor semnificative pe care intenționează să le efectueze asupra procesului de partitionare, ambalare și etichetare a materialului de exploatare, asupra modificarilor structurii sau managementului titularului de autorizatie și asupra oricăror aspecte care pot influența conformitatea materialului de exploatare;b) sa nu furnizeze materiale de exploatare ambalate, ca rezultat al modificarilor anuntate, fără un acord scris din partea R.A.R.;c) sa pastreze inregistrarile tuturor reclamatiilor primite cu privire la conformitatea materialului de exploatare ambalat și să le puna la dispoziție R.A.R., la cerere.De asemenea, sa ia măsuri pentru rezolvarea acestor reclamatii și a oricăror deficiente care afectează conformitatea materialului de exploatare și sa documenteze masurile luate și eficacitatea acestora;d) să asigure accesul neconditionat al reprezentantilor R.A.R. la sediile de ambalare cu ocazia activităților de supraveghere programate ori neprogramate sau efectuate în situația unor reclamatii referitoare la conformitatea materialului de exploatare, ori pentru investigatii suplimentare determinate de modificările anuntate de titularul de autorizatie.4.12. Pe perioada de valabilitate a autorizarii, R.A.R. efectueaza 2 supravegheri. Supravegherea consta în inspecția activității titularului autorizarii și verificarea caracteristicilor fizico-chimice esentiale ale materialelor de exploatare partitionate și ambalate. Verificările se vor efectua de R.A.R. în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.4.13. Nerespectarea de către titularul autorizarii a condițiilor de autorizare, în perioada de valabilitate a autorizarii, conduce la suspendarea sau retragerea de către R.A.R. a autorizatiei acordate.  +  Capitolul V Lista produselor și materialelor de exploatare care necesita omologare sau certificare R.A.R. în vederea introducerii pe piața, destinate utilizarii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației, protectia mediului, eficienta energetica și protectia împotriva furturilor care fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directiva a Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeana5.1. Produse și materiale de exploatare destinate utilizarii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației:
  5.1.1. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul instalațiilor de franare
  Echipamente din cadrul instalațiilor de franare hidraulice - pompa centrala, repartitor, cilindri, etrier, limitator de presiune, amplificator de franare, elemente componente ale acestora Echipamente din cadrul instalațiilor de franare pneumatice - robinet principal, cilindrii pneumatici de franare, levier reglabil cilindru pneumatic franare, ax cu came saboti franare, regulator, supape, distribuitor, elemente componente ale acestora Garnituri de frana - plăcuțe, saboti, garnituri de frictiune Piscuri de frana Tamburi de frana Furtunuri de frana Conducte de frana Garnituri de frana din cauciuc Cabluri de frana Levier frana de mana Lichid de frana
  5.1.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor de direcție, transmisie, rulare sau suspensie
  Volan Coloana de direcție și elementele componente Caseta de direcție și elementele componente Echipament hidraulic servodirectie și elementele componente Leviere de direcție, tiranti Bare și bielete de direcție Pivoti, capete de bara, articulatii sferice, rotule, bucse Cuplaje direcție Disc ambreiaj și placa presiune ambreiaj Echipament hidraulic/pneumatic actionare ambreiaj și elementele componente Echipamente transmisie și elemente componente Cardane și elementele componente Planetare Roti Prezoane roti Butuc roata Fuzeta Rulmenti Anvelope Lanturi antiderapante Arcuri Amortizoare Brate de suspensie - ansamblu și elementele componente Bare stabilizatoare/torsiune Uleiuri și lichide hidraulice
  5.1.3. - Produse utilizate în cadrul motorului sau sistemelor anexe
