LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005bugetului de stat pe anul 2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 19 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2006.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat pe anul 2006 se stabileşte la venituri în sumă de 42.825,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 43.658,0 milioane lei, cu un deficit de 832,6 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Capitolul II Structura veniturilor bugetului de stat  +  Articolul 3Veniturile bugetului de stat pe anul 2006 sunt în sumă de 42.822,6 milioane lei şi se prezintă astfel:
    VENITURI - TOTAL- milioane lei -
    42.822,6
    din care:  
    Venituri curente42.761,5
    din acestea:  
    Venituri fiscale:40.486,6
    din care:  
    Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice8.853,6
    din care:  
      - impozit pe profit7.446,0
    Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice1.532,3
    din care:  
      - impozit pe venit şi salarii8.444,2
      - cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-6.912,0
    Impozite şi taxe pe proprietate480,0
    Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii27.743,7
    din care:  
      - taxa pe valoarea adăugată26.047,0
      - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad)-9.703,4
      - accize10.702,4
    Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale1.877,0
    Contribuţii de asigurări271,0
    Venituri nefiscale2.003,9
    Venituri din capital56,1
    Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate5,0
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat  +  Articolul 4Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006, în sumă de 43.655,2 milioane lei, în structură economică se prezintă astfel:
    CHELTUIELI - TOTAL- milioane lei -
    43.655,2
    din care:  
    1.Cheltuieli curente38.198,6
      Cheltuieli de personal8.959,1
      Bunuri şi servicii3.992,1
      Dobânzi3.117,6
      Subvenţii4.337,4
      Fonduri de rezervă345,1
      Transferuri între unităţi ale administraţiei publice4.790,2
      Alte transferuri4.941,7
      Asistenţă socială7.031,8
      Alte cheltuieli683,6
    2.Cheltuieli de capital3.001,8
    3.Împrumuturi6,2
    4.Rambursări de credite2.448,6
      din acestea:  
      a) Rambursări de credite externe2.440,0
      b) Rambursări de credite interne8,6
   +  Articolul 5 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind "Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază" şi "Cheltuielile de personal" pe anul 2006. (3) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităţilor de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2007, începând cu luna ianuarie 2007. (4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 instituţiile publice prevăzute la alin. (3) asigură plata premiului anual aferent anului 2005. (5) Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la data de 31 decembrie 2006. (6) În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), pe parcursul anului 2006, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale i se majorează numărul maxim de posturi prevăzut în anexa la bugetul acestuia cu până la 3.953 de posturi.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 9.126,4 milioane lei, din care: 1.396,1 milioane lei cheltuieli de personal, 964,2 milioane lei bunuri şi servicii, 2.037,6 milioane lei dobânzi, 345,2 milioane lei fonduri de rezervă, 1.062,2 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 2.779,6 milioane lei alte transferuri, 103,1 milioane lei alte cheltuieli, 170,8 milioane lei cheltuieli de capital şi 267,6 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 2.207,4 milioane lei pentru autorităţi publice şi acţiuni externe, 1.093,6 milioane lei pentru cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare, 2.455,7 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.946,0 milioane lei pentru tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi şi 423,7 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei publice. (3) Administraţia Prezidenţială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în ţară şi străinătate, de la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Alte cheltuieli", alineatul "Protocol şi reprezentare". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale şi alte mijloace de transport avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Bunuri şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 11.228,5 milioane lei, din care 6.486,7 milioane lei cheltuieli de personal, 1.623,9 milioane lei bunuri şi servicii, 141,9 milioane lei dobânzi, 580,0 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 149,5 milioane lei alte transferuri, 38,8 milioane lei asistenţă socială, 0,3 milioane lei alte cheltuieli, 1.605,0 milioane lei cheltuieli de capital şi 602,4 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru apărare se stabilesc în sumă de 4.324,1 milioane lei. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 6.904,4 milioane lei. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat. (5) În anul 2006 se constituie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv la dispoziţia directorului general al Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog şi directorului general al Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, câte un depozit în valoare de 1.000,0 mii lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz. (6) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (5) sunt prevăzute la titlul "Bunuri şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor. (7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autorităţile administraţiei publice locale. (8) În anul 2006 din fondurile alocate Oficiului pentru protecţia martorilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, suma de 1.000,0 mii lei va fi utilizată pentru finanţarea programului de protecţie a martorilor.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 12.602,5 milioane lei, din care: 739,6 milioane lei cheltuieli de personal, 755,7 milioane lei bunuri şi servicii, 131,8 milioane lei dobânzi, 16,1 milioane lei subvenţii, 2.549,5 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 69,0 milioane lei alte transferuri, 6.993,1 milioane lei asistenţă socială, 554,9 milioane lei alte cheltuieli, 414,6 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi şi 378,0 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 2.532,2 milioane lei pentru învăţământ, 1.473,7 milioane lei pentru sănătate, 979,4 milioane lei pentru cultură, recreere şi religie şi 7.617,2 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială. (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (5) Fondurile alocate pentru sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni sunt prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar destinaţiile şi modul de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "Bunuri şi servicii", este cuprinsă şi suma de 1.500 mii lei necesară pentru acordarea de asistenţă consulară în situaţii deosebite. (7) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la titlul "Bunuri şi servicii", este cuprinsă şi suma de 15.000 mii lei, care se va utiliza pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar "Sibiu, capitala culturală a Europei 2007". (8) Taxele poştale percepute în anul 2006 de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite. (9) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Bunuri şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, cu metroul, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin: a) Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare; d) Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată; e) Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister. (11) Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se finanţează şi programul privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar. Aceste bunuri se transferă unităţilor beneficiare pe bază de protocol. (12) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute sume pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, ce urmează să fie transferate, pe bază de protocol, instituţiilor beneficiare, şi edificarea de campusuri şcolare. Derularea programului pentru edificarea de campusuri şcolare se va realiza pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (13) În bugetul Ministerului Sănătăţii este cuprinsă şi suma de 370 mii lei pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 1.103,4 milioane lei, din care: 73,1 milioane lei cheltuieli de personal, 60,5 milioane lei bunuri şi servicii, 151,5 milioane lei dobânzi, 18,5 milioane lei subvenţii, 123,2 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 133,1 milioane lei alte transferuri, 330,5 milioane lei cheltuieli de capital şi 213,0 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 883,0 milioane lei pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi 220,4 milioane lei pentru protecţia mediului.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 9.594,3 milioane lei, din care: 263,5 milioane lei cheltuieli de personal, 587,7 milioane lei bunuri şi servicii, 654,8 milioane lei dobânzi, 4.302,7 milioane lei subvenţii, 475,5 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 1.810,5 milioane lei alte transferuri, 25,3 milioane lei alte cheltuieli, 480,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi şi 987,5 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 1.166,9 milioane lei pentru acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, 437,1 milioane lei pentru combustibili şi energie, 621,4 milioane lei pentru industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii, 3.145,8 milioane lei pentru agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, 4.077,5 milioane lei pentru transporturi, 12,1 milioane lei pentru comunicaţii, 81,1 milioane lei pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul economic şi 52,4 milioane lei pentru alte acţiuni economice. (3) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în sumă de 334,9 milioane lei, se vor utiliza pentru acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie, asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie, asigurarea şi reasigurarea investiţiilor române în străinătate. (4) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 5,0 milioane lei, cu termene de plată în anul 2007, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri, expoziţii şi misiuni economice. (5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 10,0 milioane lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane. (6) Repartizarea pe judeţe pentru comune şi oraşe, precum şi pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ţinând cont de proiectele aflate în execuţie, de termenele de finalizare ale acestora, precum şi de cele nou-promovate. (7) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru subvenţii pe produse, suma de 255,0 milioane lei se utilizează pentru plata obligaţiilor agenţilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pentru exerciţiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora. (8) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (9) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor elabora instrucţiuni în aplicarea prevederilor alin. (7). (10) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", suma de 389,7 milioane lei se utilizează pentru plata obligaţiilor agenţilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pentru exerciţiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora. (11) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (10) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (12) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora instrucţiuni în aplicarea prevederilor alin. (10).  +  Articolul 11La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 334,5 milioane lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 10,6 milioane lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în sumă de 3.117,5 milioane lei, din care: a) 1.182,3 milioane lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne; b) 1.886,2 milioane lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice externe.
   +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 13Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 9.703,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 1.057,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, din care 368,3 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, potrivit anexei nr. 4; b) 6.101,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, din care 4.880,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit anexei nr. 5; c) 252,1 milioane lei pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, prevăzute în anexa nr. 6, care se repartizează prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termică livrată populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi, în vederea menţinerii funcţionalităţii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie; d) 490,4 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, care se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 430/2004; e) 359,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 7, a căror repartizare se face, de regulă, în funcţie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean; f) 1.442,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 8, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finanţării: a) sistemului de protecţie a copilului; b) centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; d) cheltuielilor aferente învăţământului special; e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene. (2) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificaţie se face şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective. (3) Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finanţării: a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat; b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; f) cheltuielilor creşelor. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti sau a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, în funcţie, de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (6) Pentru criteriul "Capacitatea financiară" prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 9. (7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. (8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10. (9) Din bugetele locale se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) În anul 2006 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, în sumă de 70,0 milioane lei. (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.  +  Articolul 16Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2006 sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 17 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) Prevederile art. 5 alin. (3)-(5) din prezenta lege se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 18 (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli şi să efectueze plăţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006, după încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate. (2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 19Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 20Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.  +  Articolul 21 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli. (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 22 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor aferente creditelor externe, precum şi pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finanţare rambursabilă şi a programelor PHARE, ordonatorii principali de credite pot efectua, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 23 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale societăţilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (3) La regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, subvenţionate de la bugetul de stat şi/sau care nu şi-au programat profit, cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate se prevăd la nivelul stabilit de către Guvern, prin bugetele de venituri şi cheltuieli. (4) În bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat cheltuielile social-culturale se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 24În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masă.  +  Articolul 25Sumele existente în sold la 31 decembrie 2005 reprezentând venituri încasate din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se vor folosi în anul 2006 pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice; b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit; c) achiziţionarea de autovehicule pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora; d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit; e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu această activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.  +  Articolul 26 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2006. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare în vederea aplicării: a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată; b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare; c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.  +  Articolul 27 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 28Facilităţile şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei.  +  Articolul 29Prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, nu se aplică în anul 2006.  +  Articolul 30 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, începând cu anul 2007, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile postaderare, modificările corespunzătoare între ordonatorii principali de credite care gestionează fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinanţarea aferentă de la bugetul de stat, cu condiţia încadrării în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile şi al cofinanţării aferente. (2) Fondurile externe nerambursabile postaderare şi cofinanţarea aferentă se vor evidenţia, în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizării acestora în cadrul implementării programelor şi proiectelor.  +  Articolul 31La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, din sursele suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în realizarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului pe perioada 2005-2007, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,GEORGE SABIN CUTAŞBucureşti, 15 decembrie 2005.Nr. 379.  +  Anexa 1BUGETUL DE STATpe anul 2006- SINTEZA -
                                                                                 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 0004 0005 01 0101 01 0101 02 0201 0201 01 0201 02 0201 03 0201 04 0201 06 0300 01 0301 01 0301 02 03 0301 04 05 06 07 0301 09 0301 10 0301 11 0301 12 0301 13 0301 14 0301 15 0301 16 0301 18 0301 19 0301 50 60 0401 0401 01 0500 01 0501 0501 50 0600 01 0601 01 0700 0701 02 03 03 1000 01 1001 01 01 1101 01 1101 02 1101 03 1101 04 1101 05 1101 06 1201 1201 01 1201 03 1201 04 1401 1601 1601 01 03 1601 04 1601 05 1601 06 1601 07 1601 50 1700 01 1701 1701 01 02 1701 03 2000 01 2001 05 2101 01 2900 01 3000 3001 01 3001 02 3001 03 3001 05 08 3101 03 3300 01 3301 3301 02 03 3301 04 3301 06 3301 07 3301 08 09 3301 23 25 3301 26 3401 3401 01 3401 02 3501 01 3501 02 3501 03 3501 04 3601 01 3601 03 3601 04 3601 50 3900 01 3901 01 3901 02 3901 03 3901 06 4000 01 4001 4001 04 4001 05 4001 07 4001 08 5001 01 10 20 30 30 01 30 01 01 30 01 02 30 02 30 02 01 30 02 02 30 03 30 03 05 40 40 01 40 02 40 03 40 04 40 05 40 06 40 08 40 11 40 12 40 13 40 14 40 15 40 16 40 17 40 18 40 30 50 51 51 01 51 01 01 51 01 02 51 01 03 51 01 04 51 01 07 51 01 08 51 01 09 51 01 10 51 01 11 51 01 13 51 01 25 51 02 51 02 01 51 02 02 51 02 03 51 02 04 51 02 05 51 02 06 51 02 08 51 02 09 51 02 10 51 02 11 55 55 01 55 01 01 55 01 02 55 01 03 55 01 04 55 01 05 55 01 06 55 01 07 55 01 08 55 01 09 55 01 12 55 01 13 55 01 14 55 01 15 55 01 16 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 01 59 03 59 04 59 05 59 07 59 08 59 09 59 11 59 12 59 13 59 14 59 15 59 16 59 17 59 18 59 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59 24 70 71 79 80 81 81 01 81 01 01 81 01 06 81 02 81 02 01 5100 01 01 10 20 30 50 51 5100 01 55 59 70 71 79 81 81 01 81 01 01 5100 01 81 01 06 5101 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 12 20 13 20 14 20 16 20 24 20 24 01 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 08 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 51 01 03 55 55 01 55 01 03 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 59 59 01 59 11 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 5101 01 01 02 03 04 02 5301 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 10 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 07 20 30 30 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 01 13 55 02 55 02 01 59 59 01 59 11 59 19 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 5301 01 02 5401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 16 20 17 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 09 20 30 30 50 50 01 50 02 55 55 01 55 01 14 55 01 18 59 59 03 59 17 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 5401 01 5401 02 5401 03 5401 04 50 5501 01 20 20 24 20 24 01 20 24 02 20 24 03 30 30 01 30 01 01 30 02 30 02 01 51 51 02 51 02 10 79 81 81 01 81 01 06 5601 01 51 51 01 51 01 07 51 02 51 02 02 5601 01 5601 02 6000 01 6000 01 01 10 20 30 51 6000 01 55 57 59 70 71 79 81 81 01 81 01 01 6000 01 81 02 81 02 01 6001 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 03 51 01 09 55 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 24 20 24 01 20 24 02 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 01 30 01 02 30 02 30 02 02 30 03 30 03 05 51 51 01 51 01 01 51 01 03 51 01 07 51 01 08 51 01 09 51 01 10 51 01 11 51 02 51 02 08 55 55 01 55 01 03 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 11 59 17 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 71 02 71 02 01 79 81 81 01 81 01 01 81 02 81 02 01 6101 01 03 01 02 03 04 05 6101 06 07 25 6101 50 6500 01 01 10 20 30 40 51 6500 01 55 57 59 70 71 79 80 81 81 01 81 01 01 6501 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 05 51 51 01 51 01 01 51 01 02 51 01 09 55 55 01 55 01 03 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 01 59 15 59 17 59 19 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 6501 07 02 6501 11 04 30 25 6501 50 6601 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 05 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 12 20 13 20 14 20 24 20 24 01 20 30 20 30 02 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 51 01 03 51 01 25 51 02 51 02 08 51 02 11 55 55 01 55 01 03 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6601 01 02 04 05 6601 06 6601 06 01 08 09 10 6601 50 50 6701 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 01 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 06 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 02 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 59 59 04 59 05 59 07 59 08 59 11 59 12 59 13 59 14 59 16 59 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59 24 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6701 01 02 03 01 03 04 6701 03 11 12 6701 03 14 16 6701 04 6701 05 01 02 06 50 6801 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 04 10 02 05 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 16 20 24 20 24 01 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 06 20 30 07 20 30 09 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 17 51 51 01 51 01 01 51 01 04 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 11 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 80 80 02 81 81 01 81 01 01 6801 01 02 03 05 6801 05 02 06 6801 08 09 15 01 03 6801 15 04 50 6801 25 6801 50 7000 01 7000 01 01 10 20 30 40 51 7000 01 55 70 71 79 81 81 01 81 01 01 7001 01 20 20 22 20 24 20 24 01 30 30 02 30 02 02 40 40 30 51 51 01 51 01 01 51 01 13 51 02 51 02 03 51 02 04 51 02 05 51 02 09 55 55 01 55 01 03 55 01 12 70 71 71 01 71 01 01 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 7001 03 01 05 7001 05 02 50 7401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 10 20 11 20 13 20 14 20 16 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 07 20 30 30 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 30 7401 01 03 25 8000 01 01 10 20 30 40 51 8000 01 55 59 70 71 79 80 81 81 01 81 01 01 8000 01 81 02 81 02 01 8001 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 04 20 04 01 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 21 20 23 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 13 51 51 01 51 01 01 51 02 51 02 06 55 55 01 55 01 03 55 01 04 55 01 05 55 01 07 55 01 12 55 01 13 55 01 16 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 71 02 71 02 01 79 80 80 01 81 81 01 81 01 01 8001 01 01 02 03 05 06 8001 01 07 09 8001 01 10 8001 01 11 30 8001 02 04 8101 01 40 40 01 40 18 55 55 01 55 01 12 8101 02 8101 04 05 50 8201 01 20 20 24 20 24 01 30 30 02 30 02 02 40 40 01 40 03 40 06 40 16 40 18 55 55 01 55 01 01 55 01 08 55 01 12 55 01 18 79 81 81 01 81 01 01 8201 01 8201 02 50 8301 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 18 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 03 40 06 40 08 40 11 40 12 40 15 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 03 55 01 06 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 59 59 09 59 18 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 8301 01 02 03 01 02 8301 03 03 8301 03 04 8301 03 05 30 8301 04 50 8401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 04 20 04 01 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 17 20 24 20 24 01 20 24 02 20 25 20 30 20 30 02 20 30 07 20 30 30 30 30 01 30 01 02 30 02 30 02 02 40 40 02 40 04 40 05 40 14 40 30 51 51 01 51 01 01 51 02 51 02 01 55 55 01 55 01 03 55 01 08 55 01 09 55 01 12 55 02 55 02 01 59 59 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 81 02 81 02 01 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 30 30 30 02 30 02 02 55 55 01 55 01 03 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 8501 01 8601 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 10 20 11 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 18 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 8601 02 8601 03 8601 04 8701 01 20 20 01 20 01 09 20 01 30 20 24 20 24 01 20 30 20 30 30 30 30 02 30 02 02 55 55 01 55 01 13 55 01 15 70 71 71 01 71 01 03 79 81 81 01 81 01 01 8701 01 04 05 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societatilor comerciale şi organizaţiilor economice straine Impozit pe venitul microintreprinderilor A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natura Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiza contabila, tehnica judiciara şi extrajudiciara Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse Regularizări Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Impozit pe salarii A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE Impozit pe terenuri Impozit pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala şi alte taxe de timbru A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII Taxa pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată încasată TVA încasată pentru operaţiuni interne Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii Impozit pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de functionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic international Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACTIILE INTERNATIONALE Taxe vamale şi alte taxe pe tranzactiile internationale Taxe vamale de la persoane juridice Taxe vamale şi alte venituri de la persoane fizice Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asigurati C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor şi companiilor naţionale Încasări din cota retinuta, conform codului penal Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Venituri din expertiza tehnica judiciara şi extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internationale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protectia mediului Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise şi certificate Taxe extrajudiciare de timbru - la bugetul de stat restante anii anteriori AMENZI, PENALITATI ŞI CONFISCARI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Dobanzi şi penalităţi de intarziere pentru venituri nevărsate la termen DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare II. OPERAŢIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii în turism Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pe activităţi Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Subventii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Acţiuni de ecologizare Subventii pentru dobanzi la credite bancare Prime acordate producătorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Stimularea exporturilor Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere minelor Programe de protecţie sociala şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap Protecţie sociala în sectorul minier Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea de baza a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri de capital Finantarea strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinte noi Finantarea investitiilor finantate parţial din împrumuturi externe Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru constructii de locuinte şi sali de sport Finantarea elaborarii şi/sau actualizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinatie de locuinta Plati în contul creditelor garantate şi/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe cu finanţare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamitati naturale în agricultura Asociaţii şi fundatii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Fondul Primului ministru Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Autorităţi executive şi legislative Administratia prezidentiala Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare D. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundatii Indemnizatia de merit CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de interventie la dispoziţia Guvernului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Finantarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de interventie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Plati în contul creditelor garantate şi/sau subimprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri de capital Finantarea investitiilor finantate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finantate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat PARTEA A II-A APARARE, ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIU ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Aparare naţionala Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli în domeniul apararii ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Administratia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Protecţie civila şi protectia contra incendiilor Autorităţi judecătorești Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţionala Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii plăţile unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetari Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea de baza a învăţământului superior Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizatia de merit CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar şi primar Invatamant prescolar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educatie Camine şi cantine pentru studenti Alt -servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferente platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţa medicală în centre medicale multifunctionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariate în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundatii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Institutii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane şi expozitii de carte şi de publicatii culturale Servicii de emisiuni radio-tv şi publicatii Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Programe de protecţie sociala şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezerva Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finantarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru constructii de locuinte şi sali de sport Finantarea elaborarii şi/sau actualizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinatie de locuinta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Administratie centrala Reducerea şi controlul poluarii Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi ingheturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Stimularea exporturilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Programe comunitare Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale şi interguvernamentale TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Acţiuni generale economice şi comerciale Administratie centrala Servicii publice descentralizate Meteorologie Sistemul naţional antigrindina Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi Stimularea exportului Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii Programe de dezvoltare regionala şi sociala Rezerve de stat şi de mobilizare Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Carbune şi alti combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrica Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Acţiuni de ecologizare Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Industria prelucratoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Acţiuni de ecologizare Subventii pentru dobanzi la credite bancare Prime acordate producătorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamitati naturale în agricultura Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide şi alcaline Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari şi combaterea eroziunii solului Protectia plantelor şi carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproductia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activităţi Subventii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri de capital Finantarea strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinte noi TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Administratie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Comunicatii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucratoare şi construcţiilor ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale DEFICIT 42.822.626 42.761.566 40.486.665 10.370.950 8.853.550 7.446.000 6.982.000 464.000 1.407.550 450.000 350 230.000 4.500 722.700 1.517.200 8.429.200 191.300 6.150.800 97.400 765.400 416.200 79.700 90.400 390.800 1.700 31.900 51.800 300 26.600 3.200 21.300 170.100 -21.700 20.200 -58.200 -6.912.000 -6.912.000 200 200 200 15.000 15.000 15.000 480.000 480.000 479.900 479.900 100 27.743.715 26.047.000 26.047.000 25.780.000 -9.703.485 -1.057.827 -6.101.025 -252.072 -490.408 -359.321 -1.442.832 356.200 295.700 53.000 7.500 10.702.400 341.600 75.000 150.000 1.500 53.000 60.000 1.600 500 1.877.000 1.877.000 1.700.000 9.000 168.000 271.000 165.000 165.000 106.000 106.000 2.003.901 1.174.800 1.082.800 75.000 100 130.000 837.700 40.000 92.000 92.000 829.101 250.749 180.134 685 200 2.040 10 58.400 1.280 1.000 6.500 500 16.501 16.500 1 445.300 422.500 2.700 20.000 100 116.551 4.000 50 1 112.500 56.100 56.100 38.000 3.100 10.000 5.000 4.960 4.960 1.800 60 100 3.000 43.655.248 38.198.632 8.959.079 3.992.149 3.117.560 1.182.333 1.177.800 4.533 1.886.220 846.850 1.039.370 49.007 49.007 4.337.396 629.859 23.056 191.534 985.400 150.000 25.210 4.000 100.000 28.035 398.176 90.200 1.546.411 86.570 16.117 42.578 20.250 345.126 4.790.206 3.877.577 1.518.416 1.006.546 224.644 512.030 353.844 20 15.348 22.494 30 5.500 218.705 912.629 10.000 70.000 77.500 23.000 6.000 3.038 53.237 10.000 622.110 37.744 4.941.671 4.811.633 40.000 7.200 685.489 170.570 5.607 30.900 89.980 149.811 179.658 654.654 723.447 1.988.117 7.102 69.335 9.763 130.038 130.038 7.031.850 4.254.631 2.777.219 2.515.799 261.402 683.595 285.445 7.030 36.380 2.500 13.500 5.000 2.000 10.450 26.785 3.285 117.156 1.000 3.815 88.391 19.289 16.418 40.144 3.498 420 740 349 3.001.801 3.001.801 2.454.815 6.228 2.448.587 2.439.968 2.199.338 240.630 8.619 8.619 9.126.387 8.687.947 1.396.103 964.244 2.037.640 345.126 1.062.173 2.779.565 103.096 170.836 170.836 267.604 267.604 267.604 26.974 240.630 2.207.376 2.022.814 1.305.536 1.016.120 665.950 17.541 22.163 84.338 17.726 43.487 14.167 67.637 3 8.455 41.033 1.044 2 1.106 31.468 10.360 10.270 3 87 279.056 187.845 23.145 63.515 4.549 2 617.068 250.385 16.677 4.625 47.476 6.549 27.007 11.278 1.732 46.433 43.344 45.264 32.212 79 79 252 235 17 25.138 5.200 143 19.795 71.907 35.825 36.082 211 9.074 18 7.137 1.792 85 610 610 1.850 216.318 2.521 24.430 5.723 70.421 846 700 111.677 12.990 12.990 12.990 11.853 11.853 11.751 102 72.410 34.587 18.495 1.024 11.572 3.496 37.823 37.823 2.957 307 2.650 157.588 157.588 157.588 100.526 20.229 26.750 10.083 26.974 26.974 26.974 26.974 2.010.742 23.623 254.810 1.558.108 174.201 196.634 1.093.639 1.080.782 88.125 67.247 42.862 1.159 1.502 7.017 1.553 3.484 245 4.311 94 4.551 147 161 161 20.878 13.772 1.592 4.700 814 264.675 6.276 170 37 2.786 263 300 8 80 717 370 1.545 242 4 4 190 190 570 208 362 270 232.693 202 151 5 24.072 223 2 23.847 4.466 4.466 4.466 718.538 715.374 41.000 1.500 19.800 653.074 3.164 3.164 4.978 1.430 200 3.348 12.857 12.857 12.857 6.000 1.820 20 5.017 85.736 1.007.903 2.455.678 2.455.287 2.442 1.897 843 20 85 100 504 55 50 80 50 100 10 545 368 44 125 8 23.941 315 77 10 22 13 20 10 110 36 17 20 20 213 5 208 30 500 150 260 250 12.650 9.553 10 15 5.250 4.278 345.126 334.526 10.600 1.988.617 1.988.617 1.988.117 500 95.161 7.030 88.131 391 391 391 362 29 500 334.526 10.600 1.988.117 121.935 2.945.950 2.705.320 58.560 58.560 54.730 2.300 1.530 2.024.650 1.177.800 1.177.800 846.850 846.850 622.110 622.110 622.110 240.630 240.630 240.630 240.630 423.744 423.744 423.744 353.744 353.744 70.000 70.000 70.000 353.744 11.228.501 9.021.090 6.486.712 1.623.946 141.927 579.952 149.465 38.763 325 1.604.974 1.604.974 602.437 602.437 601.689 601.689 748 748 4.324.060 2.993.788 1.840.773 1.198.484 523.407 22.776 13.686 27.689 107.019 17.049 2.216 102.586 2.837 214 39 9.670 159.481 10 209.805 459.296 335.894 85.700 243 37.459 182.993 89.394 12.419 80.188 992 959.052 588.895 8.854 8.055 151.226 23.459 129.065 35.724 40.655 167.766 24.091 24.136 149.053 148.375 678 8.412 7.861 540 3 8 56.083 32.455 3.490 20.138 75.824 25.671 50.153 5.496 1.773 80 1.001 4.014 1.472 8.928 8.928 33.885 740 10.878 2.816 3.790 15.661 38.693 38.693 38.693 55.825 55.825 50.224 5.601 64.000 64.000 64.000 35.445 35.445 35.445 1.060.508 1.060.508 1.060.508 122.736 40.194 26.928 870.650 269.764 269.764 269.764 269.764 204.628 3.628.870 453.305 27.757 9.500 6.904.441 6.027.302 4.645.939 3.016.511 1.573.430 43.045 23.088 31.859 425.058 228.646 9.465 260.494 60 1.075 21.042 14.881 1.360 2.800 5.691 374.517 738.362 543.401 174.767 360 988 18.846 442.149 212.401 27.688 197.389 3.389 1.282 664.894 257.127 10.960 2.124 74.589 11.657 13.783 18.462 1.810 61.119 42.782 19.841 20.184 49.129 46.599 2.530 3.361 3.060 286 5 10 13.418 6.563 325 6.530 38.265 21.588 16.677 100 200 2.291 20.153 1.079 1.142 1.280 5.648 5.016 632 1.600 86.709 95 2.448 5.950 11.820 226 66.170 103.234 4.087 4.087 83.434 83.434 15.713 15.713 524.127 523.527 448.524 42.676 100 20 9.683 22.494 30 600 600 85.465 83.717 44.950 38.686 81 1.748 1.748 3.318 3.318 3.303 15 325 75 250 544.466 544.466 544.354 118.923 213.892 76.287 72.944 112 112 332.673 332.673 331.925 331.925 748 748 570.676 2.888.409 1.732.850 662.101 493.458 1.128.252 300.931 1.189.608 466.468 385 359.712 12.602.538 11.809.662 739.614 755.717 131.741 16.117 2.549.468 69.033 6.993.087 554.885 414.639 414.639 378.237 228 378.009 378.009 378.009 2.532.206 2.301.933 457.476 325.328 146.924 7.574 8.393 24.663 9.010 10.477 4.173 21.716 2.609 54.197 307 6.795 245 188 28.057 36.512 25.167 8.159 44 85 3.057 84.006 54.739 5.658 22.478 1.131 169.914 78.113 5.134 1.873 28.524 5.789 2.460 1.547 8.552 7.060 5.319 11.855 10.817 22.904 22.659 245 992 842 137 13 24.084 5.202 1.473 17.409 7.564 5.148 2.416 10 4.076 8.553 370 30 80 2.476 7.632 40 174 100 61 9 7.248 78.554 45.260 45.260 33.294 33.294 1.165.097 1.165.097 158.487 1.006.546 64 33.924 32.538 526 28.853 2.208 951 1.386 1.386 112.686 112.686 2.391 110.277 284.282 279.708 1.000 10 3.564 203.283 203.283 203.283 68.751 6.820 100.980 26.582 26.990 26.990 26.990 26.990 14.964 101.034 3.091 3.091 203.061 43.021 159.651 389 31.442 1.441.164 986.931 454.233 21.975 4.575 17.400 127.494 115.773 11.721 88 587.893 1.473.707 953.133 184.229 140.708 82.408 3.494 3.361 15.723 11.712 2.795 2.781 13.130 1.750 850 840 20 30 1.814 1.379 1.200 175 4 42.142 28.289 3.465 9.723 665 244.075 55.195 2.387 1.028 6.132 838 212 247 8 4.030 26.073 14.240 9.148 20.286 20.223 63 114.024 75.844 25.060 12.420 700 4.235 22 4.213 2.896 1.867 1.029 18.000 589 358 599 310 4.102 4.102 14.304 10 14.294 47.663 47.663 47.663 473.893 383.512 33.165 131.642 218.705 90.381 52.637 37.744 3.227 1.368 1.368 1.859 1.859 46 46 46 174.489 174.489 174.489 153.821 2.800 1.409 15.459 346.085 346.085 346.085 346.085 25.000 350.000 2.716 2.716 58.929 58.929 150.000 70.000 6.838 810.224 810.224 979.404 952.808 38.298 30.293 18.425 386 783 2.136 879 1.160 830 1.726 70 5 213 547 375 15 15 2.728 8.005 5.279 828 1.765 133 234.055 201.945 469 134 1.819 327 577 53 100 1.342 195.001 2.123 1.382 1.086 1 1.085 3.163 813 2.350 1.216 7 110 14 1 25.131 66 255 8 2.050 105 3 22.644 1.020 1.020 1.020 391.512 391.512 391.512 21.839 20.436 7.200 7.731 5.270 235 1.403 1.403 266.084 36.380 2.500 13.500 5.000 3.006 26.785 3.285 117.156 3.815 9.506 40.144 3.498 420 740 349 25.916 25.916 25.916 480 1.302 1.465 22.669 680 680 680 680 29.465 22.400 228.547 21.567 54.514 92.601 2.765 49.300 7.000 800 1.430 194.473 183.132 11.341 147.226 355.863 7.617.221 7.601.788 59.611 46.028 32.254 946 1.380 4.065 134 344 1.294 3.795 20 42 301 330 6 1.117 201 87 75 39 13.382 8.993 1.097 3.093 199 107.673 17.052 2.377 280 2.847 317 1.479 240 20 2.436 1.847 5.209 3.717 5 5 83 70 13 2.942 40 2.902 3.789 1.620 2.169 462 199 1.354 37 486 89 89 100 77.358 300 136 150 2.000 69.524 32 106 5.110 4.504 4.504 4.504 16.117 16.117 518.966 518.966 6.936 512.030 10.043 9.369 1.387 7.682 300 674 674 6.880.355 4.254.631 2.625.724 2.474.614 151.110 4.519 4.519 10.951 10.951 10.951 275 1.940 3.736 5.000 4.482 228 228 4.254 4.254 4.254 50.364 51.704 4.016.317 773.587 773.587 1.980.904 67.532 487 484.154 427.018 2.435 21.907 32.794 1.171 191.001 1.103.497 559.910 73.129 60.524 151.494 18.525 123.158 133.080 330.546 330.546 213.041 213.041 213.041 213.041 883.073 401.101 14.129 10.000 4.129 4.129 151.494 151.494 151.494 18.525 18.525 123.158 6.658 1.158 5.500 116.500 77.500 23.000 6.000 10.000 93.795 93.795 37.693 56.102 268.931 268.931 268.931 90.500 178.431 213.041 213.041 213.041 213.041 306.905 306.905 228.975 228.975 347.193 220.424 158.809 73.129 56.200 42.965 1.041 1.495 5.066 400 345 970 3.000 200 700 18 16.929 11.377 1.388 3.887 277 46.395 24.861 1.000 2.750 159 1.000 500 2.000 14.452 3.000 1.500 1.250 1.250 2.000 700 1.300 11.610 360 1.640 100 500 2.574 2.000 96 78 400 39.285 30.385 7.795 21.590 1.000 8.900 8.900 61.615 61.615 61.615 61.615 39.124 169.190 12.110 9.594.325 8.120.023 263.521 587.718 654.758 4.302.754 475.455 1.810.528 25.289 480.806 480.806 993.496 6.000 987.496 979.625 979.625 7.871 7.871 1.166.951 905.307 65.952 53.138 32.174 540 1.350 4.866 1.552 2.215 592 3.404 3.960 1.955 530 12.814 8.379 1.055 2.862 233 285 97.306 36.517 1.654 181 6.109 371 1.850 460 3.937 11.184 10.771 2.811 16 16 3 3 833 39 25 769 5.191 1.386 3.805 360 717 224 38.000 5.501 202 202 6.931 170 423 202 35 14 6.087 8.958 8.958 8.958 398.176 398.176 11.370 8.332 8.332 3.038 3.038 323.545 320.481 4.686 170.570 5.607 2.190 2.020 66.073 69.335 3.064 3.064 211.856 211.856 45.265 10.700 10.550 2.250 21.765 166.591 166.591 49.788 6.000 6.000 43.788 43.788 43.788 1.166.354 113.071 4.000 77.301 5.607 5.521 398.176 241.595 66.073 228.677 26.333 597 597 437.098 437.098 389.020 357.261 31.759 48.078 48.078 48.078 395.220 4.000 26.020 11.858 621.366 553.856 3.166 3.166 3.166 71.035 71.035 71.035 386.978 272.598 191 16.800 86.570 10.819 92.677 92.677 40.000 2.685 49.542 450 67.510 67.510 67.510 67.510 323.809 26.400 271.157 3.145.768 2.933.189 164.685 126.429 84.889 2.139 4.440 18.023 1.731 1.122 1.780 10.905 400 1.000 38.256 25.713 3.136 8.780 627 144.232 121.044 2.006 2.398 20.059 16.047 20.059 4.012 1.003 7.021 40.087 8.352 1.500 200 200 680 176 252 63 189 2.550 186 81 2.283 2.400 1.800 600 1.000 400 7.289 2.200 2.200 4.969 82 85 565 130 4.107 9.660 9.660 9.660 1.878.199 191.343 8.410 4.000 100.000 28.035 1.546.411 447.985 447.985 447.985 267.139 263.138 20.000 30.900 52.583 159.655 4.001 4.001 21.289 2.000 19.289 197.269 197.269 197.269 114.665 8.000 8.000 66.604 15.310 15.310 15.310 15.310 162.491 602.330 2.004.619 6.600 247.791 49.229 1.648.909 31.690 20.400 182.493 193.835 4.077.567 3.161.305 28.757 22.036 11.866 468 762 2.929 223 1.007 589 1.841 94 518 1.739 6.721 4.517 551 1.543 110 241.226 10.380 646 183 1.365 107 2.027 3.144 2.908 184.921 1 1 762 762 2.309 900 1.409 407 750 303 16 165 39.016 38.933 83 500 1.696 197 15 1.484 559.570 446 446 559.124 559.124 1.250.381 23.056 985.400 150.000 90.200 1.725 16.100 6.100 6.100 10.000 10.000 1.061.271 1.059.775 555.925 6.035 179.658 318.157 1.496 1.496 4.000 4.000 69.644 69.644 69.644 2.450 12.544 54.650 846.618 846.618 838.747 838.747 7.871 7.871 238.706 1.457.972 1.457.972 2.050.145 1.627.448 422.697 100.688 230.056 211.556 18.500 12.110 10.630 3.740 2.872 1.895 60 85 200 23 160 230 10 100 109 868 593 80 180 15 4.224 1.075 200 50 250 15 75 65 20 400 30 100 100 600 200 400 45 150 10 2.064 2.064 150 60 35 55 300 300 300 2.366 1.846 1.846 520 520 1.480 1.480 1.480 1.280 200 12.110 81.093 80.736 387 295 234 4 12 26 2 2 1 11 3 92 60 8 20 4 76.299 20.251 2 1 14 7 2 3 18 20.204 2 4 4 3 3 56.035 1 3 3 4.050 4.050 4.050 357 357 357 342 15 32.916 37.177 11.000 52.372 37.902 21.265 2.654 2.598 56 2.320 2.320 16.291 16.291 5.235 5.235 5.235 11.402 11.402 4.300 7.102 200 200 200 200 14.270 14.270 14.270 14.270 16.547 19.145 16.680 -832.622
   +  Anexa 2SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2006
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2006 Program
