LEGE nr. 370 din 13 decembrie 2005privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne, adoptată în temeiul art. I pct. VIII.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările și completările ulterioare, se introduc punctele 3 și 4 cu următorul cuprins:3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 și la lit. C, D și E, prestate în regim de urgență, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităților care prestează aceste activități, pe bază de chitanță.În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în regim de urgență, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să efectueze prestațiile, procedându-se la anularea chitanței, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgență, în sensul pct. 2 și 3, se înțelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.»2. La articolul I punctul 3, numărul curent 3 din anexă se abrogă.3. La articolul I punctul 3, la numărul curent 4 din anexă, coloana Termenul de efectuare a prestației subcoloana În regim de urgență va avea următorul cuprins:4. 10 zile4. La articolul I punctul 3, numerele curente 15 și 17 din anexă se abrogă.5. La articolul I punctul 3, la numărul curent 18 din anexă, coloana Denumirea prestației va avea următorul cuprins:18. Aviz pentru desfășurarea activităților de pescuit industrial și sportiv, organizate pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat, la frontiera externă sau de la culoarul de frontieră la frontiera internă, către interior6. La articolul I punctul 3, la numărul curent 19 din anexă, coloana Denumirea prestației va avea următorul cuprins:19. Aviz pentru desfășurarea unor activități de agrement și sportive, organizate pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat, la frontiera externă sau de la culoarul de frontieră la frontiera internă, către interiorAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 13 decembrie 2005.Nr. 370.----------