  Set motor și elementele componente Chiulasa - ansamblu și elementele componente Garnituri chiulasa Carburatoare, pompe de injectie și elementele componente ale acestora, injectoare și elementele componente ale acestora Pompe de alimentare cu carburant și elementele componente ale acestora Adaptare alimentare GPL sau orice alt tip de carburant Rezervor de combustibil, buson de umplere, gura de umplere, supape Conducte de combustibil Furtunuri de combustibil Filtre de combustibil Comenzi pentru actionarea dispozitivelor de alimentare - cabluri de soc, cabluri de acceleratie
  5.1.4. - Produse utilizate în cadrul instalatiei de iluminare-semnalizare sau instalatiei electrice
  Cabluri și mecanisme de reglaj faruri Comenzi și martori luminosi Comanda/comutator iluminare - semnalizare Comanda/comutator stergator parbriz Releu de semnalizare Instalatia electrica - cablajul Sigurante electrice Contact de pornire Placi: ADR, ATP, clasificare pe categorii de autobuze
  5.1.5. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora
  Elemente de caroserie Parbriz Geamuri Folii pentru geamuri Macarale mecanice sau electrice pentru geamurile usilor Mecanisme de inchidere/deschidere a usilor, balamale și incuietori pentru uși și capote Bare de protecție Bare antiimpanare Bare de protecție laterale Scaune, banchete Tetiere Plansa de bord, manere de viraj, parasolare, panouri de uși Ansamblu stergator și spalator parbriz/hayon și elemente componente Instalații de dezaburire sau de degivrare Sisteme de incalzire oglinzi retrovizoare Stergatoare pentru faruri Cablu de kilometraj Accesorii și ornamente interioare Accesorii și ornamente exterioare: Portbagaje exterioare, paravant, antene radio, Aparatori de noroi Suprastructuri auto/montaj suprastructuri Dispozitiv de retinere pentru copii
  5.1.6. - Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care care privesc siguranța circulației
  Trusa sanitara Dispozitive de remorcare Bara metalica și legătură flexibila pentru remorcare Stingator auto
  5.2. Produse și materiale de exploatare destinate utilizarii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protectia mediului:
  5.2.1. - Combustibili
  Benzina și aditivi pentru benzina Motorina și aditivi pentru motorina Biocarburanti Gaz petrolier lichefiat - GPL sau alte tipuri de carburanti auto, de exemplu GNC
  5.2.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul motorului, sistemelor anexe la motor sau în cadrul transmisiei
  Traiect de esapament de inlocuire, elementele componente și de fixare Catalizatori Sonde Lambda Aprindere electronică Bujii Ruptor distribuitor Lichid antigel Ulei de motor Filtre de ulei Filtre de aer Ulei de transmisie Unsori
  5.2.3. - Produse utilizate în cadrul instalațiilor electrice
  Baterii de acumulatori
  5.2.4. - Produse utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora
  Aeroterme
  Instalații de incalzire independente de functionarea motorului
  Instalații de aer condiționat
  Instalații refrigeratoare pentru vehicule destinate transportului de marfuri perisabile
  Panouri fonoabsorbante
  5.3. Produse și materiale de exploatare destinate utilizarii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc eficienta energetica a vehiculelor rutiere:
  5.3.1. - Produse utilizate în cadrul instalațiilor electrice
  Releu pentru încărcare baterie de acumulatoare Fise pentru bujii Bobine de inductie Relee electrice auto
  5.3.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor anexe la motor și în cadrul transmisiei
  Curele de transmitere Racorduri de cauciuc Pompe de apa, pompe de ulei și elementele componente ale acestora Radiatoare
  5.4. Produse și materiale de exploatare destinate utilizarii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protectia împotriva furturilor vehiculelor rutiere:
  Alarme auto, sisteme electronice de imobilizare auto Dispozitive pentru blocarea directiei/transmisiei
  Prescurtari utilizate:GPL - Gaz petrolier lichefiatGNC - Gaz natural comprimatADR - Transport marfuri periculoaseATP - Transport marfuri perisabile.Nota 1 - Produsele pentru care exista Directive CE/CEE sau Regulamente CEE-ONU se supun prevederilor prezentelor reglementari în cazul în care nu se pot aplica Directivele CE/CEE sau Regulamentele CEE-ONU corespunzătoare.Nota 2 - În tabelele prezentate, produsele și materiale de exploatare au fost repartizate conform clasificarii celei mai importante, chiar dacă acestea pot fi incadrate în mai multe categorii.
