LEGE nr. 380 din 15 decembrie 2005bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 19 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2006.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se stabileşte la venituri în sumă de 19.637,7 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 19.180,6 milioane lei, cu un excedent de 457,1 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, astfel cum este prevăzut la art. 12. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03. (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Capitolul II Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat  +  Articolul 3Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 sunt în sumă de 19.637,7 milioane lei şi se prezintă astfel:
             
      - milioane lei -
     
    VENITURI - TOTAL19.637,7
    din care:  
    Venituri curente19.284,0
    din acestea:  
      Contribuţii de asigurări19.134,7
      din care:  
      - contribuţiile angajatorilor13.479,6
    - contribuţiile asiguraţilor5.655,1
    Venituri nefiscale149,3
    Subvenţii353,7
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat  +  Articolul 4Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, în sumă de 19.180,6 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:
         
      - milioane lei -
     
    CHELTUIELI - TOTAL19.180,6
    din care:  
    1.Cheltuieli curente19.155,4
    din acestea:  
    a)cheltuieli de personal73,8
    b)bunuri şi servicii270,7
    c)dobânzi42,4
    d)transferuri între unităţi ale administraţiei publice64,5
    e)alte transferuri12,4
    f)asistenţă socială18.691,6
    2.Cheltuieli de capital21,2
    3.Rambursări de credite4,0
    din acestea:  
    - rambursări de credite externe4,0
   +  Articolul 5 (1) Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la data de 31 decembrie 2006. (2) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2007, începând cu luna ianuarie 2007. (3) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 instituţiile publice prevăzute la alin. (2) asigură plata premiului anual aferent anului 2005.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se stabilesc în sumă de 19.180,6 milioane lei, din care: 73,8 milioane lei cheltuieli de personal, 270,7 milioane lei bunuri şi servicii, 42,4 milioane lei dobânzi, 64,5 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 18.691,6 milioane lei asistenţă socială, 21,2 milioane lei cheltuieli de capital şi 4,0 milioane lei rambursări de credite. (2) În anul 2006, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă. (3) Din numărul total de 380.000 locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri. (4) În anul 2006 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin: a) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii. (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar. (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii. (8) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din prevederile bugetului pe anul 2007. (9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii. (10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (11) Biletele de odihnă şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept. (12) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.  +  Articolul 7Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 19.077,1 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială şi 103,5 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 8Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2006 sunt stabilite în sumă de 245,3 milioane lei, din care: 230,3 milioane lei pentru asigurări sociale de stat şi 15,0 milioane lei pentru asigurări pentru şomaj.
   +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  +  Articolul 9Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2006 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.  +  Articolul 10Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2006 sunt în sumă de 560,6 milioane lei, din care: contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 510,6 milioane lei şi alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 50 milioane lei.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2006 se stabilesc în sumă de 103,5 milioane lei, din care: 3,2 milioane lei cheltuieli de personal, 4,3 milioane lei bunuri şi servicii, 1,6 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 12,4 milioane lei alte transferuri, 78,2 milioane lei asistenţă socială şi 3,8 milioane lei cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 92,2 milioane lei. (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 11,3 milioane lei. (4) În anul 2006, pentru realizarea activităţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, unele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se realizează cu personal al Inspecţiei Muncii, în limita unui număr de până la 300 de posturi care vor fi finanţate din bugetul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 12Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte în sumă de 457,1 milioane lei.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj  +  Articolul 13 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 0,7 milioane lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale". (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 50,0 milioane lei. (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2006 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (5) este de 1,0 milioane lei.  +  Articolul 14Prevederile art. 5 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.  +  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 15 (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi cele necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 16 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Alte transferuri". (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 17În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie.  +  Articolul 18Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2006 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.  +  Articolul 19 (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2006, este de 323,1 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 este de 1.077 lei.  +  Articolul 20Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.077 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 538 lei.  +  Articolul 21 (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2006 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) pentru condiţii normale de muncă 30%; b) pentru condiţii deosebite de muncă 35%; c) pentru condiţii speciale de muncă 40%. (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.  +  Articolul 22În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2006 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori conform art. 26 din lege este de 2,5%; b) contribuţia individuală datorată conform art. 27 din lege este de 1%; c) contribuţia datorată conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 3,5%.  +  Articolul 23Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 24 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03 - 3/03 şi 1/04 - 3/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,GEORGE SABIN CUTAŞBucureşti, 15 decembrie 2005.Nr. 380.  +  Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anul 2006- SINTEZA -
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  0001 03 0002 2000 2003 01 2003 04 2103 01 2103 04 05 2900 03 3000 3003 07 3300 03 3303 3303 11 3603 50 4100 03 4200 4203 24 5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 02 51 51 01 51 01 16 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 71 01 30 6903 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 9903 VENITURI - TOTAL 1. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asigurati Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguratilor C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă DIVERSE VENITURI Alte venituri V. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond EXCEDENT/DEFICIT 19.637.704 19.283.960 19.134.719 13.479.605 12.976.969 502.636 5.655.113 5.430.066 217.047 8.000 149.240 50.000 50.000 50.000 99.240 67.715 67.715 31.525 31.525 353.744 353.744 353.744 353.744 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.077.068 19.055.716 70.577 54.160 40.482 1.200 1.600 5.735 400 280 243 3.900 170 150 16.417 11.033 1.346 3.769 269 266.456 22.675 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 8.445 6.563 215 215 519 307 212 991 991 613 369 244 113 127 11 234.629 11 300 230.324 3.994 42.376 2.187 2.187 40.189 40.189 62.945 62.945 62.945 18.613.362 17.061.016 1.552.346 1.268.068 284.278 17.313 17.313 17.313 4.764 279 7.092 5.178 4.039 4.039 4.039 4.039 17.061.016 284.278 270.026 270.026 860.664 200.323 400.761 230.324 170.437 103.522 99.665 3.220 2.479 1.970 40 15 180 7 37 180 50 741 498 61 170 12 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 50 773 773 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 11.341 11.341 457.114
