LEGE nr. 373 din 13 decembrie 2005privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 40 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 1 august 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 6, literele b) și c) ale alineatului (8) și alineatul (9) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:b) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în stațiile de inspecție tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste stații;c) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificarea în stațiile reprezentanțelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în stațiile autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice.(9) Persoanele autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., și prin personalul implicat în activitatea de inspecții tehnice periodice trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.2. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică rămâne în sarcina deținătorului legal.3. La articolul I punctul 10, după litera h) a alineatului (1) al articolului 6^2 se introduc trei noi litere, literele i), j) și k), cu următorul cuprins:i) efectuarea inspecției tehnice periodice la vehiculele care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului;j) efectuarea necorespunzătoare a inspecției tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);k) neaplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică de către deținătorul vehiculului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3).4. La articolul I punctul 10, litera b) a alineatului (2) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f), i) și j);5. La articolul I punctul 10, după litera b) a alineatului (2) al articolului 6^2 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), fapta prevăzută la alin. (1) lit. k).6. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. c)-j), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare al inspectorului tehnic.7. La articolul I punctul 10, alineatul (5) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:(5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (2)-(4) contravenienții pot depune contestații la R.A.R. în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de sancționare. R.A.R. este obligat să răspundă la contestații în termen de 10 zile de la primirea acestora. În cazurile în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, contravenienții pot depune contestații la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în termen de 5 zile de la data primirii răspunsului de la R.A.R. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este obligat să răspundă la aceste contestații în termen de 15 zile de la primirea acestora.8. La articolul I punctul 10, alineatul (7) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:(7) Contravențiile și sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) și alin. (2) lit. a) și b) se constată și se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.9. La articolul I punctul 10, după alineatul (7) al articolului 6^2 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Contravențiile și sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. k) și alin. (2) lit. c) se constată și se aplică de Poliția Rutieră.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 13 decembrie 2005.Nr. 373.--------