ORDIN nr. 2.131 din 8 decembrie 2005pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 21 decembrie 2005  În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, ale art. 5 alin. (3) lit. q) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autorizaţiile tehnice emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 2.131.  +  Anexa REGLEMENTAREprivind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9  +  Capitolul I Dispoziţii generalePrezentele reglementări stabilesc metodologia şi condiţiile pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.Prezentele reglementări definesc:1.1. - activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere în raport cu legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile tehnice privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a acestora pe drumurile publice. În sensul prezentului ordin, prin activităţi care pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere se înţelege: a) activităţi de reparaţii, de întreţinere şi/sau reglare funcţională a vehiculelor rutiere; b) activităţi de reparare, reconditionare, montare, verificare şi etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere; c) activităţi de modificări constructive şi/sau de reconstrucţie a vehiculelor rutiere; d) activităţi de înlocuiri de sasiuri şi/sau de caroserii; e) activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;1.2. - condiţiile minimale ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării, de către operatorii economici care desfăşoară activităţile menţionate la pct. 1.1 lit. a)-e);1.3. - procedura de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţile menţionate la pct. 1.1 lit. a)-e) desfăşurată de Registrul Auto Roman (denumit în continuare RAR), organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.DefiniţiiPentru scopul prezentelor reglementări, prin următorii termeni se înţelege: a) clasa - categorie atribuită operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere şi/sau reglare funcţională a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi celor care desfăşoară activităţi de reparare, reconditionare, montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehicule rutiere, în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate; b) produs - un sistem, echipament, piesa, componenta sau entitate tehnica utilizata la fabricarea unui vehicul sau pentru înlocuirea celui existent pe un vehicul (include şi produsele montate pe un vehicul ulterior fabricării, ca accesorii). Poate fi:b1) produs de origine - produs utilizat la fabricarea unui vehicul şi care a echipat vehiculul la omologarea de tip a acestui vehicul;b2) produs de schimb - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul. c) material de exploatare - substanţe necesare la utilizarea la vehicule rutiere, care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizării vehiculului rutier şi care se completează sau se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia, cuprinzând carburanţii auto, lubrifianţii auto, aditivii pentru carburanţii auto, lichidele pentru frana, lichidele de răcire, uleiurile hidraulice; d) activitate de reparare a echipamentelor şi sistemelor vehiculelor rutiere activitate specifică ce presupune operaţii de înlocuire a cel puţin unei componente, piese sau entităţi tehnice a echipamentului, sistemului vehiculului cu o componenta, piesa sau entitate tehnica de schimb; e) activitate de reconditionare a unei componente, piese sau entităţi tehnice dintr-unul din sistemele sau echipamentele vehiculului - activitate specifică prin care se asigura redobandirea parametrilor fizici, dimensionali, funcţionali, etc., ai unei componente, piese sau entităţi tehnice în conformitate cu documentele tehnice specifice aprobate de constructorii de vehicule şi/sau de componente, piese sau entităţi tehnice (manuale de reparaţii, tehnologii de reparaţii şi/sau reconditionare, etc.); f) activitate de reglare funcţională a vehiculelor rutiere - activitate specifică ce presupune realizarea sau refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui marimi caracteristice s-au abătut de la anumite condiţii impuse, pe baza manualelor de reparaţii, a cataloagelor cu date tehnice functionale (baza de date) pentru unul sau mai multe sisteme sau echipamente, ale unor mărci sau grup de mărci de vehicule; g) activitate de montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere - activitate specifică ce presupune efectuarea de operaţii de montare, verificare şi/sau etalonare a unor produse, prevăzute de producătorii acestora sa echipeze vehiculele rutiere sau sa înlocuiască pe cele existente deja pe vehicule, pe baza documentaţiilor tehnice. Documentaţiile tehnice vor fi puse la dispoziţie de producătorii produselor respective sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora. Pentru operaţiile de etalonare, este necesară şi obţinerea autorizării specifice de la instituţiile legal abilitate în acest scop. h) activitate de modificări constructive - activitate specifică care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculului rutier şi/sau a produselor utilizate la acesta faţă de tipul omologat, inclusiv activităţile de completare (carosare) ale unui vehicul iniţial şi cele de tuning; i) activitate de reconstrucţie - activitate specifică de producţie industriala de vehicule rutiere în care se folosesc produse noi ori reconditionate, pe un flux de fabricaţie, cu tehnologii şi sisteme de asigurare a calităţii certificate de organisme competente; j) activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - activitate specifică ce presupune operaţii de demontare în părţi componente a vehiculelor scoase din uz; inclusiv activităţile de dezmembrare a produselor utilizate la vehiculele rutiere. Operaţiile de demontare a componentelor trebuie să respecte prevederile documentaţiilor tehnice ale producătorilor vehiculelor, cu privire la ordinea operaţiilor şi sculele/dispozitivele adecvate; k) capabilitate tehnica - abilitatea unui operator economic de a desfăşura activităţi specifice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi care dispune de resursele umane, facilităţile, echipamentele, precum şi metodele şi instrucţiunile de lucru specificate în documente emise de factori responsabili; l) neconformitate - nesatisfacerea de către o activitate a unei condiţii specificate; m) onorabilitate - situaţie în care se găseşte conducătorul unităţii economice, care nu a fost condamnat pentru infracţiuni penale grave şi care acţionează în mod etic şi responsabil în relaţiile cu beneficiarii; n) evaluarea conformitatii - orice acţiune al carei obiect este de a determina, în mod direct sau indirect, satisfacerea condiţiilor specificate; o) auditul calităţii - examinare sistematica şi independenta în scopul de a determina dacă activităţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite, precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor; p) supraveghere - evaluarea efectuată de autoritatea care a emis autorizaţia, pentru a determina dacă o activitate este în continuare conformă cu condiţiile specificate; r) structura de rezistenta - ansamblu de elemente nedemontabile ale caroseriei care preiau sarcini în timpul funcţionarii vehiculului; s) redresarea structurii de rezistenta - operaţie specifică de readucere la configuraţia iniţială, numai prin procese de deformare plastica, a structurii de rezistenta deformate a unei caroserii şi verificarea restabilirii dimensiunilor iniţiale, prin intermediul echipamentelor specifice. t) întreţinerea vehiculelor rutiere - ansamblul operaţiunilor periodice stabilite de producătorul vehiculelor şi care se referă la înlocuiri şi/sau verificări de plinuri, la înlocuiri de materiale consumabile şi componente care se uzeaza în timpul funcţionarii, precum şi verificări şi reglaje care să asigure menţinerea funcţionarii în parametrii recomandaţi; u) înlocuirea de sasiuri/caroserii - totalitatea operaţiunilor determinate de schimbarea sasiului/caroseriei cu un alt sasiu/o alta caroserie compatibil(a), în condiţiile menţionate în Reglementările RNTR 7. În urma operaţiunilor executate se vor efectua inspecţiile finale, conform prezentelor reglementări.  +  Capitolul II Reguli de procedura privind evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, de înlocuire de sasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere1. Activităţile de reparaţii, de întreţinere şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, precum şi activităţile de înlocuire de sasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere se pot presta numai de către operatorii economici care au capabilitatea tehnica adecvată şi care, în urma unei evaluări, au fost autorizaţi de către RAR.2. Lista activităţilor pentru care operatorii economici trebuie să solicite autorizarea, este prezentată în Anexa 1 la prezentele reglementări, pct. 1.1-1.7.3. Autorizarea se va solicita de către operatorul economic şi se va acorda nominalizat pe componente, ansambluri, sisteme constructive, echipamente, vehicule şi/sau pentru una sau mai multe dintre activităţile enumerate în Anexa 1 la prezentele reglementări, pct. 1.1-1.7 pentru operaţii distincte.Modelul autorizaţiei este prevăzut în Anexa 6 la prezentele reglementări.Operatorul economic va fi încadrat într-una din clasele specificate în Anexa 1 la prezentele reglementări, pct. 2.4. Operatorul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice în vederea autorizării, denumit în continuare solicitant, se va adresa la reprezentanta RAR din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, de unde va obţine, contra cost, o mapa conţinând următoarele documente:- cerere-tip de autorizare al cărui model este prevăzut în Anexa 2 la prezentele reglementări;- chestionar de autoevaluare al cărui model prevăzut în Anexa 3 la prezentele reglementări.Reprezentantele RAR vor oferi solicitanţilor toate informaţiile necesare în vederea completării corecte a cererii-tip de autorizare şi a chestionarului de autoevaluare.5. Se vor completa şi depune, la reprezentanta RAR din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, cererea-tip de autorizare şi chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.Solicitantul va include în dosarul de autorizare:- copie a documentelor care să ateste funcţionarea legală a operatorului economic, din care să rezulte ca are ca obiect de activitate şi activităţile pentru care solicită autorizarea la punctele de lucru.- copia certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului (conducătorilor) atelierului în domeniul repararii şi/sau reglarii functionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz precum şi în domeniul înlocuirii de sasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu excepţia atelierelor care desfăşoară activităţi de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire şi reparare anvelope şi camere de aer, de echilibrat roti, de înlocuire a sistemului de evacuare gaze arse motor - tobe esapament fără sisteme catalitice.6. În situaţia în care documentele din dosarul de autorizare nu au fost completate corect sau dosarul este incomplet, acesta se va restitui reprezentantului solicitantului, explicandu-i-se în ce constau neconformităţile şi ciclul se va relua.Dacă documentele au fost completate corect şi dosarul este complet, acesta se va inregistra şi i se va atribui un număr de identificare care se va comunică solicitantului şi se va utiliza în toate referirile ulterioare.7. Pe baza datelor din documentele dosarului de autorizare, în funcţie de mărimea operatorului economic - numărul de salariaţi implicaţi în activitatea evaluată şi complexitatea lucrărilor pe care acesta le efectuează, RAR va stabili durata numărul de zile-om audit, costul evaluării, va elabora şi va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare şi supraveghere.8. După semnarea de către solicitant a contractului pentru autorizare şi supraveghere şi prezentarea documentului de plată a costului evaluării, RAR va constitui echipa de audit, va elabora planul de audit şi va stabili, de comun acord cu solicitantul, data efectuării auditului.9. Auditul capabilităţii tehnice se va efectua la fiecare din atelierele solicitantului, urmărindu-se îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor minimale prevăzute în Anexa 4 la prezentele reglementări.Standardul de referinţa recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011/2001.La auditare se vor avea în vedere următoarele: a) condiţiile de onorabilitate a conducătorului operatorului economic, consemnate printr-o declaraţie pe propria răspundere, scrisă, privind inexistenta unui cazier personal; b) existenta spaţiilor adecvate pentru:- amplasarea vehiculelor şi/sau produselor ce urmează a fi sau au fost reparate, reconditionate sau reglate;- depozitarea şi evidenta materialelor şi produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de reconditionare;- efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere, reconditionare şi/sau de reglare funcţională; c) existenta infrastructurilor şi echipamentelor generale aferente pentru categoriile de vehicule şi/sau produsele pentru care se solicita autorizarea; d) existenta liniilor tehnologice, a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor necesare desfăşurării proceselor de reparare, de întreţinere, de reconditionare, de reglare funcţională; e) existenta mijloacelor de diagnosticare, de verificare/măsurare pe fluxul tehnologic şi de verificare a calităţii lucrărilor de reparare, de întreţinere, de reconditionare, de reglare funcţională efectuate; f) evidenta efectuării inspecţiilor finale, numai pentru acele activităţi care pot afecta direct funcţionarea în parametrii prevăzuţi de constructor a sistemelor vehiculului prevăzute în Anexa 1 la prezentele reglementări, pct. 1.1, cu echipamente şi tehnologii conforme cu prevederile reglementărilor naţionale RNTR-1 în vigoare, cu mijloace proprii sau la o statie de inspecţie tehnica autorizata de RAR. Evidenta se va tine în registrul de evidenta conform modelului din Anexa 5 la prezentele reglementări; dovada efectuării inspecţiilor finale se va ataşa la comanda de execuţie a lucrării. g) documentele de atestare a calificării personalului angajat şi/sau folosit pentru activităţile efectuate - şcolarizare generală şi specifică, instruiri speciale, experienta în munca; h) nivelul pregătirii profesionale practice a personalului, modul concret în care acesta efectuează lucrările repartizate şi respecta disciplina tehnologică; i) constatările personalului desemnat pentru efectuarea diagnosticarii preliminare şi stabilirea operaţiilor ce urmează a fi efectuate, stabilirea consumului de piese de schimb şi materiale implicat, întocmirea devizului şi a notei de comanda etc.; j) respectarea prevederilor legale privind stabilirea şi acordarea garanţiei pentru produsele reparate, reconditionate sau înlocuite şi lucrările efectuate; k) existenta procedurilor de tratare a reclamatiilor;10. Rezultatele auditarii se vor consemna într-un raport de audit, având, după caz, anexate note de neconformităţi, ce se vor include în dosarul de autorizare. O copie a raportului de audit însoţit de notele de neconformităţi, se va inmana solicitantului.11. Pe baza analizei documentelor dosarului de autorizare, RAR va elabora un raport de evaluare, în ale cărui concluzii: a) pentru acele locatii şi activităţi la care, în cursul auditului, nu s-au constatat neconformităţi, se va recomanda autorizarea; b) pentru acele locatii şi activităţi la care, în cursul auditului, s-au constatat neconformităţi minore, recomandarea de autorizare va fi condiţionată de prezentarea în prealabil de către solicitant a unor acţiuni corective însoţite de termenele de implementare, pentru eliminarea neconformitatilor enumerate în notele de neconformităţi anexate raportului de audit. În acest caz, îndeplinirea şi eficienta acţiunilor corective va fi verificata cu ocazia primului audit de supraveghere; c) pentru acele locatii şi activităţi la care s-au constatat neconformităţi majore, nu se va acorda autorizaţia. Solicitantul trebuie să elimine neconformităţile majore constatate în maximum 45 zile de la data auditului, în caz contrar reluandu-se ciclul de evaluare.Raportul de evaluare se ataşează la dosarul de autorizare respectiv.12. RAR va elibera solicitantului autorizaţia tehnica în conformitate cu reglementările aprobate şi va include operatorul economic respectiv în baza de date referitoare la titularii de autorizaţie.13. Autorizaţia tehnica se va elibera în maximum 30 de zile de la data auditului în cazurile prevăzute la pct. 11, lit. a) şi b), respectiv în maximum 30 de zile după eliminarea neconformitatilor majore în cazul prevăzut la pct. 11, lit. c).14. Contestaţiile în legătură cu neacordarea autorizării se vor inainta la sediul central al RAR. În cazul în care contestaţiile nu au putut fi rezolvate la acest nivel, solicitantul se va adresa la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.15. Durata de valabilitate a unei autorizaţii tehnice este condiţionată de menţinerea de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnica, confirmată prin auditurile de supraveghere planificate în baza contractului pentru autorizare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile pct. 16 şi inopinate în conformitate cu prevederile pct. 17.16. Titularul de autorizaţie va fi supravegheat de către RAR, în baza contractului încheiat, prin audituri programate anuale, cu excepţia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizaţiei. Cu aceasta ocazie, titularului de autorizaţie i se va elibera o vinieta cu sigla RAR şi i se va preciza data până la care se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei. Vinieta se va aplica obligatoriu de titularul de autorizaţie în spaţiul marcat pe verso-ul autorizaţiei tehnice.17. În cazul semnalarii unor reclamaţii, sesizări sau la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, personalul special desemnat pentru activitatea de control din cadrul RAR va efectua controale inopinate sau tematice.Dacă rezultatele acestor controale vor confirma temeinicia reclamatiilor sau existenta unor neconformităţi majore, activitatea sau activităţile care au legătură cu reclamaţia sau tematica controlului, se suspenda pe o perioadă de până la 30 de zile.18. În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate:- se constata eliminarea neconformitatilor minore semnalate la auditul anterior şi- operatorul economic autorizat prezintă, dacă este cazul, noi măsuri corective adecvate pentru celelalte neconformităţi minore identificate, prin raportul de evaluare aferent se va propune menţinerea autorizării.19. În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate se va constata că nu au fost eliminate în termenele stabilite neconformităţile minore semnalate la auditul anterior şi/sau se va constata existenta unor neconformităţi majore, în raportul de evaluare se va stabili un termen de implementare a acţiunilor corective, de maxim 5 zile. În această perioadă operatorul economic trebuie să facă dovada implementarii acţiunilor corective de la neconformităţile constatate.