   +  Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, titluri decheltuieli pe anul 2006
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 02 51 51 01 51 01 16 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 71 01 30 6903 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 30 6806 50 6806 50 03 6906 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 16 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6906 50 6906 50 03 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond Asigurari şi asistenţa sociala pentru accidente de munca şi boli profesionale CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.077.068 19.055.716 70.577 54.160 40.482 1.200 1.600 5.735 400 280 243 3.900 170 150 16.417 11.033 1.346 3.769 269 266.456 22.675 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 8.445 6.563 215 215 519 307 212 991 991 613 369 244 113 127 11 234.629 11 300 230.324 3.994 42.376 2.187 2.187 40.189 40.189 62.945 62.945 62.945 18.613.362 17.061.016 1.552.346 1.268.068 284.278 17.313 17.313 17.313 4.764 279 7.092 5.178 4.039 4.039 4.039 4.039 17.061.016 284.278 270.026 270.026 860.664 200.323 400.761 230.324 170.437 103.522 99.665 3.220 2.479 1.970 40 15 180 7 37 180 50 741 498 61 170 12 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 50 773 773 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 11.341 11.341 12.500 4.972 48 4.924 7.528 7.528 6.903 1.222 28 28 28 1.194 426 426 200 80 120 568 568 5.681 5.681 5.681 5.681 6.903 6.903 5.597 3.750 20 20 20 3.730 1.136 1.136 179 122 57 600 400 800 615 615 1.847 1.847 1.847 300 1.200 347 5.597 5.597
   +  Anexa 3/03/20/01MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATSINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielipe anul 2006
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 5003 01 10 20 30 51 51 01 51 01 16 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 81 5006 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 19.193.090 19.160.353 73.845 275.644 42.376 64.561 12.353 18.691.574 28.698 28.698 4.039 4.039 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 64.561 62.945 1.616 12.353 12.353 12.353 18.691.574 1.630.558 1.336.648 293.910 21.170 21.170 4.039 4.039 12.500 4.972 48 4.924 7.528 7.528
   +  Anexa 3/03/20/02MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafepe anul 2006(sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 20 30 51 57 70 71 79 81 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 6903 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.077.068 19.055.716 70.577 266.456 42.376 62.945 18.613.362 17.313 17.313 4.039 4.039 17.061.016 284.278 270.026 270.026 860.664 200.323 400.761 230.324 170.437 103.522 99.665 3.220 4.264 1.616 12.353 78.212 3.857 3.857 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 11.341 11.341
   +  Anexa 3/03/20/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafepe anul 2006(sumele alocate din credite externe)
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 20 70 71 6806 50 6806 50 03 6906 01 10 20 70 71 6906 50 6906 50 03 CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond Asigurari şi asistenţa sociala pentru accidente de munca şi boli profesionale CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 12.500 4.972 48 4.924 7.528 7.528 6.903 1.222 28 1.194 5.681 5.681 6.903 6.903 5.597 3.750 20 3.730 1.847 1.847 5.597 5.597
   +  Anexa 3/03/20/07MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articoleşi alineate, după caz, pe anul 2006(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5003 01 10 20 30 51 51 01 51 01 16 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 81 6800 03 6800 03 31 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 02 51 51 01 51 01 16 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 71 01 30 6903 05 6903 05 31 32 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 64.561 62.945 1.616 12.353 12.353 12.353 18.691.574 17.061.016 1.630.558 1.336.648 293.910 21.170 21.170 4.039 4.039 19.180.590 19.155.381 73.797 270.720 42.376 64.561 12.353 18.691.574 21.170 21.170 4.039 4.039 19.077.068 19.055.716 70.577 54.160 40.482 1.200 1.600 5.735 400 280 243 3.900 170 150 16.417 11.033 1.346 3.769 269 266.456 22.675 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 8.445 6.563 215 215 519 307 212 991 991 613 369 244 113 127 11 234.629 11 300 230.324 3.994 42.376 2.187 2.187 40.189 40.189 62.945 62.945 62.945 18.613.362 17.061.016 1.552.346 1.268.068 284.278 17.313 17.313 17.313 4.764 279 7.092 5.178 4.039 4.039 4.039 4.039 17.061.016 284.27 270.026 270.026 860.664 200.323 400.761 230.324 170.437 103.522 99.665 3.220 2.479 1.970 40 15 180 7 37 180 50 741 498 61 170 12 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 50 773 773 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 11.341 11.341
   +  Anexa 3/03/20/08Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi FamilieiNumărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazape anii 2005-2006(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)
                                                                                                  - mii lei -
  Numar maxim de posturi în anul 2005 Salariu mediu de baza în luna decembrie 2005 Modificarea numarului de posturi în anul 2006 faţa de anul 2005 Numar maxim de posturi în anul 2006 Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
  0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12 luni
  TOTAL: din care: 6803 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA - BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT din care: V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 1. Inalti functionari publici Secretar general Secretar general adjunct 2. Functii publice de conducere Director Director adjunct Sef serviciu Director executiv Director executiv adjunct Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel oras Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel comuna 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 3 Inspector superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Expert debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Inspector superior treapta 1 Inspector superior treapta 2 Inspector superior treapta 3 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Auditor principal treapta 2 Auditor principal treapta 3 Auditor asistent treapta 1 Auditor asistent treapta 3 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 3 Referent de specialitate asistent treapta 3 Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate superior treapta 3 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 3 Referent de specialitate asistent treapta 1 Referent de specialitate asistent treapta 2 Referent de specialitate asistent treapta 3 c. Clasa III - studii medii Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent asistent treapta 3 Referent debutant Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent principal treapta 3 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent debutant VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III Consilier juridic gradul IA Consilier juridic gradul I Consilier juridic gradul III Referent IA Referent I Referent II Referent III Referent IV Referent debutant Medic primar Medic specialist Secretar de redactie, tehnoredactor I Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Sora medicală principala Sora medicală Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist Biolog, biochimist, chimist, fizician Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social Infirmiera, agent D.D.D. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare Sofer autosanitara II Sofer autosanitara III Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Farmacist primar Farmacist specialist Asistent medical principal Asistent medical Profesor C.F.M.; principal Cercetator ştiinţific principal gradul II Cercetator ştiinţific principal gradul III Cercetator ştiinţific Asistent de cercetare stiintifica Asistent I Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II, economist, referent, inginer gradul I Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA Tehnician, merceolog, contabil, referent; I Tehnician, merceolog, contabil, referent; III Analist, programator, inginer de sistem IA Analist, programator, inginer de sistem debutant Operator, controlor date IV VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Secretar-dactilograf, dactilograf; IA Secretar-dactilograf, dactilograf; I Secretar-dactilograf, dactilograf; II Casier magaziner; I Casier magaziner; II Functionar arhivar; I Functionar arhivar; II Functionar arhivar; III Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II Sofer IA Sofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor calificat VI Muncitor necalificat 6903 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE din care: V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 1. Inalti functionari publici Director general executiv 2. Functii publice de conducere Director 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 3 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 3 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 2 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Inspector superior treapta 1 Inspector superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 3 Inspector debutant Consilier juridic debutant c. Clasa III - studii medii Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 3 Referent superior treapta 1 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Referent, inspector, revizor contabil; debutant Referent IA Medic specialist VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Sofer IA 5.948 5.792 3.166 2 1 1 363 9 2 19 42 85 178 28 2.801 1.304 40 5 7 4 1 4 2 3 11 5 2 1 2 1 1 1 4 6 2 11 2 13 1 2 5 4 4 2 2 1 1 3 180 69 30 2 4 3 10 18 5 8 11 6 20 2 105 80 28 24 5 5 3 2 23 1 12 38 39 243 4 17 89 4 15 4 23 6 5 3 2 1 1 1 91 4 1 2 1 19 17 8 12 8 6 2 2 9 1.406 40 16 1 11 5 2 622 277 153 160 27 14 10 7 60 1 2.415 719 4 2 2 4 1 1 1 2 94 40 28 20 13 897 156 50 1 1 82 57 1 16 14 2 3 1 18 31 1 1 24 12 16 3 1 31 28 1 4 6 3 6 1 2 6 4 1 1 2 211 1 12 13 22 11 28 3 7 32 8 3 1 3 7 52 5 3 156 92 1 1 2 2 89 86 4 2 6 1 1 2 1 2 2 1 1 14 4 6 1 1 12 5 2 3 1 2 8 4 3 1 1 1 62 58 1 2 1 2 2 3,03 2,67 1,41 1,41 1,41 1,32 1,32 1,32 1,18 1,41 1,23 1,11 1,11 1,41 1,41 0,90 0,83 1,00 0,90 0,83 1,00 0,90 0,83 1,00 0,70 0,65 0,75 0,70 0,65 0,70 0,65 0,75 0,70 0,65 0,48 0,48 0,48 0,48 1,97 1,27 1,13 1,32 1,18 1,07 1,32 1,32 1,18 1,07 1,32 1,18 1,07 0,96 0,86 0,80 0,96 0,80 0,96 0,86 0,80 0,96 0,86 0,80 0,72 0,67 0,62 0,72 0,62 0,72 0,67 0,62 0,72 0,67 0,62 0,48 0,48 0,48 1,32 1,18 1,07 0,96 0,86 0,80 0,72 0,62 1,14 0,77 0,57 0,43 1,13 0,92 0,82 0,76 0,74 0,57 0,47 0,45 0,43 0,74 0,64 0,57 0,51 0,42 0,41 0,72 0,62 0,55 0,51 0,48 0,46 0,45 0,44 0,42 0,41 1,19 1,04 0,94 0,85 0,76 1,04 0,85 0,69 1,19 1,04 0,85 0,61 0,53 0,49 0,43 0,41 0,37 1,22 0,87 0,68 0,96 0,78 0,71 0,37 0,59 0,49 0,81 0,62 1,17 0,67 0,39 0,39 0,44 0,39 1,45 1,13 0,81 0,72 1,22 0,97 0,90 0,80 0,70 1,44 1,24 0,98 0,77 0,61 0,69 0,54 0,50 0,41 0,86 0,39 0,39 0,50 0,44 0,40 0,47 0,43 0,46 0,43 0,39 0,38 0,38 0,62 0,51 0,51 0,49 0,45 0,43 0,38 0,38 3,03 1,41 1,41 1,23 1,11 1,11 0,83 1,00 0,83 0,83 0,65 0,65 0,70 1,32 1,18 1,07 1,32 1,07 0,96 0,80 0,96 0,86 0,80 0,96 0,62 0,62 0,48 0,48 0,57 0,47 0,72 1,19 0,94 0,76 0,39 0,61 0,87 0,62 -1.611 -1.611 9 9 -3 -2 1 1 1 2 1 -1 3 -2 -1 1 -1 -8 2 3 1 -1 -1 -3 -2 8 2 -2 1 -1 1 -2 1 -2 -1 5 1 -10 3 -1 -7 1 3 1 1 1 -1 1 -2 1 1 -1 1 12 -1 1 -1 -11 2 3 1 -2 -1 -1 -2 23 1 -1.612 -716 -3 -1 6 3 -1 2 1 -2 -5 -11 -2 -4 -3 -895 2 -1 1 23 -3 1 1 -1 3 -1 1 1 -1 4 5 -8 -3 1 -1 17 -16 -2 -4 2 -3 2 -1 -2 2 -8 -1 -5 -5 1 2 -3 1 2 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -2 3 -1 1 -1 -1 2 2 -1 -2 1 -1 -1 1 2 1 -2 4.337 4.181 3.175 2 1 1 363 9 2 19 42 85 178 28 2.810 1.301 38 6 8 4 1 4 2 4 13 5 2 1 2 1 1 1 5 5 2 14 2 13 1 2 5 4 2 1 2 1 2 2 172 71 33 1 1 4 2 10 15 3 16 11 8 18 3 104 80 29 22 6 3 2 2 28 1 12 38 40 233 7 16 82 5 18 5 23 6 5 3 3 1 1 2 91 3 2 1 20 17 9 11 8 6 3 2 9 1.418 40 15 1 11 6 1 611 279 156 161 25 13 9 5 83 2 803 3 1 1 8 7 1 2 1 1 89 29 26 16 10 2 158 49 1 1 83 80 1 13 15 1 1 3 4 17 32 2 28 17 8 1 48 12 1 4 4 3 2 1 4 6 1 3 2 203 12 8 17 11 28 3 8 34 5 3 1 3 8 54 5 1 2 156 91 1 1 2 2 88 86 4 2 5 2 1 1 1 2 2 1 1 12 4 9 1 1 11 4 4 5 1 1 8 2 1 2 1 1 63 58 2 1 1 1 2 2 42.452 40.482 31.458 68 36 32 5.735 152 34 321 665 1.346 2.820 396 25.654 14.087 643 89 107 53 17 68 22 40 156 54 20 12 22 10 12 8 39 45 17 109 17 101 9 17 39 23 12 6 12 24 30 27 2.724 1.005 424 16 16 57 26 158 212 39 184 114 77 207 29 1.198 826 278 253 62 29 17 16 208 9 89 328 322 1.734 60 129 610 29 104 29 364 85 64 35 31 10 9 15 899 41 18 5 271 188 89 100 71 41 17 11 46 10.668 355 115 7 67 30 5 5.279 2.076 1.030 985 144 72 49 26 418 10 7.960 43 12 11 82 64 12 17 14 12 651 184 153 83 49 9 2.313 512 8 12 777 682 4 92 88 10 7 42 32 80 150 11 487 231 78 15 518 115 8 69 60 35 18 7 33 39 6 15 9 1.065 63 38 96 57 155 15 37 155 23 22 6 18 47 292 26 5 9 1.970 1.080 36 36 34 34 1.010 997 68 30 67 27 10 12 10 20 16 8 8 190 57 116 13 12 106 46 41 48 12 7 60 12 6 12 7 6 875 828 23 9 5 10 15 15
   +  Anexa 3/03/20/09
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      BUGETUL
            pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
                    articole şi alineate, după caz, pe anul 2006
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                            ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │─────────────── │ 12.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.924││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528││6806 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 6.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 28││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 28││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.194││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 426││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 426││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 200││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 80││ 20 06 02 │Deplasari în strainatate │ 120││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 568││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 568││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681││ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 5.681││6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei│ ││ │sociale │ 6.903││6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903││6906 │Asigurari şi asistenţa sociala pentru accidente de │ ││ │munca şi boli profesionale │ 5.597││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 20││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.730││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.136││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.136││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 179││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 122││ 20 06 02 │Deplasari în strainatate │ 57││ 20 12 │Consultanţă şi expertiza │ 600││ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400││ 20 16 │Studii şi cercetari │ 800││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 615││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 615││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.847││ 71 01 02 │Masini, echipamente şi mijloace de transport │ 300││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.200││ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 347││6906 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei│ ││ │sociale │ 5.597││6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/03/20/125    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI                    PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII ŞI                                       SURSE DE FINANTARE
    - mii lei -
     
    EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    I - credite de angajamentTOTALCHELTUIELI EFECTUATECHELTUIELI PRELIMINATE  
    PROGRAMESTIMĂRI
    II - credite bugetare   până laîn2006  
     
    CAPITOL/GRUPA/SURSA   31.12.20042005   200720082009anii
      ulteriori
     
     
    012=3+...+93456789
     
     
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
     
     
    1. Total surse deI253.528127.17831.42128.69823.59121.00521.635  
    finanţareII253.528127.17831.42128.69823.59121.00521.635  
    1.1 Surse propriiI                
      II                
    1.2 Credite int.I                
      II                
    1.3 Credite ext.I95.22374.62311.7637.5281.309      
      II95.22374.62311.7637.5281.309      
    1.4 Buget de asig.I                
    pt. şomajII                
    1.5 Alte surseI158.30552.55519.65821.17022.28221.00521.635  
      II158.30552.55519.65821.17022.28221.00521.635  
    Capitol: 68.03 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse deI230.849127.17826.14022.99419.42817.29517.814  
    finanţareII230.849127.17826.14022.99419.42817.29517.814  
    1.1 Surse propriiI                
      II                
    1.2 Credite int.I                
      II                
    1.3 Credite ext.I91.19474.62310.0635.681827      
      II91.19474.62310.0635.681827      
    1.4 Buget de asig.I                
    pt. şomajII                
    1.5 Alte surseI139.65552.55516.07717.31318.60117.29517.814  
      II139.65552.55516.07717.31318.60117.29517.814  
    Capitol: 69.03 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse deI22.679   5.2815.7044.1633.7103.821  
    finanţareII22.679   5.2815.7044.1633.7103.821  
    1.1 Surse propriiI                
      II                
    1.2 Credite int.I                
      II                
    1.3 Credite ext.I4.029   1.7001.847482      
      II4.029   1.7001.847482      
    1.4 Buget de asig.I                
    pt. şomajII                
    1.5 Alte surseI18.650   3.5813.8573.6813.7103.821  
      II18.650   3.5813.8573.6813.7103.821
      Programul s─a obţinut din centralizarea a 8 fise.    Notă:    Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.
   +  Anexa 3/03/20/126    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001b CNPAS                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)31.125  
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)13.377  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)42.154  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până laCHELTUIELI PRELIMINATE înEŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAMESTIMĂRI
        31.12.200420052006  
    200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I86.65631.12513.3777.37112.36111.03211.390  
    II86.65631.12513.3777.37112.36111.03211.390  
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I                
    II                
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. pt. şomajI                
    II                
    1.5 Alte surseI86.65631.12513.3777.37112.36111.03211.390  
    II86.65631.12513.3777.37112.36111.03211.390  
    2. Proiecţia cost.  de funcţionare şi  de întreţinere  după PIF  (preliminări)
      Notă:    Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii. MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03 - 0001bBM CP                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comuna
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)96.053  
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)11.763  
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)7.940  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I- Credite de angajament
      II- Credite bugetare
    - mii lei -
                         
               
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
      200720082009anii ulteriori
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I II115.756 115.75696.053  96.05311.763 11.7636.931 6.9311.009 1.009      
    1.1Surse propriiI                
      II                
    1.2Credite int.I                
      II                
    1.3Credite ext.I91.19474.62310.0635.681827      
      II91.19474.62310.0635.681827      
    1.4 Buget de asigI                
    pt. şomajII                
    1.5Alte surseI24.56221.4301.7001.250182      
      II24.56221.4301.7001.250182      
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001c                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezebalitate si fezabilitate    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)1.000  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 [mii lei)4.195  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001 RKCNPAS                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     e) alte cheltuieli asimilate investitiilor    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)2.928  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I -Credite de angajament
    II -Credite bugetare
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001a CNPAS                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     a) achizitii de imobile    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATEGENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI  
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)20.314  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.69.03.001                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
             
