LEGE nr. 387 din 16 decembrie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.177 din 27 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 şi nr. 679 bis din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:«(4) Bunurile imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, care fac obiectul reglementării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celorlalte acte normative în materia proprietăţii vor fi vândute după clarificarea situaţiei juridice a acestora şi intabularea în cartea funciară, potrivit legislaţiei în vigoare.»"2. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1 Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.2^2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:«Art. 9^1. - Achiziţionarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, precum şi construcţia unor imobile noi necesare activităţii sanitar-veterinare pot fi finanţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură.»"3. La articolul I, punctul 3 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 387.__________