În caz contrar se va proceda la suspendarea unei sau a mai multor activităţi pe o perioadă de până la 30 zile, în decursul căreia titularul nu va avea dreptul sa desfăşoare activitatea sau activităţile respective.20. Dacă la sfârşitul perioadei de suspendare RAR va confirma, după caz, pe baza dovezilor prezentate de către operatorul economic sau în urma efectuării unui audit de verificare la unitatea societăţii, ca neconformităţile în cauza au fost eliminate, suspendarea activităţii sau activităţilor încetează. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizării pentru activitatea sau activităţile suspendate. Contravaloarea auditului de verificare se suporta de către operatorul economic.21. Dacă într-o perioadă de 18 luni operatorul economic cumulează trei suspendări pentru una sau mai multe activităţi pentru care a obţinut autorizare, se va proceda la anularea autorizaţiei pentru activitatea sau activităţile respective. Pentru obţinerea unei noi autorizaţii, fostul titular va trebui sa reia procedura de autorizare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data anulării.22. Pe durata de valabilitate a unei autorizaţii, titularul acesteia poate solicita RAR să efectueze evaluarea unor noi activităţi pentru care intenţionează să obţină extinderea autorizării. Dacă extinderea este solicitată, la o dată situata între termenele stabilite pentru efectuarea auditului de supraveghere, auditul respectiv se va efectua pe baza unui contract de extindere.23. Autorizarea activităţii de înlocuire sasiuri şi/sau caroserii se va efectua numai pentru operatorii economici care au capabilitatea de a desfăşura activităţile prevăzute la Anexa 1 la prezentele reglementări, pct. 1.1 lit. a)-e), pct 1.2 şi pct. 1.3 lit. a).  +  Capitolul III Reguli de procedura pentru evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activitate de modificări constructive şi/sau reconstructia vehiculelor rutiere1. Activităţile de modificări constructive ale vehiculelor rutiere se pot presta numai de către operatorii economici care au capabilitatea tehnica adecvată şi care, în urma unei evaluări, au fost autorizaţi de către RAR.2. Autorizaţia tehnica, al carei model este prevăzut în Anexa 11 la prezentele reglementări, se va solicita şi se va acorda nominalizat pentru tipuri/game de modificări constructive şi/sau pentru anumite tipuri de vehicule rutiere.3. Operatorii economici vor putea desfăşura activităţi de modificări constructive numai asupra marcilor/tipurilor de vehicule pentru care poseda manuale de carosare, documentaţii tehnice specifice sau după caz au abilitarea constructorului vehiculului pentru lucrările efectuate.4. Operatorul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice în vederea autorizării, denumit în continuare solicitant, poate obţine informaţiile necesare modului de desfăşurare a procesului de autorizare de la Departamentul Omologări de Tip sau accesand site-ul RAR - www.rarom.ro, unde se regaseste mapa de documente informative compusa din următoarele elemente:- cerere tip de autorizare a cărui model este prevăzută în Anexa. 9 la prezentele reglementări;- chestionarul de autoevaluare al cărui model este prevăzută în Anexa 10 la prezentele reglementări;- alte informaţii necesare.5. Solicitantul va completa şi va depune la registratura sediului central al RAR cererea-tip de autorizare şi chestionarul de autoevaluare semnat de reprezentantul legal.De asemenea, solicitantul va include în dosarul de autorizare:- copie de pe documentele care atesta funcţionarea legală a operatorului economic, din care să rezulte ca are ca obiect de activitate şi activităţile pentru care solicită autorizarea;- documentaţia tehnica specifică.6. Procedura de evaluare a capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici se desfăşoară conform dispoziţiilor Cap. II, pct. 6-21, excepţia celor prevăzute la pct. 17.7. Activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de operatori economici - persoane juridice, care desfăşoară o activitate de producţie industriala în domeniu. Autorizaţia tehnica se eliberează de către RAR, având în vedere raportul de evaluare a capabilităţii tehnice a operatorului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii, pe baza reglementărilor şi normelor tehnice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.8. Se includ la modificări constructive şi activităţile din Anexa 8 la prezentele reglementări pct 2, 5, 6 precum şi 7, dacă vehiculul nu a fost prevăzut constructiv pentru montarea instalaţiilor de climatizare cu funcţionare integrată sau independenta şi componentele acestora.  +  Capitolul IV Reguli de procedura pentru evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparare, reconditionare, montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere1. Operatorii economici care desfăşoară activităţile de reparare, reconditionare, montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere prevăzute în Anexa 8 la prezentele reglementări, trebuie să obţină autorizaţia tehnica conform prevederilor prezentelor reglementări.2. Autorizaţia tehnica se eliberează de RAR, pe baza evaluării capabilităţii tehnice a operatorilor economici care desfăşoară activităţile menţionate în Anexa 8 la prezentele reglementări pct. 1, 3, 4 precum şi 7, dacă vehiculul a fost prevăzut constructiv pentru montarea instalaţiilor de climatizare cu funcţionare integrată sau independenta şi componentele acestora.3. La evaluarea capabilităţii tehnice sunt aplicabile prevederile cap. II la prezentele reglementări.  +  Capitolul V Reguli de procedura pentru evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uzOperatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndeplinească, în vederea autorizării, următoarele cerinţe:1. să deţină copie a documentelor care să ateste funcţionarea legală şi din care să rezulte ca are ca obiect de activitate şi activitatea de colectare-dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz la punctele de lucru.2. să deţină Avizul de funcţionare eliberat de organele Poliţiei Române abilitate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru colectarea vehiculelor scoase din uz;3. să deţină documentaţiile tehnice de dezmembrare a vehiculelor şi să efectueze operaţiile necesare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevăzute în HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;4. să deţină sculele şi echipamentele adecvate, în vederea dezmembrarii corespunzătoare. Se interzice a fi comercializate sasiurile/caroseriile ca elementele purtătoare al numărului de identificare a vehiculului, precum şi toate componentele rezultate din dezmembrarea sistemului de direcţie şi a sistemului de franare; Aceasta interdicţie va fi menţionată expres prin afişare la punctul de lucru.5. să deţină spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a vehiculelor scoase din uz înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare care rezultă în urma dezmembrarii, care să îndeplinească următoarele condiţii: a) zona de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie împărţită în doua zone separate, o zona unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o zona pentru stocarea temporară a acestora în vederea dezmembrarii; b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului, conform prevederilor HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor; d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frana, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz; e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.6. să facă dovada predării materialelor reciclabile rezultate în urma dezmembrarii, către operatorii economici autorizaţi în acest scop;7. sa menţină registre de operare în care se vor menţiona date privind identificarea vehiculelor, a componentelor reutilizabile şi a materialelor reciclabile predate, inclusiv a componentelor sistemului de direcţie şi franare.La evaluarea capabilităţii tehnice sunt aplicabile prevederile Cap. II, şi Anexelor 2 şi 4 la prezentele reglementări.  +  Anexa 1 1. ACTIVITĂŢILE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ AUTORIZAREA1.1. Activităţile care constau în repararea, întreţinerea, reconditionarea şi/sau reglarea ansamblurilor mecanice: a) motor şi instalaţiile anexe - de alimentare prin carburatie/injecţie mas/mac, de răcire, de evacuare, de pornire integrată şi/sau independenta şi componentele acestora, b) transmisie (cutie de viteze mecanică/automată, ambreiaj, etc.) şi componentele acesteia, c) sistemul de rulare şi componentele acestuia, d) sistemul de direcţie şi componentele acestuia, e) sistemul de franare şi componentele acestuia; f) înlocuiri de materiale de exploatare.1.2. Activităţile care constau în repararea, întreţinerea şi/sau reglarea echipamentului electric şi/sau electronic: a) instalatia electrica de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acestora, b) instalatia electrica de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia, c) sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau ale sistemelor autovehiculul;1.3. Activităţile de repararea şi/sau redresarea structurii caroseriei: a) repararea caroseriei fără structura de rezistenta, care necesita demontarea de componente mecanice şi/sau electrice; b) repararea structurii de rezistenta ale caroseriei, inclusiv ansamblu faţa; c) redresarea structurii de rezistenta a caroseriei.1.4. Activităţi de înlocuire de sasiuri şi/sau caroserii.1.5. Activităţi de repararea anvelopelor şi camerelor de aer: a) la rece b) la cald, prin vulcanizare1.6. Activităţile de montare, reparare, verificare şi/sau etalonarea produselor utilizate la vehicule.1.7. Activităţile de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz şi componentele acestora.1.8. Activităţile de modificări constructive şi/sau reconstrucţie a vehiculelor rutiere. La solicitare, RAR va putea efectua evaluarea şi autorizarea în conformitate cu prezentele reglementări, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1-1.7 precum şi pentru activitatea de acoperirea de protecţie anticoroziva a caroseriei vehiculelor şi/sau componentelor acestora (vopsire, terosonare, polisare, etc.)Autorizarea se acordă fără discriminare, tuturor operatorilor economici pentru care raportul de evaluare confirma ca îndeplinesc condiţiile minimale prezentate în Anexa 4 la prezentele reglementări, aplicabile activităţilor pentru care solicită autorizarea.Autorizarea se acordă pentru una sau mai multe din lucrările prezentate la punctele 1.1-1.7 sau pentru operaţii distincte ale acestora.2. CLASIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICIÎn funcţie de complexitatea activităţilor de reparare şi/sau reglare pe care le executa pe componente, ansambluri, sisteme constructive, vehicule, operatorii economici se clasifica în cinci clase:Clasa I:REPARARE/MONTAREReparare şi reglare funcţională a vehiculelor, înlocuiri sasiuri şi/sau caroserii, reconditionare produse (dispunând de manuale de reparaţii, SDV-uri, personal calificat, etc.);Clasa II:REGLARI GENERALE/ÎNTREŢINEREReglari sisteme şi/sau componente ale vehiculelor rutiere, schimb de materiale de exploatare prezentate în cataloage şi/sau baze de date ale echipamentelor, documentaţii de întreţinere a vehiculelor, documentaţii de reparaţii pe suport de hârtie sau informatic etc.;Clasa III:REPARAREA ANVELOPELOR ŞI/SAU A CAMERELOR DE AEROperaţiile de demontare/montare, lipire şi/sau vulcanizare a camerelor de aer şi/sau anvelopelor, conform condiţiilor minimale tehnice privind repararea anvelopelor şi camerelor de aer.Clasa IV:ACOPERIREA ANTICOROZIVA A CAROSERIEI ŞI COMPONENTELOR ACESTEIAOperaţiile de acoperire anticoroziva, conform condiţiilor minimale tehnice şi tehnologice adecvate.Clasa V:DEZMEMBRAREOperaţiile de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz şi a produselor utilizate la acestea, conform tehnologiilor specifice adecvate.  +  Anexa 2 CERERE-TIPDE AUTORIZARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE REPARAŢII,DE ÎNTREŢINERE, DE REGLARE A VEHICULELOR RUTIERE PRECUM ŞIDE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR RUTIERE SCOASE DIN UZ(model)    1. Denumirea operatorului economic: ......................................    2. Adresa: (se va/vor indica adresa/adresele, codul/codurile, sediului/    sediilor unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicita evaluarea/    autorizarea): .............................................................    ...........................................................................    ...........................................................................    3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ............    ...........................................................................    4. Codul fiscal: ..........................................................    ...........................................................................    5. Contul bancar/Banca: ...................................................    ...........................................................................    6. Telefon/Fax/Telex: .....................................................    ...........................................................................    7. Lista activităţilor, produselor şi vehiculelor pentru care se solicita    evaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării este prezentată în    tabelul anexat:    8. Lista componentelor liniilor tehnologice care se utilizează la efectuarea    activităţilor pentru care se solicita evaluarea capabilităţii tehnice în    vederea autorizării este indicată în tabelul anexat:    9. Numărul personalului implicat: .........................., din care:    .......................... ingineri    .......................... maiştri/tehnicieni    .......................... muncitori    10. Imputernicim pe Dl/Dna ............................, având funcţia de    ......................... şi care poate fi contactat/contactata la tel.    ................, fax: ................, sa ne reprezinte în toate    aspectele legate de evaluare/autorizare.    11. Numele şi semnatura Directorului/Managerului General            ┌──────┐      L.S. │ │           └──────┘    12. Numele şi semnatura Contabilului-Şef/Directorului Economic    13. Data ................................................                                     LISTA         activităţilor de reparaţii, de reconditionare, de întreţinere          şi/sau reglare pentru care se solicita evaluarea/autorizarea                           şi echipamentele aferente    (se vor ataşa după caz, pagini suplimentare)
  Poz. Activitatea de reparaţii, de întreţinere de reconditionate, de montare, de reglare, de înlocuiri sasiuri şi/sau caroserii şi de dezmembrare Componente ale liniilor tehnologice (utilaje, SDV-uri specifice, AMC-uri, etc.)
      Componentele, ansambluri, sisteme constructive, echipamente, vehicule    pentru care se solicita evaluarea/autorizarea activităţilor menţionate mai    sus:    ..........................................................................    ..........................................................................    ..........................................................................
   +  Anexa 3 CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE(model)(se completează pentru fiecare sediu în parte)    1. Date de identificare    1.1. Denumirea operatorului economic ......................................    1.2. Adresa (se va indica adresa sediului unde se desfăşoară activităţile    pentru care se solicita evaluarea/autorizarea) ............................    ...........................................................................    1.3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ...........    1.4. Telefon/Fax/Telex: ...................................................    2. Organizare    2.1. Structura organizatorică (se va ataşa organigrama/fluxul activităţii    ca Anexa A la chestionarul de autoevaluare):    2.2. Sunt definite responsabilităţile personalului care conduce/efectuează/    verifica activităţile pentru care se solicita autorizarea? (DA, NU,    NEAPLICABIL). Dacă DA, numiţi documentul în care sunt specificate    responsabilităţile personalului ...........................    ...........................................................................    3. Resurse    3.1. Planurile la scara ale spaţiilor de lucru disponibile, cu indicarea    surselor de energie electrica, aer comprimat etc. (se va ataşa ca Anexa B    la chestionarul de autoevaluare):    3.2. Lista liniilor tehnologice (după caz, desenele schemelor flux), a    utilajelor, echipamentelor de inspecţie (se va ataşa ca Anexa C la    chestionarul de autoevaluare):    3.3. Exista echipamente necesare pentru efectuarea inspecţiilor finale? (DA,    NU, NEAPLICABIL). Dacă NU, indicaţi statia (staţiile) de inspecţie tehnica    periodică unde se executa inspecţiile finale ..............................    ...........................................................................    ...........................................................................    4. Analiza comenzilor    4.1. Sunt convenite cu clienţii şi consemnate în scris activităţile    solicitate de aceştia? (DA, NU, NEAPLICABIL). Dacă DA, numiţi documentul în    care sunt consemnate ......................................................    ...........................................................................    Documentul respectiv specifică:    4.1.1. Activităţile solicitate de clienţi? (DA, NU, NEAPLICABIL)    4.1.2. Materialele, costurile implicate şi termenul de realizare a    lucrărilor? (DA, NU, NEAPLICABIL)    4.1.3. Termenele de garanţie pentru lucrările executate? (DA, NU,    NEAPLICABIL). Dacă DA, indicaţi termenul de garanţie acordat:    ........................................................    5. Controlul documentaţiei    5.1. Sunt disponibile instrucţiuni de lucru sau alte documente care    definesc modul de execuţie şi verificare a lucrărilor pe care le efectuati?    (DA, NU, NEAPLICABIL). Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii    responsabili? (DA, NU, NEAPLICABIL)    5.2. Se utilizează documente externe (standarde, desene ale clientului    etc.)? (DA, NU, NEAPLICABIL)    5.2.1. Se asigura ca aceste documente sunt în vigoare? (DA, NU, NEAPLICABIL)    5.2.2. Se cunosc condiţiile din RNTR-1? (DA, NU, NEAPLICABIL).    6. Aprovizionare    6.1. Sunt definite condiţii referitoare la produsele aprovizionate? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    Dacă DA, indicaţi documentele în care sunt specificate condiţiile    referitoare la produsele aprovizionate: ...................................    6.2. Componentele şi materialele care afectează siguranţa circulaţiei sunt    certificate? (DA, NU, NEAPLICABIL)    6.3. Componentele şi materialele utilizate au termen de garanţie? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    7. Identificare    7.1. Se asigura identificarea unica a activităţilor executate? (DA, NU,    NEAPLICABIL). Dacă DA, indicaţi documentul    ..........................................................................    7.2. Se înregistrează şi se identifica toate operaţiile şi inspecţiile    efectuate specificate în comanda? (DA, NU, NEAPLICABIL)    7.3. Este menţinut un registru de evidenta a comenzilor? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    8. Controlul proceselor de reparare sau reglare    8.1. Exista o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate    resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA,    NU, NEAPLICABIL)    8.2. Sunt disponibile la punctele de lucru instrucţiuni de execuţie a    operaţiilor? (DA, NU, NEAPLICABIL)    8.3. Exista personal propriu calificat adecvat? (DA, NU, NEAPLICABIL). Dacă    DA, indicaţi numărul şi calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/    maiştri, muncitori) .......................................................    9. Inspecţii (CTC)    9.1. Sunt stabilite şi documentate metode de verificare a calităţii    operaţiilor executate?    (DA, NU, NEAPLICABIL). Dacă DA, indicaţi documentul (documentele):    ..........................................................................    ..........................................................................    9.2. La încheierea lucrărilor executate se efectuează verificările finale    în conformitate cu condiţiile din RNTR-1 şi/sau documentaţiei tehnice    specifice? (DA, NU, NEAPLICABIL)    9.3. Sunt menţinute înregistrări ale rezultatelor inspecţiilor finale şi    sunt conform condiţiilor specificate în RNTR-1 şi/sau documentaţiei tehnice    specifice? (DA, NU, NEAPLICABIL)    9.4. Aceste înregistrări identifica personalul implicat? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    10. Controlul echipamentelor de inspecţie (CTC)    10.1. Exista echipamente de inspecţie proprii? (DA, NU, NEAPLICABIL).    Dacă DA, indicaţi aceste echipamente:    ........................................................................    ........................................................................    Echipamentele de inspecţie sunt verificate metrologic? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    10.2. Sunt menţinute înregistrări referitoare la verificarea metrologica?    (DA, NU, NEAPLICABIL)    10.3. Exista instrucţiuni de utilizare a echipamentelor? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    10.4. Sunt asigurate condiţiile de utilizare prevăzute de fabricantul    echipamentelor? (DA, NU, NEAPLICABIL)    11. Controlul lucrărilor neconforme    11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamatiilor? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    11.2. Sunt menţinute înregistrări privind tratarea reclamatiilor? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    11.3 Este stabilită o procedură de tratare a produsului neconform? (DA, NU,    NEAPLICABIL)    12. Manipularea şi depozitarea    12.1. Exista spaţii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor,    componentelor, materialelor şi a echipamentelor astfel încât să se prevină    deteriorarea acestora? (DA, NU, NEAPLICABIL)    12.2. Exista spaţii şi condiţii adecvate de depozitare a vehiculelor, a    componentelor, a echipamentelor, a materiilor prime şi a materialelor care    să asigure menţinerea calităţii acestora? (DA, NU, NEAPLICABIL)    Numele şi funcţia persoanei care a completat chestionarul şi care răspunde    de corectitudinea datelor:    ..........................................................................    ..........................................................................    Tel/Fax .......................................................    Semnatura: ....................................................    Data: .........................................................    Notă:    Datele completate trebuie să corespundă cu situaţia la zi la data    transmiterii chestionarului la Registrul Auto Roman.  +  Anexa 4 CONDIŢII MINIMALE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE REPARAŢII,DE ÎNTREŢINERE, DE REGLARE, DE RECONDITIONARE, DEMONTARE COMPONENTE,SISTEME CONSTRUCTIVE, ECHIPAMENTE PENTRU VEHICULE RUTIERE1. SCOPPrezentul document prezintă cerinţele pentru sistemul intern de control al activităţilor prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere prevăzute prin prezentele reglementări, care trebuie stabilit şi menţinut de un operator economic pentru a asigura calitatea lucrărilor efectuate.2. DOMENIUL DE APLICAREPrezentul document se aplică la auditul de evaluare a capabilităţii tehnice, la auditurile curente de supraveghere, de extindere sau la auditurile inopinate, precum şi la aprecierea rezultatelor acestor audituri.Evaluarea calităţii activităţilor prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere se efectuează pentru a determina dacă exista resursele umane şi materiale, precum şi organizarea necesară asigurării controlului intern al activităţilor.Auditurile curente de supraveghere se efectuează pentru a verifica dacă sunt menţinute şi îmbunătăţite condiţiile pentru sistemul intern de control aplicat de operatorul economic.3. DOCUMENTE DE REFERINŢA ŞI CONEXE3.1. SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.3.2. SR EN ISO 9000:2001, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.3.3. RNTR-1, Reglementări privind certificarea încadrării în normele privind siguranţa rutiera, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, prin inspecţia tehnica periodică3.4. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparare, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz şi componentele acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003 şi OG nr. 36/2005, cu modificările şi completările ulterioare.3.5. Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 - Hotărârea guvernului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.4. TERMINOLOGIETermenii utilizaţi în prezentul document sunt definiţi în documentele de referinţa menţionate la pct. 3.5. CONDIŢII PENTRU ASIGURAREA CONFORMITATII5.1. GeneralitatiOperatorul economic care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să demonstreze ca poseda resursele necesare şi ca aplica metode adecvate pentru un control intern al lucrărilor, care să asigure conformitatea vehiculelor asupra cărora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.Nivelul minim de pregătire pentru persoana care conduce atelierul, în funcţie de activităţile executate, este absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul atelierului trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi repararii de vehicule rutiere, eliberat de RAR, în urma frecventarii unui curs şi a absolvirii unui examen de verificare a cunoştinţelor (Anexa 7 la prezentele reglementări).Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minima de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere şi primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la curs şi susţinerea examenului.Persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate vor frecventa un curs de instruire cu susţinerea examenului de absolvire în cadrul RAR, în vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale.Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în condiţiile prevăzute la aliniatele 2 şi 3.Toate facilităţile, echipamentul şi personalul trebuie să fie adecvate pentru a realiza activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere prevăzute.Condiţiile pentru sistemul de control intern al activităţii includ, după caz, următoarele elemente:- organizare şi resurse;- analiza comenzilor;- controlul documentaţiei;- controlul produselor aprovizionate;- identificarea activităţilor efectuate;- inspecţia calităţii;- controlul echipamentelor de verificare, diagnosticare şi inspecţie (CTC);- controlul proceselor;- manipularea şi depozitarea;- înregistrări.5.2. Organizare şi resurse5.2.1. Operatorul economic care desfăşoară activitate prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să definească responsabilitatea personalului care conduce/efectuează/verifica aceste activităţi.5.2.2. Operatorul economic trebuie să identifice şi să asigure resursele adecvate, respectiv facilităţi, echipamente de lucru, de verificare, diagnosticare şi inspecţie, personal instruit şi calificat pentru activităţile de execuţie şi verificare, precum şi tehnicile şi metodele de lucru aferente.5.3. Analiza comenzilor5.3.1. Înaintea acceptării unei comenzi, operatorul economic trebuie să se asigure de următoarele:- activităţile solicitate de client sunt definite, documentate (după caz, în scris) şi convenite cu clientul;- exista capabilitatea de a realiza condiţiile comenzii.5.3.2. După caz, operaţiunile de executat vor fi stabilite în urma diagnosticarii stării tehnice a vehiculului.5.3.3. Comenzile trebuie să specifice: activităţile şi operaţiunile executate, termene de execuţie, costuri (piese de schimb, manopera, materiale), personalul executant şi de control, garanţiile prevăzute de reglementările în vigoare etc.5.4. Controlul documentaţiei5.4.1. Operatorul economic trebuie să posede documentaţia necesară pentru desfăşurarea activităţilor de aprovizionare, prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, de inspecţie (CTC), după cum este cazul.5.4.2. Documentaţia trebuie să cuprindă, după caz:- documentaţia tehnica aferentă vehiculelor pentru care se efectuează una dintre activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate (desene, manuale de reparaţii, cataloage de piese de schimb, documentaţia producătorului, etc.);- documentaţia tehnica de execuţie a lucrărilor (planuri de operaţii, etc.);- documente externe (standarde, reglementări şi norme tehnice în transporturile rutiere etc.);- proceduri sau metode adecvate de verificare şi diagnosticare;- instrucţiuni de lucru.5.4.3. Operatorul economic trebuie să efectueze un control adecvat al documentaţiei referitoare la lucrările pentru care solicită autorizarea, pentru a asigura conformitatea lucrărilor efectuate cu condiţiile specificate. Controlul documentaţiei trebuie să asigure ca:- se utilizează numai editiile în vigoare ale documentelor;- documentele sunt disponibile la locurile unde sunt necesare;- modificările documentelor sunt efectuate numai de personal autorizat.5.5. Controlul produselor aprovizionate5.5.1. Operatorul economic trebuie să asigure prin metode adecvate ca toate produsele aprovizionate corespund condiţiilor specificate şi ca produsele neconforme din loturile aprovizionate sunt returnate furnizorului sau distruse.5.5.2. Când este aplicabil, comenzile de aprovizionare ale operatorului economic trebuie să nominalizeze caracteristicile produselor solicitate, pentru a permite controlul conformitatii acestora cu condiţiile specificate corespunzătoare.5.5.3. Operatorul economic trebuie să aplice prevederile documentelor legale referitoare la piesele de schimb, materiile prime şi materialele utilizate în activităţile desfăşurate, ţinând seama ca vehiculele rutiere reprezintă produse de folosinţă îndelungată.5.5.4. Operatorul economic se va asigura ca piesele de schimb aprovizionate sunt însoţite de documente de atestare a calităţii (certificate de conformitate etc.) şi certificate de garanţie acordate de producătorii acestora. După caz, acesta se va asigura ca piesele de schimb sunt fabricate de operatori economici abilitaţi în acest scop de către producătorii vehiculelor rutiere cărora le sunt destinate. Piesele de schimb şi materialele aprovizionate care contribuie la siguranţa circulaţiei şi la protecţia mediului trebuie să fie certificate/omologate de RAR.5.5.5. În mod excepţional, operatorul economic poate utiliza şi componente furnizate de client, dacă acestea sunt noi sau nu prezintă jocuri, uzuri, imbatraniri etc. ce ar putea periclita buna funcţionare a acestora şi/sau a sistemelor în care ele sunt montate. În acest caz, clientul va declara în scris ca renunţa la garanţia aferentă componentelor respective în conformitate cu reglementările în vigoare.5.6. Identificarea activităţilor efectuate5.6.1. Operatorul economic trebuie să asigure identificarea clara a activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate pe tot parcursul derulării proceselor.5.6.2. Înregistrările referitoare la activităţile şi operaţiunile executate, trebuie să fie identificabile faţă de sistemul vehiculului, componenta sau vehiculul la care s-a intervenit.5.7. Controlul proceselorOperatorul economic trebuie să se asigure ca procesele se desfăşoară în condiţii controlate. Condiţiile controlate trebuie să includă:- instrucţiuni de lucru documentate, care definesc modul de reparare, întreţinere, reglare, reconditionare, de montare şi de verificare precum şi echipamentele necesare;- planificarea şi realizarea mentenantei echipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanenta a lucrărilor efectuate;- calificarea corespunzătoare a personalului.5.8. Inspecţia calităţii (CTC)5.8.1. Operatorul economic trebuie să verifice permanent dacă sunt satisfacute condiţiile specificate pentru vehiculul la care efectuează activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere. În acest scop este necesar:- sa verifice ca materialele, piesele şi echipamentele care intră în componenta vehiculului sunt conforme cu condiţiile specificate;- sa stabilească şi să aplice proceduri sau metode adecvate pentru efectuarea inspecţiilor şi verificărilor pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor;- să asigure personal instruit, condiţii de mediu şi echipamente adecvate pentru inspecţiile şi verificările lucrărilor efectuate.5.8.2. Operatorul economic trebuie să menţină înregistrări care fac dovada ca produsul la care s-au efectuat lucrările de la activitatea de reparare, întreţinere, reglare, montare a fost admis la inspecţiile şi verificările finale efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare (RNTR-1) şi cu prevederile constructorului vehiculului şi/sau ale producătorului de componente, ansambluri, sisteme constructive, echipamente ale vehiculelor.5.9. Controlul echipamentelor de inspecţie (CTC)5.9.1. Operatorul economic trebuie să dispună de echipamentele adecvate pentru efectuarea inspecţiilor necesare.5.9.2. Toate echipamentele utilizate pentru inspecţii trebuie verificate, etalonate şi ajustate la intervale prestabilite sau înainte de utilizare, în raport cu echipamente care au trasabilitate la etaloane recunoscute. Echipamentele şi dispozitivele de măsurare care nu se regăsesc în Lista oficială aprobată de către Biroul Roman de Metrologie Legală, se vor fi verificate/etalonate la un interval de maxim 24 luni.5.9.3. Operatorul economic trebuie să asigure condiţiile de mediu necesare utilizării echipamentelor în condiţiile specificate de fabricantul acestora.5.9.4. Operatorul economic trebuie să menţină înregistrările referitoare la etalonarea şi verificarea echipamentelor de inspecţie şi verificare.5.10. Controlul lucrărilor neconforme5.10.1. Operatorul economic trebuie să asigure identificarea, înregistrarea, analiza şi tratarea lucrărilor care nu sunt conforme cu condiţiile specificate.5.10.2. Operatorul economic trebuie să stabilească o procedură de tratare a reclamatiilor.5.11. Manipularea şi depozitareaOperatorul economic trebuie să aplice metode adecvate pentru manipularea şi depozitarea componentelor, materialelor, precum şi a vehiculelor la care a efectuat lucrări de reparare, întreţinere, reglare, montare pentru a asigura conformitatea cu condiţiile specificate şi pentru a preveni deteriorarea acestora.5.12. Înregistrări5.12.1. Trebuie menţinute înregistrări care să ateste calitatea operaţiilor executate.5.12.2. Înregistrările trebuie să indice identitatea personalului implicat în diferitele faze ale procesului.5.13. Instruire5.13.1. Activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, trebuie efectuate de personal angajat, instruit şi calificat în mod adecvat.5.13.2. Operatorul economic trebuie să menţină dovezi referitoare la instruirea şi calificarea personalului.5.14. Dotarea minimala a operatorilor economici care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere.În funcţie de tipurile de activităţi (lucrări) desfăşurate pentru care solicită autorizarea, operatorul economic va trebui să se doteze cu echipamentele indicate în tabelul nr. 1 şi cu testerele/SDV-urile specifice prevăzute în documentaţiile tehnice.Tabelul 1Dotarea minimala necesară pentru desfăşurareadiferitelor activităţi pentru vehicule rutiere