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)3.581  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)12.429  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I -Credite de angajament
    II -Credite bugetare
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.69.03.002 b BM                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATEGENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)1.700  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)3.115  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
  Notă:Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.69.03.003                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     a) achizitii de imobile    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)1.854  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
   +  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                    pe anul 2006
                                     ─ SINTEZA ─
                                                                    ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 2.232.114││0002 │I. VENITURI CURENTE │ 2.152.114││2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 2.107.488││2004 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 1.538.684││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de angajatori │ 1.538.684││2104 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 568.803││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de asigurati │ 568.803││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 44.625││3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 37.072││3104 │Venituri din dobanzi │ 37.072││ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 37.072││3600 04 │C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.553││3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.553││ 50 │Alte venituri │ 7.553││4004 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ ││ │ACORDATE │ 80.000││4004 03 │Încasări din rambursarea imprumuturilor │ ││ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ ││ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 80.000││5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 68.226││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250││ 40 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ ││ │profesionala a angajatilor │ 3.000││ 40 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282││ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282││ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat │ 277.032││ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporara a │ ││ │forţei de muncă │ 69.102││ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 59.999││ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat reprezentand asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 149││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 55 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ ││ │(către organizaţii internationale) │ 424││ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ ││ │internationale │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.451.727││ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 253.808││ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 2.790││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 61.049││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ ││ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.739.339││6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.391││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180││6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.233.657││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.941││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││6504 │INVATAMANT │ 41.558││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.765││ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202││ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38││ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60││ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216││ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6││ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100││ 10 01 08 │Fond de premii │ 118││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14││ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11││ 10 03 │Contribuţii │ 564││ 10 03 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 387││ 10 03 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 45││ 10 03 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 123││ 10 03 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25.167││ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 24.178││ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66││ 20 01 02 │Materiale pentru curăţenie │ 24││ 20 01 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 1.011││ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 108││ 20 01 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 120││ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220││ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383││ 20 01 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter functional │ 19.353││ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi functionare │ 2.893││ 20 02 │Reparatii curente │ 283││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424││ 20 05 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 30││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30││ 20 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 71││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 181││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000││ 40 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ ││ │profesionala a angajatilor │ 3.000││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 3.536││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 746││ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 2.790││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.526││ 71 01 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 340││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ ││ │corporale │ 160││ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ ││ │capitale) │ 7.026││6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883││ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 10.883││6504 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 30.675││6804 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.697.781││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 53.468││ 10 01 01 │Salarii de baza │ 35.529││ 10 01 02 │Salarii de merit │ 915││ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.100││ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.571││ 10 01 06 │Alte sporuri │ 253││ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 200││ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302││ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ ││ │afara unităţii │ 1.816││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 123││ 10 01 30 │Alte drepturi salariate în bani │ 1.659││ 10 03 │Contribuţii │ 16.598││ 10 03 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 11.000││ 10 03 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.350││ 10 03 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 3.748││ 10 03 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.224││ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 15.819││ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550││ 20 01 02 │Materiale pentru curăţenie │ 96││ 20 01 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 1.950││ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 206││ 20 01 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 802││ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.300││ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ ││ │internet │ 2.200││ 20 01 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter functional │ 3.311││ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi functionare │ 4.404││ 20 02 │Reparatii curente │ 530││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.049││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 800││ 20 06 02 │Deplasari în strainatate │ 249││ 20 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 128││ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 19.663││ 20 30 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 15.040││ 20 30 09 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 100││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.523││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631││ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ ││ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180││ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180││ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat │ 277.032││ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 59.999││ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat reprezentand asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 149││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.230.121││ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 34.992││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 8.618││ 71 01 01 │Constructii │ 6.660││ 71 01 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 85││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ ││ │corporale │ 1.873││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.941││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941││ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ ││ │de ordonatorii de credite │ 9.941││6804 07 │Asigurari pentru şomaj │ 1.195.129││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 34.992││6804 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ ││ │şi asistentei sociale │ 467.660││6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 15.040││6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620││8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789││8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCA │ 349.789││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.835││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.835││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250││ 40 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102││ 51 01 │Transferuri curente │ 69.102││ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporara a │ ││ │forţei de muncă │ 69.102││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 55 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ ││ │(către organizaţii internationale) │ 424││ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ ││ │internationale │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 218.070││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 218.070││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 51.108││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj │ 50.000││ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ ││ │guvernamentale şi administrate prin agentii │ ││ │de credit │ 1.108││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 349.789││ 04 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 80.187││8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de muncă │ 218.070││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 51.532││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 142.986│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                         SINTEZA
                        cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, paragrafe,
                                 titluri de cheltuieli pe anul 2006