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 57 59 70 71 79 80 81 5001 01 10 20 30 30 01 30 01 01 30 01 02 30 02 30 02 01 30 02 02 30 03 30 03 05 40 40 01 40 02 40 03 40 04 40 05 40 06 40 08 40 11 40 12 40 13 40 14 40 15 40 16 40 17 40 18 40 30 50 51 51 01 51 01 01 51 01 02 51 01 03 51 01 04 51 01 07 51 01 08 51 01 09 51 01 10 51 01 11 51 01 13 51 01 25 51 02 51 02 01 51 02 02 51 02 03 51 02 04 51 02 05 51 02 06 51 02 08 51 02 09 51 02 10 51 02 11 55 55 01 55 01 01 55 01 02 55 01 03 55 01 04 55 01 05 55 01 06 55 01 07 55 01 08 55 01 09 55 01 12 55 01 13 55 01 14 55 01 15 55 01 16 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 01 59 03 59 04 59 05 59 07 59 08 59 09 59 11 59 12 59 13 59 14 59 15 59 16 59 17 59 18 59 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59 24 70 71 79 80 81 81 01 81 01 01 81 01 06 81 02 81 02 01 5101 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 12 20 13 20 14 20 16 20 24 20 24 01 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 08 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 51 01 03 55 55 01 55 01 03 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 59 59 01 59 11 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 5101 01 01 02 03 04 02 5301 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 10 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 07 20 30 30 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 01 13 55 02 55 02 01 59 59 01 59 11 59 19 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 5301 01 02 5401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 16 20 17 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 09 20 30 30 50 50 01 50 02 55 55 01 55 01 14 55 01 18 59 59 03 59 17 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 5401 01 5401 02 5401 03 5401 04 50 5501 01 20 20 24 20 24 01 20 24 02 20 24 03 30 30 01 30 01 01 30 02 30 02 01 51 51 02 51 02 10 79 81 81 01 81 01 06 5601 01 51 51 01 51 01 07 51 02 51 02 02 5601 01 5601 02 6001 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 03 51 01 09 55 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 24 20 24 01 20 24 02 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 01 30 01 02 30 02 30 02 02 30 03 30 03 05 51 51 01 51 01 01 51 01 03 51 01 07 51 01 08 51 01 09 51 01 10 51 01 11 51 02 51 02 08 55 55 01 55 01 03 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 11 59 17 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 71 02 71 02 01 79 81 81 01 81 01 01 81 02 81 02 01 6101 01 03 01 02 03 04 05 6101 06 07 25 6101 50 6501 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 05 51 51 01 51 01 01 51 01 02 51 01 09 55 55 01 55 01 03 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 01 59 15 59 17 59 19 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 6501 07 02 6501 11 04 30 25 6501 50 6601 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 05 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 12 20 13 20 14 20 24 20 24 01 20 30 20 30 02 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 51 01 03 51 01 25 51 02 51 02 08 51 02 11 55 55 01 55 01 03 55 02 55 02 01 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6601 01 02 04 05 6601 06 6601 06 01 08 09 10 6601 50 50 6701 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 15 10 01 16 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 01 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 06 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 02 55 01 07 55 01 08 55 01 18 55 02 55 02 01 59 59 04 59 05 59 07 59 08 59 11 59 12 59 13 59 14 59 16 59 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59 24 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6701 01 02 03 01 03 04 6701 03 11 12 6701 03 14 16 6701 04 6701 05 01 02 06 50 6801 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 04 10 02 05 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 16 20 24 20 24 01 20 25 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 06 20 30 07 20 30 09 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 17 51 51 01 51 01 01 51 01 04 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 11 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 80 80 02 81 81 01 81 01 01 6801 01 02 03 05 6801 05 02 06 6801 08 09 15 01 03 6801 15 04 50 6801 25 6801 50 7001 01 20 20 22 20 24 20 24 01 30 30 02 30 02 02 40 40 30 51 51 01 51 01 01 51 01 13 51 02 51 02 03 51 02 04 51 02 05 51 02 09 55 55 01 55 01 03 55 01 12 70 71 71 01 71 01 01 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 7001 03 01 05 7001 05 02 50 7401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 10 20 11 20 13 20 14 20 16 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 07 20 30 30 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 30 7401 01 03 25 8001 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 05 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 04 20 04 01 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 21 20 23 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 07 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 13 51 51 01 51 01 01 51 02 51 02 06 55 55 01 55 01 03 55 01 04 55 01 05 55 01 07 55 01 12 55 01 13 55 01 16 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 71 02 71 02 01 79 80 80 01 81 81 01 81 01 01 8001 01 01 02 03 05 06 8001 01 07 09 8001 01 10 8001 01 11 30 8001 02 04 8101 01 40 40 01 40 18 55 55 01 55 01 12 8101 02 8101 04 05 50 8201 01 20 20 24 20 24 01 30 30 02 30 02 02 40 40 01 40 03 40 06 40 16 40 18 55 55 01 55 01 01 55 01 08 55 01 12 55 01 18 79 81 81 01 81 01 01 8201 01 8201 02 50 8301 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 18 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 40 40 03 40 06 40 08 40 11 40 12 40 15 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 03 55 01 06 55 01 08 55 01 12 55 02 55 02 01 59 59 09 59 18 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 8301 01 02 03 01 02 8301 03 03 8301 03 04 8301 03 05 30 8301 04 50 8401 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 04 20 04 01 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 17 20 24 20 24 01 20 24 02 20 25 20 30 20 30 02 20 30 07 20 30 30 30 30 01 30 01 02 30 02 30 02 02 40 40 02 40 04 40 05 40 14 40 30 51 51 01 51 01 01 51 02 51 02 01 55 55 01 55 01 03 55 01 08 55 01 09 55 01 12 55 02 55 02 01 59 59 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 81 02 81 02 01 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 24 20 24 01 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 30 30 30 02 30 02 02 55 55 01 55 01 03 55 02 55 02 01 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 8501 01 8601 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 10 20 11 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 18 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 8601 02 8601 03 8601 04 8701 01 20 20 01 20 01 09 20 01 30 20 24 20 24 01 20 30 20 30 30 30 30 02 30 02 02 55 55 01 55 01 13 55 01 15 70 71 71 01 71 01 03 79 81 81 01 81 01 01 8701 01 04 05 9901 5006 01 10 20 51 51 01 51 01 01 51 02 51 02 08 55 55 01 55 01 03 55 01 12 55 01 13 55 01 15 57 57 01 57 02 70 71 79 80 5106 01 10 10 01 10 01 13 20 20 01 20 01 01 20 01 05 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 03 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 5106 01 03 6006 70 71 71 01 71 01 03 6006 02 6106 01 20 20 01 20 01 09 20 05 20 05 30 55 55 01 55 01 03 70 71 71 01 71 01 02 71 01 30 6106 01 03 01 02 03 04 05 6106 50 6506 01 10 10 01 10 01 13 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 03 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 6506 03 01 02 04 01 02 03 06 01 6606 01 10 10 01 10 01 13 20 20 02 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 51 51 02 51 02 08 55 55 01 55 01 03 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6606 02 06 6606 06 01 05 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 01 20 01 01 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 16 20 30 20 30 30 57 57 01 57 02 70 71 71 01 71 01 03 6806 02 06 6806 15 04 50 6806 50 03 7006 01 55 55 01 55 01 03 55 01 12 70 71 71 01 71 01 01 71 01 30 7006 03 01 05 7006 05 02 50 7406 70 71 71 01 71 01 30 7406 06 8006 01 20 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 13 8006 01 10 8006 01 30 8006 02 04 8106 01 55 55 01 55 01 12 8106 50 8306 01 55 55 01 55 01 03 8306 03 02 8306 50 8406 01 55 55 01 55 01 03 55 01 12 8406 01 03 01 04 01 02 05 06 02 8506 01 55 55 01 55 01 03 8506 01 8706 01 55 55 01 55 01 15 79 80 80 09 8706 01 50 5007 01 20 70 71 6107 01 20 70 71 71 01 6107 04 5008 01 10 20 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 09 55 01 10 55 01 11 55 01 12 55 01 18 57 57 02 57 02 01 70 71 5108 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 13 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 55 01 11 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 5108 01 03 04 02 5308 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 5308 02 6108 01 10 10 01 10 01 13 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 08 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 6108 01 03 01 02 03 06 50 6508 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 6508 50 6608 01 10 10 01 10 01 01 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 18 70 71 71 01 71 01 03 6608 02 6708 01 55 55 01 55 01 07 55 01 08 6708 01 05 02 50 6808 01 20 20 01 20 01 30 20 30 20 30 30 55 55 01 55 01 18 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 30 6808 01 05 6808 05 02 06 7408 01 55 55 01 55 01 08 7408 03 8008 01 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 08 8008 01 10 8008 01 30 8208 01 55 55 01 55 01 08 8208 50 8308 01 55 55 01 55 01 08 55 01 10 8308 01 03 04 8408 01 55 55 01 55 01 08 55 01 09 55 01 12 8408 01 03 01 04 01 05 5010 01 10 20 30 30 02 30 02 02 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 02 55 01 12 55 01 18 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 59 59 20 70 71 79 81 5110 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 04 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 5110 01 02 03 5310 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 02 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 5310 01 02 6010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 14 10 01 30 10 02 10 02 02 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 10 20 11 20 14 20 30 20 30 01 20 30 02 20 30 30 57 57 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6010 02 6110 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 11 10 01 13 10 01 14 10 01 16 10 01 30 10 02 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02 05 10 02 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 03 02 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 20 13 20 14 20 15 20 24 20 24 01 20 30 20 30 02 20 30 03 20 30 04 20 30 30 30 30 02 30 02 02 57 57 02 57 02 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6110 03 02 03 04 06 09 6110 50 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 02 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 09 20 11 20 13 20 14 20 30 20 30 02 20 30 30 57 57 02 57 02 02 59 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 02 81 02 01 6510 04 02 05 06 01 02 11 04 50 6610 01 20 20 01 20 01 30 20 02 20 04 20 04 02 20 05 20 05 30 20 09 20 10 20 13 20 14 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 30 6610 02 09 10 6610 50 50 6710 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 02 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 16 20 17 20 30 20 30 01 20 30 30 51 51 01 51 01 01 55 55 01 55 01 02 57 57 01 59 59 20 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6710 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 10 01 10 01 13 20 20 01 20 01 09 20 01 30 20 02 20 06 20 06 01 20 30 20 30 30 57 57 02 57 02 01 70 71 71 02 71 02 01 6810 08 50 6810 50 01 7010 01 10 10 01 10 01 12 10 01 13 10 03 10 03 03 20 20 01 20 01 01 20 01 05 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 13 20 30 20 30 02 20 30 30 55 55 01 55 01 12 55 01 18 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 7010 04 8010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 02 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 20 01 09 20 02 20 03 20 03 01 20 05 20 05 01 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 20 30 20 30 30 57 57 01 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 8010 01 30 8310 01 55 55 01 55 01 12 70 71 71 01 71 01 01 8310 04 TOTAL GENERAL ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE BUGET DE STAT ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pe activităţi Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Subventii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Acţiuni de ecologizare Subventii pentru dobanzi la credite bancare Prime acordate producătorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Stimularea exporturilor Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor Programe de protecţie sociala şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap Protecţie sociala în sectorul minier Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea de baza a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri de capital Finantarea strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinte noi Finantarea investitiilor finantate parţial din împrumuturi externe Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru constructii de locuinte şi sali de sport Finantarea elaborarii şi/sau actualizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinatie de locuinta Plati în contul creditelor garantate şi/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe cu finanţare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în naturA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamitati naturale în agricultura Asociaţii şi fundatii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Fondul Primului ministru Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Autorităţi executive şi legislative Administratia prezidentiala Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundatii Indemnizatia de merit CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de interventie la dispoziţia Guvernului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Finantarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de interventie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente datoriei publice externe directe TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Plati în contul creditelor garantate şi/sau subimprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri de capital Finantarea investitiilor finantate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finantate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de munca Alte drepturi salariate în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Aparare naţionala Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli în domeniul apararii ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurarilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Administratia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Protecţie civila şi protectia contra incendiilor Autorităţi judecătorești Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţionala Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetari Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea de baza a învăţământului superior Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizatia de merit CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar şi primar Invatamant prescolar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educatie Camine şi cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţa medicală în centre medicale multifunctionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la şi de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundatii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Institutii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane şi expozitii de carte şi de publicatii culturale Servicii de emisiuni radio-tv şi publicatii Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Programe de protecţie sociala şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezerva Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finantarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru constructii de locuinte şi sali de sport Finantarea elaborarii şi/sau actualizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinatie de locuinta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Administratie