  *Font 7*
  Lucrări Dotare Motorul, instalaţiile anexe şi componentele acestora Sistemul de rulare şi componentele acestuia Sistemul de direcţie şi componentele acestuia*) Sistemul de franare şi componentele acestuia Instalatia electrica şi electronică şi componentele Structura de rezistenta/ redresarea caroseriei **) Înlocuiri de sasiuri şi/sau camerelor de aer Acoperirea anticoroziva a caroseriei şi componentelor Repararea anvelopelor şi/sau camerelor de aer Montarea şi repararea componen- telor Dezmembrarea vehiculelor scoase din uz
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Canal de vizitare, elevatoare fixe şi mobile*1) Mijloace de ridicat şi transportat X X X X X X X X X
  Masina de echilibrat roti X X
  Masina de dejantat anvelope X
  Presa pentru vulcanizare*3) X
  Dispozitiv de verificare a adancimii profitului anvelopelor*1) X X X X
  Instalatie şi aparate pentru reglarea şi verificarea farurilor auto*1) X X X
  Tester diagnoza X^a) X X^b) X
  Compresor de aer X X X X X X X X
  Redresor şi/sau robot pornire pentru încărcarea bateriilor X X
  Analizor de gaze de evacuare*1) X X
  Opacimetru*1) X X
  Manometru pentru controlul presiunii din pneuri*1) X X X X X
  Densimetru X X X
  Compresmetru X X X
  Chei dinamometrice X X X X X X X X X
  Instalatie şi aparate pentru verificarea şi reglarea geometriei sistemului de direcţie*2) X X X
  Stand cu role pentru verificarea eficacitatii sistemului de franare*1) X X
  Truse de scule auto X X X X X X X X X X X
  Dispozitiv de tras caroseria X
  Aparat de tăiat (autogen şi electro-mecanic) X
  Recuperator fluide X
  Echipamente verificare/ diagnosticare componente (ABS, amortizoare, aer condiţionat etc.) X
  SDV-uri specifice pentru sisteme şi/sau componente auto X X X X X X X X X X X
  Instalatie aspiratie praf şi exhaustare noxe X
  Cuptor uscare*4) X
  Trusa pistoale protecţie anticoroziva X
  Trusa de electrician auto X X X
  Trusa de scule tinichigerie X X
  Observaţii:*1) Echipamentele specifice statiilor de inspecţie tehnica periodică care se vor utiliza la verificarea finala a calităţii reparaţiilor, va trebui să aibă caracteristicile constructive şi metrologice specificate în RNTR-1. Pentru celelalte echipamente, se vor avea în vedere prevederile constructorilor acestora (instrucţiuni de utilizare).*2) Pentru autorizarea activităţii de reglare a geometriei sistemului de direcţie este obligatorie existenta aprobării de model şi a verificării metrologice.*3) Pentru activitatea de vulcanizare efectuată la cald*4) Pentru componente şi retusuri se pot utiliza sisteme de uscare locală.Notă: a) - numai pentru motoare cu injecţie şi gestiune electronică b) - numai pentru sisteme electronice şi componentele acestora Notă *) - operatorii economici care nu au în dotare echipament de verificare a geometriei sistemului de direcţie, vor prezenta înregistrări (registru de evidenta, Anexa 5 la prezentele reglementări, listing editat de echipament) ale inspecţiilor finale efectuate la un atelier autorizat RAR, pentru activitatea de reglare, verificare şi diagnosticarea sistemului de direcţie; Notă **) - la comenzi se vor anexa fise de măsurători cu valorile dimensiunilor realizate conform prevederilor documentaţiei tehnice a producătorului vehiculului.
   +  Anexa 5 UNITATEA ...........................pag. ......REGISTRUL DE EVIDENTA A INSPECŢIILOR FINALE*1)(model)---------*1) Formularul se va utiliza de către operatorii economici care prestează servicii de reparatie şi/sau reglare a vehiculelor rutierese va completa cu N - necorespunzătorC - corespunzătorNA - neaplicabilFA_3 Inspecţii  +  Anexa 6 - faţa -MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIREGISTRUL AUTO ROMANAUTORIZAŢIE TEHNICA(model)CLASA .......Nr. ...../..........(Revizia .............)În baza cererii nr. ........... înregistrată la Registrul Auto Roman la data de ........... şi a rezultatelor auditului de evaluare a capabilităţii tehnice, efectuat în conformitate cu prevederile OG nr. 82/2000, aprobată prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completărilor ulterioare şi RNTR-9:2005, consemnate în Raportul de evaluare nr. ......., se autorizeaza:...........................................................sa presteze în unitatea sa din (adresa) .........................., următoarele activităţi sau lucrări:REPARARE/MONTARE
  Nr. crt. Activităţile sau lucrările autorizate Componente/ansambluri/sisteme constructive/echipamente/vehicule care fac obiectul autorizării Limitări generale
  1. Repararea şi reglarea ansamblurilor mecanice
  2. Repararea şi reglarea echipamentului electric şi electronic
  3. Repararea caroseriilor autoportante
  4. Înlocuiri sasiuri şi/sau caroserii
  5. Reconditionari produse
  REGLARI GENERALE/ÎNTREŢINERE:(tabel)REPARAREA ANVELOPELOR ŞI/SAU CAMERELOR DE AER:(tabel)ACOPERIRE ANTICOROZIVA A CAROSERIEI ŞI COMPONENTELOR ACESTEIA(tabel)DEZMEMBRARE(tabel)Registrul Auto RomanDirector General........................Valabilitatea prezentei autorizaţii: conform vizelor de pe verso- verso -Vinieta (se va aplica la data emiterii autorizaţiei şi după fiecare supraveghere)
   +  Anexa 7 REGISTRUL AUTO ROMANCertificat de atestare a capacităţii profesionale(model)Seria ......... nr. ......./200...În conformitate cu reglementările RNTR-9 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. ................ domnul/doamna....................................născut(a) în anul ........ luna ...... ziua ...... în localitatea ............. judeţul .................. având calificarea de .........................., este atestat(a) sa îndeplinească funcţia de conducător al unităţii/subunitatii de reparaţii auto ................ str. ....................... nr. ........... din localitatea ........................ judeţul .................., care a înaintat recomandarea de atestare.Prezentul certificat este valabil până la data de ................... .DIRECTOR GENERAL, RESPONSABIL PROGRAM,................. ....................  +  Anexa 8 COMPONENTE ŞI/SAU ECHIPAMENTEpentru care activităţile de montaj, reparare şi verificarenecesita autorizarea1. Instalatia de evacuare cu catalizatori şi sonda lambda şi componentele acesteia.2. Sistem de franare antiblocare (ABS) şi componentele acestuia.3. Instalatia de alarma auto (inclusiv de tip GPS) şi închidere centralizata şi componentele acestora.4. Instalaţii audio, video (aparate radio, CD, casetofon, DVD sau combinatii ale acestora) şi de sonorizare şi componentele acestora.5. Instalaţii de refrigerare.6. Sistem de remorcare şi componentele acestuia.7. Instalaţii de climatizare cu funcţionare integrată sau independenta, specifice auto şi componentele acestora.  +  Anexa 9 CERERE-TIP nr. ........ din .............*)DE EVALUARE A CAPABILITĂŢII TEHNICE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII PENTRUPRESTAREA ACTIVITĂŢII DE MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE SAU RECONSTRUCŢIE,EFECTUATE VEHICULELOR RUTIERE, CARE POT INFLUENTA PERFORMANŢELEŞI/SAU CATEGORIILE DE FOLOSINTAConform Legii nr. 222/2003--------- Notă *) Număr RAR înregistrare cerere/data.
      TIP CERERE: iniţială [] extindere;
                                 reautorizare [] Autorizaţie nr. ...........
      1. Denumirea operatorului economic
      ........................................................................
      2. Numărul de ordine în Registrului Comerţului:
      .........................................................................
      3. Nr. Cont: ....................... deschis la banca: ..................
      4. Adresa sediului legal al operatorului economic
      .........................................................................
      5. Telefon .............../Fax ................. cod poştal .............
      6. Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se
      solicita autorizarea:
      .........................................................................
      7. Lista familiilor de autovehicule asupra cărora se efectuează lucrările:
      ..........................................................................
      8. Tipul/modelul echipamentelor ce vor fi autorizate pentru a fi montate
      pe autovehicule:
      ...........................................................................
      9. Lista echipamentelor (scule, maşini unelte, dispozitive specifice - dacă
      e cazul) care se utilizează la efectuarea activităţilor pentru care se
      solicita evaluarea capabilităţii tehnice (se prezintă într-un tabel anexat
      la cererea-tip).
      10. Lista lucrărilor de modificări constructive:
      ........................................................................
      ........................................................................
      11. Documentele tehnice normative aplicabile produsului final: (conf.
      RNTR-2 şi/sau RNTR7)
      ...........................................................................
      12. Numărul personalului ce va fi autorizat: .........., din care: ........
      ingineri, ............. maiştri/tehnicieni, ............... muncitori.