                                                                     ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 68.226││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250││ 40 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ ││ │profesionala a angajatilor │ 3.000││ 40 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282││ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282││ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat │ 277.032││ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporara a │ ││ │forţei de muncă │ 69.102││ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 59.999││ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat reprezentand asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 149││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 55 02 │B. Transferuri curente în strainatate către │ ││ │organizaţii internationale) │ 424││ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ ││ │internationale │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.451.727││ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 253.808││ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 2.790││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 61.049││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL─CULTURALE │ 1.739.339││6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.713.254││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.391││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180││6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.233.657││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.941││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││6504 │INVATAMANT │ 41.558││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.032││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.765││ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202││ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38││ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60││ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216││ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6││ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100││ 10 01 08 │Fond de premii │ 118││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14││ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11││ 10 03 │Contribuţii │ 564││ 10 03 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 387││ 10 03 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 45││ 10 03 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 123││ 10 03 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25.167││ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 24.178││ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66││ 20 01 02 │Materiale pentru curăţenie │ 24││ 20 01 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 1.011││ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 108││ 20 01 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 120││ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220││ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383││ 20 01 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter functional │ 19.353││ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi functionare │ 2.893││ 20 02 │Reparatii curente │ 283││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424││ 20 05 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 30││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 30││ 20 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 71││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 181││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000││ 40 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ ││ │profesionala a angajatilor │ 3.000││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 3.536││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 746││ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 2.790││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.526││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.526││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.526││ 71 01 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 340││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte │ ││ │active corporale │ 160││ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ ││ │capitale) │ 7.026││6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 10.883││ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 10.883││6504 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 30.675││6804 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.697.781││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.679.222││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 53.468││ 10 01 01 │Salarii de baza │ 35.529││ 10 01 02 │Salarii de merit │ 915││ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 2.100││ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.571││ 10 01 06 │Alte sporuri │ 253││ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 200││ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302││ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ ││ │afara unităţii │ 1.816││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 123││ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.659││ 10 03 │Contribuţii │ 16.598││ 10 03 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 11.000││ 10 03 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.350││ 10 03 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 3.748││ 10 03 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.224││ 20 01 │Bunuri şi servicii │ 15.819││ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550││ 20 01 02 │Materiale pentru curăţenie │ 96││ 20 01 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 1.950││ 20 01 04 │Apa, canal şi salubritate │ 206││ 20 01 05 │Carburanti şi lubrifianti │ 802││ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.300││ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.200││ 20 01 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter functional │ 3.311││ 20 01 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi functionare │ 4.404││ 20 02 │Reparatii curente │ 530││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.049││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 800││ 20 06 02 │Deplasari în strainatate │ 249││ 20 11 │Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 128││ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 19.663││ 20 30 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 15.040││ 20 30 09 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 100││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.523││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631││ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ ││ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180││ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180││ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat │ 277.032││ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 59.999││ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat reprezentand asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 149││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.230.121││ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 34.992││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.618││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.618││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 8.618││ 71 01 01 │Constructii │ 6.660││ 71 01 02 │Masini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 85││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ ││ │corporale │ 1.873││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.941││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941││ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ ││ │de ordonatorii de credite │ 9.941││6804 07 │Asigurari pentru şomaj │ 1.195.129││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 34.992││6804 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ ││ │şi asistentei sociale │ 467.660││6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 15.040││6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 452.620││8000 04 │Partea a V─a ACTIUNI ECONOMICE │ 349.789││8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCA │ 349.789││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 298.681││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.835││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.835││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250││ 40 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 69.102││ 51 01 │Transferuri curente │ 69.102││ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporara a │ ││ │forţei de muncă │ 69.102││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 55 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ ││ │(către organizaţii internationale) │ 424││ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ ││ │internationale │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 218.070││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 218.070││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 51.108││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor │ ││ │pentru şomaj │ 50.000││ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile │ ││ │guvernamentale şi administrate prin agentii │ ││ │de credit │ 1.108││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 349.789││ 04 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 80.187││8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de muncă │ 218.070││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 51.532││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │─────────────── │ 19.886││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.988││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.943││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943││6806 │ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 7.102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29││ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 29││ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 29││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.147││ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 653││ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 653││ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 369││ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 295││ 20 06 02 │Deplasari în strainatate │ 74││ 20 12 │Consultanţă şi expertiza │ 425││ 20 13 │Pregatire profesionala │ 550││ 20 16 │Studii şi cercetari │ 212││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 938││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 938││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926││ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.926││ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active │ ││ │corporale │ 589││ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ ││ │capitale) │ 3.337││6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor │ ││ │şi asistentei sociale │ 7.102││6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102││8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCA │ 2.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.841││ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.841││ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.841││8006 02 │Acţiuni generale de muncă │ 2.841││8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.943││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943││8706 50 │Alte acţiuni economice │ 9.943│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/04/20/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                    SINTEZA
               fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2006
                                                                  ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2006 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ │───────────── │ 2.109.014││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.017.952││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.424││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.214││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.451.727││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.070││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20.070││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70.992││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 2.089.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 68.226││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631││ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250││ 40 09 │Plati către angajatori pentru formarea │ ││ │profesionala a angajatilor │ 3.000││ 40 19 │Plati pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ ││ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 406.282││ 51 01 │Transferuri curente │ 406.282││ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat │ 277.032││ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finantarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporara a │ ││ │forţei de muncă │ 69.102││ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 59.999││ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurarilor sociale de │ ││ │stat reprezentand asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 149││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424││ 55 02 │B. Transferuri curente în strainatate │ ││ │(către organizaţii internationale) │ 424││ 55 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ ││ │internationale │ 424││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA │ 1.451.727││ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.195.129││ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598││ 57 02 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 253.808││ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 2.790││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 61.049││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108││ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │─────────────── │ 19.886││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.988││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.943││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/04/20/02MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafepe anul 2006(sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru şomaj)