centrala Reducerea şi controlul poluarii Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariate în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa platite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi ingheturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Stimularea exporturilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Programe comunitare Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Operaţiuni financiare TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale şi interguvernamentale TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Acţiuni generale economice şi comerciale Administratie centrala Servicii publice descentralizate Meteorologie Sistemul naţional antigrindina Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi Stimularea exportului Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii Programe de dezvoltare regionala şi sociala Rezerve de stat şi de mobilizare Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Carbune şi alti combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrica Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Acţiuni de ecologizare Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Industria prelucratoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, ŞI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Acţiuni de ecologizare Subventii pentru dobanzi la credite bancare Prime acordate producătorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamitati naturale în agricultura Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide şi alcaline Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari şi combaterea eroziunii solului Protectia plantelor şi carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproductia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activităţi Subventii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri de capital Finantarea strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinte noi TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Administratie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Comunicatii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucratoare şi construcţiilor ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale DEFICIT CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanti şi lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive APARARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Aparare naţionala ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Administratia centrala Ordine publică Politie Jandarmeria Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Protecţie civila şi protecţie contra incendiilor Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Invatamant prescolar şi primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant superior Invatamant universitar SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Reparatii curente Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Servicii publice descentralizate Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Maternitati ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Servicii publice descentralizate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Prevenirea excluderii sociale Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Canalizarea şi tratarea apelor reziduale ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regionala şi sociala Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte cheltuieli privind combustibili şi energia AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Agricultura Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari şi combaterea eroziunii solului Alte cheltuieli în domeniul agriculturii silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Administratie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Comunicatii ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Roman de Dezvoltare Sociala OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Alte acţiuni economice CREDITE INTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Siguranţa naţionala FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ------------------------------ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Administratia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Autorităţi judecătorești Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Servicii publice descentralizate CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Administratie centrala Servicii recreative şi sportive Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Administratie centrala Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asistenţa sociala pentru familie şi copii PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Reducerea şi controlul poluarii ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regionala şi sociala Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, ŞI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe SAPARD Administratie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Administratie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport pe apa VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ----------------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariate în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicatii şi materiale documentare Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Aparare naţionala ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Ordine publică Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Autorităţi judecătorești Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate Invatamant secundar Invatamant secundar superior Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Servicii auxiliare pentru educatie Camine şi cantine pentru studenti Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Servicii publice descentralizate Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii şi cercetari Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultura Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare la trecere în rezerva Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Rezerva de stat LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanti şi lubrifianti Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Servicii şi dezvoltare publică ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ Cheltuieli curente TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale AGRICULTURA, SILVICULTURA, ŞI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Silvicultura 53.982.685 46.891.200 9.467.768 5.137.841 3.122.653 4.337.396 345.126 4.882.684 11.812.774 7.092.414 692.544 4.603.756 4.603.756 2.487.729 11.792 2.475.937 43.655.248 38.198.632 8.959.079 3.992.149 3.117.560 1.182.333 1.177.800 4.533 1.886.220 846.850 1.039.370 49.007 49.007 4.337.396 629.859 23.056 191.534 985.400 150.000 25.210 4.000 100.000 28.035 398.176 90.200 1.546.411 86.570 16.117 42.578 20.250 345.126 4.790.206 3.877.577 1.518.416 1.006.546 224.644 512.030 353.844 20 15.348 22.494 30 5.500 218.705 912.629 10.000 70.000 77.500 23.000 6.000 3.038 53.237 10.000 622.110 37.744 4.941.671 4.811.633 40.000 7.200 685.489 170.570 5.607 30.900 89.980 149.811 179.658 654.654 723.447 1.988.117 7.102 69.335 9.763 130.038 130.038 7.031.850 4.254.631 2.777.219 2.515.799 261.402 683.595 285.445 7.030 36.380 2.500 13.500 5.000 2.000 10.450 26.785 3.285 117.156 1.000 3.815 88.391 19.289 16.418 40.144 3.498 420 740 349 3.001.801 3.001.801 2.454.815 6.228 2.448.587 2.439.968 2.199.338 240.630 8.619 8.619 2.207.376 2.022.814 1.305.536 1.016.120 665.950 17.541 22.163 84.338 17.726 43.487 14.167 67.637 3 8.455 41.033 1.044 2 1.106 31.468 10.360 10.270 3 87 279.056 187.845 23.145 63.515 4.549 2 617.068 250.385 16.677 4.625 47.476 6.549 27.007 11.278 1.732 46.433 43.344 45.264 32.212 79 79 252 235 17 25.138 5.200 143 19.795 71.907 35.825 36.082 211 9.074 18 7.137 1.792 85 610 610 1.850 216.318 2.521 24.430 5.723 70.421 846 700 111.677 12.990 12.990 12.990 11.853 11.853 11.751 102 72.410 34.587 18.495 1.024 11.572 3.496 37.823 37.823 2.957 307 2.650 157.588 157.588 157.588 100.526 20.229 26.750 10.083 26.974 26.974 26.974 26.974 2.010.742 23.623 254.810 1.558.108 174.201 196.634 1.093.639 1.080.782 88.125 67.247 42.862 1.159 1.502 7.017 1.553 3.484 245 4.311 94 4.551 147 161 161 20.878 13.772 1.592 4.700 814 264.675 6.276 170 37 2.786 263 300 8 80 717 370 1.545 242 4 4 190 190 570 208 362 270 232.693 202 151 5 24.072 223 2 23.847 4.466 4.466 4.466 718.538 715.374 41.000 1.500 19.800 653.074 3.164 3.164 4.978 1.430 200 3.348 12.857 12.857 12.857 6.000 1.820 20 5.017 85.736 1.007.903 2.455.678 2.455.287 2.442 1.897 843 20 85 100 504 55 50 80 50 100 10 545 368 44 125 8 23.941 315 77 10 22 13 20 10 110 36 17 20 20 213 5 208 30 500 150 260 250 12.650 9.553 10 15 5.250 4.278 345.126 334.526 10.600 1.988.617 1.988.617 1.988.117 500 95.161 7.030 88.131 391 391 391 362 29 500 334.526 10.600 1.988.117 121.935 2.945.950 2.705.320 58.560 58.560 54.730 2.300 1.530 2.024.650 1.177.800 1.177.800 846.850 846.850 622.110 622.110 622.110 240.630 240.630 240.630 240.630 423.744 423.744 423.744 353.744 353.744 70.000 70.000 70.000 353.744 4.324.060 2.993.788 1.840.773 1.198.484 523.407 22.776 13.686 27.689 107.019 17.049 2.216 102.586 2.837 214 39 9.670 159.481 10 209.805 459.296 335.894 85.700 243 37.459 182.993 89.394 12.419 80.188 992 959.052 588.895 8.854 8.055 151.226 23.459 129.065 35.724 40.655 167.766 24.091 24.136 149.053 148.375 678 8.412 7.861 540 3 8 56.083 32.455 3.490 20.138 75.824 25.671 50.153 5.496 1.773 80 1.001 4.014 1.472 8.928 8.928 33.885 740 10.878 2.816 3.790 15.661 38.693 38.693 38.693 55.825 55.825 50.224 5.601 64.000 64.000 64.000 35.445 35.445 35.445 1.060.508 1.060.508 1.060.508 122.736 40.194 26.928 870.650 269.764 269.764 269.764 269.764 204.628 3.628.870 453.305 27.757 9.500 6.904.441 6.027.302 4.645.939 3.016.511 1.573.430 43.045 23.088 31.859 425.058 228.646 9.465 260.494 60 1.075 21.042 14.881 1.360 2.800 5.691 374.517 738.362 543.401 174.767 360 988 18.846 442.149 212.401 27.688 197.389 3.389 1.282 664.894 257.127 10.960 2.124 74.589 11.657 13.783 18.462 1.810 61.119 42.782 19.841 20.184 49.129 46.599 2.530 3.361 3.060 286 5 10 13.418 6.563 325 6.530 38.265 21.588 16.677 100 200 2.291 20.153 1.079 1.142 1.280 5.648 5.016 632 1.600 86.709 95 2.448 5.950 11.820 226 66.170 103.234 4.087 4.087 83.434 83.434 15.713 15.713 524.127 523.527 448.524 42.676 100 20 9.683 22.494 30 600 600 85.465 83.717 44.950 38.686 81 1.748 1.748 3.318 3.318 3.303 15 325 75 250 544.466 544.466 544.354 118.923 213.892 76.287 72.944 112 112 332.673 332.673 331.925 331.925 748 748 570.676 2.888.409 1.732.850 662.101 493.458 1.128.252 300.931 1.189.608 466.468 385 359.712 2.532.206 2.301.933 457.476 325.328 146.924 7.574 8.393 24.663 9.010 10.477 4.173 21.716 2.609 54.197 307 6.795 245 188 28.057 36.512 25.167 8.159 44 85 3.057 84.006 54.739 5.658 22.478 1.131 169.914 78.113 5.134 1.873 28.524 5.789 2.460 1.547 8.552 7.060 5.319 11.855 10.817 22.904 22.659 245 992 842 137 13 24.084 5.202 1.473 17.409 7.564 5.148 2.416 10 4.076 8.553 370 30 80 2.476 7.632 40 174 100 61 9 7.248 78.554 45.260 45.260 33.294 33.294 1.165.097 1.165.097 158.487 1.006.546 64 33.924 32.538 526 28.853 2.208 951 1.386 1.386 112.686 112.686 2.391 110.277 284.282 279.708 1.000 10 3.564 203.283 203.283 203.283 68.751 6.820 100.980 26.582 26.990 26.990 26.990 26.990 14.964 101.034 3.091 3.091 203.061 43.021 159.651 389 31.442 1.441.164 986.931 454.233 21.975 4.575 17.400 127.494 115.773 11.721 88 587.893 1.473.707 953.133 184.229 140.708 82.408 3.494 3.361 15.723 11.712 2.795 2.781 13.130 1.750 850 840 20 30 1.814 1.379 1.200 175 4 42.142 28.289 3.465 9.723 665 244.075 55.195 2.387 1.028 6.132 838 212 247 8 4.030 26.073 14.240 9.148 20.286 20.223 63 114.024 75.844 25.060 12.420 700 4.235 22 4.213 2.896 1.867 1.029 18.000 589 358 599 310 4.102 4.102 14.304 10 14.294 47.663 47.663 47.663 473.893 383.512 33.165 131.642 218.705 90.381 52.637 37.744 3.227 1.368 1.368 1.859 1.859 46 46 46 174.489 174.489 174.489 153.821 2.800 1.409 15.459 346.085 346.085 346.085 346.085 25.000 350.000 2.716 2.716 58.929 58.929 150.000 70.000 6.838 810.224 810.224 979.404 952.808 38.298 30.293 18.425 386 783 2.136 879 1.160 830 1.726 70 5 213 547 375 15 15 2.728 8.005 5.279 828 1.765 133 234.055 201.945 469 134 1.819 327 577 53 100 1.342 195.001 2.123 1.382 1.086 1 1.085 3.163 813 2.350 1.216 7 110 14 1 25.131 66 255 8 2.050 105 3 22.644 1.020 1.020 1.020 391.512 391.512 391.512 21.839 20.436 7.200 7.731 5.270 235 1.403 1.403 266.084 36.380 2.500 13.500 5.000 3.006 26.785 3.285 117.156 3.815 9.506 40.144 3.498 420 740 349 25.916 25.916 25.916 480 1.302 1.465 22.669 680 680 680 680 29.465 22.400 228.547 21.567 54.514 92.601 2.765 49.300 7.000 800 1.430 194.473 183.132 11.341 147.226 355.863 7.617.221 7.601.788 59.611 46.028 32.254 946 1.380 4.065 134 344 1.294 3.795 20 42 301 330 6 1.117 201 87 75 39 13.382 8.993 1.097 3.093 199 107.673 17.052 2.377 280 2.847 317 1.479 240 20 2.436 1.847 5.209 3.717 5 5 83 70 13 2.942 40 2.902 3.789 1.620 2.169 462 199 1.354 37 486 89 89 100 77.358 300 136 150 2.000 69.524 32 106 5.110 4.504 4.504 4.504 16.117 16.117 518.966 518.966 6.936 512.030 10.043 9.369 1.387 7.682 300 674 674 6.880.355 4.254.631 2.625.724 2.474.614 151.110 4.519 4.519 10.951 10.951 10.951 275 1.940 3.736 5.000 4.482 228 228 4.254 4.254 4.254 50.364 51.704 4.016.317 773.587 773.587 1.980.904 67.532 487 484.154 427.018 2.435 21.907 32.794 1.171 191.001 883.073 401.101 14.129 10.000 4.129 4.129 151.494 151.494 151.494 18.525 18.525 123.158 6.658 1.158 5.500 116.500 77.500 23.000 6.000 10.000 93.795 93.795 37.693 56.102 268.931 268.931 268.931 90.500 178.431 213.041 213.041 213.041 213.041 306.905 306.905 228.975 228.975 347.193 220.424 158.809 73.129 56.200 42.965 1.041 1.495 5.066 400 345 970 3.000 200 700 18 16.929 11.377 1.388 3.887 277 46.395 24.861 1.000 2.750 159 1.000 500 2.000 14.452 3.000 1.500 1.250 1.250 2.000 700 1.300 11.610 360 1.640 100 500 2.574 2.000 96 78 400 39.285 30.385 7.795 21.590 1.000 8.900 8.900 61.615 61.615 61.615 61.615 39.124 169. 