      13. Declaraţia solicitantului: Declaram ca am luat la cunoştinţa şi acceptam
      cerinţele şi obligaţiile stabilite în REGULI GENERALE PRIVIND AUTORIZAREA
      PENTRU PRESTAREA ACTIVITĂŢII DE MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE, în CONTRACTUL DE
      AUTORIZARE ŞI SUPRAVEGHERE şi în celelalte documente cuprinse în Mapa cu
      documente informative. Ne angajăm sa transmitem documentaţia tehnica a
      lucrărilor efectuate, sa furnizam informaţiile necesare evaluării şi sa
      achitam la termenele stabilite costurile aferente conform contractului.
      14. Imputernicim pe Dl/Dna: ...................., funcţia: .............. ce
      poate fi contactat(a) la tel./fax: ......................, sa ne reprezinte
      în toate aspectele legate de evaluare.
      Numele şi semnatura Directorului/Managerului General;
      
  L.S.
      Data: ........................
   +  Anexa 10 CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE(model)    1. Date generale    1.1. Denumirea operatorului economic: ....................................    1.2. Adresa ..............................................................          (se va indica adresa atelierului unde se desfăşoară activitatea de                     modificare constructivă sau reconstrucţie)    1.3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: .........    1.4. Telefon .........................................../Fax .............    2. Organizare    2.1. Structura organizatorică (de atasat organigrama/(fluxul activităţilor)    ca Anexa A la Chestionarul de autoevaluare):    2.2. Sunt definite responsabilităţile personalului care conduce/efectuează/    verifica activităţile de modificări constructive sau reconstrucţie? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    Dacă DA, numiţi documentul în care sunt specificate responsabilităţile    personalului:    ..........................................................................    2.3. Exista personal propriu, calificat adecvat? (DA, NU, NEAPLICABIL).    Dacă DA, indicaţi numărul şi calificarea personalului pentru: ingineri,    tehnicieni, maiştri, muncitori: ...........................................    3. Resurse    3.1. Planurile la scara ale spaţiilor de lucru disponibile, cu indicarea    surselor de energie electrica, aer comprimat etc. (de atasat ca Anexa B la    Chestionarul de autoevaluare):    3.2. Lista liniilor tehnologice (după caz, desenele schemelor flux), a    utilajelor, echipamentelor de de lucru şi de inspecţie (de atasat ca Anexa C    la Chestionarul de autoevaluare):    3.3. Exista echipamentele necesare pentru efectuarea inspecţiilor finale    (chei dinamometrice, sublere, rulete, manometre presiuni anvelope, etc.)?    (DA, NU).    3.4. Exista abilitarea din partea unui producător de vehicule rutiere? (DA,    NU). Dacă DA, atasati o copie a documentului care atesta abilitarea la    dosarul de autorizare.    4. Analiza comenzilor    4.1. Sunt convenite cu clienţii şi consemnate în scris activităţile de    modificări/reconstrucţie, solicitate? (DA, NU). Dacă DA, numiţi documentul    în care sunt consemnate activităţile de modificări/reconstrucţie    solicitate: ...............................    Se face o analiza tehnica a lucrărilor solicitate (DA, NU). Comenzile ar    trebui sa specifice: .......................................................    4.1.1. Activităţile de producţie desfăşurate pentru realizarea lucrării?    (DA, NU).    4.1.2. Materiale, costurile implicate şi termenul de realizare a lucrărilor?    (DA, NU).    4.1.3. Se acorda certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate pentru    lucrările efectuate? (DA, NU).    Dacă DA, indicaţi termenul de garanţie acordat: ............ (anexati    formularele utilizate)    5. Controlul documentaţiei    5.1. Sunt disponibile documente tehnice (desene tehnice la scara, memorii    tehnice, fise de calcul) care definesc modul de execuţie şi verificare a    lucrărilor pe care le efectuati (se vor anexa la dosarul de autorizare)?    (DA, NU).    Dacă DA, sunt acestea aprobate de factori responsabili? (DA, NU).    5.2. Documentele normative obligatorii sub incidenţa cărora intra produsul    final:    ..........................................................................    5.3. Se utilizează documente externe (standarde, desene ale clientului)?    (DA, NU, NEAPLICABIL).    5.4. Se asigura ca toate documente tehnice şi documentele normative sunt în    vigoare? (DA, NU).    6. Aprovizionare    6.1. Sunt definite condiţii referitoare la produsele aprovizionate? (DA,    NU).    Dacă DA, indicaţi documentele în care sunt specificate condiţiile    referitoare la produsele aprovizionate: ...................................    6.2. Componentele şi materialele care afectează siguranţa circulaţiei sunt    certificate? (DA, NU).    6.3. Componentele şi materialele utilizate au termen de garanţie? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    7. Identificare    7.1. Se asigura identificarea unica a lucrărilor şi a produsului final? (DA,    NU, NEAPLICABIL). Dacă DA, indicaţi documentul: ...........................    7.2. Se înregistrează şi se identifica toate operaţiile de modificări    constructive sau reconstrucţie şi inspecţiile de calitate efectuate,    specificate în comanda? (DA, NU, NEAPLICABIL).    Este menţinut un registru de evidenta a comenzilor? (DA, NU, NEAPLICABIL).    8. Controlul proceselor de modificări constructive    8.1. Exista o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate    resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    8.2. Exista instrucţiuni de execuţie a operaţiilor efectuate? (DA, NU).    9. Inspecţii    9.1. Sunt stabilite şi documentate metode de verificare a calităţii    operaţiilor efectuate? (DA, NU). Dacă DA, indicaţi documentul (documentele)    ..........................................    9.2. Se verifica final dacă produsul îndeplineşte condiţiile din comanda?    (DA, NU, NEAPLICABIL).    9.3. Sunt menţinute înregistrări care să ateste ca vehiculul a fost    inspectat şi ca este conform condiţiilor stabilite? (DA, NU).    9.4. Aceste înregistrări identifica personalul implicat? (DA, NU).    10. Controlul echipamentelor de inspecţie    10.1. Exista echipamente de inspecţie proprii? (DA, NU). Dacă DA, anexati    lista acestor echipamente    10.2. Echipamentele de inspecţie sunt verificate metrologic? (DA, NU).    10.3. Sunt menţinute înregistrări referitoare la verificarea metrologica?    (DA, NU).    10.4. Exista instrucţiuni de utilizare a echipamentelor? (DA, NU,    NEAPLICABIL).    10.5. Sunt asigurate condiţiile de utilizare prevăzute de fabricantul    echipamentelor? (DA, NU, NEAPLICABIL).    11. Controlul lucrărilor neconforme    11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamatiilor? (DA, NU).    11.2. Sunt menţinute înregistrări privind tratarea reclamatiilor? (DA, NU).    12. Manipularea şi depozitarea    12.1. Exista spaţii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor şi    echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA, NU).    12.2. Exista condiţii de depozitare a componentelor, a materiilor prime şi    a materialelor aprovizionate care să asigure menţinerea calităţii acestora?    (DA, NU).    Numele şi funcţia persoanei care a completat chestionarul şi care răspunde    de corectitudinea datelor:    ..........................................................................    Tel./Fax ................................................    Semnatura: ..............................................    Data: ...................................................    Notă:    Datele completate trebuie să corespundă cu situaţia la zi la data    transmiterii chestionarului la Registrul Auto Roman.  +  Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIREGISTRUL AUTO ROMANAUTORIZAŢIE(model)TEHNICANr. ...../din data .................În baza Legii nr. 222/2003 şi a cererii nr. ......./.......S.C. ......................cu sediul în ............, str. .............., nr. ........., judeţul se autorizeaza în vederea efectuării următoarelor activităţi de modificări constructive:┌────┬──────────────────────────-┬────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Activitate de modificare │Tip vehicul iniţial/Tip │Cod varianta vehicul││crt.│ constructivă │ vehicul final │ final │├────┼──────────────────────────-┼────────────────────────┼────────────────────┤└────┴──────────────────────────-┴────────────────────────┴────────────────────┘Activităţile sunt autorizate în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în cazul în care sunt supuse unor modificări constructive.DIRECTOR GENERAL--------