                                                                        - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5004 01 10 20 30 40 51 55 57 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 20 40 57 70 71 6504 07 01 6504 50 6804 01 10 20 30 51 57 70 71 79 81 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 01 20 40 51 55 57 79 80 8004 02 04 8004 02 05 30 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă 2.089.128 2.011.935 72.395 68.226 3.631 9.250 406.282 424 1.451.727 16.144 16.144 61.049 51.108 9.941 1.739.339 1.713.254 72.395 63.391 3.631 3.000 337.180 1.233.657 16.144 16.144 9.941 9.941 41.558 34.032 2.329 25.167 3.000 3.536 7.526 7.526 10.883 10.883 30.675 1.697.781 1.679.222 70.066 38.224 3.631 337.180 1.230.121 8.618 8.618 9.941 9.941 1.195.129 34.992 34.992 467.660 15.040 452.620 349.789 349.789 298.681 4.835 6.250 69.102 424 218.070 51.108 51.108 349.789 80.187 218.070 51.532
   +  Anexa 3/04/20/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafepe anul 2006(sumele alocate din credite externe)
                                                                       - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 20 70 71 6806 50 6806 50 03 8006 01 20 8006 02 8706 79 80 8706 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 19.886 6.017 29 5.988 3.926 3.926 9.943 9.943 7.102 3.176 29 3.147 3.926 3.926 7.102 7.102 2.841 2.841 2.841 2.841 9.943 9.943 9.943 9.943
   +  Anexa 3/04/20/07MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate pe anul 2006(sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj)
                                                                        - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5004 01 10 20 30 40 40 09 40 19 51 51 01 51 01 17 51 01 18 51 01 19 51 01 20 55 55 02 55 02 01 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 20 30 20 30 30 40 40 09 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6504 07 01 6504 50 6804 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 30 20 30 06 20 30 09 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 17 51 01 19 51 01 20 57 57 01 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 79 81 81 01 81 01 01 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 01 20 20 30 20 30 30 40 40 19 51 51 01 51 01 18 55 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 79 80 80 04 80 09 8004 02 04 8004 02 05 30 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă 2.089.128 2.011.935 72.395 68.226 3.631 9.250 3.000 6.250 406.282 406.282 277.032 69.102 59.999 149 424 424 424 1.451.727 1.195.129 256.598 253.808 2.790 16.144 16.144 61.049 51.108 9.941 1.739.339 1.713.254 72.395 63.391 3.631 3.000 337.180 1.233.657 16.144 16.144 9.941 9.941 41.558 34.032 2.329 1.765 1.202 38 60 216 6 100 118 14 11 564 387 45 123 9 25.167 24.178 66 24 1.011 108 120 220 383 19.353 2.893 283 424 100 324 30 30 71 181 181 3.000 3.000 3.536 3.536 746 2.790 7.526 7.526 7.526 340 160 7.026 10.883 10.883 30.675 1.697.781 1.679.222 70.066 53.468 35.529 915 2.100 5.571 253 200 5.302 1.816 123 1.659 16.598 11.000 1.350 3.748 500 38.224 15.819 550 96 1.950 206 802 2.300 2.200 3.311 4.404 530 735 735 1.049 800 249 128 300 19.663 15.040 100 4.523 3.631 3.631 3.631 337.180 337.180 277.032 59.999 149 1.230.121 1.195.129 34.992 34.992 8.618 8.618 8.618 6.660 85 1.873 9.941 9.941 9.941 9.941 1.195.129 34.992 34.992 467.660 15.040 452.620 349.789 349.789 298.681 4.835 4.835 4.835 6.250 6.250 69.102 69.102 69.102 424 424 424 218.070 218.070 218.070 51.108 51.108 50.000 1.108 349.789 80.187 218.070 51.532
   +  Anexa 3/04/20/08Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi FamilieiNumărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazape anii 2005 - 2006(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)
    - mii lei -
      Număr maxim de posturi în anul 2005Salariu mediu de baza în luna decembrie 2005Modificarea numărului de posturi în anul 2006 faţă de anul 2005Număr maxim de posturi în anul 2006Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
    01234=1+35=2*4*12 luni
    TOTAL:3.464   113.47536.732
    din care:          
    6504 ÎNVĂŢĂMÂNT - ŞOMAJ115     1151.202
    din care:          
    V. A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)98     981.048
    2. Funcţii publice de conducere10     10158
    Director executiv51,32   579
    Director executiv adjunct51,32   579
    3. Funcţii publice de execuţie88     88890
    a. Clasa I - studii superioare76     76765
    Consilier superior treapta 1161,32-97111
    Consilier superior treapta 291,18-3685
    Consilier superior treapta 361,07   677
    Inspector superior treapta 211,18   114
    Consilier principal treapta 120,96   223
    Consilier principal treapta 2   0,861110
    Consilier principal treapta 310,80-1    
    Expert principal treapta 150,96   558
    Inspector principal treapta 150,96-2335
    Inspector principal treapta 210,86   110
    inspector principal treapta 320,803548
    Expert asistent treapta 110,72   19
    Expert asistent treapta 350,622752
    Inspector asistent treapta 110,72   19
    Inspector asistent treapta 230,67   324
    Inspector asistent treapta 3180,62927201
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată8     891
    Referent de specialitate superior treapta 131,13   341
    Referent de specialitate superior treapta 210,92   111
    Referent de specialitate superior treapta 340,82   439
    c. Clasa III - studii medii4     433
    Referent superior treapta 130,72   326
    Referent superior treapta 210,62   17
    VII. Personal cu contract de muncă          
    a) Personal de specialitate11     11109
    Consilier, expert inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA90,86   993
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul          
    IV, economist, referent, inginer gradul III20,69   217
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupa funcţii comune6     645
    Şofer II60,62   645
    6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ŞOMAJ3.349   113.36035.529
    din care:          
    V. A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)3.275   163.29135.095
    1. Înalţi funcţionari publici1     146
    Director general executiv13,87   146
    2. Funcţii publice de conducere369     3695.870
    Director91,41   9152
    Şef serviciu141,41   14237
    Director executiv421,32   42665
    Director executiv adjunct841,32   841.331
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş881,32   881.394
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel comună1321,32   1322.091
    3. Funcţii publice de execuţie2.905   162.92129.179
    a. Clasa I - studii superioare1.461   121.47317.597
    Consilier superior treapta 1231,41528474
    Consilier superior treapta 241,23   459
    Consilier superior treapta 391,11   9120
    Consilier juridic superior treapta 111,41   117
    Consilier principal treapta 121,00   224
    Expert principal treapta 1151,00   15180
    Expert principal treapta 210,90   111
    Expert principal treapta 310,83   110
    Inspector principal treapta 1101,00   10120
    Inspector principal treapta 240,90   443
    Inspector principal treapta 320,83   220
    Consilier juridic principal treapta 111,00   112
    Consilier juridic principal treapta 210,90   111
    Expert asistent treapta 110,75   19
    Expert asistent treapta 210,70   18
    Expert asistent treapta 340,65   431
    Inspector asistent treapta 150,75   545
    Inspector asistent treapta 210,70   18
    Inspector asistent treapta 3220,65   22172
    Consilier juridic asistent treapta 110,75   19
    Consilier juridic asistent treapta 250,70   542
    Inspector debutant120,48   1269
    Consilier juridic debutant10,48   16
    Auditor superior treapta 211,56   119
    Auditor principal treapta 310,82   110
    Consilier superior treapta 13011,3243054.831
    Consilier superior treapta 22191,18   2193.101
    Consilier superior treapta 3761,07   76976
    Expert superior treapta 1   1,321116
    Expert superior treapta 311,07   113
    Consilier juridic superior treapta 191,32   9143
    Consilier juridic superior treapta 251,18   571
    Consilier juridic superior treapta 351,07   564
    Consilier principal treapta 150,96   558
    Consilier principal treapta 240,86   441
    Consilier principal treapta 340,80   438
    Expert principal treapta 1430,96   43495
    Expert principal treapta 2100,86   10103
    Expert principal treapta 3130,80   13125
    Inspector principal treapta 11200,9611211.394
    Inspector principal treapta 21000,86   1001.032
    Inspector principal treapta 3290,80   29278
    Consilier juridic principal treapta 1180,96   18207
    Consilier juridic principal treapta 290,86   993
    Consilier juridic principal treapta 360,80   658
    Consilier asistent treapta 320,62   215
    Expert asistent treapta 130,72   326
    Expert asistent treapta 250,67   540
    Expert asistent treapta 3360,62   36268
    Inspector asistent treapta 1240,72125216
    Inspector asistent treapta 2150,67   15121
    Inspector asistent treapta 31390,62   1391.034
    Consilier juridic asistent treapta 130,72   326
    Consilier juridic asistent treapta 230,67   324
    Consilier juridic asistent treapta 3380,62   38283
    Expert debutant90,48   952
    Inspector debutant230,48   23132
    Consilier juridic debutant40,48   423
    Auditor superior treapta 141,32   463
    Auditor superior treapta 2151,18   15212
    Auditor superior treapta 3231,07   23295
    Auditor principal treapta 170,96   781
    Auditor principal treapta 210,86   110
    Auditor principal treapta 310,80   110
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată169     1691.923
    Referent de specialitate superior treapta 141,14   455
    Referent de specialitate principal treapta 110,77   19
    Referent de specialitate asistent treapta 320,43   210
    Referent de specialitate superior treapta 1731,13   73990
    Referent de specialitate superior treapta 2400,92   40442
    Referent de specialitate superior treapta 3150,82   15148
    Referent de specialitate principal treapta 1150,76   15137
    Referent de specialitate principal treapta 270,74   762
    Referent de specialitate principal treapta 340,57   427
    Referent de specialitate asistent treapta 140,47   423
    Referent de specialitate asistent treapta 340,43   421
    c. Clasa III - studii medii1.275   41.2799.659
    Referent superior treapta 1190,74   19169
    Referent superior treapta 220,64   215
    Referent superior treapta 310,57   17
    Referent principal treapta 150,51   531
    Referent principal treapta 220,48   212
    Referent principal treapta 340,47   423
    Referent asistent treapta 120,45   211
    Referent asistent treapta 310,42   15
    Referent debutant40,41   420
    Referent superior treapta 16060,72   6065.236
    Referent superior treapta 22510,62   2511.867
    Referent superior treapta 3880,55   88581
    Referent principal treapta 11320,512134820
    Referent principal treapta 2640,48   64369
    Referent principal treapta 3130,46   1372
    Referent asistent treapta 140,452632
    Referent asistent treapta 2150,44   1579
    Referent asistent treapta 3570,42   57287
    Referent debutant50,41   525
    VII. Personal cu contract de muncă          
    a) Personal de specialitate10     1086
    Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA11,19   114
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II30,94   334
    Referent IA20,61   215
    Referent I20,53   213
    Referent III10,431210
    Referent IV10,40-1    
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupă funcţii comune64   -559348
    Stenodactilograf I40,45   422
    Stenodactilograf II10,41   15
    Administrator I20,54   213
    Casier magaziner; I30,47   317
    Funcţionar arhivar; I90,46   950
    Funcţionar arhivar; II10,43   15
    Şofer IA20,62   215
    Şofer II240,51   24147
    Muncitor calificat I40,51   424
    Muncitor calificat II50,49   529
    Muncitor calificat III40,45   422
    Muncitor calificat IV50,38-5  
   +  Anexa 3/04/20/09MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate pe anul 2006(sumele alocate din credite externe)
                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 16 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 6806 50 6806 50 03 8006 01 20 20 30 20 30 30 8006 02 8706 79 80 8706 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 19.886 6.017 29 5.988 3.926 3.926 9.943 9.943 7.102 3.176 29 29 29 3.147 653 653 369 295 74 425 550 212 938 938 3.926 3.926 3.926 589 3.337 7.102 7.102 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 9.943 9.943 9.943 9.943
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
   +  Anexa 3/04/20/118 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII ŞI SURSE DE FINANTARE
     