190 12.110 1.166.951 905.307 65.952 53.138 32.174 540 1.350 4.866 1.552 2.215 592 3.404 3.960 1.955 530 12.814 8.379 1.055 2.862 233 285 97.306 36.517 1.654 181 6.109 371 1.850 460 3.937 11.184 10.771 2.811 16 16 3 3 833 39 25 769 5.191 1.386 3.805 360 717 224 38.000 5.501 202 202 6.931 170 423 202 35 14 6.087 8.958 8.958 8.958 398.176 398.176 11.370 8.332 8.332 3.038 3.038 323.545 320.481 4.686 170.570 5.607 2.190 2.020 66.073 69.335 3.064 3.064 211.856 211.856 45.265 10.700 10.550 2.250 21.765 166.591 166.591 49.788 6.000 6.000 43.788 43.788 43.788 1.166.354 113.071 4.000 77.301 5.607 5.521 398.176 241.595 66.073 228.677 26.333 597 597 437.098 437.098 389.020 357.261 31.759 48.078 48.078 48.078 395.220 4.000 26.020 11.858 621.366 553.856 3.166 3.166 3.166 71.035 71.035 71.035 386.978 272.598 191 16.800 86.570 10.819 92.677 92.677 40.000 2.685 49.542 450 67.510 67.510 67.510 67.510 323.809 26.400 271.157 3.145.768 2.933.189 164.685 126.429 84.889 2.139 4.440 18.023 1.731 1.122 1.780 10.905 400 1.000 38.256 25.713 3.136 8.780 627 144.232 121.044 2.006 2.398 20.059 16.047 20.059 4.012 1.003 7.021 40.087 8.352 1.500 200 200 680 176 252 63 189 2.550 186 81 2.283 2.400 1.800 600 1.000 400 7.289 2.200 2.200 4.969 82 85 565 130 4.107 9.660 9.660 9.660 1.878.199 191.343 8.410 4.000 100.000 28.035 1.546.411 447.985 447.985 447.985 267.139 263.138 20.000 30.900 52.583 159.655 4.001 4.001 21.289 2.000 19.289 197.269 197.269 197.269 114.665 8.000 8.000 66.604 15.310 15.310 15.310 15.310 162.491 602.330 2.004.619 6.600 247.791 49.229 1.648.909 31.690 20.400 182.493 193.835 4.077.567 3.161.305 28.757 22.036 11.866 468 762 2.929 223 1.007 589 1.841 94 518 1.739 6.721 4.517 551 1.543 110 241.226 10.380 646 183 1.365 107 2.027 3.144 2.908 184.921 1 1 762 762 2.309 900 1.409 407 750 303 16 165 39.016 38.933 83 500 1.696 197 15 1.484 559.570 446 446 559.124 559.124 1.250.381 23.056 985.400 150.000 90.200 1.725 16.100 6.100 6.100 10.000 10.000 1.061.271 1.059.775 555.925 6.035 179.658 318.157 1.496 1.496 4.000 4.000 69.644 69.644 69.644 2.450 12.544 54.650 846.618 846.618 838.747 838.747 7.871 7.871 238.706 1.457.972 1.457.972 2.050.145 1.627.448 422.697 100.688 230.056 211.556 18.500 12.110 10.630 3.740 2.872 1.895 60 85 200 23 160 230 10 100 109 868 593 80 180 15 4.224 1.075 200 50 250 15 75 65 20 400 30 100 100 600 200 400 45 150 10 2.064 2.064 150 60 35 55 300 300 300 2.366 1.846 1.846 520 520 1.480 1.480 1.480 1.280 200 12.110 81.093 80.736 387 295 234 4 12 26 2 2 1 11 3 92 60 8 20 4 76.299 20.251 2 1 14 7 2 3 18 20.204 2 4 4 3 3 56.035 1 3 3 4.050 4.050 4.050 357 357 357 342 15 32.916 37.177 11.000 52.372 37.902 21.265 2.654 2.598 56 2.320 2.320 16.291 16.291 5.235 5.235 5.235 11.402 11.402 4.300 7.102 200 200 200 200 14.270 14.270 14.270 14.270 16.547 19.145 16.680 -832.622 3.847.484 2.849.262 555 38.411 63.440 16.364 16.364 47.076 47.076 2.734.303 2.734.303 2.239.759 435.221 47.393 11.930 12.553 952 11.601 992.658 992.658 5.564 5.564 47.417 41.055 5 5 5 847 185 33 10 70 7 65 15 550 550 40 16 24 8 49 49 40.203 40.203 40.203 6.362 6.362 6.362 497 5.865 47.417 47.417 23.280 23.280 23.280 23.280 23.280 23.280 666.318 22.727 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 14.727 14.727 14.727 643.591 643.591 643.591 550.480 93.111 34.091 412.550 34.240 9.120 369.190 63.520 10.227 145.930 139.770 23.893 170 170 170 20.723 12.952 17 17 32 32 83 17 50 12.601 103 18 1.586 1.586 767 531 236 400 3.782 11 1.207 1.207 3.000 3.000 3.000 115.877 115.877 115.877 107.589 8.288 76.874 874 76.000 55.908 25.908 25.000 5.000 6.988 6.988 120.195 53.468 330 330 330 3.979 1.825 894 201 693 1.260 47.076 47.076 47.076 2.083 2.083 2.083 66.727 66.727 66.727 329 146 66.252 6.889 113.306 108.906 4.400 19.297 15.192 50 50 50 2.589 11 4 7 426 426 319 197 122 57 860 387 390 139 139 12.553 952 11.601 4.105 4.105 4.105 4.105 6.745 8.760 2.841 2.841 951 951 293.140 181.424 181.424 181.424 172.871 8.553 111.716 111.716 111.716 75.000 36.716 83.553 83.553 82.760 82.760 126.827 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 66.030 66.030 2.273 2.273 2.273 16.364 16.364 16.364 47.393 47.393 47.393 63.757 47.393 16.364 2.273 2.273 35.618 35.618 35.618 35.618 35.618 35.618 48.360 48.360 48.360 48.360 48.360 17.064 17.064 31.296 2.335.360 2.335.360 2.335.360 2.335.360 1.944.310 391.050 695.507 707.782 707.782 675.140 567.072 108.068 44.971 211.960 211.960 14.205 14.205 14.205 14.205 14.205 14.205 17.494 11.930 11.930 11.930 11.930 5.564 5.564 5.564 11.930 5.564 17.907 4.199 4.199 13.708 13.708 17.907 4.199 4.199 13.708 13.708 13.708 17.907 4.451.940 4.280.519 9.026 174.425 16.538 16.538 16.538 4.034.000 4.034.000 84.366 1.246.652 895.122 1.758.793 986 7.971 40.110 46.530 46.530 46.530 171.421 171.421 382.917 245.525 4.938 4.152 136 20 50 45 76 101 60 975 805 25 5 1.854 786 525 97 152 12 113.002 39.393 16.368 23.025 489 119 370 26 73.094 73.094 5.438 5.438 5.438 122.147 122.147 577 120.584 986 137.392 137.392 137.392 135.018 2.004 370 372.376 354.525 17.851 10.541 48.923 48.923 48.923 48.923 42.934 5.989 48.923 192.961 182.670 2.188 2.188 2.188 1.772 700 100 100 250 10 200 40 5 150 150 120 60 60 100 100 200 100 100 187 10 300 300 178.710 178.710 178.710 10.291 10.291 10.291 300 9.991 19.635 146.601 8.063 538 138.000 12.316 14.409 36.726 36.726 36.726 36.726 28.696 8.030 36.726 37.309 27.819 1.900 1.436 1.436 464 314 43 100 7 317 17 17 200 100 100 25 25 50 50 25.602 25.602 25.602 9.490 9.490 9.490 9.490 37.309 80.670 80.670 80.670 80.670 12.159 68.511 68.511 11.000 11.000 1.159 134.620 120.372 59.334 55.830 55.830 3.504 3.504 14.508 14.508 14.508 46.530 46.530 46.530 14.248 14.248 14.248 14.248 93.978 18.888 18.888 21.754 114.428 114.428 114.428 114.428 114.428 114.428 571.821 571.821 11.100 11.100 11.100 560.721 560.721 560.721 571.821 560.721 11.100 8.072 8.072 8.072 8.072 8.072 8.072 1.933.244 1.933.244 1.933.244 1.933.244 174.451 1.758.793 14.709 1.918.535 1.918.535 910.249 910.249 910.249 910.249 7.156 895.122 7.971 10.230 478.647 478.647 417.722 417.722 3.650 2.010.106 1.558.588 499.108 928.657 5.093 5.093 5.093 12.500 12.500 12.500 102.800 102.800 10.000 66.800 26.000 1.481 131 1.350 1.100 250 8.949 6.000 424.168 424.168 27.350 27.350 24.475 20.699 11.071 9.711 1.902 68 66 451 241 369 412 1.317 3.217 20 1.648 1.360 913 124 304 19 9.628 6.951 152 4 4.437 2.358 102 738 738 430 280 150 107 74 22 1.204 8 241 243 712 3.776 3.776 3.776 216 3.560 24.475 7.180 17.295 38.632 31.498 11.763 8.785 1.999 13 26 85 6 10 318 80 50 93 500 1.400 2.978 1.954 266 621 137 19.735 12.266 638 87 553 85 225 1.600 1.800 7.278 342 25 25 453 50 403 2.133 500 1.633 3.340 692 484 484 7.134 7.134 7.134 3.000 1.000 3.134 19.922 18.710 362.468 240.570 17.528 14.377 4.685 20 25 170 140 30 12 880 7 165 50 8.193 608 608 2.543 1.434 359 750 222.942 193.554 170 256 10.000 2.333 85.531 6.980 18 2.941 72.000 13.325 1.337 1.225 1.225 267 120 115 22 10 23.800 3.100 1.600 19.100 1.005 905 100 800 100 94 760 50 60 650 100 100 121.898 121.898 121.898 1.600 73.000 29.000 18.298 362.468 173.825 129.854 67.089 41.448 24.075 769 321 76 5.186 918 60 2.917 322 57 30 204 6.513 21.323 16.150 4.680 50 50 393 4.318 1.735 221 2.362 56.672 20.543 484 117 3.806 713 716 625 100 6.381 6.522 1.079 2.040 5.000 4.600 400 140 120 20 3.420 2.100 80 1.240 658 658 50 4 88 450 7 7 24.272 134 56 2.893 21.189 5.093 5.093 5.093 1.000 1.000 1.000 19.271 19.271 19.271 15.441 1.676 1.674 480 24.700 24.700 24.700 24.700 53.868 53.798 70 400 700 67.425 51.432 1.104.993 885.436 382.717 2.165 335 35 18 89 134 28 5 30 137 100 95 1.159 307 307 537 379 26 132 499.520 1.322 143 37 427 129 5 25 38 41 197 280 894 617 25 5 587 255 135 120 20 190 8 2 340 40 300 250 250 250 2.949 216.907 216.907 2.230 685 650 570 325 2.650 2.650 2.650 2.650 300 300 1.000 863.456 578.296 285.160 96.445 96.445 143.792 45.106 35.106 35.106 9.000 9.000 1.000 12.886 12.886 10.000 10.000 1.400 200 200 20 400 400 10.000 10.000 10.000 10.000 37.906 2.000 200 5.000 5.000 47.279 45.193 530 382 90 17 6 18 14 27 48 31 48 1 82 55 55 93 65 5 22 1 16.137 11.985 50 42 211 394 80 24 74 10.926 184 352 5 5 2 1 1 474 8 4 462 153 133 20 1.315 2 30 28 40 200 1.551 20 1.531 12.500 12.500 12.500 10.000 10.000 10.000 26 26 6.000 6.000 2.086 2.086 2.086 90 278 1.718 1.020 2.268 3.291 2.697 594 40.000 40.000 700 46.594 37.594 250 250 250 37.244 34.720 13.386 21.334 2.000 150 150 374 374 100 100 100 9.000 9.000 9.000 9.000 100 46.494 46.494 76.225 65.645 1.420 1.082 1.040 42 338 338 29.225 2.158 203 180 150 1.405 220 53 53 354 33 321 2.159 150 24.351 317 24.034 35.000 35.000 9.000 26.000 10.580 10.580 10.580 9.100 1.211 124 145 76.225 9.709 9.193 6.740 2.074 970 15 20 100 40 20 5 105 3 796 4.000 4.000 666 458 63 145 2.448 887 15 40 190 350 71 70 121 30 355 492 492 588 48 40 500 40 40 13 73 73 5 5 516 516 516 200 292 24 9.709 9.709 80.800 57.800 57.800 57.800 57.800 23.000 23.000 23.000 23.000 80.800
   +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul judetelorşi Municipiului Bucureşti, pe anul 2006
           
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSumadin care, pentru:
    susţinerea sistemului de protecţie a copilului
      TOTAL1.057.827368.349
    1.ALBA24.3917.952
    2.ARAD27.66810.682
    3.ARGEŞ28.3119.502
    4.BACĂU32.94611.200
    5.BIHOR39.64311.359
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD26.7137.927
    7.BOTOŞANI25.1478.715
    8.BRAŞOV27.60410.034
    9.BRĂILA20.7388.494
    10.BUZĂU27.70011.698
    11.CARAŞ-SEVERIN21.5515.764
    12.CĂLĂRAŞI12.8075.902
    13.CLUJ38.07610.717
    14.CONSTANŢA29.21010.155
    15.COVASNA11.2454.834
    16.DÂMBOVIŢA23.6248.169
    17.DOLJ30.41010.882
    18.GALAŢI29.41711.351
    19.GIURGIU10.7103.474
    20GORJ17.0435.751
    21.HARGHITA15.5005.995
    22.HUNEDOARA24.3409.427
    23.IALOMIŢA12.9905.604
    24.IAŞI53.89123.535
    25.ILFOV14.9365.275
    26.MARAMUREŞ28.9868.751
    27.MEHEDINŢI14.0546.010
    28.MUREŞ31.4669.869
    29.NEAMŢ33.4759.660
    30.OLT22.4478.686
    31.PRAHOVA33.30211.631
    32.SATU MARE23.0848.494
    33.SĂLAJ14.5014.495
    34.SIBIU27.2436.431
    35.SUCEAVA48.48712.242
    36.TELEORMAN20.0289.449
    37.TIMIŞ41.43813.604
    38.TULCEA13.6455.306
    39.VASLUI26.1949.702
    40.VÂLCEA25.25911.406
    41.VRANCEA19.5108.215
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI*)8.0970
      * Din suma alocata municipiului Bucureşti se finanţează instituţiile de      cultura, personalul neclerical şi serviciul public de evidenta a      persoanelor sub autoritatea Consiliului General al Municipiului      Bucureşti.
   +  Anexa 5SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor şi sectoarelorMunicipiului Bucureşti, pe anul 2006
           
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSumadin care, pentru:
    finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
      TOTAL6.101.0254.880.191
    1.ALBA122.22199.685
    2.ARAD116.71996.060
    3.ARGEŞ188.968156.647
    4.BACĂU206.975171.553
    5.BIHOR191.215155.385
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD96.22081.497
    7.BOTOŞANI139.225105.827
    8.BRAŞOV166.446135.285
    9.BRĂILA96.59177.926
    10.BUZĂU148.784111.425
    11.CARAŞ-SEVERIN92.05372.856
    12.CĂLĂRAŞI87.19662.933
    13.CLUJ180.650155.623
    14.CONSTANŢA201.324167.147
    15.COVASNA72.71161.579
    16.DÂMBOVIŢA155.217117.771
    17.DOLJ205.973156.990
    18.GALAŢI154.886123.165
    19.GIURGIU66.85047.840
    20.GORJ120.02994.769
    21.HARGHITA108.49995.068
    22.HUNEDOARA139.122112.518
    23.IALOMIŢA78.27559.789
    24.IAŞI246.494189.449
    25.ILFOV64.01244.072
    26.MARAMUREŞ155.998128.750
    27.MEHEDINŢI90.74970.476
    28.MUREŞ168.855140.306
    29.NEAMŢ158.294126.335
    30.OLT140.065110.577
    31.PRAHOVA201.078162.987
    32.SATU MARE115.97197.672
    33.SĂLAJ85.85072.304
    34.SIBIU124.80598.580
    35.SUCEAVA199.630166.604
    36.TELEORMAN116.29891.023
    37.TIMIŞ175.474151.025
    38.TULCEA71.73059.155
    39.VASLUI148.435110.303
    40.VÂLCEA127.284102.197
    41.VRANCEA116.53986.127
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI*)457.315352.911
      *) Din suma alocata municipiului Bucureşti se finanţează şi sistemul de       protecţie a copilului, centrele de asistenţa sociala a persoanelor cu       handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de       panificatie şi cheltuielile aferente învăţământului special.
   +  Anexa 6SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru subventionarea energiei termice livrata populatieipe anul 2006
         
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
      TOTAL252.072
    1.ALBA519
    2.ARAD6.144
    3.ARGEŞ12.016
    4.BACĂU11.918
    5.BIHOR12.753
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD1.239
    7.BOTOŞANI9.759
    8.BRAŞOV7.560
    9.BRĂILA3.086
    10.BUZĂU6.617
    11.CARAŞ-SEVERIN1.794
    12.CĂLĂRAŞI1.656
    13.CLUJ4.032
    14.CONSTANŢA15.333
    15.COVASNA631
    16.DÂMBOVIŢA2.634
    17.DOLJ7.860
    18.GALAŢI6.176
    19.GIURGIU2.408
    20.GORJ1.085
    21.HARGHITA3.332
    22.HUNEDOARA4.096
    23.IALOMIŢA611
    24.IAŞI4.648
    25.ILFOV122
    26.MARAMUREŞ50
    27.MEHEDINŢI3.029
    28.MUREŞ1.643
    29.NEAMŢ1.968
    30.OLT2.305
    31.PRAHOVA8.044
    32.SATU MARE0
    33.SĂLAJ1.244
    34.SIBIU1.359
    35.SUCEAVA13.808
    36.TELEORMAN3.741
    37.TIMIŞ16.657
    38.TULCEA4.197
    39.VASLUI2.831
    40.VÂLCEA3.497
    41.VRANCEA4.182
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI55.488
   +  Anexa 7SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurilejudetene şi comunale, pe anul 2006
         
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
      TOTAL359.321
    1.ALBA11.939
    2.ARAD10.104
    3.ARGEŞ13.770
    4.BACĂU11.084
    5.BIHOR12.357
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD6.548
    7.BOTOŞANI9.871
    8.BRAŞOV5.929
    9.BRĂILA5.117
    10.BUZĂU12.733
    11.CARAŞ-SEVERIN7.583
    12.CĂLĂRAŞI4.356
    13.CLUJ12.680
    14.CONSTANŢA10.093
    15.COVASNA3.722
    16.DÂMBOVIŢA7.572
    17.DOLJ10.280
    18.GALAŢI7.300
    19.GIURGIU4.476
    20.GORJ13.352
    21.HARGHITA6.736
    22.HUNEDOARA14.925
    23.IALOMIŢA4.400
    24.IAŞI11.008
    25.ILFOV3.300
    26.MARAMUREŞ6.937
    27.MEHEDINŢI8.126
    28.MUREŞ8.571
    29.NEAMŢ8.015
    30.OLT9.528
    31.PRAHOVA10.932
    32.SATU MARE7.481
    33.SĂLAJ7.195
    34.SIBIU7.853
    35.SUCEAVA10.136
    36.TELEORMAN7.194
    37.TIMIŞ12.975
    38.TULCEA5.337
    39.VASLUI10.454
    40.VÂLCEA8.975
    41.VRANCEA8.377
   +  Anexa 8SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale pe anul 2006
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
      TOTAL1.442.832
    1.ALBA28.619
    2.ARAD27.825
    3.ARGEŞ34.373
    4.BACĂU44.188
    5.BIHOR36.226
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD28.700
    7.BOTOŞANI51.219
    8.BRAŞOV25.735
    9.BRĂILA29.062
    10.BUZĂU41.614
    11.CARAŞ-SEVERIN37.543
    12.CĂLĂRAŞI37.083
    13.CLUJ29.302
    14.CONSTANŢA29.842
    15.COVASNA17.672
    16.DÂMBOVIŢA37.400
    17.DOLJ45.926
    18.GALAŢI34.489
    19.GIURGIU29.594
    20.GORJ22.352
    21.HARGHITA29.240
    22.HUNEDOARA27.261
    23.IALOMIŢA28.011
    24.IAŞI46.212
    25.ILFOV6.284
    26.MARAMUREŞ43.957
    27.MEHEDINŢI27.208
    28.MUREŞ34.422
    29.NEAMŢ51.840
    30.OLT39.713
    31.PRAHOVA38.326
    32.SATU MARE27.038
    33.SĂLAJ21.338
    34.SIBIU22.879
    35.SUCEAVA70.044
    36.TELEORMAN43.376
    37.TIMIŞ30.326
    38.TULCEA28.154
    39.VASLUI56.195
    40.VÂLCEA32.242
    41.VRANCEA35.520
    42.Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*)34.482
      *) În baza prevederilor:       - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea       nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se aloca bugetului local al       unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea careia este Centrul       de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura-Ocnitei, judeţul       Dambovita, suma de 800 mii lei.       - art. 2 alin. (6^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru       ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garantie externe şi a unor       amendamente la un acord de împrumut extern, aprobata prin Legea       nr. 22/1997, cu completările ulterioare, se aloca, Consiliului Judetean       Hunedoara suma de 5.091 mii lei.       - art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, aprobata       prin Legea nr. 163/2001, se aloca, Consiliului judetean Iasi suma       de 4.860 mii lei.       - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului       nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr. 643/2002, se aloca, Consiliului       local al municipiului Iasi suma de 5.637 mii lei.       - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2004, aprobata prin Legea       nr. 20/2005, se aloca, Consiliului judetean Maramures suma de       7.526 mii lei.       - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2004, aprobata prin       Legea nr. 20/2005, se aloca, Consiliului judetean Satu Mare suma       de 4.899 mii lei.       - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului       nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr. 643/2002, se aloca, Consiliului       local al municipiului Suceava suma de 5.669 mii lei.NOTĂ:La stabilirea criteriilor pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul judetean Iasi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Pascani".