   +  Capitolul VI Introducerea și supravegherea pe piața a produselor și materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare6.1. R.A.R. supraveghează introducerea pe piața a produselor care trebuie să dețină omologare comunitara CE/CEE sau omologare internationala CEE-ONU, omologare acordată în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. Lista produselor care trebuie să dețină omologare comunitara CE/CEE sau omologare internationala CEE-ONU este compusa din produsele nominalizate în reglementarile RNTR - 2 aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.6.1.1. În cazul identificarii pe piața de produse care dețin omologare comunitara CE/CEE sau omologare internationala CEE-ONU neconforme, R.A.R. poate decide retragerea produselor respective de pe piața, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare.6.1.2. R.A.R. decide retragerea de pe piața, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare, a produselor menționate la pct. 6.1 care sunt introduse pe piața fără a fi omologate de autoritățile competente.6.1.3. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piața și retragerii de pe piața a produsului neconform revine operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piața.6.2. În scopul introducerii pe piața, un produs de origine sau un produs de schimb de origine trebuie insotit de un document emis de producătorul vehiculului rutier care să îi ateste caracterul de produs de origine sau de produs de schimb de origine și/ori de un marcaj corespunzător care să ateste caracterul de origine al produsului.6.2.1. Producătorul final de vehicule rutiere sau reprezentantul acestuia va întocmi și va actualiza lista cuprinzand produsele de origine și produsele de schimb de origine. Trimestrial și la cerere listele vor fi puse la dispoziție R.A.R. de către producătorul final de vehicule rutiere.6.2.2. În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor reglementari, producătorii români de vehicule rutiere vor comunică la R.A.R. lista produselor de origine și a produselor de schimb de origine introduse pe piața până în acel moment. Orice modificari ale acestei liste se vor comunică la R.A.R. în termen de 14 zile calendaristice.Aceasta lista va cuprinde denumirea produsului, numărul certificatului de omologare al vehiculului la care se utilizeaza produsul, producătorul produsului și elementele specifice de identificare ale acestuia.6.2.3. Validarea unui produs ca fiind produs de origine sau produs de schimb de origine se face printr-un document emis de producătorul de vehicule rutiere sau de către reprezentantul autorizat al acestuia.6.2.4. Produsele de origine sau produsele de schimb de origine trebuie să fie insotite de declaratie de conformitate și de certificat de garantie. Certificatul de garantie trebuie să identifice documentul de atestare a caracterului de produs de origine sau produs de schimb de origine. Produsele de origine și produsele de schimb de origine vor fi atestate ca atare și prin marcaj pe piesa sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil din punct de vedere tehnic, prin inscriptionare pe ambalajul acestora.6.2.5. R.A.R. supraveghează introducerea pe piața a produselor de origine sau a produselor de schimb de origine în conformitate cu prevederile prezentelor reglementari. În acest scop, R.A.R. are dreptul sa verifice specificatiile tehnice/caietele de sarcini sau alte tipuri de documente tehnice normative ale fabricantului de vehicul rutier, precum și documentele de atestare a caracterului de produs de origine sau de produs de schimb de origine, precum și alte acte de aprobare intocmite în acest sens de producătorul vehiculului sau producătorul produsului, după caz.6.2.6. În cazul nerespectarii cerințelor precizate prin prezentele reglementari referitoare la produsele de origine și produsele de schimb de origine, R.A.R. poate decide retragerea produselor respective de pe piața, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare.6.2.7. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piața și retragerii de pe piața a produsului neconform revine operatorului economic care a declarat produsul de origine sau produsul de schimb de origine sau operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piața.6.3. De la data aderarii României la UE, R.A.R. supraveghează introducerea pe piața a produselor precizate la art. 1 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora și a carburantilor auto precizati la art. 1 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora. În acest scop, R.A.R. are dreptul sa verifice documentele care atesta furnizarea de către produsul sau carburantul auto a unui nivel echivalent de protecție a sigurantei rutiere, respectiv de protecție a mediului în raport cu cerințele reglementarilor naționale, documente care trebuie puse la dispoziție de către operatorul economic care introduce pe piața produsul sau carburantul auto.6.3.1. În cazul nerespectarii cerințelor precizate prin prezentele reglementari referitoare la produsele sau carburanții auto respectivi, R.A.R. poate decide retragerea produselor sau carburantilor auto respectivi de pe piața, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare.6.3.2. Cheltuielilor aferente supravegherii pe piața și retragerii de pe piața a produsului sau carburantului neconform se suporta de operatorul economic care a introdus produsul sau carburantul respectiv pe piața.  +  Capitolul VII Dispozitii finale și tranzitorii7.1. Lista prevăzută la cap. V se actualizeaza în functie de evolutia documentelor normative. Regulile și procedurile de autorizare/certificare/ omologare/evaluare, precum și cele de utilizare a marcilor și marcajelor aferente se stabilesc de R.A.R., cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile.7.2. Certificatul de conformitate sau omologare poate fi de serie sau de lot. Certificarea sau omologarea unui produs sau material de exploatare fabricat în serie se aplică numai în cazul în care solicitantul este producătorul sau un reprezentant al său.7.2.1. Certificatul de conformitate sau omologare și autorizatia de partitionare și ambalare au valabilitate maxima de 2 ani.Se pot acorda certificari/omologări pentru produse/materiale de exploatare fabricate în serie pe o perioadă de 3 luni, 6 luni sau 1 an în unul dintre urmatoarele cazuri:a) când este necesar controlul strict al operatorului economic și al produsului sau materialului de exploatare certificat sau omologat, nefiind astfel indeplinite toate condițiile pentru acordarea certificării sau omologării pe o perioadă de 2 ani;b) când au fost analizate suficiente dovezi de natura tehnica, de exemplu, certificate de conformitate și rapoarte de încercări emise în regim acreditat, aprobari de la constructori de vehicule, care să permită acordarea certificării sau omologării, iar încercările presupun perioade indelungate.7.2.2. R.A.R. efectueaza activități de supraveghere pe perioada de valabilitate a certificării/omologării/autorizarii. Dacă se constata menținerea condițiilor care au stat la baza certificării/omologării/autorizarii initiale, la reluarea procesului se pot aplica proceduri simplificate. Aceasta regula se aplică dacă cererea de recertificare/reomologare/reautorizare se depune la R.A.R. anterior datei de expirare a certificării/omologării/autorizarii.7.3. Certificarile sau omologarile de lot se acordă pe perioada de maxim 1 an, fără depășirea termenului de garantie/valabilitate al produsului/materialului de exploatare, în cantitati determinate și nu implica în mod obligatoriu efectuarea auditului privind capabilitatea tehnica a furnizorului. Lotul ce se prezinta pentru certificare sau omologare trebuie să fie fabricat și ambalat conform prezentelor reglementari.7.4. Încercările și verificările luate în considerare pentru stabilirea conformitatii produsului sau materialului de exploatare față de documentația de referința vor fi minimum cele esentiale și trebuie să acopere toate caracteristicile relevante. Aprecierea continutului și nivelului de completare ale documentelor prezentate în cadrul procesului de certificare/omologare/autorizare, precum și stabilirea caracteristicilor esentiale și relevante pentru produs sau materialul de exploatare sunt de competența R.A.R.7.5. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de R.A.R. conform procedurilor în vigoare.Evaluarea R.A.R. consta în evaluarea sistemului de management al calității al laboratorului conform cerințelor standardelor internationale aplicabile și evaluarea capabilitatii laboratorului de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora sau în evaluarea capabilitatii laboratorului de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora.În cazul laboratoarelor evaluate numai din punct de vedere al capabilitatii de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora dar care nu au un sistem de management al calității implementat și evaluat conform cerințelor standardelor internationale aplicabile, încercările și verificările se efectueaza sub supravegherea R.A.R.Aceste laboratoare pot fi:– laboratoare de terta parte - laboratoare independente;– laboratoare de secunda parte - laboratoare ale producătorilor de vehicule;– laboratoare de prima parte - laboratoare ale producătorilor produselor sau materialelor de exploatare.