    - mii lei -
                       
     
    I - credite de angajament   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
     
    II - credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA   PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
     
          200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
    1. Total surse de finanţareI136.64855.74721.78120.07019.24712.2047.399200
    II136.64855.74721.78120.07019.24712.2047.399200
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I75.94811.74415.05516.14413.20212.2047.399200
    II75.94811.74415.05516.14413.20212.2047.399200
    1.3 Credite ext.I60.70044.0036.7263.9266.045      
    II60.70044.0036.7263.9266.045      
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
     
    Capitol: 65.04 - - ÎNVĂŢĂMÂNT (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse de finanţareI18.7992.6737.1007.526500500500  
    II18.7992.6737.1007.526500500500  
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I18.7992.6737.1007.526500500500  
    II18.7992.6737.1007.526500500500  
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
    Capitol: 68.04 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse de finanţareI117.84953.07414.68112.54418.74711.7046.899200
    II117.84953.07414.68112.54418.74711.7046.899200
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I57.1499.0717.9558.61812.70211.7046.899200
    II57.1499.0717.9558.61812.70211.7046.899200
    1.3 Credite ext.I60.70044.0036.7263.9266.045      
    II60.70044.0036.7263.9266.045      
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
  Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fişe.Notă: Credite Interne - Buget asigurări pentru şomajMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 65.04 -- INVATAMINTCod 20.65.04.0001b INV
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)2.673  
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)7.100  
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)2.000  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I- Credite de angajament
      II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
     
    012=3+..+93456789
     
    1. Total surse de finanţare din care:I11.7732.6737.100500500500500  
    II11.7732.6737.100500500500500  
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I11.7732.6737.100500500500500  
    II11.7732.6737.100500500500500  
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
                       
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 65.04 -- INVATAMINTCod 20.65.04.0002 RK
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e) alte cheltuieli asimilate investitiilorTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI  
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)7.026  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I7.026     7.026        
    II7.026     7.026        
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I7.026     7.026        
    II7.026     7.026        
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
     
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALACod 20.68.04.0002 RK
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e) alte cheltuieli asimilate investitiilorTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI  
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.date privind principalii indicatori tehnico-economici aprobaţi
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
    7.valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)1.100  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I1.100     300200200200200
    II1.100     300200200200200
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I1.100     300200200200200
    II1.100     300200200200200
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
                       
                       
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALACod 20.68.04.001a ANOFM
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII a) achiziţii de imobileTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)4.500  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)15.360  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I19.860   4.5006.3604.0005.000    
    II19.860   4.5006.3604.0005.000    
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I19.860   4.5006.3604.0005.000    
    II19.860   4.5006.3604.0005.000    
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
     
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALACod 20.68.04.001b ANOFM
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI  
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)1.945  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)21.391  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
    1. Total surse de finanţare din care:I23.336   1.9451.0617.1276.5046.699  
    II23.336   1.9451.0617.1276.5046.699  
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I23.336   1.9451.0617.1276.5046.699  
    II23.336   1.9451.0617.1276.5046.699  
    1.3 Credite ext.I                
    II                
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
     
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol: 68.04 -- ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALACod 20.68.04.001BM ANOFM
   +  Anexa 3/04/20/119FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotari independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)53.074  
    6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)8.236  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)12.243  
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I- Credite de angajament
    II- Credite bugetare
     
    - mii lei -
                       
     
    Surse de finanţare şi costuri DE funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
     
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
     
                200720082009anii ulteriori
     
    012=3+..+93456789
     
    1. Total surse de finanţare din care:I73.55353.0748.2364.8237.420      
    II73.55353.0748.2364.8237.420      
                     
    1.1 Surse propriiI                
    II                
    1.2 Credite int.I12.8539.0711.5108971.375      
    II12.8539.0711.5108971.375      
    1.3 Credite ext.I60.70044.0036.7263.9266.045      
    II60.70044.0036.7263.9266.045      
    1.4 Buget de asig. soc. de statI                
    II                
    1.5 Alte surseI                
    II                
     
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  ----------