   +  Anexa 9CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARĂde repartizare pe unităţi administrativ-teritorialea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugatăşi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2006,potrivit art. 29 alin. (3) şi (5) din O.U.G. nr. 45/2003,privind finanţele publice localeSe calculeaza potrivit urmatoarei formule:
   +  Anexa 10NUMARUL MAXIM DE POSTURIfinanţat pentru personalul neclericalangajat în unitatile de cult,pe anul 2006
         
    Nr. crt.JudeţulNumăr de posturi
      TOTAL17.933
    1.ALBA732
    2.ARAD392
    3.ARGEŞ543
    4.BACĂU443
    5.BIHOR846
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD269
    7.BOTOŞANI256
    8.BRAŞOV432
    9.BRĂILA188
    10.BUZĂU250
    11.CARAŞ-SEVERIN524
    12.CĂLĂRAŞI113
    13.CLUJ781
    14.CONSTANŢA264
    15.COVASNA165
    16.DÂMBOVIŢA384
    17.DOLJ398
    18.GALAŢI458
    19.GIURGIU93
    20.GORJ305
    21.HARGHITA294
    22.HUNEDOARA303
    23.IALOMIŢA150
    24.IAŞI681
    25.ILFOV201
    26.MARAMUREŞ703
    27.MEHEDINŢI259
    28.MUREŞ717
    29.NEAMŢ917
    30.OLT321
    31.PRAHOVA235
    32.SATU MARE425
    33.SĂLAJ491
    34.SIBIU525
    35.SUCEAVA604
    36.TELEORMAN306
    37.TIMIŞ685
    38.TULCEA255
    39.VASLUI310
    40.VÂLCEA501
    41.VRANCEA237
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI977
   +  Anexa 11CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELIcare se prevad în bugetele localepe anul 2006────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilorcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CAPITOLUL I    Veniturile şi cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale judetelor    A. Venituri       (impozite, taxe şi alte venituri)    1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de       sub autoritatea consiliilor judetene    2. Cote defalcate din impozitul pe venit:       a) Cote defalcate din impozitul pe venit       b) Sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul          pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale    3. Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital:       a) Alte impozite pe venit, profit şi castiguri din capital    4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:       a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea          cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor       b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea          energiei termice livrate populatiei       c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele          centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice       d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri       e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea          bugetelor locale    5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe       desfăşurarea de activităţi:       a) Taxa asupra mijloacelor de transport       b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de          functionare    6. Venituri din proprietate:       a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea          consiliilor judetene       b) Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti       c) Venituri din concesiuni şi închirieri       d) Venituri din dividende       e) Alte venituri din proprietate    7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:       a) Venituri din prestări de servicii       b) Contribuţia lunara a parintilor pentru întreţinerea copiilor în          unitatile de protecţie sociala       c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi          despăgubiri       d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi    8. Amenzi, penalităţi şi confiscari:       a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor          legale       b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte          sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii       c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscari    9. Transferuri voluntare, altele decat subventiile:       a) Donatii şi sponsorizari       b) Alte transferuri voluntare    10. Venituri din valorificarea unor bunuri:        a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice        b) Venituri din privatizare        c) Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat    11. Subventii de la bugetul de stat:        a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare        b) Investitii finantate parţial din împrumuturi externe        c) Aeroporturi de interes local        d) Planuri şi regulamente de urbanism        e) Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi           alimentare cu apa a satelor        f) Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al           construcţiilor existente cu destinatie de locuinta        g) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap        h) Subventii primite din Fondul de interventie        i) Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar    12. Subventii de la alte administratii:        a) Subventii de la bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele           locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a           forţei de muncă        b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de           asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap    B. Cheltuieli    1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:       a) Autorităţi executive    2. Alte servicii publice generale:       a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei          publice locale       b) Fondul de garantare a imprumuturilor externe, contractate/garantate          de stat       c) Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate          de autorităţile administraţiei publice locale       d) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor       e) Alte servicii publice generale    3. Dobanzi    4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:       a) Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea          centrelor de zi pentru protectia copilului    5. Aparare:       a) Aparare naţionala (Centre militare)    6. Ordine publică şi siguranţa naţionala:       a) Politie comunitara       b) Protectia civila şi protectia contra incendiilor    7. Invatamant:       a) Invatamant prescolar şi primar*)          a1) Invatamant prescolar*)          a2) Invatamant primar*)       b) Invatamant special       c) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului    8. Sănătate:       a) Servicii medicale în unitatile sanitare cu paturi          a1) Spitale generale       b) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii          b1) Alte institutii şi acţiuni sanitare    9. Cultura, recreere şi religie:       a) Servicii culturale          a1) Biblioteci publice judetene          a2) Muzee          a3) Institutii publice de spectacole şi concerte          a4) Scoli populare de arta şi meserii          a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale          a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice          a7) Alte servicii culturale       b) Servicii recreative şi sportive          b1) Sport       c) Servicii religioase       d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei    10. Asigurari şi asistenţa sociala:        a) Asistenţa acordată persoanelor în vârsta        b) Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati           b1) Asistenţa sociala în caz de invaliditati        c) Asistenţa sociala pentru familie şi copii        d) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale    11. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică:        a) Alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice           a1) Alimentare cu apa           a2) Amenajări hidrotehnice        b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării           comunale    12. Protecţia mediului:        a) Salubritate şi gestionarea deşeurilor           a1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor    13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:        a) Acţiuni generale economice şi comerciale           a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri           a2) Programe de dezvoltare regională şi locală           a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale    14. Combustibil şi energie:        a) Energie termică        b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie    15. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:        a) Agricultură           a1) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară    16. Transporturi:        a) Transport rutier           a1) Drumuri şi poduri        b) Transport aerian           b1) Aviaţia civilă        c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor    17. Alte acţiuni economice:        a) Zone libere        b) Turism        c) Proiecte de dezvoltare multifuncţională        d) Alte acţiuni economice    CAPITOLUL II    Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale    comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti    şi al Municipiului Bucureşti    A. Venituri       (impozite, taxe şi alte venituri)    1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale       de sub autoritatea consiliilor locale    2. Cote defalcate din impozitul pe venit:       a) Cote defalcate din impozitul pe venit       b) Sume alocate de consiliul judeţean din cotele defalcate din impozitul          pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale    3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:       a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital    4. Impozite şi taxe pe proprietate:       a) Impozit pe clădiri       b) Impozit pe terenuri       c) Taxe juridice de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială          şi alte taxe de timbru       d) Alte impozite şi taxe pe proprietate    5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:       a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea          cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi          municipiilor       b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea          energiei termice livrate populaţiei       c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele          centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice       d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri       e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea          bugetelor locale    6. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:       a) Taxe hoteliere    7. Taxe pe servicii specifice:       a) Impozit pe spectacole       b) Alte taxe pe servicii specifice    8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau       pe desfăşurarea de activităţi:       a) Taxa asupra mijloacelor de transport       b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de          funcţionare       c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării          bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi    9. Alte impozite şi taxe fiscale:       a) Alte impozite şi taxe fiscale    10. Venituri din proprietate:        a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea           consiliilor locale        b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi        c) Venituri din concesiuni şi închirieri        d) Venituri din dividende        e) Alte venituri din proprietate    11. Venituri din dobânzi:        a) Alte venituri din dobânzi    12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:        a) Venituri din prestări de servicii        b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru           întreţinerea copiilor în creşe        c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social        d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură        e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în           unităţile de protecţie socială        f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi           despăgubiri        g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi    13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:        a) Taxe extrajudiciare de timbru        b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise    14. Amenzi, penalităţi şi confiscări:        a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit           dispoziţiilor legale        b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a           declaraţiei de impozite şi taxe        c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi           alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii        d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări    15. Diverse venituri:        a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor           publice        b) Alte venituri    16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:        a) Donaţii şi sponsorizări        b) Alte transferuri voluntare    17. Venituri din valorificarea unor bunuri:        a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice        b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului        c) Venituri din privatizare        d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat    18. Subvenţii de la bugetul de stat:        a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare        b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe        c) Planuri şi regulamente de urbanism        d) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor           de cvartale de locuinţe noi        e) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi           alimentare cu apă a satelor        f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al           construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă        g) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie        h) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar    19. Subvenţii de la alte administraţii:        a) Subvenţii de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia           copilului        b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele           locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară           a forţei de muncă        c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de           asistenţă socială pentru persoanele cu handicap**)    B. Cheltuieli    1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:       a) Autorităţi executive    2. Alte servicii publice generale:       a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei          publice locale       b) Fondul de garantare a împrumuturilor externe, contractate/garantate          de stat       c) Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe,          contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale       d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor       e) Alte servicii publice generale    3. Dobânzi    4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:       a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă          socială pentru persoanele cu handicap    5. Apărare:       a) Apărare naţională (Centre militare)    6. Ordine publică şi siguranţă naţională:       a) Poliţie comunitară       b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor    7. Învăţământ:       a) Învăţământ preşcolar şi primar          a1) Învăţământ preşcolar          a2) Învăţământ primar       b) Învăţământ secundar          b1) Învăţământ secundar inferior          b2) Învăţământ secundar superior          b3) Învăţământ profesional       c) Învăţământ postliceal       d) Învăţământ special**)       e) Servicii auxiliare pentru educaţie          e1) Internate şi cantine pentru elevi          e2) Alte servicii auxiliare       f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului    8. Sănătate:       a) Servicii medicale în unităţile sanitare cu paturi          a1) Spitale generale       b) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii          b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare    9. Cultură, recreere şi religie:       a) Servicii culturale          a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale          a2) Muzee          a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte          a4) Şcoli populare de artă şi meserii***)          a5) Case de cultură          a6) Cămine culturale          a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale          a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice          a9) Alte servicii culturale       b) Servicii recreative şi sportive:          b1) Sport          b2) Tineret          b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive              şi de agrement       c) Servicii religioase       d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei    10. Asigurări şi asistenţă socială:       a) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi          a1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi       b) Asistenţă socială pentru familie şi copii**)       c) Ajutoare pentru locuinţe       d) Creşe       e) Prevenirea excluderii sociale          e1) Ajutor social          e2) Cantine de ajutor social       f) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale    11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:        a) Locuinţe           a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe           a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor        b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice           b1) Alimentare cu apă           b2) Amenajări hidrotehnice        c) Iluminat public şi electrificări rurale        d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi        e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării           comunale    12. Protecţia mediului:        a) Salubritate şi gestionarea deşeurilor           a1) Salubritate           a2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor        b) Canalizare şi tratarea apelor reziduale    13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:        a) Acţiuni generale economice şi comerciale           a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri           a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii           a3) Programe de dezvoltare regională şi locală           a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale    14. Combustibil şi energie:        a) Energie termică        b) Alţi combustibili        c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia    15. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:        a) Agricultură           a1) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară           a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii    16. Transporturi:        a) Transport rutier           a1) Drumuri şi poduri           a2) Transport în comun           a3) Străzi        b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor    17. Alte acţiuni economice:        a) Fondul Român de Dezvoltare Socială        b) Zone libere        c) Turism        d) Proiecte de dezvoltare multifuncţională        e) Alte acţiuni economice----------    *) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi depanificaţie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privindacordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IVdin învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţelede stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legeanr. 16/2003 şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2003    **) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti    ***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURARI DE SĂNĂTATEBUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE  +  Anexa 12/01                                     SINTEZA            fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli                                  pe anul 2006
    - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolPa- ra- grafGru- pa/ Ti- tluAr- ti- colA- li- ne- atDenumire indicator2006 Program
    AB1
    5005           CHELTUIELI - TOTAL9.010.654
          01     CHELTUIELI CURENTE8.950.110
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.301
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII8.853.809
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE60.544
   +  Anexa 12/02    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE                                    SINTEZA     bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe                                  pe anul 2006             (sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de                         asigurări sociale de sănătate)
    - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolPa- ra- grafGru- pa/ Ti- tluAr- ti- colA- li- ne- atDenumire indicator2006 Program
    AB1
    5005           CHELTUIELI - TOTAL9.010.654
          01     CHELTUIELI CURENTE8.950.110
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.301
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII8.853.809