Încercările și verificările efectuate în laboratoare de prima și secunda parte se vor desfășura sub supravegherea R.A.R.7.6. Se acorda dreptul de utilizare a marcii de conformitate sau omologare numai în cazul în care R.A.R. a acordat certificarea sau omologarea în raport cu toate cerințele din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.7.7. Inscriptionarea și marcarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere menționate la cap. V se efectueaza conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005, mai puțin lichidul antigel și unsorile, fabricate în serie, pentru care aplicarea marcajului special de securizare este optionala.7.8. R.A.R. supraveghează menținerea conformitatii produsului sau materialului de exploatare certificat/omologat.7.9. La certificarea sau omologarea familiilor de produse se selecteaza încercările esentiale pentru tipuri reprezentative de produse sau materiale de exploatare. Dreptul de utilizare a marcii de certificare sau omologare se acordă de R.A.R. numai în cazul în care întreaga familie de produse sau materiale de exploatare este supusă testelor și se demonstreaza prin rapoartele de încercări rezultate, indeplinirea tuturor condițiilor din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.7.9.1. În cazul în care, pe parcursul desfășurării activităților de certificare/omologare, actul normativ de referința se anulează sau se modifica, R.A.R. elibereaza după finalizarea procedurii un certificat valabil 6 luni, timp în care solicitantul poate parcurge o noua procedura.7.10. Cheltuielile aferente certificării/omologării/autorizarii, inclusiv pentru activitățile de supraveghere pe piața care se desfășoară în termenul de valabilitate a documentului de certificare/omologare/autorizare, se suporta de către solicitanții certificării/omologării/autorizarii.7.11. Raspunderea pentru calitatea, ambalarea, etichetarea, condițiile de transport și depozitarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere introduse pe piața revine, după caz, producătorilor, reprezentantilor acestora, importatorilor sau distribuitorilor. Acestia nu raspund pentru deficientele de calitate datorate nerespectarii de către consumator a instructiunilor de montare, utilizare și pastrare intocmite de producător cu respectarea cerințelor legale, atunci când aceste instrucțiuni sunt aduse la cunoștința consumatorilor.7.12. Documentatiile tehnice de referința ale produselor sau materialelor de exploatare supuse certificării/omologării, precum și cele conexe acestora vor fi puse la dispoziția R.A.R. de către solicitanți.7.13. Este interzisa comercializarea de produse și materiale de exploatare, destinate a fi utilizate pe vehicule rutiere, sub denumiri care pot crea confuzie, precum și a celor marcate necorespunzator.7.14. R.A.R. accepta cererile de certificare/omologare/autorizare completate corespunzător, insotite de toate documentele solicitate prin procedurile de certificare/omologare/autorizare.7.15. Evaluarea condițiilor tehnice, organizatorice și logistice asigurate de producătorii de produse sau materiale de exploatare care solicită certificarea sau omologarea produselor sau materialelor de exploatare fabricate în serie se poate face față de un referential de tipul ISO 9001 sau față de cerințele specificate de R.A.R., referitoare la:– documentația tehnica și/sau pentru asigurarea calității, inclusiv formulare folosite;– controlul tehnic și al proceselor de management al calității;– reclamatii, service, acțiuni corective, acțiuni preventive;– activități de incercare/inspecție;– dotari și metode pentru monitorizarea activităților și inspecție/incercare;– calitatea materiilor prime/materialelor/componentelor folosite;– identificarea și trasabilitatea materiilor prime, produselor finite, documentelor;– tratarea produsului și/sau materialului de exploatare neconform;– eventuale modificari ale proiectului, derogari;– moduri de etichetare/marcare;– înregistrări ale parametrilor proceselor și rezultatelor acestora;– omologarea interna a produselor sau materialelor de exploatare;– definirea responsabilitatilor;– gestionarea înregistrărilor;– condiții specifice produselor sau materialelor de exploatare.7.16. În vederea stabilirii modului de respectare a legislației și reglementarilor în vigoare privind introducerea pe piața a produselor și materialelor de exploatare, a conformitatii și interschimbabilitatii acestora, R.A.R. poate preleva produse sau materiale de exploatare comercializate ori produse sau materiale de exploatare utilizate de ateliere de reparatii și service.7.17. În cazul în care pentru un produs sau material de exploatare certificat/omologat de un reprezentant al producătorului, se solicita certificarea/omologarea de un alt operator economic, reprezentant al producătorului respectiv, se iau în considerare rapoartele de încercări și, după caz, de audit aferente certificării/omologării initiale. În acest caz, R.A.R. aplica o procedură de certificare/omologare simplificata, iar perioada de valabilitate a certificării/omologării nu va depăși data expirarii certificării/omologării initiale.------------