NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2005privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.158 din 21 decembrie 2005   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Fondul cultural naţional este gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, înfiinţată prin dispoziţiile art. 13 din secţiunea a 6-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă. (2) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional provin din sursele prevăzute la art. 17 alin. (1) din ordonanţă. (3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încasează, se administrează şi se contabilizează de Administraţia Fondului Cultural Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile cap. I, secţiunea a 6-a din ordonanţă.  +  Articolul 2În sensul prevederilor ordonanţei, următorii termeni se definesc astfel: a) prin agenţi economici se înţelege persoanele juridice de drept privat, precum şi asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 17 alin. (1) din ordonanţă; b) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumentele sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, se înţelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională sau din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parţiale, a simbolului sau a unei părţi componente caracteristice bunului respectiv; c) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă, se înţelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional mobil, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare; d) prin monument istoric, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a), c), h) şi n) din ordonanţă, se înţelege orice bun imobil, aşa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; e) prin publicaţii interzise spre vânzare minorilor, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se înţelege materialele tipărite, care conţin preponderent imagini şi/sau texte ce reprezintă nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, cu excepţia materialelor cu caracter didactic, educativ, ştiinţific sau sanitar; f) prin fonograme, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d^1) din ordonanţă, se înţelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, violenţă fizică şi psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale; g) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d^1) din ordonanţă, se înţelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002, care conţin: scene de violenţă fizică şi psihică repetată, scene cu conţinut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual, scene pornografice; h) prin agenţi economici care comercializează bunuri culturale provenite din import, prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. f) din ordonanţă, se înţelege agenţii economici care introduc şi comercializează pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din străinătate; i) prin incinta sau domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, se înţelege monumentul istoric proprietate publică sau zona delimitată de jur-împrejurul acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aflată în domeniul public; j) prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. j) din ordonanţă, se înţelege impresarii artistici, aşa cum aceştia sunt definiţi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 751/2002 privind înfiinţarea Comisiei de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile legale în vigoare; k) prin servicii vocale cu conţinut erotic, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conţin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală; l) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice; m) prin fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. o) din ordonanţă, se înţelege sumele puse la dispoziţie fondului de către organismele internaţionale, pe bază de acorduri şi convenţii.  +  Capitolul II Stabilirea şi vărsarea sumelor datorate fondului  +  Articolul 3În situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a), d)-g) din ordonanţă, plătitori sunt producătorii, iar, în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, plătitori sunt furnizorii de servicii vocale cu conţinut erotic din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată.  +  Articolul 4Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a)-j) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului cultural naţional, până la data de 15 a lunii următoare.  +  Articolul 5 (1) Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori şi se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte. (2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la alin. (1) se reţin şi se varsă în bugetul Fondului cultural naţional de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective. (3) Obligaţia de vărsare aparţine plătitorilor, numai în cazul în care aceştia sunt şi operatorii reţelelor de comunicaţii electronice şi încasează sumele în mod direct de la beneficiar. (4) Operatorii reţelelor de comunicaţii electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz. (5) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor reţelelor de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (2) se va evidenţia distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţă.  +  Articolul 6Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. l) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.  +  Articolul 7Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a)-k) din ordonanţă revine întotdeauna plătitorilor.  +  Articolul 8Virarea sumelor datorate Fondului cultural naţional se evidenţiază în declaraţia lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 9Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional se va depune direct sau prin poştă, prin scrisoare cu valoare declarată, la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din municipiul Bucureşti, situat în Calea Dorobanţilor nr. 99 A, sectorul 1, până la data de 20 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară.  +  Articolul 10 (1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul 50.61 - "Disponibil din Fondul cultural naţional", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, pe seama Ministerului Culturii şi Cultelor, până la data deschiderii acestui cont pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional. (2) Pentru disponibilităţile băneşti existente în contul de trezorerie 50.61, care va fi deschis pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Data de la care vărsarea cotelor se va face în contul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, precum şi detalii despre acest cont se vor publică pe site-ul celor două instituţii.  +  Articolul 11În ordinul de plată agenţii economici vor menţiona expres:"Reprezintă contribuţia/restanţa/penalităţi pentru Fondul cultural naţional de ..... %, aferentă/aferente lunii ........, anul ...., pentru veniturile realizate, în sumă de ....... lei".  +  Capitolul III Elaborarea şi execuţia bugetului fondului  +  Articolul 12 (1) În cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural naţional, cu atribuţii în asigurarea evidenţei colectării cotelor pe agenţi economici, urmărirea depunerii declaraţiei, precum şi corelarea sumelor cuprinse în declaraţii cu sumele virate. (2) Administraţia Fondului Cultural Naţional, prin compartimentul prevăzut la alin. (1), va colabora îndeaproape cu organismele şi instituţiile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, abilitate să realizeze controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, precum şi cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 13Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cultural naţional, întocmit de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se aprobă de către directorul acestei instituţii, cu acordul ordonatorului principal de credite ierarhic superior.  +  Articolul 14Contul de execuţie bugetară a Fondului cultural naţional se întocmeşte şi se raportează trimestrial şi anual la termenele transmise de Ministerul Culturii şi Cultelor (ca anexă la situaţia financiară întocmită de Administraţia Fondului Cultural Naţional).  +  Articolul 15Sumele încasate în cursul anului, conform art. 17 alin. (1) din ordonanţă, şi neconsumate până la sfârşitul exerciţiului financiar se reportează în anul următor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 16 (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei (RON), conform prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanţă. (2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei (RON), conform prevederilor art. 20 alin. (2) din ordonanţă. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 se efectuează de către reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz. (2) Administraţia Fondului Cultural Naţional va propune Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Finanţelor Publice un plan comun de acţiune pentru controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional.  +  Articolul 18Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Anexa ------la normele metodologice-----------------------
                                DECLARATIE LUNARĂ
            privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
                              pe luna ..... anul....
      Denumirea plătitorului .........................................
      Codul fiscal ...... numărul/data autorizaţiei/certificatului de
     înmatriculare.........
      Sediul/domiciliul: localitatea ........ str. ..... nr. ... bl. ...,
     sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......., codul poştal .......,
     telefon/fax .......
       Conturi bancare: Banca
       ........................ ...........................
       ........................ ...........................
       ........................ ...........................
      A. Obligaţia de plată, la Fondul cultural naţional
  Contribuţia lunară, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 Restanţe (lei) Dobanzi şi penalităţi, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 (lei) Total (lei)
  a) 5% Lei
  b) 5% Lei
  c) 2% Lei
  d) 40% Lei
  d^1) 20% Lei
  e) 3% Lei
  f) 2% Lei
  g) 2% Lei
  h) 2% Lei
  i) 1% Lei
  j) 1% Lei
  k) 10% Lei
  l) 10% Lei
  m) 10% Lei
  n) 3% Lei
  TOTAL: Lei
  B. Documentul de plată┌─────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. crt. │ Numărul documentului│Explicaţia plaţii (contribuţia │ Suma ││ │ de plată │ lunară, restante, penalităţi) │ (lei) │├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤└─────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────┘    Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar   că am examinat această, declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile   furnizate, o declar corectă şi completă.    Numele .......................    Prenumele.....................    Data .........................    Funcţia*) ....................    Semnătura şi ştampila ...........--------------    *) Director/Director general sau altă persoană autorizată.-------------