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE60.544
    660005         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE9.010.654
        01       CHELTUIELI CURENTE8.950.110
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
    6605           SĂNĂTATE9.010.654
          01     CHELTUIELI CURENTE8.950.110
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.301
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII8.853.809
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE60.544
    660501         Administraţia centrală70.639
      02         Servicii publice descentralizate119.448
      03         Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale3.075.801
    66050301       Medicamente cu şi fără contribuţie personală1.916.626
    66050302       Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ636.577
    66050303       Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ109.500
    66050304       Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală377.600
    66050305       Dispozitive şi echipamente medicale35.498
      04         Servicii medicale în ambulator1.033.455
        01       Asistenţă medicală primară444.008
        02       Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice269.000
    66050403       Asistenţă medicală stomatologică64.758
        04       Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice213.691
    66050405       Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale41.998
    660505         Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar232.840
    660506         Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi4.475.347
    66050601       Spitale generale4.424.328
        03       Unităţi medico-sociale8.078
        04       Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii40.857
    66050650       Alte unităţi sanitare cu paturi îngrijiri medicale la2.084
      07         domiciliu3.124
    9705           REZERVE91.985
      02         Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate91.985
   +  Anexa 12/03    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                    BUGETUL            fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate                                  pe anul 2006
     
    - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolPa- ra- grafGru- pa/ Ti- tluAr- ti- colA- li- ne- atDenumire indicator2006 Program
    AB1
    000105         VENITURI - TOTAL9.198.540
    0002           I. VENITURI CURENTE9.096.137
    2000           B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI9.024.821
    2005           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR4.644.828
      03         Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori4.644.828
    2105           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR4.379.992
      03         Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi4.213.194
    210505         Contribuţii facultative ale asiguraţilor61.478
      50         Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi105.319
    290005         C. VENITURI NEFISCALE71.316
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE71.316
    3005           VENITURI DIN PROPRIETATE9.000
      03         Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi9.000
    3105           Venituri din dobânzi62.316
      03         Alte venituri din dobânzi62.316
    410005         IV. SUBVENŢII102.403
    4200           SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE102.403
    4205           SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT37.842
      22         Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen15.348
    420523         Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv22.494
    4305           SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII64.561
      05         Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani62.945
    430506         Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale1.616
    5005           CHELTUIELI - TOTAL9.010.654
          01     CHELTUIELI CURENTE8.950.110
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.301
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII8.853.809
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE60.544
    660005         Partea a III-a CHELTUIELI9.010.654
        01       CHELTUIELI CURENTE8.950.110
        70       CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
    6605           SĂNĂTATE9.010.654
          01     CHELTUIELI CURENTE8.950.110
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.301
          1001   Cheltuieli salariale în bani73.793
          100101Salarii de baza45.596
          100102Salarii de merit2.114
          100103Indemnizaţie de conducere3.205
          100104Spor de vechime9.145
          100106Alte sporuri1.356
          100107Ore suplimentare700
          100108Fond de premii7.400
          100112Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii2.000
          100113Indemnizaţii de delegare145
          100130Alte drepturi salariale în bani2.132
          1003   Contribuţii22.508
          100301Contribuţii de asigurări sociale de stat15.128
          100302Contribuţii de asigurări de şomaj1.845
          100303Contribuţii de asigurări sociale de sănătate5.166
          100304Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale369
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII8.853.809
          2001   Bunuri şi servicii8.845.298
          200101Furnituri de birou2.814
          200102Materiale pentru curăţenie262
          200103Încălzit, iluminat şi forţa motrică2.836
          200104Apă, canal şi salubritate268
          200105Carburanţi şi lubrifianţi1.506
          200106Piese de schimb627
          200107Transport23
          200108Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet3.501
          200109Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.826.729
          200130Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare6.732
          2002   Reparaţii curente1.707
          2005   Bunuri de natura obiectelor de inventar1.541
          200501Uniforme şi echipament1
          200530Alte obiecte de inventar1.540
          2006   Deplasări, detaşări, transferări2.361
          200601Deplasări interne, detaşări, transferări2.094
          200602Deplasări în străinătate267
          2011   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare630
          2012   Consultanţă şi expertiză2
          2013   Pregătire profesională393
          2014   Protecţia muncii39
          2016   Studii şi cercetări1
          2030   Alte cheltuieli1.837
          203001Reclamă şi publicitate81
          203002Protocol şi reprezentare11
          203004Chirii977
          203030Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii768
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.544
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE60.544
          7101   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)60.544
          710101Construcţii513
          710130Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)60.031
    660501         Administraţia centrală70.639
      02         Servicii publice descentralizate119.448
      03         Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale3.075.801
    66050301       Medicamente cu şi fără contribuţie personală1.916.626
    66050302       Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ636.577
    66050303       Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ109.500
    66050304       Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală377.600
    66050305       Dispozitive şi echipamente medicale35.498
      04         Servicii medicale în ambulator1.033.455
        01       Asistenţă medicală primară444.008
        02       Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice269.000
    66050403       Asistenţă medicală stomatologică64.758
        04       Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice213.691
    66050405       Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale41.998
    660505         Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar232.840
    660506         Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi4.475.347
    66050601       Spitale generale4.424.328
        03       Unităţi medico-sociale8.078
        04       Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii40.857
    66050650       Alte unităţi sanitare cu paturi2.084
      07         Îngrijiri medicale la domiciliu3.124
    9705           REZERVE91.985
      02         Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate91.985
    9905           EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)95.901
   +  Anexa 12/04
      Casa Naţionala a Asigurarilor de Sănătate
           Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                                 pe anii 2005-2006
              (FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE)
                                                                                     ─ mii lei ─
  Numar maxim de posturi în anul 2005 Salariu mediu de baza în luna decembrie 2005 Modificarea numarului de posturi în anul 2006 faţa de anul 2005 Numar maxim de posturi în anul 2006 Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
  0 1 2 3 4 = 1 + 3 5 = 2*4* 12 luni
  TOTAL: din care: 6605 SĂNĂTATE - FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE din care: III. Cabinetul demnitarului Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) Director de cabinet Consilier (consilier personal) Consultant (asistent de cabinet) Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) V.A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004) 2. Functii publice de conducere Director general adjunct Director Director adjunct Sef serviciu Director executiv Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel oras Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel comuna 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Expert superior treapta 3 Inspector superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Expert debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 3 Auditor asistent treapta 3 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Auditor principal treapta 2 Auditor principal treapta 3 Auditor asistent treapta 3 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate asistent treapta 3 Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate superior treapta 3 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 3 Referent de specialitate asistent treapta 1 c. Clasa III - studii medii Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 3 Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent principal treapta 3 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 V.B. Functii publice specifice (conform O.U. nr. 92/2004) 2. Functii de conducere Medic sef Medic sef VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Secretar general Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Referent, inspector, revizor contabil; debutant Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III Consilier juridic gradul IA Consilier juridic gradul I Consilier juridic gradul II Consilier juridic gradul III Consilier juridic gradul IV Consilier juridic debutant Referent IA Referent I Referent II Referent III Referent IV Referent debutant VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Secretar-dactilograf, dactilograf; I Secretar-dactilograf, dactilograf; II Administrator I Casier magaziner; I Casier magaziner; II Functionar arhivar; I Functionar arhivar; II Functionar arhivar; III Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II Sofer IA Sofer I Sofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor calificat VI Muncitor necalificat I. Persoane care ocupa functii de demnitate publică, specifice Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate Presedinte (asimilat cu ministru) Vicepresedinte (asimilat cu subsecretar de stat) 3.697 3.697 6 1 1 2 1 1 3.054 340 3 13 5 7 90 148 74 2.714 1.676 46 3 6 2 3 1 4 5 1 5 1 7 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 11 1 1 1 1 535 98 129 1 36 7 14 65 40 26 12 16 6 70 37 17 36 18 1 12 14 54 2 1 5 1 4 43 2 1 26 1 2 1 147 32 23 13 3 4 5 36 1 1 1 7 1 10 8 5 2 1.002 29 1 3 2 2 7 537 120 103 98 43 14 2 41 44 44 1 43 264 1 139 6 4 7 13 1 10 4 1 1 1 1 1 2 1 2 49 5 3 2 9 2 326 33 2 2 34 5 8 4 4 73 3 6 87 23 10 11 6 1 6 8 3 1 2 0,76 1,90 1,90 1,16 0,64 1,41 1,41 1,41 1,41 1,32 1,32 1,32 1,41 1,23 1,11 1,41 1,11 1,41 1,41 1,00 0,83 1,00 0,90 1,00 0,90 1,00 0,75 0,65 0,65 0,65 0,75 0,65 0,48 0,48 0,48 0,48 1,97 1,56 1,27 0,82 0,65 1,32 1,18 1,07 1,07 1,32 1,18 1,07 0,96 0,86 0,80 0,96 0,86 0,80 0,96 0,86 0,80 0,96 0,86 0,80 0,72 0,67 0,62 0,72 0,67 0,62 0,72 0,67 0,62 0,72 0,67 0,62 0,48 0,48 0,48 1,32 1,18 1,07 0,96 0,86 0,80 0,62 1,14 0,93 0,43 1,13 0,92 0,82 0,76 0,74 0,57 0,47 0,74 0,64 0,57 0,51 0,45 0,42 0,72 0,62 0,55 0,51 0,48 0,46 0,45 0,44 0,42 1,41 1,32 2,40 1,19 1,04 0,94 0,84 0,76 0,39 1,04 0,84 0,76 0,69 1,19 1,04 0,94 0,84 0,76 0,39 0,61 0,53 0,49 0,43 0,41 0,37 0,44 0,40 0,54 0,47 0,42 0,46 0,42 0,39 0,38 0,38 0,62 0,54 0,51 0,51 0,48 0,45 0,42 0,38 0,38 4,58 3,87 331 331 314 -4 -1 -1 1 -3 -3 3 318 254 27 -1 -1 1 3 10 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 153 27 27 4 1 4 24 6 9 3 -1 6 2 -3 -1 -3 6 -3 8 6 1 4 3 3 13 4 3 2 -63 -17 -10 -4 -4 1 -1 1 1 63 4 -2 26 8 2 8 6 1 4 1 5 7 -4 -1 1 3 1 2 1 -1 1 -1 7 -1 -1 10 1 3 4 2 1 -1 1 -1 4.028 4.028 6 1 1 2 1 1 3.368 336 2 12 6 7 87 145 77 3.032 1.930 73 2 5 2 3 2 7 15 1 5 1 7 2 2 2 4 3 3 1 5 10 2 1 1 1 688 125 156 1 40 8 18 89 46 35 15 15 6 76 39 14 35 15 1 18 11 62 8 2 9 4 7 56 2 1 30 4 2 3 84 15 13 9 3 4 1 37 1 1 1 7 1 10 8 4 3 1 1.065 29 1 3 6 7 563 128 105 106 49 15 4 3 46 44 44 1 43 271 1 135 5 5 7 16 1 11 4 1 3 2 1 2 2 1 56 5 3 2 8 1 336 33 2 2 34 5 9 4 4 76 7 6 89 23 11 11 5 1 7 7 3 1 2 45.596 45.596 99 9 23 46 14 8 39.688 5.351 34 203 102 118 1.378 2.297 1.220 34.336 25.817 1.235 30 67 34 40 34 118 180 10 60 11 84 22 24 18 31 23 23 9 39 236 37 15 10 8 10.898 1.770 2.003 13 634 113 231 1.025 475 336 173 155 58 876 402 134 403 155 10 156 88 461 69 16 67 35 56 417 17 8 223 23 12 17 1.331 212 167 104 31 38 7 369 14 11 5 95 11 98 73 36 21 6 8.150 258 8 21 37 35 4.864 952 693 649 282 83 22 16 232 698 698 17 681 3.094 29 1.928 62 51 66 146 5 137 40 9 25 29 11 20 18 5 410 32 18 10 39 4 1.869 174 10 13 192 25 50 20 19 347 32 45 577 141 67 63 27 5 32 32 148 55 93
   +  Anexa 12/05                       Sinteza finantarii programelor
    - mii lei -
    CodordonatorProg.DenumireAni anterioriProgram 2005Program 2006Estimări 2007Estimări 2008Estimări 2009TOTAL
    6811697800   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate              
          TOTAL CHELTUIELI:              
          TOTAL surse              
          I. Credite de angajament499.044460.5701.123.6771.224.8081.322.7931.428.6166.059.508
          II. Credite bugetare499.044460.5701.123.6771.224.8081.322.7931.428.6166.059.508
        430PROGRAM:              
          Boli transmisibile              
        430TOTAL PROGRAM              
          I. Credite de angajament219.522116.350         335.872
          II. Credite bugetare219.522116.350         335.872
          Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate      
          I. Credite de angajament219.522116.350         335.872
          II. Credite bugetare219.522116.350         335.872
        431PROGRAM:              
          Boli netransmisibile              
        431TOTAL PROGRAM              
          I. Credite de angajament1.183.528690.814,8         1.874.342,8
          II. Credite bugetare1.183.528690.814,8         1.874.342,8
          Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate      
          I. Credite de angajament1.183.528690.814,8         1.874.342,8
          II. Credite bugetare1.183.528690.814,8         1.874.342.8
        465PROGRAM:              
          Program pentru acordarea compensată în proporţie de 90% a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu pentru pensionari
        465TOTAL PROGRAM              
          I. Credite de angajament60.000130.000         190.000
          II. Credite bugetare60.000130.000         190.000
          Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate      
          I. Credite de angajament60.000130.000         190.000
          II. Credite bugetare60.000130.000         190.000
        529PROGRAM:              
          Program pentru acordarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală, compensată în proporţie de 90% din preţul de referinţă.
        529TOTAL PROGRAM              
          I. Credite de angajament   97.870         97.870
          II. Credite bugetare   97.870         97.870
          Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate      
          I. Credite de angajament   97.870         97.870
          II. Credite bugetare   97.870         97.870
        530PROGRAM:              
          Program naţional cu scop curativ            
        530TOTAL PROGRAM              
          I. Credite de angajament     1.123.6771.224.8081.322.7931.428.6165.099.894
          II. Credite bugetare     1.123.6771.224.8081.322.7931.428.6165.099.894
          Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate      
          I. Credite de angajament     1.123.6771.224.8081.322.7931.428.6165.099.894
          II. Credite bugetare     1.123.6771.224.8081.322.7931.428.6165.099.89
   +  Anexa 12/06Fisa Programului
                                                   
    - mii lei -
    CodordonatorCod programCod indicatorAni anterioriProgram 2005Program 2006Estimări 2007Estimări 2008Estimări 2009TOTAL
    6811697800     Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
            SCOP:
            Îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor
            OBIECTIVE:
            Asigurarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice în tratamentul bolilor cronice.
            Asigurarea medicamentelor compensate în proporţie de 90% pt. pensionari.
            Acordarea medicamentelor compensate asiguraţilor.
            Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut.
            Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi/sau materiale sanitare specifice).
        430   PROGRAM:
            Boli transmisibile
            PRIORITATEA: 1
            PARTENERI:
            Ministerul Sănătăţii
            DESCRIERE:
    6811697800430   Asigurarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice transmisibile:
            HIV/SIDA, TBC, etc.
            REZULTATE:
            Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.
            COMENTARII:
            Începând cu anul 2006, activităţile programului au fost preluate de programul "Programul naţional cu scop curativ"
            Data începerii: 01-01-2003
            Data închiderii: 31-12-2005
            FINANŢARE:
            TOTAL - eligibil
            I. Credite de angajament
            219.522116.350   335.872
            I. Credite bugetare  
            219.522116.350   335.872
            Rata de finanţare din:  
            Fonduri eligibile  
            I.Credite de angajament
            100100   100
            II.Credite bugetare
            100100   100
    6811697800430   Indicatori de finanţare
            Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate
          5005Total cheltuieli
          5005I.Credite de angajament  
            219.522116.350   335.872
          5005II.Credite bugetare  
            219.522116.350   335.872
          6605Sănătate
          6605I.Credite de angajament
            219.522116.350   335.872
          6605II.Credite bugetare
            219.522116.350   335.872
          660520Bunuri şi servicii
          660520I.Credite de angajament
            219.522116.350   335.872
          660520II.Credite bugetare
            219.522116.350   335.872
            Indicatori de fundamentare
            EFICIENŢA
          2232Cost mediu/bolnav (mii lei RON)
            3,481,89  
            REZULTAT
    68116978004302231Număr bolnavi trataţi
            63.11661.600  
        431   PROGRAM:
            Boli netransmisibile
            PRIORITATEA: 1
            PARTENERI:
            Ministerul Sănătăţii
            DESCRIERE:
            Îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor prin asigurarea medicamentelor în tratamentul bolilor cu incidenţă mare asupra stării de sănătate a populaţiei din domeniile: cardiovascular, neurologie, endocrinologie, nefrologie, etc.
            REZULTATE:
            Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.
            COMENTARII:
            Începând cu anul 2006, activităţile programului au fost preluate de programul "Programul naţional cu scop curativ"
            Data începerii: 01-01-2003
            Data închiderii: 31-12-2005
    6811697800431   FINANŢARE:
            TOTAL - eligibil
            I.Credite de angajament